Bakalářské a magisterské studijní programy a obory na FSv akreditované MŠMT ČR

Bakalářské programy:

Stavební inženýrství

Bakalářský studijní program - 4letý

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství (SI) je realizován v níže uvedených studijních oborech. 1. a 2. ročník programu SI ještě není členěn do oborů, ke členění dochází až od 3. a 4. ročníku. Studium je čtyřleté, obsah prvních dvou ročníků je společný pro všechny studijní obory. Do těchto dvou ročníků jsou zařazeny převážně teoretické a odborné předměty, společné pro všechny studijní obory studijního programu SI. Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 8.semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu nebo nastoupit do zaměstnání.

Studijní obory:

Stavitelství

Bakalářský studijní program - 4letý

Jedná se o profesně orientovaný bakalářský studijní program zaměřený na problematiku přípravy, realizace a provozu staveb s cílem vychovávat bakalářské absolventy pro praxi.Absolventi tohoto bakalářského programu mají omezené možnosti pro pokračování v magisterském studiu na FSv ČVUT, po absolvování bakalářského programu se počítá s nástupem studentů přímo do praxe.

Studijní obor:

Geodézie a kartografie

Bakalářský studijní program - 3letý

Cílem studia je teoretické i praktické zvládnutí geodetických a kartografických úloh pro geodézii, teoretickou geodézii, kartografii, katastr nemovitostí, geografické informační systémy (GIS), inženýrskou geodézii, stavební obory a další hospodářská odvětví. Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí společný základ studijního programu, získávají studenti znalosti v odborných předmětech podle zaměření studijních oborů.

Studijní obor:

Architektura a stavitelství

Bakalářský studijní program - 4letý

Studium ve svém bakalářském a magisterském stupni je zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí komplexní problematiky architektonického a konstrukčního návrhu pozemních staveb a na zvládnutí esteticko-výtvarné problematiky spojené s navrhováním a realizací staveb.

Studijní obor:

Civil Engineering

Bakalářský studijní program - 4letý

Studijní obor Building Structures odpovídá obsahem bakalářskému studijnímu oboru Konstrukce pozemních staveb studijního programu Stavební inženýrství, který je však vyučovaný v anglickém jazyce.

Studijní obor:

 

Magisterské programy:

Stavební inženýrství

Magisterský studijní program - 1,5letý

Magisterský studijní program Stavební inženýrstvíje je realizován v níže uvedených studijních oborech. Studium trvá 3 semestry včetně vypracování diplomové práce, její obhajoby a složení státní závěrečné zkoušky. V rámci studia si může student volit zaměření studia, jednotlivé studijní obory nabízejí různý počet těchto zaměření.

Studijní obory:

Geodézie a kartografie

Magisterský studijní program - 2letý

Magisterské studium rozvíjí profesní znalosti bakalářského studia a mimo jiné je nezbytným stupněm pro případné postgraduální doktorské studium. V oboru Geodézie a kartografie je zaměřeno na inženýrskou geodézii a teoretické disiplíny, v oboru Geomatika poskytuje široký prostor pro volbu z rozsáhlé nabídky povinně volitelných předmětů, absolventi jsou odborníky v oblasti aplikované informatiky se zaměřením na zpracování geodat. Oba obory jsou rovnocenné z pohledu možnosti získání úředních oprávnění v resortu ČÚZK.

Studijní obory:

Architektura a stavitelství

Magisterský studijní program - 2letý

Studium ve svém bakalářském a magisterském stupni je zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí komplexní problematiky architektonického a konstrukčního návrhu pozemních staveb a na zvládnutí esteticko-výtvarné problematiky spojené s navrhováním a realizací staveb. Magisterské studium je ukončeno titulem Ing. arch.

Studijní obor:

Civil Engineering

Magisterský studijní program - 1,5letý

Studijní obor Building Structures odpovídá obsahem magisterskému studijnímu oboru Konstrukce pozemních staveb studijního programu Stavební inženýrství, který je však vyučovaný v anglickém jazyce.

Studijní obory:

Budovy a prostředí

Magisterský studijní program - 1,5letý

Studijní obor:

Inteligentní budovy

Magisterský studijní program - 2letý

Studijní obor: