Aktualizace Dlouhodobého záměru FSv ČVUT pro rok 2003 - 2004

 

Hlavní priority

Oblast pedagogická

 • Pokračovat v upřesňování nově koncipovaných bakalářských programů, podporovat další zvyšování kvality magisterských a doktorských programů, připravit pravidla pro výběr oborů na bakalářských programech
 • Systematicky sledovat úspěšnost studia, hledat možnosti pro zlepšení průchodnosti, zavést vhodné návaznosti předmětů do studijních plánů při zachování kvality studia.
 • Připravit a ověřit novou metodiku pro hodnocení výuky studenty, cíleně pak všemi studenty nového bakalářského studia
 • Zvýšit péči o nadané studenty, jejich vyhledávání a motivování (stipendia)
 • Hledat a postupně zavádět různé formy týmové výuky a práce studentů
 • Podporovat zvyšování kvality zpracování diplomových prací a jejich obhajob (prezentace)
 • Rozvíjet oblast programů celoživotního vzdělávání podle požadavků praxe
 • Aktivně se zapojit do transformačních a rozvojových programů MŠMT (na úrovni ČVUT v rámci integrujících témat i samostatně, zejména pak v oblasti: podpory kvalifikačního růstu pracovníků fakulty, zvýšení mezinárodní mobility studentů, rozvoje a materiálně technické zajištění nových technologií a médií ve výuce, projektů se zaměřením na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, přípravu nových studijních programů či oborů včetně mezifakultních)
 • Připravovat fakultu na změny související se vstupem do EU (v pedagogické oblasti zejména s ohledem na uplatnění absolventů bakalářského resp. magisterského studia na trhu práce)

Oblast vědecké, vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti

 • Podporovat oblast vědy a výzkumu, v oblasti projektů FRVŠ podpořit uplatňování nových informačních technologií ve VŠ vzdělávání, rozvoj laboratoří, rozvoj dalších paralelních studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích apod., zvyšovat počet projektů zejména v kategorii G, připravit projekty integrující činnost více kateder fakulty
 • Podporovat činnosti jednotlivců a kateder pro intenzivní zapojení do 6.RP
 • Dokončit přípravu nových výzkumných záměrů, využít možnosti vytvoření nebo zapojení se ve výzkumných centrech a NPOV

Oblast vnějších vztahů

 • Podporovat spolupráci fakulty s praxí
 • Získat další zdroje ze spolupráce na projektech MPO ČR
 • Rozšiřovat nabídky pro další rozvoj tvůrčí práce studentů a jejich soutěžení (oblast pracovního zapojení i teoretických prací)

Oblast zahraničních styků

 • Vytvářet podmínky pro získání dalších prostředků EU pro mobilitu (SOCRATES, Leonardo da Vinci aj.) a ke zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání
 • Využívat více podpory z prostředků ČVUT
 • Získávat více studentů ze zahraničí, využít možné spolupráce i se Slovenskem

Oblast personální politiky

 • Udržet tempo nových habilitací a profesorských řízení
 • Systematicky působit na zvyšování kvality podávaných habilitačních prací a jejich obhajob

Rozvoj informačních systémů

 • Inovovat strukturu a kvalitu počítačových sítí a komplexně všech informačních technologií pro zajištění výuky, vědecké a výzkumné práce a manažerské činnosti
 • Podporovat tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek, tvorbu on-line kurzů, digitálních učebnic apod.

Výstavba a investiční rozvoj

 • Pokračovat v investičních akcích zásadního významu (požární zabezpečení všech objektů fakulty včetně zvyšování bezpečnosti osob a ochrany majetku, rekonstrukce elektrorozvodné sítě) a připravovat další rekonstrukce poslucháren v budově C

 

Navrhované body jsou v souladu s DZ MŠMT a jeho aktualizací ze dne 16. dubna 2003 a v souladu s DZ ČVUT a jeho aktualizací projednanou 22. dubna 2003 ve Vědecké radě ČVUT a schválenou dne 12. května 2003 Akademickým senátem ČVUT.
Aktualizace dlouhodobého záměru byla VR FSv ČVUT projednána dne 12. června 2003 a schválena Akademickým senátem FSv ČVUT dne 25.6.2003.