ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

 

vyhlašuje vnitřní soutěž pro rok 2019 na podporu rozvojových projektů
akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT.

 

Soutěž je v souladu s Institucionálním programem MŠMT a ČVUT pro roky 2019 – 2020 vyhlašována jako příležitost pro získání projektů pro mladé týmy, mladé pracovníky a doktorandy v presenčním studiu.
Má 2 tematické okruhy:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

  2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Doba řešení:
Řešení, řízení a kontrola projektů bude probíhat podle Metodiky pro řízení rozvojových projektů v rámci Institucionálního plánu (IP) na ČVUT. Doba řešení projektů je do 31.12.2019, projekty budou ukončeny oponenturou v lednu 2020.

Podání přihlášky:
Pro administraci projektů zpracují řešitelé projektu karty Dílčích úkolů Vnitřní soutěže v rámci IP 2019.
Přihlášky budou podány elektronicky a tiskem. (Excel)
Podávání přihlášek elektronicky bude ukončeno 13. února 2019 ve 24:00 hod.
Adresa pro podání přihlášek je: kabele@fsv.cvut.cz
Vytištěná přihláška s podpisem vedoucího katedry a předkladatele bude předána do 15. února 2019 na oddělení VaV - Ing. Zuzana Baziková, popř. do podatelny FSv.

V rámci Institucionálního plánu ČVUT na roky 2019 - 2020 bude část finančních prostředků pro rok 2019 ve výši 19 000 tis. Kč rozdělena formou vnitřních soutěží na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů na fakultách/součástech ČVUT. Fakultě stavební byla stanovena částka ve výši 4 115 tis. Kč. Ve smyslu doporučení ČVUT připravit menší počet projektů s větší finanční dotaci může v odůvodněných případech děkan na základě návrhu komise rozhodnout o sloučení více menších projektů do většího.

Pozn. Dle Vyhlášení MŠMT vyčleňuje vysoká škola na řešení projektů v rámci vnitřní soutěže částku v minimální výši 10% orientačního limitu.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

V Praze, dne 8. ledna 2019