Projekty - nástěnka

22. 5. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND (PP1).

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

16. 5. 2019

Vnitřní soutěž o kapitálové prostředky na přístrojové vybavení pro rok 2020 v rámci Institucionálního plánu ČVUT. Termín do 30. 6. 2019, do 8 hod.

24. 4. 2019

MŠMT - ČR - Polsko. MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Mobility k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.

10. 4. 2019

MŠMT - ČR - Indie. MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

10. 4. 2019

MŠMT - Mobility ČR - Německo. MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

8. 4. 2019

V rámci programu OP VVV byla otevřena výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Konec lhůty je 30.8.2019.

1. 4. 2019

Vyhlášení výsledků Vnitřní soutěže IP 2019.

25. 3. 2019

V rámci programu Interreg Central Europe byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

... dalších 10 zpráv