Historie Fakulty stavební ČVUT v Praze

 


Fakulta stavební, v současné době jedna z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze, byla založena z iniciativy Josefa Christianna Willenberga na základě česky psané zakládací listiny (reskriptu) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707 jako první veřejná inženýrská škola střední Evropy pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze. Předcházela jí Pražská stavební hutně veřejná, avšak svou povahou vlastně první stavební škola u nás vůbec, kterou si pro zajištění potřebné kvalifikace svých spolupracovníků založil v roce 1344, tedy čtyři léta před založením Karlovy university, Mistr Matyáš z Arrasu, kterého si přivedl z Francie kralevic Václav, později jako císař nazývaný Karel IV.

Stavovská inženýrská škola v Praze vznikla tedy 40 let před založením věhlasné a dosud existující pařížské Mostní a silniční školy (Ecole des Ponts et Chaussées), která byla založena v roce 1747. Měla-li Stavovská inženýrská škola v počátečním údobí působnosti svého zakladatele a prvního profesora Willenberga, uznávaného odborníka v opevňovacích pracích, užší poslání vojensko-fortifikační, přerostla poměrně záhy převážně ve školu civilní inženýrskou a to v období působnosti druhého profesora J. F. Schora, vynikajícího umělce - malíře a architekta - teoretika a zejména pak po jeho úmrtí za působnosti třetího a posledního profesora F. A. Hergeta, významného zeměměřického a vodohospodářského odborníka.

Po přechodném spojení Stavovské inženýrské školy s univerzitou, k němuž při trvalém udržení vlastního ředitele došlo za Hergetova působení v roce 1787, byla v roce 1815 škola opět osamostatněna pod názvem Královské české stavovské polytechnické učiliště a to za působení profesora F. J. Gerstnera, vynikajícího astronoma, zeměměřiče, odborníka ve vodním a železničním stavitelství, K nové významné rozvojové epoše dochází po zavedení češtiny jako vyučovacího a úředního jazyka vedle dosud výlučně užívané němčiny, díky neohroženému postoji profesora Skuherského v roce 1861 a rozdělením školy na českou a německou v roce 1864 a dále také vlivem velkého rozvoje průmyslu. Již organickým statutem z roku 1863, zrovnoprávňujícím češtinu s němčinou, dochází ke zřízení čtyř samostatných studijních směrů: stavitelství vodního a silničního, stavitelství pozemního, strojnictví a technické chemie. K rozdělení Královského českého polytechnického zemského ústavu na samostatné ústavy - český a německý - došlo v roce 1869.

Po zestátnění obou Polytechnických zemských ústavů v roce 1875 byl v roce 1879 český ústav označen názvem C.k. Česká vysoká škola technická v Praze. Novým organizačním řádem v roce 1920 byla tato nejvyšší škola technická přejmenována na dnešní České vysoké učení technické.

Po násilném uzavření všech vysokých škol za doby okupace nacistickým Německem v letech 1939 až 1945 došlo po osvobození k znovuotevření Českého vysokého učení technického, které již od roku 1920 sdružovalo sedm vysokých škol (samostatných fakult): inženýrského stavitelství, architektury a pozemního stavitelství, strojního a elektrotechnického inženýrství, chemicko - technologického inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk a obchodní.

V roce 1951 byla fakulta strojního a elektrotechnického inženýrství rozdělena na fakultu strojní a elektrotechnickou. V roce 1952 odcházejí ze svazku ČVUT fakulty zemědělská a chemická a vytvářejí samostatné vysoké školy. V roce 1959 byla zřízena fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a v roce 1994 fakulta dopravní, v roce 2005 fakulta biomedicínského inženýrství a osmou fakultou školy se stala 1. 7. 2009 Fakulta informačních technologií.


Z hlediska poslání, organizace a komplexního pojímání současné fakulty stavební je velmi významné a přímo symbolické, že o vznik a postupný rozvoj Stavovské inženýrské školy se postupně zasloužili a vtiskli jí všestranně stavební ráz na svou dobu vynikající osobnosti z oblasti stavebně a ženijně inženýrské (první profesor J. Ch. Willenberg), uměleckoarchitektonické (druhý profesor J. F. Schor) a matematicko-zeměměřické a stavební (třetí profesor F. A. Herget).

Ruku v ruce s organizačním vývojem vysokých škol technických postupoval i vývoj statutární. I když pro zápis přednášek a konání zkoušek nebyly původně přesné předpisy, byla závěrečná způsobilost prokazována již od začátku veřejně a slavnostním způsobem. Teprve od roku 1878 byly na C.k. České vysoké škole technické zavedeny dvě státní zkoušky a v roce 1901, po vydání rigorózního řádu, bylo pražské technice přiznáno právo udělovat hodnost doktora technických věd (první doktorská promoce byla v roce 1902).

Fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní opět vyčlenila fakulta architektury.