České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA STAVEBNÍ

Dlouhodobý záměr vzdělávací, znalostní a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011 - 2015

 

1. Úvod

1.1. Východiska dlouhodobého záměru

Dlouhodobý záměr Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (FSv ČVUT) je tvořen v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze (DZ ČVUT), s analogickým dokumentem MŠMT ČR (DZ MŠMT), vnitřními předpisy fakulty a ČVUT a dalšími dokumenty, např. výročními zprávami o činnosti fakulty.

Rozvoj fakulty je stejně jako rozvoj celého ČVUT podmíněn současným vývojem společnosti a též vývojem jejího zájmu o technické disciplíny a potřeby nových technologií. V obecném kontextu rozvoj fakulty vychází z její historie a tradice a reaguje jak na situaci v naší republice, tak na trendy ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a ve světě.

Fakulta stavební je jednou z fakult nejstarší a největší technické univerzity v ČR. Z historického pohledu je fakulta přímým pokračovatelem první veřejné inženýrské školy střední Evropy známé pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze, založené z iniciativy J. Ch. Willenberga na základě reskriptu císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. Dnešní podoba fakulty vznikla v roce 1960 sloučením tehdejších samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní vyčlenila fakulta architektury.

ČVUT je technickou univerzitou, která se jak pedagogickou i výzkumnou úrovní, tak i tradicí a velikostí může srovnávat s předními technickými univerzitami v Evropě. Tomuto postavení odpovídají i role jednotlivých fakult. Předměty přednášené na FSv ČVUT pokrývají prakticky celé spektrum stavebnictví, geodézie a kartografie a v řadě případů mají interdisciplinární charakter.

Fakulta je plnohodnotnou součástí univerzity a chce i nadále své prestižní postavení zachovat. To lze dokumentovat kvalifikačním složením akademických pracovníků, úspěšností při získávání grantů na podporu výzkumných projektů, počtem publikací pracovníků fakulty i trvale narůstajícím počtem studentů doktorských studijních programů a zvyšující se úspěšností v tomto studiu.

Počtem studentů i učitelů a svými výkony FSv ČVUT patří k největším fakultám v České republice. Z této skutečnosti vyplývá, že kromě nezastupitelného postavení v hlavním městě i ve středočeském regionu se musí trvale snažit o významnou celostátní pozici v oblasti vzdělávání ve stavebních oborech i o udržení, popř. nárůst zájmu studentů i ze vzdálenějších regionů. Významným bodem byla a je samozřejmě i snaha o získávání kvalitních studentů ze zahraničí.

 

1.2. Hlavní priority pro období 2011-2015

Hlavní priority pro období 2011-2015 jsou dány posláním univerzity jako celku, vychází z aktuálního Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2012 a jsou v souladu prioritními oblastmi MŠMT na období 2011 - 2015.
Aktuálně jsou koncipovány jako základní pilíře rozvojového plánu instituce - (IRP) Institucionální rozvojový plánu. Tyto prioritní oblasti (pilíře) jsou:

 • Kvalita a relevance
 • Otevřenost
 • Efektivita a financování

 

1.2.1. Kvalita a relevance FSv v domácím i mezinárodním prostředí

 • Propagace studia technických a přírodovědných disciplín
 • Odpovědnost za zaměstnanost absolventů, spolupráce s praxí

 

1.2.2. Otevřenost studijních programů (Open Access) a horizontální prostupnost v rámci ČVUT, zahraniční spolupráce

 • Horizontální prostupnost v rámci ČVUT
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Anglické a české přednášky, prezentace a kvalifikační práce na webu (Open Access)

 

1.2.3. Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace využívání prostor FSv

 • Posílení přístrojového vybavení fakulty
 • Podpora sdílení prostor a společných laboratoří
Hlavní priority FSv ČVUT zahrnují oblasti:
internacionalizace
 • zapojení do mezinárodních programů TEMPUS, Erasmus Mundus, ALFA, CEEPUS apod.
 • mobilita studentů a učitelů v programech ERASMUS, Leonardo apod.
 • společné studijní programy (joint degree a double degree)
 • otevřený přístup na školu pro zahraniční studenty včetně nabídky programů akreditovaných v cizích jazycích
 • získání mezinárodního osvědčení kreditního systému ECTS label a Diploma suplement label
 • mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
 • využívání zdrojů Evropských strukturálních fondů
 • rozvoj lidských zdrojů - jazykové kompetence, působení zahraničních pracovníků

kvality a úrovně akademických činností

 • oblast vzdělávací činnosti
 • oblast výzkumu a vývoje včetně mobility
 • oblast rozvoje lidských zdrojů
 • oblast celoživotního vzdělávání
 • oblast řízení
 • oblast zapojení do celoškolských integrit
 • oblast infrastruktury a informačních zdrojů
 • oblast financování

kvality a kultury akademického života

 

1.3. Postavení a poslání fakulty v terciární sféře vzdělávání

FSv ČVUT je součástí veřejné vysoké školy, zabezpečující výuku bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, konkrétně podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání: stavební inženýrství, architektura a stavitelství, geodézie a kartografie.

Poslání FSv ČVUT jakožto součásti technické univerzity lze charakterizovat následujícím způsobem:

 • pěstovat a rozvíjet vědy, vzdělanost a umění, a to především v technických a souvisejících předmětech,
 • vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výstavbu ve všech formách studia tak, aby si osvojili znalosti potřebné k řešení technického a technicko-ekonomického rozvoje ve stavebnictví a odvětvích souvisejících,
 • zajišťovat úroveň vědecké práce, její komplexnost a orientaci při řešení úkolů rozvoje vědy a oblasti stavebnictví,
 • být centrem pro odbornou i kulturní činnost v oblasti stavebních oborů.

V oblasti pedagogického působení pomocí rozvojových projektů zajistit, aby současný studijní proces vedl k výchově univerzálního, vysoce kvalifikovaného odborníka schopného hodnotit důsledky své činnosti i z hlediska jejích společenských dopadů včetně zajištění trvale udržitelného rozvoje. Kromě toho je nutno v souladu s potřebami společnosti připravovat atraktivní studijní programy bakalářského, magisterského i doktorského studia s cílem aktualizovat a zlepšovat znalosti studentů i absolventů (rozvíjet zejména samostatnou práci studentů, podporovat schopnosti týmové práce včetně vedení týmu, zapojovat nejlepší studenty do řešení výzkumných úkolů, grantů i doplňkové činnosti, včetně publikování studentských prací na interních i externích vědeckých konferencích apod.). Rozšiřováním projektově orientované výuky, rozvojem spolupráce s českými i zahraničními univerzitami, soustavnou evaluací pedagogického procesu, zvyšováním počtu doktorandů i jejich podílu na výuce a výzkumu a dalšími prostředky modernizace výuky je nutno trvale udržovat postavení inženýrské školy s vysokou úrovní.

V oblasti výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti bude FSv ČVUT podporovat zejména oblasti, kde již bylo dosaženo špičkových výsledků a vytvářet výzkumné kolektivy i v dalších perspektivních oblastech s cílem pokrytí širšího spektra vědních problémů zejména interdisciplinárních. Dále bude podporovat transfer technologií, budovat laboratoře akreditované dle norem EU, rozvíjet spolupráci s průmyslem, jinými univerzitami i s ústavy AV ČR. Zvláštní pozornost bude věnována oblasti vědeckotechnických informací, zejména s ohledem na plné propojení se světovým informačním systémem.

Mimořádný význam má internacionalizace výuky, výzkumu i další tvůrčí činnosti. V rámci ČVUT i FSv ČVUT musí reagovat na dotýkající se ustanovení Lisabonské, Sorbonnské, Bolognské, Pražské, Berlínské a Bergenské deklarace. FSv ČVUT se bude ve významné míře začleňovat do společných evropských a dalších mezinárodních projektů, bude zabezpečovat (s přihlédnutím k národním tradicím) harmonizaci a kompatibilitu studijních programů a organizování studia na FSv ČVUT se zeměmi EU, rozvíjet výuku v angličtině (eventuálně i v dalších jazycích), podporovat mobilitu studentů i učitelů, a postupně internacionalizovat tým učitelů i studentů.

 

1.4. Spolupráce s ostatními subjekty terciární sféry

Základní úkoly vyplývající z postavení a poslání fakulty, uvedených v předchozí kapitole, nelze splnit bez soustavné spolupráce s řadou dalších organizací a institucí. Prioritou v této oblasti bude spolupráce s partnerskými univerzitami a fakultami v ČR i zahraničí, součinnost s AV ČR zejména v oblasti doktorských studijních programů a vědecké, výzkumné i další tvůrčí činnosti a kooperace s profesními národními i mezinárodními organizacemi typu Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK) apod. Ve specifických oblastech vědy, techniky i vzdělávání bude fakulta spolupracovat rovněž s dalšími subjekty terciární sféry, zejména s významnými stavebními podniky a s hlavním městem Prahou.

Velmi důležité je rozvíjení programů v oblasti celoživotního vzdělávání. V souladu s DZ MŠMT se bude postupně zvyšovat a systematicky podporovat aktivita v oblasti rekvalifikačních kurzů, univerzity třetího věku a postgraduálních kurzů na základě objednávky průmyslových podniků, státní správy, programů Evropské unie i dalších institucí.

 

1.5. Zapojení do celostátních a regionálních aktivit

FSv ČVUT v rámci vysoké školy musí zejména posilovat svůj význam mezi evropskými technickými univerzitami a odpovídajícími fakultami, udržovat svoji významnou celostátní pozici v oblasti vzdělávání ve stavebnictví, geodézii a kartografii a vycházet ze svého nezastupitelného postavení v Praze a v ČR. FSv ČVUT bude rozvíjet především magisterské studijní programy navazující na absolvování bakalářských programů i jiných univerzit a doktorské programy navazující na absolvování magisterského studia na jiné vysoké škole. Stejně jako u mezinárodní mobility studentů, kterou je třeba pro další období považovat za prioritní, bude podpora směřovat i na tuzemskou mobilitu studentů spočívající ve studiu jednoho či více semestrů na jiné vysoké škole.

 

1.6. Naplňování cílů z hlediska poslání fakulty a vysoké školy

Z poslání fakulty a celé vysoké školy vyplývá povinnost zabezpečení výuky, výzkumu a další tvůrčí činnosti v oblasti stavebnictví, geodézie a kartografie a souvisejících oborů. Stávající struktura fakulty a ČVUT jako celku, personální a prostorové vybavení dává základ k naplnění poslání FSv ČVUT jako rozhodující stavební fakulty v Praze a ČR. Technické a materiální vybavení fakulty se musí postupně inovovat a doplňovat o špičková zařízení umožňující rozvoj nových technologií a materiálů.

FSv ČVUT se trvale snaží o vysokou kvalitu absolventů, což dokazuje velký zájem podniků o absolventy. Pro trvalé udržení a zvýšení kvality je nutno podporovat obecnější (univerzálnější) základ studia s vysokou variabilitou a flexibilitou specializovaných studijních programů a inovativního způsobu výuky nejlépe s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost studentů.

