Katedra mechaniky


Kontakt

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Sekretářka:
Alexandra Kurfürstová
Zástupce vedoucího katedry:
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
E-mail:
k132@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 493, (+420) 224 310 775
Fax:
(+420) 224 310 775
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra mechaniky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra vyučuje předměty, které patří do teoretického základu většiny oborů fakulty stavební (technická mechanika, stavební mechanika, statika stavebních konstrukcí, dynamika stavebních konstrukcí, teorie pružnosti a plasticity, experimentální ověřování), pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Civil Engineering. Katedra je garantem magisterského studijního oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions v rámci programu ERASMUS MUNDUS. Kromě toho se katedra podílí na výuce v rámci doktorských programů na oborech Konstrukce a dopravní stavby", Fyzikální a materiálové inženýrství, Pozemní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby a v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného i jinými katedrami.

Vědeckovýzkumná práce je soustředěna na analýzu konstrukcí moderními výpočtovými a experimentálními metodami. Pracovníci katedry se zabývají výzkumem v oblasti moderních výpočtových metod, experimentálního ověřování, kompozitních materiálů, porézních materiálů a biomechaniky.