Základní informace pro zájemce o doktorské studium

 

Doktorské studium je určeno pro inženýry jako příprava pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost. Úspěšné studium končí obhajobou disertační práce a získání titulu Ph.D. za jménem.

Studium v doktorských studijních programech se řídí:
- Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT   a
- Řádem doktorského studia na FSv v Praze.

 

Na fakultě je možno studovat tyto programy

Přehled doktorských studijních programů a jejich předmětů

 

Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná.

K podání přihlášky je student povinen zajistit si katedru, na které chce studovat a školitele, který ho povede celé doktorské studium.

Přijímací řízení probíhá obvykle v červnu (s nástupem od 1. října) a v lednu (s nástupem od 1. března). Podrobnější informace viz nástěnka doktorského studia..

 

Prezenční forma

Doktorand v prezenční formě se stává na 4 roky opět studentem, dostává měsíční stipendium a má možnost být ubytován na kolejích. Pokud splňuje podmínky (Ubytovací řád ČVUT), má nárok i na ubytovací stipendium. Může získat i slevu na jízdném v hromadných dopravních prostředcích. Je též státem zdravotně pojištěn do 26 let (po dosažení tohoto věku se musí pojistit sám).

Povinností studenta DS v prezenční formě studia je sestavit individuální studijní plán (elektronicky přes iKOS), který obsahuje 6 povinných odborných předmětů podle návrhu školitele. Školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 2 let od data nástupu na doktorské studium.

Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku (schváleno na poradě kolegia dne 21.12.2004).

Výše stipendia je určena aktuální vyhláškou děkana.

Pokud prezenční doktorand získá krátkodobé stipendium na zahraniční vysoké škole, může jeho školitel upravit studijní plán doktoranda tak, aby příslušný semestr vystudoval - včetně zkoušek - v doktorském studiu cizí školy.

Součástí povinností studenta v doktorském studijním programu je absolvování studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiné formy přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.

 

Kombinovaná forma

zahrnuje dva druhy doktorandů:
- zaměstnance fakulty
- zaměstnance jiných organizací

Povinností studenta DS v kombinované formě studia je sestavit individuální studijní plán (elektronicky přes iKOS), který obsahuje 6 povinných odborných předmětů podle návrhu školitele. Školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 3 let od data nástupu na doktorské studium.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.