Katedra fyziky


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Sekretářka:
Olga Dydovičová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k102@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 357 908

Krátká charakteristika

Katedra fyziky zajišťuje výuku fyziky na všech studijních oborech. Kromě základního kurzu fyziky (mechanika hmotných bodů, mechanika kontinua, termodynamika vratných a nevratných procesů, elektřina a magnetismus) nabízí katedra také volitelné předměty, profilující stavebního inženýra v určité specializaci (využití nanotechnologie ve stavitelství, fyzikální diagnostika, přenosové jevy, aplikovaná fyzika ve stavebnictví, fyzikální seminář atd.) a také výuku v rámci doktorského studia (termodynamika a statistická fyzika, kinetické procesy v materiálech, fyzikální chemie, aplikovaná fyzika atd.).
Vědecká činnost katedry se rozvíjí v následujících nosných směrech:


  1. aplikace polymerních nanovláken ve stavitelství.
  2. využití uhlíkových nanotrubek (CNT) pro modifikaci cementových zrn.
  3. studium fázových změn a chemických reakcí ve stavebních materiálech.
  4. moderní optické měřící metody.
  5. přenosové jevy a degradační procesy ve stavebních materiálech porézního typu.
  6. vliv ionizujícího záření na vlastnosti stavebních materiálů.
  7. fyzikální pozadí inteligentních budov.

Vědecká činnost katedry fyziky se realizuje jednak v rámci centra nanotechnologií ve stavebnictví na FSv ČVUT, ve spolupráci s ústavy AV ČR, v.v.i., zahraničními pracovišti (LCPC Paris, STU Bratislava atd.), a také formou výzkumných projektů GA ČR, Centra Excelence GA ČR atd.