Diplomové práce studentů navazujícího magisterského studia
oborů B, C, D, Q a X
v letním semestru akademického roku 2019/20

 

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce (dále DP) na základě vypsaných témat diplomových prací a kapacitních možností kateder.

Upozornění: Podle Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv v Praze je podmínkou pro zápis diplomové práce splnění všech studijních povinnosti za celé magisterské studium, tj. složení všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek z předmětů předepsaných studijním plánem.

Zápis DP probíhá elektronicky v termínu dle informací na webu fakulty. Do 14.2.2020 diplomant odevzdá na studijní oddělení písemnou přihlášku podepsanou studentem i vedoucím DP, který na přihlášku vyznačí požadavky na další konzultanty (nikoliv jmenovitě, ale ze kterých kateder). Formulář přihlášky na webu fakulty – https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formuldp.php. Přihlášku je nutno odevzdat i v případě, že nejsou požadováni další konzultanti. Požadovaní konzultanti budou jednotlivými katedrami přiděleni na základě údajů v přihlášce. Jejich seznam bude zveřejněn na webových stránkách fakulty ve druhém nebo třetím výukovém týdnu v semestru.

Vlastní zadání DP bude probíhat od 17.2.2020. Formulář zadání DP je na webu fakulty: https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/zadanidp.doc.
Jeden exemplář vyplněného formuláře Zadání DP potvrzený katedrou, na které student zpracovává svou diplomovou práci, odevzdá katedra na studijní oddělení nejpozději do 28.2.2020. Na uvedeném formuláři se vyplňuje pouze rámcové zadání DP. Specifikace zadání včetně případných dílčích částí DP (dalších profesí), ve které vedoucí práce a případně další konzultanti podrobně určí rozsah a způsob zpracování diplomové práce, se vyplňují do formuláře – viz web: https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/msi.php.
Uvedené zadání včetně specifikace je nedílnou součástí DP a musí být přiloženo k odevzdané diplomové práci.

Termíny odevzdání DP: do 17.5.2020 vložení do IS KOS a do 18.5. odevzdání na katedře. Postup vkládání DP do elektronické evidence je popsán na webu https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/elevidences.php. Soubory vkládejte raději s časovou rezervou, před odesláním konzultujte konečnou verzi s vedoucím DP.

Student provede v KOSu kontrolu splnění studijních povinností, v případě nejasností se obrátí na referentku studijního oddělení (doporučuje se již v průběhu semestru, nutné před přihlášením k SZZ).

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - vypisují jednotlivé katedry v období 15. - 26.6.2020 (bude upřesněno koncem května 2020. V souladu s výše citovanými předpisy je stanoven termín pro přihlášení k SZZ do 25.5.2020 (v IS KOS po splnění celého studijního plánu včetně zápočtu z DP, případně na studijním odd. – viz informace na webu https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/szz/prihlaseni.php

 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
zástupce proděkanky pro obory B, C, D, Q a X

3.2.2020