Informace studijního oddělení

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA

 

Výňatek z čl.3 Stipendijního řádu ČVUT a Vyhlášky děkanky FSv ČVUT č.11/2015

Prospěchové stipendium může být přiznáno pouze studentovi, který splnil předepsaná kritéria pro přiznání stipendia.

V daném semestru nebo akademickém roce má student nárok na prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v předchozím semestru nebo akademickém roce, jestliže v rozhodném úseku tj. v semestru (akademickém roce), za který se stipendium uděluje:

  1. získal minimálně 30 kreditů (60 kreditů),

  2. počet klasifikovaných předmětů v semestru nebo akademickém roce měl větší nebo roven 4, případně 8,

  3. vážený studijní průměr za uvedený semestr nebo akademický rok měl menší nebo roven 1,50,

  4. studoval v prezenční formě a standardní době studia podle § 61 a § 44 odst. 4 zákona.

Prospěchové stipendium se nevyplácí v červenci a srpnu.

Pokud student v akademickém roce vypracovává pouze diplomovou nebo bakalářskou práci a skládá státní závěrečnou zkoušku, lze mu přiznat stipendium nejdéle po dobu pěti měsíců tohoto akademického roku.

 

studijní oddělení FSv ČVUT
listopad 2015