Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2002 - 2003

 

  • dokončit přípravu nově koncipovaných bakalářských programů tak, aby bylo případně možno zahájit výuku od akademického roku 2003/04, podporovat další zvyšování kvality magisterských a doktorských programů
  • rozvíjet oblast programů celoživotního vzdělávání podle požadavků praxe, zvyšovat nabídku, akreditovat další kurzy pro potřeby profesních komor, vytvářet podmínky pro případnou realizaci kurzů univerzity třetího věku
  • aktivně se zapojit do dalších rozvojových programů MŠMT (na úrovni ČVUT v rámci integrujících témat, speciálně pak v oblasti: podpory kvalifikačního růstu pracovníků fakulty, zvýšení mezinárodní mobility studentů, rozvoje a materiálně technické zajištění nových technologií a médií ve výuce, projektů se zaměřením na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu)
  • podporovat oblast vědy a výzkumu (zvýšení kvality projektů a motivace zapojení do IGS ČVUT, příprava nových výzkumných záměrů, zvyšování uplatnění výsledků VaV), v oblasti projektů FRVŠ podpořit uplatňování nových informačních technologií ve VŠ vzdělávání, rozvoj laboratoří, rozvoj dalších paralelních studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích apod.)
  • podporovat spolupráci fakulty s praxí
  • rozšiřovat nabídky pro další rozvoj tvůrčí práce studentů a jejich soutěžení (oblast pracovního zapojení i teoretických prací)
  • rozvíjet smluvní vztahy mezi pracovišti, fakultami a školami v zahraničí (oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, mobility studentů a pedagogů), rozšiřovat cíleně bilaterální smlouvy
  • inovovat strukturu a kvalitu počítačových sítí a komplexně všech informačních technologií pro zajištění výuky, vědecké a výzkumné práce a manažerské činnosti
  • podporovat tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek, tvorbu on-line kurzů, digitálních učebnic apod.
  • zabezpečit investiční akce (dokončení studie požárního zabezpečení všech objektů fakulty s rozšířením záměru na zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku a zajištění realizace, dokončení vybavení nové posluchárny D1, pokračování rekonstrukcí poslucháren)

 

Navrhované body jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací ze dne 3.května 2002 a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací projednanou 15.dubna 2002 na grémiu rektora.
Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána dne 16.května 2002 a schválena Akademickým senátem FSv ČVUT dne 22.května 2002.