Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2010

Hlavní priority

 

Prioritní oblast Rozvoj VŠ, včetně rozvoje MTZ a spolupráce s aplikační sférou

 

Priorita Podpora talentovaných studentů a absolventů

 • Pokračovat v rozvoji a hledání dalších forem péče o nadané studenty již od středních škol, jejich vyhledávání a motivování (návštěvy středních škol, dny otevřených dveří, stipendia, krátkodobé "stáže"), podporovat odborné soutěže (např. Hala roku, výstavy studentských prací včetně zájmových apod.)
 • Podpora celoškolských studentských odborných aktivit v roce 2010 a talentovaných studentů ve všech akreditovaných studijních programech (Rektorysova soutěž v aplikované matematice, mezinárodní kolo Studentské tvůrčí odborné činnosti v květnu 2010) zejména z RP MŠMT 2010 (projekt doc. Bobok, prof. Máca)

Priorita Vyhodnocení restrukturalizace studijních programů a jejich inovace

 • Dokončit vyhodnocení restrukturalizace studijních programů, analyzovat úspěšnost přechodu a přijmout úpravy pro další období
 • Znovu vyhlásit možnost studia 1. roč. bakalářského programu Architektura a stavitelství v Hradci Králové pro akademický rok 2010/2011

Priorita Spolupráce s aplikační sférou, vzdělávání seniorů

 • Zaměřit se na oblast programů celoživotního vzdělávání (vytvářet a realizovat projekty zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti absolventů, programy pro seniory), zvýšit atraktivnost a počet nabízených kurzů, reagovat na požadavky zájemců, orientovat se i na marketing v oblasti CŽV a U3V (podpora z RP MŠMT 2010 - projekt z oblasti betonových konstrukcí (doc. Trtík), ocelových konstrukcí (Ing. Dolejš))
 • Dopracovat podklady k akreditaci kombinované formy studia, aktuálně v návaznosti na poptávku z oblasti státní správy, průmyslu a školství
 • Vytvořit rámcové podmínky pro blokovou výuku některých předmětů, získat přednášející např. ze zahraničí a zrealizovat

Priorita Podpora oboustranné mobility studentů a pracovníků VŠ

 • V oblasti oboustranné mobility studentů a pracovníků VŠ podporovat výjezdy a přijímání studentů v rámci "double degree" programů
 • S podporou RP MŠMT 2010 připravit další alternativy společných mezinárodních studijních programů (projekt prof. P. Kabele a kol.)

Priorita Rozvoj informačních technologií a přístrojového vybavení

 • Průběžně modernizovat experimentální pracoviště a laboratoře (integrovaný projekt 5ti pracovišť FSv ČVUT z RP MŠMT 2010, koordinátor Ing. Z. Pavlík)
 • Modernizovat infrastrukturu IT a AV zabezpečení výuky (využití prostředků RP MŠMT 2010 a FRVŠ)

Priorita Různé

 • V oblasti projektů FRVŠ podpořit zřizování, modernizaci a rozšiřování laboratoří, ateliérů a speciálních pracovišť, včetně počítačových, uplatňovat nové vzdělávací metody ve výuce (inovace programů), zvýšit počet projektů zejména v tematických okruzích F a G, připravit projekty integrující činnost více kateder resp. oborů fakulty (týká se přípravy projektů na rok 2011 v dubnu-květnu 2010)
 • Podporovat habilitační a profesorská jmenovací řízení u mladých akademických pracovníků (např. podpora RP MŠMT pro rok 2010 - projekt doc. Jettmar)
 • Řízeným rozvojem a podporou mladých perspektivních akademických pracovníků (zejména po ukončení doktorského studia) začít stabilizovat novou generaci pedagogů (za podpory RP MŠMT 2010 - integrovaný celoškolský projekt doc. Jettmar)

Priorita Investiční akce

 • dokončení rekonstrukce bufetu v budově B
 • rekonstrukce poslucháren v objektu C - 1.etapa (5 poslucháren)
 • příprava na komplexní rekonstrukci obvodových plášťů budov fakulty stavební
 • dokončení úprav prostorů pro studenty po bývalé knihovně
 • rekonstrukce prostor sekretariátu děkana a tajemníka, rozšíření zasedací místnosti B 169
 • výměna krytiny na chodbách v budově B (4. a 5. patro)

 

Prioritní oblast Rozvoj vysokých škol - výzkum, vývoj a inovace

 

Priorita Reforma systému VVV

 • reakce na reformu systému hodnocení a financování vědy, výzkumu a inovací, bodový systém, výstupy řešení a jejich evidence apod.

Priorita Rozvoj vědeckého potenciálu

 • podpora zapojení do mezinárodních projektů
 • průběžná modernizace laboratoří, inovace přístrojového vybavení, zapojení do výzkumu nanotechnologií, energeticky úsporného stavění a dalších prioritních směrů
 • podpora většího zapojení studentů do řešení výzkumných projektů, motivace, oceňování
 • účast ve Studentské grantové soutěži ČVUT využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Pokud nejsou uváděny další priority nebo upřesnění, zůstávají v platnosti cíle a směry podle DZ ČVUT - viz http://www.cvut.cz/odborna-verejnost/vz/dz resp. DZ FSv ČVUT resp. DZ MŠMT včetně jejich aktualizací před rokem 2010, pokud byly formulovány.

 

Navrhované body pro rok 2010 jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací na rok 2010 z června 2009.
Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána dne 10.12.2009 a schválena Akademickým senátem FSv ČVUT dne 16.12.2009.