Informace studijního oddělení

Ubytovací stipendia

 

Částka, kterou studenti měsíčně obdrží, vychází z plánované dotace MŠMT na ubytování přiznané příslušné vysoké škole a počtu studentů, kteří v rozhodném období splní podmínky na udělení ubytovacího stipendia. Částku k výplatě vypočítává pro každé výplatní období Rektorát ČVUT a v průměru částka činí Kč 700,- za měsíc.

Na základě Pravidel pro poskytování dotací MŠMT podle zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005 je od akademického roku 2005/6 vysokou školou dotace určená na ubytování vyplácena přímo studentům formou stipendia.

Student o ubytovací stipendium nemusí žádat. Získá nárok na ubytovací stipendium při splnění podmínek uvedených v  Příkazu rektora č. 7/2006 - kritéria pro přiznání stipendia na ubytování a dodatek k příkazu rektora č.7/2006.

Pro kontrolu místa trvalého pobytu je student povinen předložit při zápisech do semestrů na studijním oddělení občanský průkaz.

Podkladem pro přiznání stipendia jsou zjištění z Matriky studentů (celorepubliková databáze SIMS), do které jsou čtvrtletně předávány údaje vedené fakultou v databázi Komponenta studium (KOS).

Stipendium se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou července, srpna a září ve výplatních termínech 15.1., 15.4., 15.7.

Stipendium je vypláceno fakultou bezhotovostním převodem na bankovní účet studenta uvedený v IS KOS.
ŽÁDÁME STUDENTY, ABY VLOŽILI SVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU DO DATABÁZE.
Náhradní způsob výplaty stipendia: v hotovosti pokladnou fakulty.

Přiznávání a výplatu ubytovacích stipendií studentům ČVUT upravuje Směrnice kvestora ČVUT č.64/2005 ze dne 1.9.2005 a Příkaz rektora č. 7/2006 ze dne 9.6.2006.

Ing. D. Saláková
studijní oddělení

18. října 2005
aktualizováno 21.12.2006