Ochrana duševního vlastnictví a proces TT

 

Procesy ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií jsou důležitými prvky v uplatňování výsledků VaV v praxi. V této podsekci webu najdete důležité aktuální informace vztahující se k tématu.

V návaznosti na nově zveřejněný příkaz rektora č. 20/2020 probíhá analýza souladu příkazu se stávající, pilotovanou metodikou FSv pro podporu procesů ochrany duševního vlastnictví a transfer technologií.

Naším hlavním cílem je umožnit centrální evidenci výsledků na rektorátě za současného zachování autonomie fakulty při hospodaření s majetkem (dle vysokoškolského zákona).

Do ukončení analytických prací kontaktujte v případě potřeby podávat hlášení paní Honsů nebo pana Peška

Po případných úpravách vnitřní metodiky FSv bude výsledek po schválení vedením fakulty představen na nejbližším grémiu a vedoucím kateder bude nabídnuta účast technologického skauta FSv Ing. Peška na poradách kateder tak, aby byla zajištěna dobrá povědomost o náležitostech hlášení.

Základní zákonný rámec

Každý výsledek výzkumu a vývoje, který vytvořil zaměstnanec v pracovněprávním poměru, je tento zaměstnanec povinen podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích oznámit zaměstnavateli.

Detaily k legislativě najdete v sekci Legislativa DV a TT

Druhy výsledků, jejich výhody, nevýhody a procesní náležitosti najdete v sekci Druhy výsledků VaV

Procesní postup ochrany výsledků VaV

Ochranou duševního vlastnictví a podporou transferu technologií (DV a TT) se na Fakultě stavební zabývá technologický skaut, kterým je dnes Ing. David Pešek. Na rektorátu ČVUT je zřízen Odbor transferu technologií, který pro všechny součásti ČVUT zajišťuje konkrétní služby s procesy ochrany DV a TT a jehož součástí je zejména Patentové středisko.

Stručný postup při provádění ochrany naleznete v sekci Ochrana výsledků VaV

Metodika

Od 1. prosince 2019 pilotujeme na FSv novou Metodiku pro procesy ochrany výsledků VaV a transferu technologií. Její náležitosti a stručný přehled naleznete v sekci Proces TT a metodika

Podpůrné školení a materiály ze školení najdete v předposlední sekci Školení, materiály

Potřebné vzory jsou dostupné po přihlášení na úložišti FSv zde
(návod k přístupu na webdata.fsv.cvut.cz najdete zde)