Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství
Obor Architektura a stavitelství

 


Bakalářské studium je jako na ostatních programech čtyřleté. Po základních teoretických předmětech, které jsou obdobné pro všechny obory na fakultě, získávají studenti znalosti v průpravných a odborných stavebně-inženýrských předmětech, ve stavební fyzice, ve statice, v navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, v navrhování základových konstrukcí, v navrhování technických zařízení budov a v technologii staveb. Tyto teoretické, průpravné a odborné předměty v povinném kmeni studia mírně převažují nad předměty z architektonické tvorby, jako je ateliérová tvorba, dějiny architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, rekonstrukce a ochrana památek a urbanismus.

Studium je doplněno o humanitní a ekonomické předměty, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování.


Absolvent bakalářského studia získá potřebné informace z oboru projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit v uvedených oblastech jako projektant v projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech. Studium vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů předpoklad pro magisterské studium a získání inženýrského titulu v magisterských programech Architektura a stavitelství (2-letý), Budovy a prostředí (1,5-letý), případně Stavební inženýrství, především obor Konstrukce pozemních staveb (1,5-letý). Z těchto i dalších programů si může uchazeč vybrat podle svého zájmu a předpokladů i výsledků předchozího studia.

Webové stránky programu Architektura a stavitelství