Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Dlouhodobé záměry FSv Aktualizace DZ 2013 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2013

Hlavní priority

 

Aktualizace Dlouhodobého záměru (ADZ) vychází ze schváleného dlouhodobého záměru (DZ) projednaného ve Vědecké radě FSv ČVUT dne 1. prosince 2011 a schválen Akademickým senátem FSv ČVUT dne 14. 12. 2011.

V r. 2012 nedošlo ke změnám v DP.

Pro další rok 2013 je předkládána následující ADZ.

ADZ vychází z hlavních priorit pro období 2011-2015 jsou dány posláním univerzity jako celku, vychází z aktuálního Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2012 a jsou v souladu s prioritními oblastmi MŠMT na období 2011 - 2015.

 

1. Oblast pedagogiky:

 • rozšíření nabídky studijních programů o profesně zaměřený bakalářský studijní program Stavitelství (předpokládá se zahájení výuky v akademickém roce 2013/14),
 • zahájení prací na přípravě reakreditace magisterského studijního programu Stavební inženýrství,
 • úprava studijních plánů bakalářského studijního programu Architektura a stavitelsví podle požadavků profesní komory,
 • příprava systémové řešení přijímacích zkoušek do navazujících magisterských studijních programů včetně začlenění státních závěrečných zkoušek na bakalářském studiu do tohoto systému,
 • příprava legislativních změn souvisejících s oddělením ústních státních závěrečných zkoušek a obhajoby bakalářské práce (na programu AS od akademického roku 2013/2014),
 • rozšíření nabídky CŽV - možnost zápisu jednotlivých předmětů pro studenty, kteří po neúspěšném ukončení studia mají zájem opakovaně podávat přihlášku ke studiu,
 • rozšíření nabídky CŽV - možnost absolvovat část magisterského studia tímto způsobem v souladu se Zákonem o VŠ,
 • rozšíření nabídky kurzů U3V.

 

2. Oblast výzkumu a vývoje:

 • rozvoj vědeckých osobností - FSv ČVUT trvale dbá na vysokou úroveň disertačních a habilitačních prací a na vysokou úroveň žadatelů o jmenovací řízení srovnatelnou se špičkovými zahraničními univerzitami. Důraz je kladen na prestižní publikace uvedené ve světových citačních databázích a na počty citací (vyjádřené např. H - faktorem).
 • Kvalita studia doktorandů je posuzována především podle úrovně publikační aktivity a dalších kvalitativních parametrů obsažených v každoročním hodnocení doktorského studia na FSv ČVUT v Praze.
 • Podpora vytváření nových vědeckých týmů UEF - Josef v Mokrsku a spolupráce s UCEEB v Buštěhradě (výstavba zahájena v roce 2012).
 • Směrování institucionálního výzkumu - navazuje a vychází ze základních oblastí, daných rozvojovým plánem instituce IRP (Institucionální rozvojový plán).
 • Podpora zapojení do mezinárodních projektů s ohledem na priority Evropské komise se zvláštním důrazem na projekty Rámcového programu EU a program Horizon 2020 v letech 2014 - 2020.

 

3. Oblast financování fakulty - pravidla konstrukce rozpočtů:

 • Fakulta bude při rozpisu základního příspěvku a dotací na provoz kateder a ostatních nákladových středisek uplatňovat a respektovat kritéria použitá k rozdělování v rámci ČVUT. Prostředky budou rozepisovány v souladu s metodikou, schválenou AS FSv.
 • Metodikou rozpisu příspěvku a dotací budou určovány základní finanční proporce mezi normativní a nenormativní částí FSv, mezi provozními a mzdovými náklady. Při rozpisu na normativní nákladová střediska budou uplatňována výkonová a kvalitativní kritéria z pedagogické i vědecké činnosti jednotlivých kateder. Při rozpisu zdrojů na nenormativní část FSv budou zohledňovány potřeby v proporcích minulého období, při respektování pravidel optimalizace čerpání provozních i mzdových nákladů.
 • FSv bude klást stále vyšší důraz na finanční, materiální i personální zabezpečení vědeckých a výzkumných činností, jejichž financování vidí v:
  - rozšiřování grantové aktivity jak na národní, tak na mezinárodní úrovni,
  - zapojování většího okruhu akademických zaměstnanců do výzkumné činnosti.

 

4. Oblast investičního rozvoje:

V oblasti investičního rozvoje bude FSv ČVUT pokračovat především v rekonstrukcích a modernizacích s cílem dosáhnout optimálního využívání používaných prostor a snížit jejich energetickou a provozní náročnost. Konkrétní akce budou specifikovány v příslušných aktualizacích DZ FSv.

V současné době jsou plánované následující akce:

 • rekonstrukce budovy A včetně výměny obvodového pláště 10/2012, - provádí se, konec září 2013
 • výměna výtahů v budově A 12/2012 - 9/2013
 • výměna obvodového pláště 2. NP, budova C sever - 11/2013
 • rekonstrukce poslucháren budova C, sever 9/2014,
 • rekonstrukce budovy B včetně výměny obvodového pláště v r.2015
 • výměna obvodového pláště v budově D v r.2016

 

Pokud nejsou uváděny další oblasti, priority nebo upřesnění, zůstávají v platnosti cíle a směry podle DZ ČVUT - viz http://www.fsv.cvut.cz/rozvoj/zam1115.php

Navrhované body pro rok 2013 jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací na rok 2012. Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána dne 4.4.2013 a schválena Akademickým senátem FSv ČVUT dne 24.4.2013

  Tisk stránky
ČVUT FSv Dlouhodobé záměry FSv Aktualizace DZ 2013 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz