Podmínky pro absolvování předmětů zajišťovaných Katedrou architektury

(kód předmětu 129****)

 

Podmínky k absolvování předmětů typu ateliér jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Každý vyučující na první hodině sdělí studentům podmínky ke zdárnému absolvování daného předmětu. Pokud se student první hodiny nebude moci zúčastnit, je jeho povinností informovat se u příslušného pedagoga na podmínky pro absolvování daného předmětu. Nedodržení jedné z těchto podmínek je důvodem k neudělení klasifikace z daného předmětu.

1) ÚČAST NA CVIČENÍCH

Pokud má předmět cvičení, je povinná aktivní účast studenta. Tolerována je omluvená neúčast studenta max. z 25% výukových hodin. Ve zvláště odůvodněných případech, které jsou podstatné a prokazatelné, může přistoupit vyučující i na vyšší procento absence, které ale nesmí překročit celkovou neúčast na více než 40% výukových hodin. Individuální konzultace mimo výukové hodiny nenahrazují povinnou účast na hodinách. Překročení povolené absence je důvodem k neudělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu.

2) ELABORÁT

Pokud patří mezi podmínky ke zdárnému absolvování předmětu odevzdání vypracovaného elaborátu, je povinností vyučujícího stanovit přesný rozsah, formát (layout) a termín odevzdání práce. Neodevzdání práce v předepsaném rozsahu, formátu a termínu je důvodem k neudělení zápočtu, či ke klasifikaci F - nedostatečně.

Studentovi nelze uznat práci zpracovanou v průběhu jeho předchozího studia, a to ani její část. Při každém novém zapsání předmětu je vyučující povinen zadat studentovi práci novou.

3) ZKOUŠKA

Pokud je předmět zakončen zkouškou, je vyučující povinen stanovit podmínky pro připuštění ke zkoušce a sdělit je studentům na první hodině, informovat studenty o formě zkoušení, rozsahu zkoušené látky a vypsat zkouškové termíny před začátkem zkouškového období. Student, který se na zkouškový termín zapíše a na zkoušku se nedostaví, aniž by se omluvil, je klasifikován F - nedostatečně.

 

Pozn.: Pokud se student z jakéhokoli důvodu nemohl zapsat do rozvrhu a nemá tím stanoveného svého pedagoga pro daný předmět, je jeho povinností nejpozději do konce druhého týdne výuky semestru kontaktovat garanta předmětu nebo vedoucího katedry, aby mu vyučujícího přidělil.

V Praze dne 19. 9. 2013
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze