Legislativa procesů ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií

 

Metodika FSv ČVUT

Platné směrnice a příkazy ČVUT:

O návrhu nové směrnice upravující ochranu duševního vlastnictví na ČVUT se bude jednat na úrovni vedení ČVUT.

Platné zákony a normy ČR

 • Autorské právo a právo pořizovatele databáze:
  • Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.
 • Veřejná podpora výzkumu a vývoje:
  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
 • Další předpisy:
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Průmyslové vlastnictví:
  • Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích;
  • Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech;
  • Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů;
  • Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků;
  • Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů;
  • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách;
  • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení;
  • Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví;
  • Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných; osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů;
  • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví;
  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů;
  • Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin

   

  a související předpisy pro případ budoucí ochrany dle právních předpisů cizích států či mezinárodní organizace mající stejný či obdobný význam.