Informace studijního oddělení

Podávání žádostí o sociální stipendium

podle Zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. §91 odst. 3

 

Termín:sociální stipendium lze přiznat i zpětně, žádosti lze podávat průběžně
Výše stipendia: jedna čtvrtina základní sazby minimální mzdy za měsíc (v akademickém roce 2016/17 měsíčně Kč 2480,-) vypláceno čtvrtletně zpětně na bankovní účet studenta uvedený v databázi KOS.
Příloha žádosti:"Sdělení pro účely přiznání stipendia" vydané orgánem státní sociální podpory na žádost studenta

 

Žádost o sociální stipendium se podává na studijní oddělení fakulty.
Přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta upravuje Směrnice kvestora ČVUT č.71/2006.

§91 odst. 3 zákona o vysokých školách uvádí:

(3) "Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu 21a), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou."

 

prosinec 2016
Ing. Ditta Saláková
vedoucí studijního oddělení FSv ČVUT