Bakalářský studijní program Stavitelství
Program Stavitelství

 

Studijní plány:

Studijní plán programu Stavitelství

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2020/21:

1. - 2. ročník
Seznam povinně volitelných cizích jazyků
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:


Studium je zaměřeno na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. V prvním až třetím ročníku je studium založeno jak na předmětech teoretického základu oboru (stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, mechanika zemin, zakládání staveb, pozemní stavby, dopravní inženýrství, hydraulika, životní prostředí), tak i na předmětech odborných, zaměřených převážně na oblast realizace staveb a technologii. Ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost specializace formou volby povinně volitelných předmětů ve třech oblastech - pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby. Na rozdíl od studijního programu Stavební inženýrství je kladen důraz zejména na praktické zvládnutí problematiky přípravy, realizace a provozu pozemních a inženýrských staveb.

Jedná se o profesně orientovaný bakalářský studijní program, po absolvování tohoto programu se počítá s nástupem studentů přímo do praxe. Absolventi tohoto bakalářského programu mají omezené možnosti pro pokračování v navazujícím magisterském studiu na FSv ČVUT. Nejlepší absolventi mohou být na základě úspěšného složení přijímací zkoušky přijati ke studiu v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství.

V praxi se mohou absolventi bakalářského studijního programu uplatnit zejména v oblasti přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Získané vědomosti mohou dobře uplatnit v praxi také v oblasti výroby stavebních hmot, ochrany a tvorby životního prostředí, ve státní správě, v institucích zabývajících se organizací dopravy, v obchodní sféře. U České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě mají absolventi též možnost získat autorizaci jako autorizovaný stavitel.