Pro zajišťování uvedených zásad bude FSv ČVUT trvale podporovat rozvoj kvalifikační struktury akademických pracovníků, odborný růst zejména mladých špičkových odborníků a v maximální míře využívat možností zahraničních studijních i pracovních pobytů pro co nejširší část akademické obce.

 

2. Využití intelektuálního potenciálu mladé generace

FSv usiluje o kvalitní studenty a nabízí širokou náplň zaměřenou jednak na tradiční a uskutečňované obory a směry a také na nové oblasti, se zaměřením na konkrétní požadavky praxe. Má kapacitu pro mírné zvyšování počtu studentů, která nebude naplněna na úkor úrovně studia. Kapacita je ovlivněna počtem dotovaných studentů zejména v magisterských a doktorských studijních programech. Z toho důvodu počet studentů na FSv ČVUT bude logicky regulován. Je třeba počítat s růstem nabídky krátkých programů orientovaných na průmyslovou praxi tak, aby byly všestranně využity schopnosti uchazečů o vysokoškolská studia.

 

3. Vysokoškolské vzdělávání a trendy trhu práce

O uplatnění absolventů FSv ČVUT na trhu práce bude rozhodovat především jejich konkurenceschopnost, flexibilita a snaha realizovat jejich vzdělání na vysoké úrovni.

Důležitým úkolem v této oblasti bude rychlejší reakce na rozvoj vědy a potřeby praxe při inovaci studijních programů, především rozšiřováním nabídky různých magisterských, případně bakalářských oborů či specializací. Je nutné vybavit absolventy dostatečně i v oblastech informačních technologií, komunikačních dovedností a jazykové disponibility, neboť tyto znalosti výrazným způsobem rozšiřují flexibilitu a možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

 

3.1 Monitorování situace na trhu práce

FSv ČVUT je součástí univerzity celostátního významu, a proto musí analogicky sledovat situaci na trhu práce jak v regionálním, tak v celostátním i v mezinárodním měřítku. Pro shromažďování a zpracování uvedených informací bude vhodné přehodnotit vztah k informačním a poradenským centrům. Velmi důležitá bude výrazná aktivace marketingu a dalších aktivit v oblasti vnějších vztahů. To se týká i prezentace veškerých činností fakulty a školy na veřejnosti, vytváření sítí s partnerskými středními školami a řízené vyhledávání talentovaných a kvalitních zájemců o studium v oblasti technických oborů a stavebnictví zvláště.

 

4. Studijní programy a vzdělání

4.1 Restrukturalizace a vývoj studijních programů

Fakulta stavební ČVUT uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářské, magisterské navazující na bakalářské a doktorské. Jsou uskutečňovány převážně formou studia prezenčního (všechny studijní programy), resp. kombinovaného (pouze doktorské studijní programy).

Seznam akreditovaných studijních programů je uveden v Příloze č.2 Statutu FSv ČVUT. Akreditace těchto studijních programů je u většiny z nich platná do roku 2015. Reakreditace bakalářského studijního programu Stavební inženýrství proběhne v roce 2012.

Obsahy studijních programů vycházejí z požadavků na absolventa FSv ČVUT a to ve všech třech realizovaných stupních.

Základem všech typů studijních programů bude nadále kvalitní inženýrský základ, na kterém se rozvíjí a prohlubuje vlastní odborné zaměření studijních oborů s cílem harmonizovat systém vzdělávání se zeměmi EU při zdůraznění modulárního způsobu výuky a revizi studijních programů z hlediska požadavků na univerzitní charakter vzdělávání na celém ČVUT.

Studijní programy spolu s metodikou výuky si kladou za cíl formovat absolventa s inženýrským myšlením schopným samostatné, týmové i manažerské tvůrčí práce. Významná bude i nadále vazba studijních programů na odborné, výzkumné a vědecké aktivity fakult a vysokoškolských ústavů, kde jsou studenti zapojováni do řešení konkrétních výukových úkolů a projektů, kde se učí aplikovat své teoretické znalosti.

Koncepce studijních programů FSv ČVUT bude respektovat zásady širšího odborného profilu v rámci základní etapy studia a užší specializaci oborovou ve druhé etapě studia i v rámci celoživotního vzdělávání.

Studentům bude umožněno studium (část studia) uskutečnit v programech realizovaných v angličtině nebo jiném světovém jazyku (v závislosti na možnostech fakulty), s možností kombinovat studium u nás a na jiné univerzitě v zahraničí.

Stavba studijních programů musí dále umožňovat rozvoj dalších vlastností absolventa:

 • právní, etické, ekologické, ekonomické a manažerské vědomí,
 • společenský, filozofický a kulturní rozměr osobnosti,
 • schopnost prezentace v mateřském a dalším světovém jazyce,
 • informační gramotnost (připravenost na budoucí potřeby informační společnosti) a evropskou dimenzi myšlení,
 • všestrannou připravenost na mobilitu jak studentskou, tak i profesní,
 • schopnost rekvalifikace.

