Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
dle Vyhlášky MŠMT č.343/2002 a její změně 276/2004 Sb.

 

1. Informace o přijímacích zkouškách

Studijní program:Inteligentní budovy - N 3946
Studijní obor:bez oboru

 

1.1. Informace o písemných přijímacích zkouškách: úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení:

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

1.2. Informace o písemných přijímacích zkouškách: kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (par.49 odst.1 zákona o VŠ):

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímání na základě studijních výsledků bakalářského studia v souladu s vyhlášenými podmínkami přijetí ke studiu.

 

2. Termíny přijímacího řízení

a)   termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: --Do: --
b)   termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: --Do: --
c)   termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu19. 7. 2012
d)   termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí3. 9. 2012
e)   termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle §50 odst.6 zákona o VŠkdykoli
f)   termín skončení přijímacího řízení13. 10. 2012

 

3. Informace o výsledcích přijímacího řízení (magisterský program Inteligentní budovy)

a)   počet podaných přihlášek62
b)   počet přihlášených uchazečů62
c)   počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu62
d)   počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí46
e)   počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí16
f)   počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§50 odst.5 a 7 zákona o vysokých školách)43
g)   počet uchazečů přijatých celkem43

 

4. Základní statistické charakteristiky

a)   počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky0
b)   nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky0
c)   nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky0
d)   průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky0
e)   směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky0
f)   decilové hranice výsledku zkoušky0

 

5. Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení je zveřejněna na webových stránkách fakulty www.fsv.cvut.cz. V tištěné verzi byla vyvěšena na úřední desce fakulty dne 2. 11. 2012

 

Tato zpráva byla předána na Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost

 

V Praze dne 31. 10. 2012

 

Převzal:Předal: