Urbanistické struktury a rozvoj měst

Kód předmětu: 127USRM
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 4+0


Obsah 
1. Pojetí a cíl předmětu, obsah přednášek, vysvětlení zaměření, obsahu a rozsahu seminární práce, ukázky seminárních prací a konzultace k výběru měst, definice základních pojmů užívaných v oboru UÚP.
2. Sídelní struktura ČR, vztah sídel a krajiny, druhy sídel a velikostní kategorie sídel, charakteristika jejich urbanistické (prostorové a funkční) skladby, úloha v systému osídlení.
3. Vývoj urbanistické struktury města – vliv přírodních podmínek na prostorovou strukturu, funkční skladbu a obraz
4. Základní formy uspořádání měst a jejich kombinace, základní členění měst a charakteristika struktury zástavby a kompozice veřejných prostranství, vnější a vnitřní obraz města, charakteristické celky, areály a soubory.
5. Funkce a funkční složky města, funkční systémy, vzájemné vztahy jednotlivých funkčních systémů a souvislosti prostorové struktury a funkční skladby, města s převládající funkcí, rozbor vybraných měst.
6. Urbanistické hodnoty sídel, urbanistická vize a koncepce při řešení růstu a regenerace měst, úloha a nástroje ÚP, podmínky, cíle a zásady celkového rozvoje měst, rozbor vybraných příkladů.
7. Rozšiřování/růst měst, nové městské části, prostorové a funkční členění, urbanistická vize, koncepce, příklady.
8. Rozšiřování měst, suburbanizace, satelitní města, zahradní města, nová ekologická a chytrá města, technologické parky, průmyslové, skladové a obchodní zóny, příklady.
9. Světové dědictví UNESCO, památková péče, principy památkového urbanismu, struktura a činnost NPÚ, MPR, MPZ, možnosti a příklady ochrany, obnovy a zvyšování urbanistických a arch. hodnot, obsah ÚPD a ÚPP.
10. Program regenerace MPR a MPZ, podklady, příklady, regenerace a modernizace panelových sídlišť z 20. století.
11. Transformace nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných částí měst – výrobních, vojenských a dopravních ploch, areálů a objektů, příklady realizovaných a připravovaných zásahů, prezentace seminárních prací.
12. Koncepce a zásady modernizace významných veřejných prostranství města, rozbor a hodnocení vybraných příkladů.
13. Prezentace seminárních prací, jejich hodnocení, shrnutí obsahu předmětu a jednotlivých fází urbanistické činnosti.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)
[2]  Slovník územního rozvoje. ÚÚR (www.uur.cz)
[3]  BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.
[4]  MARHOLD, Karel, Sídla – urbanistická typologie II. Praha: ČVUT, 2006.
Doporučená literatura:
[5]  HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014.
[6]  LYNCH, Kevin: Obraz Města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
[7]  GEHL, Jan. Města pro lidi. Praha: Nadace Partnerství, 2012.
[8]  GEHL, Jan – GEMZOE, Lars. Nové městské prostory. Praha: ERA, 2002.
Návaznosti 
--