Podmínky k udělení klasifikovaného zápočtu z předmětů typu ATELIÉR

 

  1. AKTIVNÍ ÚČAST NA HODINÁCH ATELIÉROVÉ TVORBY
    Výuka ateliérů je postavena především na dialogu pedagogů a studentů, proto je nezbytně nutné, aby se studenti AKTIVNĚ účastnili výuky ve škole. Povoleny jsou MAXIMÁLNĚ TŘI NEÚČASTI na hodinách ateliérové tvorby. Vedoucí ateliéru je povinen vést si prezenci - samozřejmě aktivních účastí. V případě, že student nebude mít dostatečný počet aktivních účastí na hodinách, nesplňuje základní podmínku udělení klasifikovaného zápočtu.

  2. SPLNĚNÉ ATELIÉROVÉ KONTROLY (PREZENTACE DÍLČÍCH ETAP PROJEKTU)
    Absolvování předepsaných ateliérových kontrol (prezentací dílčích etap projektu), na kterých student prezentuje rozpracovanost svého projektu. Vedoucí ateliéru jeho práci zhodnotí a oklasifikuje. Pokud během tzv. katedrové kontroly v závěru výuky semestru práce vykazuje výrazné nedostatky, jsou vyučující povinni na tuto skutečnost studenta jednoznačně upozornit. Pedagog dokonce může, měl by, či musí studentovi výuku ukončit podle závažnosti přestupku.

  3. ODEVZDÁNÍ PŘEDEPSANÉHO ELABORÁTU
    Pro odevzdání předepsaného elaborátu je katedrou stanoven jednotný termín. Ten může být zcela výjimečně ze závažných a průkazných důvodů vedoucím atelieru posunut na základě individuální žádosti do konce zkouškového období příslušného semestru.
    Výsledná klasifikace v sobě zahrnuje dílčí hodnocení - 1. architektonické / urbanistické / interiérové řešení, 2. práce v ateliéru, 3. odevzdaná dokumentace - viz katedrový hodnotící formulář.

 

V Praze dne 1.3.2013

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
vedoucí katedry architektury

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
vedoucí katedry urbanismu a územního plánování

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program Architektura a stavitelství