Při tvorbě nových programů resp. rozvoji nových oborů a předkládání žádostí o jejich akreditaci bude třeba respektovat:

 • kreditový systém ECTS s důsledným užitím modulární struktury studijních programů,
 • vazby mezi moduly a typy programů vymezující návaznost a prostupnost v rámci fakulty, univerzity i dalších vysokých škol v ČR případně v zahraničí,
 • otevřenost studijních programů a pravidel pro vytváření studijních plánů podporující mobilitu studentů,
 • optimalizaci poměru počtu hodin rozvrhové výuky a samostatné práce studentů,
 • možnost studovat část nebo celý program v cizím jazyce,
 • diverzifikaci vzdělání v terciární sféře, reagovat na vznik neuniverzitních vysokých škol,
 • návaznost celoživotního vzdělávání na studijní programy,
 • požadavky trhu práce v návaznosti na středoškolskou soustavu a specifiku fakult, vysokoškolských ústavu, univerzity i regionu a státu,
 • ekonomickou náročnost studijních programů,
 • spolupráci fakult a vysokoškolských ústavů na uskutečňování studijních programů (tuto spolupráci iniciovat a všestranně podporovat).

 

4.2 Tvorba a inovace nových studijních programů a oborů

Fakulta bude průběžně připravovat a rozšiřovat nabídku nových bakalářských, magisterských i doktorských programů, resp. oborů.

Byla připravena žádost o rozšíření akreditace mezifakultního studijního programu Inteligentní budovy o výuku v anglickém jazyce a o kombinovanou formu vzdělávání. Dále fakulta bude akreditovat studijní program Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events, který ČVUT bude od roku 2012 koordinovat v rámci evropského projektu Erasmus Mundus.

Byl akreditován DSP Architektura a stavitelství (2008) a reakreditován v 2011.

V roce 2011 bylo uděleno programu Architektura a stavitelství habilitační a jmenovací řízení.

 

4.3 Podpora studia zdravotně postižených

Na fakultě jsou po technické i personální stránce vytvořeny přijatelné podmínky pro studium tělesně postižených posluchačů. O technické obory však mezi těmito uchazeči o studium není prakticky, až na výjimky, zájem.

 

4.4 Studijní podmínky

Pro zlepšení studijních podmínek je nutno zejména:

 • zvyšovat počet studijních míst ve studovnách a počítačových učebnách fakulty,
 • celkově zkvalitňovat prostředí fakulty. Jedná se zejména o prostory chodeb a respirií, kde bude instalován odpovídající mobiliář,
 • zpracovat koncepci vytvoření nových prostorů pro studenty, nejen pro samostudium, ale také pro relaxaci, tvůrčí práci a vzájemnou komunikaci, bude diskutována (se zástupci studentů v AS FSv a následně postupně realizována),
 • zlepšovat prostorové podmínky pro zajištění individuální ateliérové, projektové a laboratorní práce,
 • pokračovat ve vydávání skript, monografií i audiovizuálních a multimediálních programů,
 • v roce 2012 zpřístupnit studovny v budově B a D,
 • rozšířit počítačovou učebnu A737 z 18 pracovišť na 24,
 • prostory laboratoří - betonářská hala, ocelářská hala, konstrukční hala, vodohospodářská hala, budou postupně modernizovány,
 • stavební úpravy laboratoře NANO,
 • Důl Josef, spoluúčast na realizaci I. etapy,
 • vydávat studijní texty v digitálním tvaru (na síti, CD). V rámci ČVUT spolupracovat na vytváření organizačních, ekonomických a právních podmínek pro tuto činnost,
 • zveřejňovat doktorské disertační práce (Ph.D.) a habilitační práce tiskem,
 • trvale zvyšovat úroveň vybavení laboratoří,
 • zavádět informační a komunikační technologie do pedagogického procesu formou pilotních projektů, zejména pro kombinované studium.

 

5. Celoživotní vzdělávání

Problematika celoživotního vzdělávání na FSv ČVUT dosud nebyla v celém spektru rozvíjena, soustřeďovala se zejména na odborné a rekvalifikační kurzy, dá se však říci, že reflektovala na potřeby praxe. Celoživotní vzdělávání je zařazeno mezi priority školy a fakulty a odtud plyne i nezbytnost jeho koncepčního dotvoření ve spolupráci s profesními organizacemi.

Celkově bude pozornost zaměřena zejména na:

 • nabídku profesně orientovaných doplňkových kurzů - směrovanou na aktuální potřeby vědy, techniky, informačních technologií, řízení jakosti, apod. Zde bude navázáno na dosavadní aktivity, avšak s vyšší integrací celé školy a s využitím celoškolských nabídek, na využití vybraných dosavadních volitelných předmětů vyučovaných intenzivní blokovou formou jako nabídku odborné veřejnosti. Při tvorbě nabídky kursů spolupracovat s ČKAIT, ČSSI, ČUZK, zaměstnavatelskými svazy a ostatními vysokými školami,
 • univerzitu třetího věku - doplňkové vzdělání pro seniory, zejména v interdisciplinárních oborech a nabídku studijních programů v inženýrské nadstavbě,
 • vyšší využití nových forem vzdělávání (kombinované studium, virtuální univerzita).

 

6. Informační technologie

6.1 Dostupnost informačních zdrojů

Hlavními formami informačních zdrojů se stávají elektronické informace uchovávané v centrálních databázích, dostupných s omezeními danými přístupovými právy každému členu akademické obce, i široké veřejnosti.

Pro veškerou činnost FSv ČVUT má zásadní význam:

 • dostupnost informačních zdrojů z celosvětové informační soustavy každému pracovníkovi a studentovi fakulty,
 • prezentace aktivit fakulty ve všech oblastech její činnosti tuzemské i zahraniční veřejnosti,
 • poskytování informací pro podporu rozvoje vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti
 • vznik nové Technické knihovny v areálu vysokých škol v Dejvicích.

FSv bude nadále rozšiřovat přístup k informačním zdrojům (elektronickým časopisům, databázím, plnotextovým dokumentům apod.) prostřednictvím služeb a nástrojů moderních informačních technologií. Dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání je předpokladem rozvoje školy.

