Diplomové práce studentů navazujícího magisterského studia
oborů B, C, D, Q a X
v zimním semestru akademického roku 2019/20

 

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce (dále DP) na základě vypsaných témat diplomových prací a kapacitních možností kateder.

Upozornění: Podle Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv v Praze je podmínkou pro zápis diplomové práce splnění všech studijních povinnosti za celé magisterské studium, tj. složení všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek z předmětů předepsaných studijním plánem.

Zápis DP probíhá elektronicky v termínu dle informací na webu fakulty. Do 25.9.2019 diplomant odevzdá na studijní oddělení písemnou přihlášku podepsanou studentem i vedoucím DP, který na přihlášku vyznačí požadavky na další konzultanty (nikoliv jmenovitě, ale ze kterých kateder). Formulář přihlášky na webu fakulty – https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formuldp.php. Přihlášku je nutno odevzdat i v případě, že nejsou požadováni další konzultanti. Požadovaní konzultanti budou jednotlivými katedrami přiděleni na základě údajů v přihlášce. Jejich seznam bude zveřejněn na webových stránkách fakulty ve druhém nebo třetím výukovém týdnu v semestru.

Vlastní zadání DP bude probíhat od 23.9.2019. Formulář Zadání DP je na webu fakulty: https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/zadanidp.doc.
Jeden exemplář vyplněného formuláře Zadání DP potvrzený katedrou, na které student zpracovává svou diplomovou práci, odevzdá katedra na studijní oddělení nejpozději do 4.10.2019, jeden se vkládá do diplomové práce a další archivuje katedra. Na formuláři zadání DP se vyplňuje pouze rámcové zadání DP. Podrobnější rozsah DP včetně případných dílčích částí DP (dalších profesí), ve které vedoucí práce a případně další konzultanti podrobně určí rozsah a způsob zpracování diplomové práce, se vyplňují do formuláře Specifikace zadání - viz web https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/msi.php.
Uvedené zadání včetně specifikace je nedílnou součástí DP a musí být přiloženo k odevzdané diplomové práci.

Termíny odevzdání DP: do 5.1.2020 vložení do IS KOS a do 6.1.2020 odevzdání na katedře. Postup vkládání DP do elektronické evidence je popsán na webu https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/elevidences.php. Soubory vkládejte raději s časovou rezervou, před odesláním konzultujte konečnou verzi s vedoucím DP.

Student provede v KOSu kontrolu splnění studijních povinností, v případě nejasností se obrátí na referentku studijního oddělení (doporučuje se již v průběhu semestru, nutné před přihlášením k SZZ).

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - vypisují jednotlivé katedry v období 3.2. - 14.2.2020 (bude upřesněno v lednu 2020), obhajoba DP probíhá současně s ústní částí SZZ ve stejné komisi. V souladu s výše citovanými předpisy je stanoven termín pro přihlášení k SZZ do 13.1.2020 (v IS KOS po splnění celého studijního plánu včetně zápočtu z DP, případně na studijním odd. – viz informace na webu https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/mgr/szz/prihlaseni.php

 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
zástupce proděkanky pro obory B, C, D, Q a X

21.8.2019