Historie FSv -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv O fakultě Historie FSv Přihlásit Vyhledávání English

Historie Fakulty stavební ČVUT v Praze

Tisk stránky

 

Pražská polytechnika Fakulta stavební, v současné době jedna z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze, byla založena z iniciativy Josefa Christianna Willenberga na základě česky psané zakládací listiny (reskriptu) císaře Josefa I. z 18.ledna 1707 jako první veřejná inženýrská škola střední Evropy pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze. Předcházela jí Pražská stavební hutně veřejná, avšak svou povahou vlastně první stavební škola u nás vůbec, kterou si pro zajištění potřebné kvalifikace svých spolupracovníků založil v roce 1344, tedy čtyři léta před založením Karlovy university, Mistr Matyáš z Arrasu, kterého si přivedl z Francie kralevic Václav, později jako císař nazývaný Karel IV.

Stavovská inženýrská škola v Praze vznikla tedy 40 let před založením věhlasné a dosud existující pařížské Mostní a silniční školy (Ecole des Ponts et Chaussées), která byla založena v roce 1747. Měla-li Stavovská inženýrská škola v počátečním údobí působnosti svého zakladatele a prvního profesora Willenberga, uznávaného odborníka v opevňovacích pracích, užší poslání vojensko-fortifikační, přerostla poměrně záhy převážně ve školu civilní inženýrskou a to v období působnosti druhého profesora J.F.Schora, vynikajícího umělce - malíře a architekta - teoretika a zejména pak po jeho úmrtí za působnosti třetího a posledního profesora F.A.Hergeta, významného zeměměřického a vodohospodářského odborníka.

Po přechodném spojení Stavovské inženýrské školy s univerzitou, k němuž při trvalém udržení vlastního ředitele došlo za Hergetova působení v roce 1787, byla v roce 1815 škola opět osamostatněna pod názvem Královské české stavovské polytechnické učiliště a to za působení profesora F.J.Gerstnera, vynikajícího astronoma, zeměměřiče, odborníka ve vodním a železničním stavitelství, K nové významné rozvojové epoše dochází po zavedení češtiny jako vyučovacího a úředního jazyka vedle dosud výlučně užívané němčiny, díky neohroženému postoji profesora Skuherského v roce 1861 a rozdělením školy na českou a německou v roce 1864 a dále také vlivem velkého rozvoje průmyslu. Již organickým statutem z roku 1863, zrovnoprávňujícím češtinu s němčinou, dochází ke zřízení čtyř samostatných studijních směrů: stavitelství vodního a silničního, stavitelství pozemního, strojnictví a technické chemie. K rozdělení Královského českého polytechnického zemského ústavu na samostatné ústavy - český a německý - došlo v roce 1869.

Po zestátnění obou Polytechnických zemských ústavů v roce 1875 byl v roce 1879 český ústav označen názvem C.k. Česká vysoká škola technická v Praze. Novým organizačním řádem v roce 1920 byla tato nejvyšší škola technická přejmenována na dnešní České vysoké učení technické.

Po násilném uzavření všech vysokých škol za doby okupace nacistickým Německem v letech 1939 až 1945 došlo po osvobození k znovuotevření Českého vysokého učení technického, které již od roku 1920 sdružovalo sedm vysokých škol (samostatných fakult): inženýrského stavitelství, architektury a pozemního stavitelství, strojního a elektrotechnického inženýrství, chemicko - technologického inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství, speciálních nauk a obchodní.

V roce 1951 byla fakulta strojního a elektrotechnického inženýrství rozdělena na fakultu strojní a elektrotechnickou. V roce 1952 odcházejí ze svazku ČVUT fakulty zemědělská a chemická a vytvářejí samostatné vysoké školy. V roce 1959 byla zřízena fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a v roce 1994 fakulta dopravní, v roce 2005 fakulta biomedicínského inženýrství a osmou fakultou školy se stala 1.7.2009 Fakulta informačních technologií.

Hlavní vchod do budovy Z hlediska poslání, organizace a komplexního pojímání současné fakulty stavební je velmi významné a přímo symbolické, že o vznik a postupný rozvoj Stavovské inženýrské školy se postupně zasloužili a vtiskli jí všestranně stavební ráz na svou dobu vynikající osobnosti z oblasti stavebně a ženijně inženýrské (první profesor J.Ch.Willenberg), uměleckoarchitektonické (druhý profesor J.F.Schor) a matematicko-zeměměřické a stavební (třetí profesor F.A.Herget).

Ruku v ruce s organizačním vývojem vysokých škol technických postupoval i vývoj statutární. I když pro zápis přednášek a konání zkoušek nebyly původně přesné předpisy, byla závěrečná způsobilost prokazována již od začátku veřejně a slavnostním způsobem. Teprve od roku 1878 byly na C.k. České vysoké škole technické zavedeny dvě státní zkoušky a v roce 1901, po vydání rigorózního řádu, bylo pražské technice přiznáno právo udělovat hodnost doktora technických věd (první doktorská promoce byla v roce 1902).

Fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní opět vyčlenila fakulta architektury.

  Tisk stránky
ČVUT FSv O fakultě Historie FSv Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 27. března 2017, 15:11  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz