Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

11. 4. 2019

NAKI II. MK vyhlašuje 3. veřejnou soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

10. 4. 2019

MŠMT - ČR - Indie MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

10. 4. 2019

MŠMT - Mobility ČR - Německo. MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

8. 4. 2019

V rámci programu OP VVV byla otevřena výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Konec lhůty je 30.8.2019.

8. 4. 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. února 2019.

1. 4. 2019

Vyhlášení výsledků Vnitřní soutěže IP 2019.

25. 3. 2019

V rámci programu Interreg Central Europe byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

25. 3. 2019

V rámci programu COST byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

20. 3. 2019

Studentská grantová soutěž 2019. Shrnutí základního používání aplikace a práce s ní, čerpání, stipendia, uzavírání grantů. Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd.

20. 3. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

... dalších 10 zpráv