Výsledky výběrového řízení

na zařazení studentů 2. ročníku
bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"
do studijních oborů

 

Podle čl. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze zařazuji studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, kteří se zúčastnili výběrového řízení, do studijních oborů takto:

 

3608R008   Konstrukce pozemních staveb - 97 studentů podle - Přílohy 1
3647R013   Konstrukce a dopravní stavby - 28 studentů podle - Přílohy 2
3647R015   Vodní hospodářství a vodní stavby - 24 studentů podle - Přílohy 3
3904R007   Inženýrství životního prostředí - 17 studentů podle - Přílohy 4
3647R014   Management a ekonomika ve stavebnictví - 32 studentů podle - Přílohy 5
3607R045   Příprava, realizace a provoz staveb - 47 studentů podle - Přílohy 6
3647R023   Požární bezpečnost staveb - 25 studentů podle - Přílohy 7

 

Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 270 studentů. Při vyhodnocení výběrového řízení jsem plně přihlížel k zájmu studentů o studijní obor, tj. 100% studentů bylo zařazeno na studijní obor podle 1. pořadí.

Výběrového řízení se nezúčastnilo 7 studentů. Tito studenti budou při zápisu do akademického roku 2019/20 zařazeni na studijní obor Konstrukce a dopravní stavby (viz Příloha 2).

Rozhodnutí děkana o zařazení studenta do studijního oboru je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r.
děkan

 

Praha 9. dubna 2019