 

6.2 Informační systémy vnitřní a vnější

FSv využívá většinu komponentů jednotného integrovaného vnitřního informačního systému (v rámci ČVUT) a rozvíjí speciální komponenty, např. pro tvorbu rozvrhu, evidenci praxí apod.

Integrální součástí vnitřního informačního systému je i programové vybavení zabezpečující celoškolské knihovnické služby.

 

6.3 Rozvoj informační infrastruktury

Stávající informační infrastruktura FSv ČVUT v zásadě postačuje současným potřebám provozu fakulty, problém je v nedostatečné kapacitě pro přenos a uchování dat, v nehomogenně a poměrně velké komplikovanosti, která znesnadňuje další rozvoj. V rámci školy i fakulty je používán často nekompatibilní hardware, software a zejména nekompatibilní datové struktury a databázové systémy. Zde bude nutné vybavení zlepšovat a zdokonalovat. Fakulta usiluje o maximální možné pokrytí prostor fakulty bezdrátovou sítí pro napojení na internet.

 

6.4 Integrace informačních technologií do vzdělávání

Program integrace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání bude rozvíjen jako nedílná součást pedagogických programů i programů rozvoje vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce na celém ČVUT. Úkoly integrace ICT do vzdělávání budou orientovány zejména tak, aby i absolventi FSv ČVUT byli plně schopni obstát v konkurenčním prostředí společného trhu práce EU.

Aktivita v oblasti ICT bude sledována jako součást personálního rozvoje akademických pracovníků a fakulta bude podporovat růst kvalifikace pracovníků v této oblasti organizací odborných kurzů i zabezpečováním potřebného programového vybavení. Do přípravy výukových materiálů budou zapojováni studenti doktorských i magisterských programů.

 

7. Výzkum a vývoj

FSv ČVUT v souladu s DZ ČVUT aktivním způsobem naplňuje a dále bude plnit smysl výzkumné univerzity a považuje znalosti, vědu, výzkum, vývoj a další tvůrčí činnost včetně řešení praktických úkolů, vedle činnosti pedagogické, za své další neoddělitelné poslání.

 

7.1 Rozvoj výzkumu na fakultě a nástroje tohoto rozvoje

Hlavní úsilí bude zaměřeno na zvyšování kvality a účinnosti výzkumu a tvůrčí činnosti a zvyšování kvalifikace, znalostí a motivace tvůrčích vědecko-pedagogických pracovníků. Toto úsilí bude směřovat do několika okruhů:

 • Rozvoj vědeckých osobností - souvisí se zkvalitňováním výchovy studentů a doktorandů, a dále odborným růstem školitelů či celého vědecko-pedagogického sboru. S první částí souvisí péče o nadané studenty, v širší míře bude vytvářena možnost volby individuálních programů zaměřených na výchovu při vědeckých projektech řešených buď v ČR, nebo ve spolupráci se zahraničními univerzitami. K motivační podpoře budou využívány mj. některé formy účelového stipendia. Cesty ke zvyšování kvality vyučujících jsou v podstatě dvojí: zvyšování kvality nových pracovníků (otázky výběrových řízení, vyšší zapojování externích pracovníků, tj. pracovníků z AV, z praxe, zahraničních odborníků, hostujících profesorů do pedagogicko-výchovného procesu), zvyšování kvality a motivace stávajících pracovníků na vědeckém růstu (habilitační a jmenovací řízení, mobilita pracovníků). FSv ČVUT trvale dbá na vysokou úroveň disertačních a habilitačních prací.
 • Podpora doktorského studia - vyšším zapojováním doktorandů do prestižních a úspěšných týmů a řešených projektů, finanční motivací pro jejich práci (doktorské granty na ČVUT, stipendia především z výzkumných projektů), zvýšením počtu zahraničních pobytů v rámci vědecké spolupráce, apod.
 • Podpora vytváření nových vědeckých týmů a nových problémově orientovaných výzkumných oblastí na FSv ČVUT a to jak za účasti pracovišť ČVUT, tak i pracovišť mimo školu zaměřených na novou vědní problematiku a perspektivní aplikace. Aktuálně to je UCEEB v Buštěhradě (připravované středisko) a stávající UEF Josef v Mokrsku.
 • Směrování institucionálního výzkumu - navazuje a vychází ze základních oblastí, daných rozvojovým plánem instituce IRP (Institucionální rozvojový plán), který je již zmíněn výše (kap. 1.2.)
 • Celkové zvyšování účinnosti VaV práce bude zejména zaměřeno na organizační a personální aspekty:
  • vytváření účinnější vědní infrastruktury na FSv ČVUT - aktivity budou zaměřeny na zvyšování dostupnosti informačních zdrojů (vědecké databáze, knihovna), na poradenskou činnost při podávání projektů,
  • intenzivnější zapojení pracovníků do účelově financovaného výzkumu,
  • vyšší kooperaci a integraci pracovišť - celoškolskými výzkumnými akcemi je třeba podporovat integritu školy s možností využití společných projektů, společně sdílených laboratoří a vybavení s cílem potlačit roztříštěnost výzkumu na ČVUT.

 

7.2. Rozvoj vysokých škol - výzkum, vývoj a inovace

Reforma systému

Celá oblast rozvoje školy souvisí s připravovanou metodikou rozdělování finančních prostředků na vědu a výzkum. Jako velmi nutné se jeví:

 • reakce na reformu systému hodnocení a financování vědy, výzkumu a inovací, bodový systém, výstupy řešení a jejich evidence, apod.,
 • orientace na vysoce hodnocené výsledky vědeckovýzkumné činnosti, především hodnotné zahraniční publikace v impaktovaných časopisech, patenty, užitné vzory, atd.,
 • větší zaměření na spolupráci se stavební praxí v oblasti aplikovaného výzkumu.

Rozvoj vědeckého potenciálu

 • podpora zapojení do mezinárodních projektů s ohledem na priority Evropské komise se zvláštním důrazem na projekty Rámcového programu EU,
 • podpora spolupráce se zahraničními univerzitami,
 • průběžná modernizace laboratoří, inovace přístrojového vybavení, zapojení do výzkumu nanotechnologií, energeticky úsporného stavění a dalších prioritních směrů,
 • podpora většího zapojení studentů do řešení výzkumných projektů, motivace, oceňování,
 • účast ve Studentské grantové soutěži ČVUT využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum,
 • zahájení výzkumných projektů v rámci budovaného Univerzitního centra energeticky efektivních budov UCEEB (v Buštěhradě); využívání potenciálu výzkumného pracoviště UEF Josef (v Mokrsku).
 • zkvalitnění mediální informovanosti o výsledcích a nabídkách výzkumu realizovaného na FSv ČVUT, v UCEEB a UEF Josef.

 

8. Akademičtí pracovníci

8.1. Kvalifikační a věková struktura a její vývoj

Mezi nejvýznamnější atributy školy patří personální a kvalifikační složení jejího učitelského sboru.

Z hlediska kvalifikační skladby došlo na FSv ČVUT k mírnému nárůstu počtu profesorů a docentů. Věková struktura na celém ČVUT i na stavební fakultě stále není příznivá, neboť např. převážná většina profesorů je v kategoriích nad 55 let. Vývoj za poslední dva roky nasvědčuje spíše pozitivnímu trendu.

Pro podporu kvalifikačního růstu mladších pracovníků a jejich setrvání na škole byla v rámci celého ČVUT přijata vhodná kritéria pro habilitační a jmenovací řízení. Do budoucna je nutno pokračovat v souladu s DZ MŠMT ve využívání všech možností podpory mladých špičkových pracovníků počínaje postdoktorandskými granty, maximální podporou stáží v zahraničí až po výraznou diferenciaci v odměňování. Přednostně je třeba zlepšovat podmínky pro vědeckou práci mladých pracovníků, jejich kvalifikační růst, mzdové ohodnocení a pomoc při řešení ubytování těchto pracovníků. Významné je i využívání podpory rozvojových programů MŠMT pro dokončení přípravy na habilitace a jmenovací řízení.

V souladu s DZ MŠMT bude zvýšen podíl doktorandů na výuce i výzkumné aktivitě školy a v maximální možné míře budou využíváni pracovníci AV ČR, praxe i hostující profesoři ze zahraničí.

 

8.2 Odborný růst akademických pracovníků

FSv ČVUT bude v maximální možné míře podporovat odborný a kvalifikační růst všech akademických pracovníků i ostatních odborných pracovníků. V případě mladých pracovníků bude škola podporovat jejich vzdělávání v oblasti jazykových znalostí, pedagogického vzdělání a komunikačních schopností. Odborný růst je a nadále bude zajišťován zejména účastí všech pracovníků na řešení konkrétních vědeckých, výzkumných a dalších tvůrčích úkolů.

Významnou složku pedagogické kvalifikace bude tvořit uplatňování informačních technologií v pedagogickém procesu. FSv ČVUT bude podporovat tvorbu moderních učebních pomůcek a využívání informačních technologií ve výuce zejména v kombinovaných formách studia.

Mimořádný důraz bude kladen na mobilitu akademických pracovníků. Ideální by bylo, aby každý akademický pracovník strávil nejméně 1 semestr na jiné vysoké škole nebo výzkumném pracovišti pokud možno v zahraničí.

 

9. Hodnocení kvality vzdělávání

Strategie hodnocení kvality vzdělávání i vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti je uvedena ve Statutu FSv ČVUT v článku 15. Základní hodnocení všech složek činnosti fakulty se provádí každoročně a jeho výsledky se zveřejňují jako součást výroční zprávy.

Cílem v této oblasti dlouhodobého záměru je, aby se hodnocení vzdělávací činnosti stalo trvalou součástí řídicího procesu fakulty. Součástí hodnocení vzdělávací činnosti jsou ankety studentů pořádané v každém akademickém roce. Závažné připomínky studentů ke kvalitě vzdělávacího procesu mají prověřovat vedoucí pracovníci všech stupňů osobní kontrolou pedagogického procesu. Od roku 2003 je studentské hodnocení zavedeno v elektronické podobě jako integrální součást informačního systému ČVUT a snahou je, aby bylo využíváno studenty FSv ČVUT. Kvalita doktorských studijních programů bude trvale sledována a řízena oborovými radami těchto programů.

Hodnocení vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti se provádí každoročně na základě kvantifikovaných parametrů používaných v rámci rozpočtových pravidel pro alokaci příspěvků za tuto oblast činnosti.

Vědecká rada FSv bude průběžně hodnotit kvalifikační vývoj akademických pracovníků, a to zejména úroveň habilitačních a profesorských řízení a rozvoj doktorských studijních programů.

Předpokládá se, že na základě pokynu rektora ČVUT bude periodicky prováděno souborné hodnocení kvality řídicího procesu ČVUT, uskutečňovaných studijních programů i programů vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti podle standardní metodiky:

 • zpracování samoevaluační zprávy,
 • posouzení uvedené zprávy skupinou externích expertů (pokud možno zahraničních),
 • následné závěrečné hodnocení s návrhem opatření ke zlepšení kvality. Tyto zprávy a hodnocení budou využity pro zlepšení činnosti fakulty a upřesnění programů jejího rozvoje.

 

10. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání

Internacionalizace vzdělávání se stala prioritní záležitostí pro většinu vysokoškolských institucí ve světě. Je zcela zřejmé, že univerzity a jejich fakulty by stěží byly schopny plnit své základní funkce, tj. vzdělávat studenty a provádět výzkum bez trvalého dialogu s partnery doma i v zahraničí. Dialog umožňuje obohacovat a rychleji rozvíjet vzdělávací a výzkumnou činnost a navíc poskytuje užitečné kritérium pro měření vlastních sil, vlastních slabých a silných stránek.

FSv ČVUT se dlouhodobě zapojuje do budování vlastní sítě dvoustranné spolupráce s vybranými vysokoškolskými institucemi po celém světě, a rovněž tak do vznikajících programů mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání s cílem podpořit výměnu informací, studentů a učitelů.

Účast v programu ERASMUS/Socrates umožňuje uskutečňovat vůbec největší počet výměnných studijních pobytů a krátkodobých učitelských mobilit v dosavadní praxi a FSv ČVUT ji využívá v poměrně uspokojivém počtu. Je však v zájmu fakulty neustále rozšiřovat počty vyjíždějících i přijímaných zahraničních studentů, zejména v rámci doktorského studia. Zde je nutno si uvědomit, že tyto aktivity jsou velmi závislé na přidělených financích, které se spíš zmenšují; dále se škola musí, s výhledem na plánované ukončení současného programu Erasmus/Socrates v r.2013, připravit na jiné možné formy výměny studentů a pedagogů, které jistě budou v rámci EU podporovány. Prozatím se hovoří o výrazně volnějším a širším pohybu studentů po EU a dále o skupinách universit, které by se ucházely o evropské finance (obdoba Erasmus - Mundus).

Na fakultě jsou podporovány dva studijní programy provozované v rámci evropského projektu Erasmus Mundus - "Structural analysis of monuments and historical constructions" a "Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events".

V oblasti dvoustranných dohod o spolupráci je třeba se soustředit především na uzavírání dohod s prestižními partnery a dále na pravidelné sledování a hodnocení této spolupráce. Podepsané dlouhodobé rámcové dohody využívat k plnění konkrétních krátkodobých aktivit (mobilita studentů a učitelů, výzkumná spolupráce, společné akce apod.). Současný systém bilaterálních smluv je překonán, řada smluv zůstává nenaplněna a některé školy již smlouvy vypověděly. Otázkou je, kam se zaměřit. Škola má poměrně úspěšné kontakty s prestižními universitními pracovišti je však pravděpodobné, že bude více vyhledávaným partnerem pro země Východní Evropy a pro země třetího světa. Při vhodné orientaci na tyto země můžeme mít úspěch a zaznamenat zvýšený zájem o placené studium u nás. Na druhou stranu to může být i vhodné odbytiště pro naše absolventy, jelikož řada zemí prodělává intenzívní hospodářský rozvoj (Čína, Vietnam aj.). Velký zájem o studium u nás je ze strany španělsky mluvících zemí (Latinská Amerika); naráží však na nízkou úroveň a rozšíření španělštiny u nás, která je obyčejně studenty z těchto zemí vyžadována.

Prestižním projektem (poprvé v zemi Střední Evropy) je projekt Eramus Mundus (Sustainable Constructions under natural hazards and catastrophic events - SUSCOS) na Fakultě stavební. Díky tomuto projektu je možnost se hlouběji seznámit s evropskými programy a jejich řízením.

FSv ČVUT je prostřednictvím svých funkcionářů i řadových učitelů a vědeckých pracovníků zastoupena v řadě mezinárodních nevládních institucí, jako např. (EUCEET Association, AECEF - Asociace evropských stavebních fakult aj.). Aktivní účastí v nich (a dalších desítkách profesních institucí) lze pomoci přenosu nejlepších evropských a světových poznatků do prostředí školy a v jejím zájmu je implementovat do všech jejích aktivit. Jejich prostřednictvím rovněž hledat další cesty k rozšiřování mobilit studentů i pracovníků školy.

K dalšímu rozvoji mezinárodních aktivit a jeho příznivému vlivu na prostředí školy a jeho aktivity ať již do oblasti vzdělávání, tak i do všech ostatních činností je nutné:

 • Zaměřit se na jazykovou výchovu pracovníků a především učitelů, kteří mohou přednášet v cizích jazycích jak na FSv ČVUT, tak i na partnerských univerzitách v zahraničí;
 • Rozšiřovat počty předmětů vyučovaných v cizích jazycích, akreditovat další studijní programy realizované v cizích jazycích; zde je vhodné upozornit na možnost blokové výuky, která pak umožňuje rozumnou dobu pobytu pro případné pozvané hostující profesory.
 • Zkvalitnit výuku cizích jazyků a v cizích jazycích pro studenty všech typů studia; současný stav není dobrý. Jasně o tom hovoří zkušební testy (angličtina) jako předpoklad pro vyslání do ciziny. Úroveň znalostí cizích jazyků je stále poměrně špatná.
 • Zavedením ECTS a uznáváním uceleného i částečného studia na zahraničních vysokých školách přispívat ke zjednodušení a harmonizaci výstavby evropského systému vysokých škol (tzv. Sorbonnská deklarace).

 

11. Řízení a organizace fakulty

Stávající organizace a řízení fakulty vychází z tradic fakulty a vysoké školy, respektuje zákon č.111/1998 Sb. a současnou situaci v řízení vysokých škol a jejich součástí.

Struktura FSv ČVUT bude postupně doplňována a modernizována podle potřeby - nové katedry a výzkumná pracoviště a také administrativní pracoviště zajišťující chod školy.

V dosavadní praxi se osvědčila úprava řídících struktur fakulty spočívající v tom, že všechny zásadní koncepční otázky jsou řešeny v kolegiu děkana za účasti proděkanů a tajemníka fakulty. Jako výkonný orgán slouží grémium děkana, v němž jsou kromě členů kolegia zastoupeni vedoucí kateder fakulty.

Jako konkrétní formu výše uvedených aktivit bude fakulta:

 • podporovat multidisciplinární a interdisciplinární studijní programy,
 • podílet se na celoškolských a interdisciplinárních aktivitách s cílem zvyšovat volitelnost a horizontální prostupnost v rámci ČVUT,
 • podporovat vznik interdisciplinárních týmů, výzkumných center, společných pracovišť,
 • zvyšovat efektivitu řízení zejména rozvojem informačního systému,
 • podporovat další vzdělávání pracovníků fakulty v oblasti řízení,
 • rozvíjet a integrovat informační systém vysoké školy.

 

12. Financování fakulty

12.1. Pravidla konstrukce rozpočtů

Při rozpisu základní dotace na provoz i dotace na nespecifikovaný výzkum na katedry a střediska bude fakulta uplatňovat a respektovat kritéria použitá k rozdělování v rámci ČVUT.

FSv ČVUT bude klást stále vyšší důraz na finanční, materiální i personální zabezpečení vědeckých a výzkumných činností, jejichž financování vidí v:

 • rozšiřování grantové aktivity jak na národní, tak na mezinárodní úrovni,
 • zapojování většího okruhu akademických zaměstnanců do výzkumné činnosti.

 

12.2. Investiční rozvoj

V oblasti investičního rozvoje bude FSv ČVUT pokračovat především v rekonstrukcích a modernizacích s cílem dosáhnout optimálního využívání používaných prostor a snížit jejich energetickou a provozní náročnost. Konkrétní akce budou specifikovány v příslušných aktualizacích DZ FSv.

V současné době jsou plánované následující akce:

 • výměna oken v budově C 12/2011,
 • výměna výtahů v budově B 03/2012,
 • rekonstrukce budovy A včetně výměny obvodového pláště 10/2012,
 • výměna výtahů v budově A 12/2012,
 • rekonstrukce poslucháren - budova C, jih 10/2012,
 • rekonstrukce poslucháren včetně obvodového pláště - budova C, sever 10/2014,
 • výměna obvodového pláště + rekonstrukce topení budova B v r.2015,
 • výměna obvodového pláště v budově D v r.2015.

 

12.3. Rozvoj materiálního zabezpečení a infrastruktury

FSv ČVUT směřuje úsilí na materiální rozvoj ve všech oblastech, výzkumné, vzdělávací a provozní činnosti, v rámci svých finančních možností, které ale v současné době fakultě plně neumožňují materiální vybavení na vysoké technické a technologické úrovni.

Přístrojové, technické, materiální a informační vybavení pracovišť včetně laboratoří a učeben považuje FSv ČVUT za svoji prioritu a snahou fakulty bude zabezpečit tuto oblast na co nejvyšší úrovni pro potřeby výukových a výzkumných činností.

K finančnímu zabezpečení těchto aktivit bude FSv ČVUT užívat investičních prostředků z fondů FRIM, dotací, darů a prostředků z vědecko-výzkumných projektů, rozvojových projektů MŠMT, FRVŠ a dalších.

 

13. Ubytovací, stravovací, školicí a rekreační zařízení, péče o studenty

Pro studenty FSv ČVUT se předpokládá využívání celoškolských zařízení pro ubytování a stravování, které jsou organizačně zajišťovány v současné době SÚZ ČVUT. S ohledem na ekonomiku provozu, technické podmínky, využitelnost a další je přistupováno k optimalizaci a postupnému snižování ekonomické náročnosti zařízení. Ta jsou po vyhodnocení akce zahrnuta do požadavku na jejich zhodnocení (úprava kapacity, úprava rentability, stavební zhodnocení - tepelné izolace, modernizace), nebo navržena k prodeji.

Pro výuku a ke školicí činnosti jsou fakultou využívána a dále se počítá se středisky Mariánská a Telč.

Podporovat a rozvíjet opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na FSv ČVUT. Pro budoucí uchazeče o studium budeme i nadále každoročně pořádat přípravné kurzy. Kurzy každoročně prochází kolem 500 posluchačů.

Ve zvýšené míře využívat možnosti dané Stipendijním řádem FSv ČVUT v poskytování zejména účelových stipendií v případě tíživé sociální situace studenta. Do systému cílených podpor zahrnout i nadace a nadační fondy specificky zaměřené na vzdělávací oblasti, jako Nadání J., M. a Zd. Hlávkových, Nadace 17. listopadu, Nadace ČVUT J. Hanzla, Nadace prof. Faltuse apod.

 

Dlouhodobý záměr FSv ČVUT je prováděn v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. v platném znění a v návaznosti na aktualizace DZ ČVUT, resp. DZ MŠMT.

 

Dlouhodobý záměr FSv ČVUT byl projednán ve Vědecké radě FSv ČVUT dne 1. prosince 2011 a schválen Akademickým senátem FSv ČVUT dne 14. 12. 2011.

 

předkládá: Iva Čiháková, proděkanka pro rozvoj