Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2001 - 2002

 

 • (re)akreditace současných studijních programů (předložení podkladů AK v I. čtvrtletí 2001, termín ukončení do 10/2001 - probíhá)

 • akreditace nových doktorských a magisterských programů (iniciativa kateder K129 - doktorský program, K132 - magisterský navazující v angličtině)

 • příprava podkladů pro akreditaci programů bakalářského, magisterského a doktorského v pojetí 3 stupňového studia a předložení akreditační komisi v I. čtvrtletí 2002 s cílem zahájit výuku v nově koncipovaných bakalářských programech od akademického roku 2003/04

 • podpora programům vyučovaným v anglickém jazyce (zvyšování kvality výuky - jazykové kursy v Anglii, speciální kurs pořádaný K104, materiální podpora - nákup literatury)

 • rozvoj programů CVO (specializované kurzy na objednávku případně vybrané kurzy akreditovaných programů a jejich uskutečňování v souladu s novelou VŠ zákona a v souladu s podmínkami hrazeného studia v rámci ČVUT)

 • aktivní zapojení do rozvojových programů MŠMT (oblast podpory bakalářského studia, kurzy pro zvyšování kvalifikace pracovníků ve státní správě, podpora kvalifikačního růstu pracovníků fakulty)

 • podpora v oblasti vědy a výzkumu (pro zvýšení kvality projektů a motivace zapojení do IGS ČVUT a FRVŠ) systematický přístup k rozvoji další tvůrčí činnosti studentů (katedrové a fakultní soutěže, celostátní akce)

 • rozvoj smluvních vztahů mezi pracovišti, fakultami a školami v zahraničí (oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, mobilita studentů a pedagogů), rozšíření bilaterálních smluv

 • implementace další komponenty celoškolského informačního systému - KOS pro pedagogiku

 • rozvoj počítačových sítí, rekonstrukce páteřního systému pro zvýšení průchodnosti

 • podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek, tvorby on-line kurzů, digitálních učebnic apod.

 • investiční akce (pokračování ve zpracování studie požárního zabezpečení objektů A,B,C,D a příprava na realizaci opatření, dokončení rekonstrukce sociálních zařízení v objektech FSv, rekonstrukce poslucháren B280 a B286, vybudování nové posluchárny s kapacitou cca 350 posluchačů v budově D)

 

Navrhované body jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací ze dne 20.4.2001 a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací přijatou dne 30.5.2001 AS ČVUT.
Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána bez připomínek dne 14.6.2001 a byla schválena AS FSv dne 27.6.2001.