Informace studijního oddělení

ÚČELOVÉ STIPENDIUM
ZA ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU S HODNOCENÍM
PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM

 

V souladu se Stipendijním řádem ČVUT v Praze čl. 4, odst. 2b), Studijním a zkušebním řádem ČVUT v Praze čl. 18 a s ohledem na objem finančních prostředků bude od ak. roku 2017/18 děkanem přiznáváno následující účelové stipendium za absolvování studijního programu s hodnocením prospěl s vyznamenáním.

 

A) bakalářské studium

prospěl s vyznamenánímvýše stipendia

při celkovém váženém studijním průměru 
1,0020 000,-
1,01 – 1,5010 000,-

 

B) magisterské studium

prospěl s vyznamenánímvýše stipendia

při celkovém váženém studijním průměru 
1,005 000,-
1,01 - 1,103 000,-
1,11 - 1,302 000,-

 

Výše uvedená stipendia budou bez podávání žádostí poukázána studentům na bankovní účet uvedený v IS KOS.
Pro další období může být případně aktuální výše stipendia nově stanovena v závislosti na objemu finančních prostředků Stipendijního fondu a počtu studentů, kteří ukončí studium s hodnocením prospěl s vyznamenáním.

 

doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. v.r.
proděkanka pro pedagogickou činnost

březen 2018