Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
dle Vyhlášky MŠMT č.343/2002 a její změně 276/2004 Sb.

 

1. Informace o přijímacích zkouškách

Studijní program:Stavební inženýrství - B3651
Studijní program:Architektura a stavitelství - B3502
            Studijní obor:Architektura a stavitelství
Studijní program:Geodézie a kartografie - B3645
            Studijní obor:Geodézie, kartografie a geoinformatika
Studijní program:Civil Engineering - B3648
            Studijní obor:Building Structures

 

1.1. Informace o písemných přijímacích zkouškách: úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení:

Všechny testové otázky včetně odpovědí jsou uvedeny v publikaci Matematika - Přijímací zkoušky na ČVUT (Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha 2005)

 

1.2. Informace o písemných přijímacích zkouškách: kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (par. 49 odst.1 zákona o VŠ):

Jediným kritériem byla správnost odpovědi. Správná odpověď 1, resp. 2 body (bodové hodnocení bylo uvedeno u zadání příkladu), špatná odpověď 0 bodů.

 

2. Termíny přijímacího řízení

a)   termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 19.6.2012Do: 21.6.2012
b)   termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 30.8.2012Do: 30.8.2012
c)   termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu25.6.2012
d)   termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí15.8.2012
e)   termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle §50 odst.6 zákona o VŠV den konání přijímací zkoušky osobně na studijním oddělení FSv.
f)   termín skončení přijímacího řízení13.10.2012

 

3. Informace o výsledcích přijímacího řízení

a)   počet podaných přihlášek2647
b)   počet přihlášených uchazečů2280
c)   počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu1897
d)   počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí1376
e)   počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí521
f)   počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§50 odst.5 a 7 zákona o vysokých školách)1376
g)   počet uchazečů přijatých celkem1376

 

4. Základní statistické charakteristiky

a)   počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky1041
b)   nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky20
c)   nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky20
d)   průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky8.81
e)   směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky4.11
f)   decilové hranice výsledku zkoušky4,13

 

5. Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení je zveřejněna na webových stránkách fakulty www.fsv.cvut.cz. V tištěné verzi byla vyvěšena na úřední desce fakulty dne 2. 11. 2012

 

Tato zpráva byla předána na Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost

 

V Praze dne 31. 10. 2012

 

Převzal:Předal: