České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA STAVEBNÍ

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2006 -2007

 

Preambule

Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen DZ) ČVUT v Praze - Fakulta stavební (dále jen FSv) podporuje a zpřesňuje realizaci cílů DZ fakulty a školy na období 2006-2007 ve všech třech prioritách, kterými jsou

 • internacionalizace
 • kvalita a úroveň akademických činností
 • kvalita a kultura akademického života
V oblasti pedagogické je hlavním úkolem zvyšování konkurenceschopnosti, koncentrace a rozvoj lidských a technicko-technologických kapacit, další uplatnění vysokého potenciálu v oblasti vědy a výzkumu a uplatňování kvalitnějšího řízení.

oblast pedagogická včetně internacionalizace

 • další rozvoj a inovace studijních programů resp. oborů na všech stupních strukturovaného systému studia, např.
  - příprava k akreditaci nového doktorského programu Architektura a stavitelství,
  - příprava k akreditaci nového bakalářského a magisterského programu Bezpečnostní a rizikové inženýrství ve výstavbě

 • vytváření společných programů resp. oborů na úrovni ČVUT
  - příprava nového společného programu s Fakultou strojní ČVUT v Praze v oblasti tepelné techniky

 • reakreditace stávajících programů na maximálně možnou dobu
  - získání platnosti stávajících bakalářských (4letých) a na ně navazujících magisterských programů až do roku 2015
  - reakreditace (příprava) na prodloužení doktorských programů na možnou 4-letou délku

 • podpora mobility studentů a učitelů jak v rámci ČR, tak zejména do zahraničí, jak na základě mezinárodních smluv, tak bilaterálních smluv
  - provedení inventury stávajících smluv a dohod s univerzitami i jinými institucemi,
  - vyhledání dalších příležitostí a uzavření nových smluv potřebných zejména pro zajištění krátkodobých pobytů pro studenty v doktorských programech, ale i v bakalářských a magisterských programech s cílem zvýšit mobilitu
  - připravit a podpořit mobilitu v oblasti tzv. "free movers", tj. umožnit realizaci výjezdu na základě individuálních dohod studenta s vybranými zahraničními institucemi

 • příprava pilotního projektu společných studijních programů domácích či zahraničních (joint degree/double degree)
  - nastartovat přípravu konkrétních podkladů k akreditaci a následné realizaci pilotního projektu např. s některou francouzskou partnerskou univerzitou

 • důsledná realizace Evropského kreditního systému ve studijních programech
  - účast na projektu získání certifikátu v rámci ČVUT v Praze

 • zvýšení působení významných akademických pracovníků z cizích zemí na fakultě

 • stanovení podmínek pro standardní přechod z bakalářského do magisterského studia

 • příprava na otevření 1.ročníků navazujících magisterských programů od akademického roku 2007/2008

 • vyhodnocení a zpětná reakce na uzavřený první běh bakalářského studia, provedení nezbytných korektur ("vylaďování" restrukturalizovaných studijních programů)

 • rozšíření nabídky kombinovaného studia

 • rozvoj mimopražských pracovišť
  - otevření a zahájení výuky a činnosti na podzemním pracovišti Josef
  - v případě získání výukového střediska Telč zahájit přípravy na využití objektu včetně zajištění potřebné infrastruktury (ubytování)

 • zvyšování podpory kvalitního a úspěšného doktorského studia
  - vyhodnocení motivace studentů a školitelů
  - vytváření potřebných podmínek pro další zapojování studentů doktorandského studia do výzkumné činnosti kateder

 • větší propagace a využití systému studentských anket týkajících se kvality vzdělávacího procesu, pedagogů a akademického života
  - efektivní využívání spolupráce se studenty v oblasti hodnocení kvality

oblast celoživotního vzdělávání

 • rozvíjení strukturované nabídky kurzů CŽV

 • realizace jednoho nebo dvou kurzů v rámci U3V
  - systematická příprava nabídky různých forem celoživotního vzdělávání včetně vhodných a zajímavých témat pro skupinu seniorů

 • pokračování ve vytváření vazeb školy na vnější sféru za účelem dostatečných a kvalitních příležitostí pro absolvování praxe studentů nebo spolupráce při vedení bakalářských, diplomových či doktorských prací

oblast vědy a výzkumu

 • aktivní zapojení do činnosti národní technologické platformy a evropské struktury vědy, výzkumu, vývoje a inovací,

 • vyšší zapojení do mezinárodních aktivit, organizací a projektů
  - další příležitosti v oblasti např. Evropských sociálních fondů, jako bude od r.2007 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo Výzkum a vývoj pro inovace
  - pokračování v úspěšných aktivitách projektů typu KONTAKT, COST, EUREKA...

 • cílená spolupráce s průmyslem
  - podpořit účast odborníků z praxe na životě školy a naopak umožnit více stáže akademických pracovníků v praxi

 • rozvíjet spolupráci na společných projektech s průmyslem

 • podpora mladým vědeckým týmům např. mající zájem o práci v inkubátoru ČVUT

 • vyšší publicita dosaženým výsledkům v oblasti VVČ, konkrétní oceňování za přínos v oblasti vědy

 • pokračování v rozvoji (inovaci) přístrojového vybavení a moderních technologií, např. pro oblast fyzikálního a materiálového inženýrství, nanotechnologie, informatiky a systematické a účelné vybavování nových experimentálních pracovišť

 • příprava realizace společných laboratorních a experimentálních pracovišť ČVUT v Praze vybavených špičkovými zařízeními a přístroji, např. s Fakultou strojní

oblast personální

 • podporovat a motivovat habilitace a profesorská řízení u mladých pracovníků

 • umožnit zvyšovat odbornou a jazykovou stránku akademických i administrativních pracovníků

 • podporovat talentované studenty a mladé pracovníky a tvůrčí týmy

 • přistoupit ke koncepční práci v personální oblasti na úrovni vedoucích všech úrovní

oblast organizační

 • využívání dostupného manažerského informačního systému na ČVUT

 • podpora vzniku celoškolského Ústavu tělesné výchovy

 • rozvoj poradenských služeb

 • organizace dílčích akcí k oslavám 300. výročí založení ČVUT v Praze
  - vydání např. publikace, pamětního listu, medaile, uspořádání konferencí
  - zavedení nových ocenění za pedagogiku a za vědu (medaile prof.Rektoryse a prof.Bažanta)

oblast kvality a kultury akademického života

 • cílená podpora na zvýšení zájmu nadaných studentů středních škol o studium technických věd

 • zásadní a výrazné aktivování oblast vnějších vztahů zejména v oblasti
  - náboru a marketingu uchazečů o studium
  - prezentace fakulty a ČVUT v Praze
  - rozšíření spolupráce na úrovni hl.m.Prahy a s jejími orgány a průmyslovými podniky

oblast investičního rozvoje

 • dokončení požárního zabezpečení objektů A, B, C, D

 • příprava rekonstrukce fasádního pláště objektů

 • postupné provádění rekonstrukcí poslucháren v objektu C

 • rekonstrukce (výměna) a rozšíření výtahů v objektu A

 • dokončení rozvodů elektro
  - rekonstrukce hlavní rozvodny budovy D a posílení přívodu
  - patrové rozvody v budově A

 • revitalizace objektu D - využití atrií a dalších prostorů

 • příprava a realizace rekonstrukce prostor pro občerstvení

 • příprava na zavedení jednotného informačního systému fakulty

 • postupná výměna podlahových povrchů v objektech A a B

 • zajištění infrastruktury pro objekt v Telči

 

Aktualizace DZ FSv ČVUT byla projednána Vědeckou radou fakulty dne 8.června 2006 a schválena Akademickým senátem FSv dne 4.října 2006