Structural and Transportation Engineering

Magisterský studijní obor
Konstrukce a dopravní stavby

Studijní obor Konstrukce a dopravní stavby se zaměřuje na prohloubení technických znalostí a získání specializace potřebné pro navrhování, výstavbu či údržbu inženýrských děl a konstrukcí, jakož i staveb dopravní infrastruktury.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Studium nabízí ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oblastí: dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika  a dynamika staveb, geotechnika. Podle svého zájmu si student volí zaměření Inženýrské konstrukce či Dopravní stavby, ve kterých si rozšíří potřebné znalosti.

Zaměření programu KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

Navrhování a činnosti související s projektováním a prováděním nosných konstrukcí staveb, jako jsou zejména mosty, haly velkých rozpětí, tribuny, vysoké komíny, rozhledny, stožáry a věže, nádrže, zásobníky, zakládání staveb a všechny stavby se zvýšenými nároky na statické nebo dynamické posouzení.

Dopravní stavby a související objekty, zařízení pro dopravu silniční, kolejovou, leteckou a speciální, podzemní stavby, speciální zakládání staveb, zemní a horninové konstrukce ve složitých případech a stavby pro ukládání odpadů.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Numerické modelování

Studenti oboru Konstrukce a dopravní stavby mají možnost využít pokročilé 3D numerické modelování pro řešení řady úloh v mechanice konstrukcí a materiálů, geomechanice, modelování ocelových, dřevěných či železobetonových konstrukcí a úloh dynamiky. V oblasti dopravních staveb se nabízí využití speciálního silničního software a nástrojů BIM.

Spolupráce s praxí

Studenti oboru Konstrukce a dopravní stavby využívají možnost úzké spolupráce s praxí a stavebními firmami. Velká část témat diplomových prací vychází z potřeb stavebních firem a výzkumu. Studenti zvolené téma řeší v rámci diplomového semináře či již během své odborné stáže u partnerů fakulty. Řada diplomových prací získala ocenění v mnoha soutěžích (např. Česká betonářská společnost,  České tunelářské asociace, Cena za inovaci skupiny SMP).

Uplatnění

Absolventi oboru se uplatní jako:

Zakončení a další návaznost studia

Studium magisterského studijního oboru se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní odborné zkoušky jednoho tematického okruhu podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce. (Odborná zkouška se týká a tematicky rozvíjí diplomovou práci.) Diplomovou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících dané zaměření (Inženýrské konstrukce, Dopravní stavby) podle vlastního výběru. Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědecko-výzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia.

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu.

Kontakt

Zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost, bakalářský a magisterský studijní obor
“Konstrukce a dopravní stavby”

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.