Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Geodézie a kartografie

Specializace Inženýrská geodézie

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Inženýrská geodézie

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Obsahem zkoušky jsou znalosti z obecného teoretického základu, technické geodézie a kartografie, mapování, kartografie, základů GIS, DPZ a fotogrammetrie. Z oblasti teoretické geodézie znalosti tíhového pole Země, teorie výšek, astronomicko-geodetické sítě, základní souřadnicové a výškové soustavy, metody kosmické geodézie, družicová altimetrie a další související témata. Oblast inženýrské geodézie pokrývají rozbory přesnosti, vytyčovací sítě, kontroly parametrů vytyčování v investiční výstavbě, měření posunů a základy důlního měřictví.