Ubytovací stipendia


Aktualizace:
1.3.2006
Byl zrušen kód 4 a doplněna podmínka na výskyt "prázdninového" studia.

 

Metodika výpočtu podkladů pro poskytovaní dotací na ubytovací stipendia.

Kompletní popis základních pravidel pro poskytování dotací na ubytovací stipendia pro jednotlivé roky je popsán v dokumentech uveřejněných na webových stránkách MŠMT. Zde jsou k dispozici také často kladené otázky o ubytovacích stipendiích.
Níže je uvedena pouze část pravidel, týkající se stanovení počtu studentů, splňující podmínky pro přiznání dotace - čl. 4.2., odst. (3) písm. b).

b) Podmínkou pro započtení je, že student

 1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
 2. studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
 3. nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
 4. je státním občanem České republiky, nebo je osobou bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Norska, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace, nebo který je rodinným příslušníkem takové osoby,
 5. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
 6. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy.

 

Pro potřeby zpracování výstupů z databáze SIMS byl bod 2) podrobně definován takto:

 

Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP)

studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

 

Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP)

studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

 

Doktorské SP (dále DSP)

studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

Při zjišťování délky souběžného studia (s ohledem na financování) a existence dřívějšího studia se:

 • u studentů veřejných škol akceptují pouze rozpočtová studia (studia financovaná z rozpočtu MŠMT) - jsou vyjmuta studia s kódem financování 2,6,7,10
 • u studentů soukromých škol akceptují studia na soukromých školách a rozpočtová studia (studia financovaná z rozpočtu MŠMT) - jsou vyjmuta studia s kódem financování 2,6,7
V případě registrovaných přestupů se celá posloupnost přestupů chápe jako jedno studium a typ studijního programu celé posloupnosti je dán typem posledního studia v posloupnosti. Ovšem v případě, že celá posloupnost je ukončena MNSP a zahrnuje MSP a nepředchází celé posloupnosti úspěšné ukončení BSP, délka posloupnosti přestupů je dána délkou MSP (v případě, že posloupnost obsahuje více MSP s různou standardní délkou studia, je z nich pro výpočet použita maximální délka).
Předchozí studia, která nebyla ani po část doby financovaná ze státního rozpočtu, se ve výpočtu neuplatňují.
Přerušená studia se ve výpočtu neuplatňují.
U více studií, která byla zapsána v jednom kalendářním dnu a všechna vyhovují zadaným kritériím, bude vzato jako první to studium, které má nižší hodnotu číselné části kódu studijního programu (v případě shodnosti i číselné části kódu studijního programu, bude vzato jako první studium s nižším kódem vysoké školy/fakulty).

Poznámky a vysvětlivky:

 1. "který je rodinným příslušníkem takové osoby" - tato podmínka nebyla uplatněna, neboť pro ni nejsou v matrice studentů podklady
 2. u studentů-cizinců bez povoleného trvalého pobytu na území ČR (položka P34=´N´) se automaticky považuje bydliště mimo okres výuky (bez ohledu na obsah položek P6-P12)
 3. při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1.května do 30.října téhož kalendářního roku ("prázdninové" studium).

SP - studijní program

 

Výpočetní a informační centrum R ČVUT
únor 2006