Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2013

Hlavní priority

 

Aktualizace Dlouhodobého záměru (ADZ) vychází ze schváleného dlouhodobého záměru (DZ) projednaného ve Vědecké radě FSv ČVUT dne 1. prosince 2011 a schválen Akademickým senátem FSv ČVUT dne 14. 12. 2011.

V r. 2012 nedošlo ke změnám v DP.

Pro další rok 2013 je předkládána následující ADZ.

ADZ vychází z hlavních priorit pro období 2011-2015 jsou dány posláním univerzity jako celku, vychází z aktuálního Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2012 a jsou v souladu s prioritními oblastmi MŠMT na období 2011 - 2015.

 

1. Oblast pedagogiky:

 • rozšíření nabídky studijních programů o profesně zaměřený bakalářský studijní program Stavitelství (předpokládá se zahájení výuky v akademickém roce 2013/14),
 • zahájení prací na přípravě reakreditace magisterského studijního programu Stavební inženýrství,
 • úprava studijních plánů bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství podle požadavků profesní komory,
 • příprava systémové řešení přijímacích zkoušek do navazujících magisterských studijních programů včetně začlenění státních závěrečných zkoušek na bakalářském studiu do tohoto systému,
 • příprava legislativních změn souvisejících s oddělením ústních státních závěrečných zkoušek a obhajoby bakalářské práce (na programu AS od akademického roku 2013/2014),
 • rozšíření nabídky CŽV - možnost zápisu jednotlivých předmětů pro studenty, kteří po neúspěšném ukončení studia mají zájem opakovaně podávat přihlášku ke studiu,
 • rozšíření nabídky CŽV - možnost absolvovat část magisterského studia tímto způsobem v souladu se Zákonem o VŠ,
 • rozšíření nabídky kurzů U3V.

 

2. Oblast výzkumu a vývoje:

 • rozvoj vědeckých osobností - FSv ČVUT trvale dbá na vysokou úroveň disertačních a habilitačních prací a na vysokou úroveň žadatelů o jmenovací řízení srovnatelnou se špičkovými zahraničními univerzitami. Důraz je kladen na prestižní publikace uvedené ve světových citačních databázích a na počty citací (vyjádřené např. H - faktorem).
 • Kvalita studia doktorandů je posuzována především podle úrovně publikační aktivity a dalších kvalitativních parametrů obsažených v každoročním hodnocení doktorského studia na FSv ČVUT v Praze.
 • Podpora vytváření nových vědeckých týmů UEF - Josef v Mokrsku a spolupráce s UCEEB v Buštěhradě (výstavba zahájena v roce 2012).
 • Směrování institucionálního výzkumu - navazuje a vychází ze základních oblastí, daných rozvojovým plánem instituce IRP (Institucionální rozvojový plán).
 • Podpora zapojení do mezinárodních projektů s ohledem na priority Evropské komise se zvláštním důrazem na projekty Rámcového programu EU a program Horizon 2020 v letech 2014 - 2020.

 

3. Oblast financování fakulty - pravidla konstrukce rozpočtů:

 • Fakulta bude při rozpisu základního příspěvku a dotací na provoz kateder a ostatních nákladových středisek uplatňovat a respektovat kritéria použitá k rozdělování v rámci ČVUT. Prostředky budou rozepisovány v souladu s metodikou, schválenou AS FSv.
 • Metodikou rozpisu příspěvku a dotací budou určovány základní finanční proporce mezi normativní a nenormativní částí FSv, mezi provozními a mzdovými náklady. Při rozpisu na normativní nákladová střediska budou uplatňována výkonová a kvalitativní kritéria z pedagogické i vědecké činnosti jednotlivých kateder. Při rozpisu zdrojů na nenormativní část FSv budou zohledňovány potřeby v proporcích minulého období, při respektování pravidel optimalizace čerpání provozních i mzdových nákladů.
 • FSv bude klást stále vyšší důraz na finanční, materiální i personální zabezpečení vědeckých a výzkumných činností, jejichž financování vidí v:
  - rozšiřování grantové aktivity jak na národní, tak na mezinárodní úrovni,
  - zapojování většího okruhu akademických zaměstnanců do výzkumné činnosti.

 

4. Oblast investičního rozvoje:

V oblasti investičního rozvoje bude FSv ČVUT pokračovat především v rekonstrukcích a modernizacích s cílem dosáhnout optimálního využívání používaných prostor a snížit jejich energetickou a provozní náročnost. Konkrétní akce budou specifikovány v příslušných aktualizacích DZ FSv.

V současné době jsou plánované následující akce:

 • rekonstrukce budovy A včetně výměny obvodového pláště 10/2012, - provádí se, konec září 2013
 • výměna výtahů v budově A 12/2012 - 9/2013
 • výměna obvodového pláště 2. NP, budova C sever - 11/2013
 • rekonstrukce poslucháren budova C, sever 9/2014,
 • rekonstrukce budovy B včetně výměny obvodového pláště v r.2015
 • výměna obvodového pláště v budově D v r.2016

 

Pokud nejsou uváděny další oblasti, priority nebo upřesnění, zůstávají v platnosti cíle a směry podle DZ ČVUT - viz http://www.fsv.cvut.cz/rozvoj/zam1115.php

Navrhované body pro rok 2013 jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací na rok 2012. Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána dne 4.4.2013 a schválena Akademickým senátem FSv ČVUT dne 24.4.2013