Fond na rozvoj mezinárodní mobility

 

Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na FSv ČVUT v Praze, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Jeho činnost se řídí Statutem fondu.

Žádosti je možné podávat v následujících oblastech:

  1. příspěvek lze uplatnit na zahraniční cestu, kdy žadatel prokáže prospěšnost cesty z hlediska FSv ČVUT v Praze (uzavírání mezinárodních smluv, příprava společných studijních plánů či prací pod dvojím vedením).

  2. podpora jazykových dovedností zaměstnanců, kteří mají být či jsou v kontaktu s cizinci (výuka v cizím jazyce, dvojí vedení závěrečných prací apod.) a podpora jazykových dovedností administrativních pracovníků na úrovni managementu fakulty.

  3. podpora hostujících pedagogů (podmínka odučit během pobytu alespoň 2 kredity). Katedra, která hosta přijme, musí doložit kopii Dohody o provedení práce (Dohoda o provedení práce/ Work Contract), potvrzení účtárny o jejím proplacení a Žádost o finanční podporu pro zahraničního akademického pracovníka.

  4. finanční podpora vybraných zahraničních studentů v závislosti na jejich socio-ekonomických možnostech - rozhodnuto bude ve spolupráci s proděkanem pro studium ev. u doktorských studentů proděkanem pro vědu a výzkum.

  5. podpora výjezdů a příjezdů pedagogických pracovníků v rámci obhajob, habilitací a jmenovacích řízení včetně oponentů zahraničních projektů – viz https://www.fsv.cvut.cz/zahran/szzapod.php a podpora výjezdů v rámci Erasmus+ staff mobility (běží automaticky).

  6. Podpora našich studentů bc. a mgr. studia na výjezdy v rámci programu Erasmus+, bilaterálních dohod, double degree a na vědecké pobyty. V tomto případě se řiďte Vyhláškou děkana č.5/2019 "Vyhlášení výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem" a vyplňte pouze formulář "Žádost o přiznání účelového stipendia pro studenty, kteří vyjíždějí na zahr. stud. pobyt".

  7. umožnění vědeckým i administrativním pracovníkům krátkodobé návštěvy zahraničních pracovišť s cílem navázat mezinárodní spolupráci ve vědecké i společenské oblasti. Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% předpokládaných nákladů.

  8. Podpora mobilit studentů doktorského studia (např. pracovní stáže, letní školy, workshopy). Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% předpokládaných nákladů.

Podávání žádostí

Žádost o podporu podává žadatel na formuláři Žádost o udělení podpory z prostředků Fondu na rozvoj mezinárodní mobility prostřednictvím zahraničního oddělení.

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Žádosti se vyhodnocují průběžně vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12. O rozhodnutí je žadatel písemně vyrozuměn. Prostředky budou vypláceny do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Řeháčková