Základní informace pro zájemce o doktorské studium

 

Doktorské studium je určeno pro inženýry jako příprava pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost. Úspěšné studium končí obhajobou disertační práce a získání titulu Ph.D. za jménem.

Studium v doktorských studijních programech se řídí:
Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT
a
Řádem doktorského studia na FSv v Praze.

 

Na fakultě je možno studovat tyto programy a obory:

 

Doktorský studijní program - P 3607 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
předseda OR programu: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

KódNázev oboruPředseda oborové rady
3607V054Stavební management a inženýring doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D.
3911V005Fyzikální a materiálové inženýrství prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
3904V007Inženýrství životního prostředí doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
3607V009Konstrukce a dopravní stavby prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
3607V034Matematika ve stavebním inženýrství doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
3608V001Pozemní stavby prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
3902V034Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
3607V027Vodní hospodářství a vodní stavby prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

 

Doktorský studijní program - P0732D260001 STAVEBNÍ MANAGEMENT A INŽENÝRING
předseda OR programu: doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D.

 

Doktorský studijní program - P 3502 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
předseda OR programu: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

KódNázev oboruPředseda oborové rady
3501V011Architektura a stavitelství doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
3501V013Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

 

Doktorský studijní program - P 3646 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
předseda OR programu: prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

KódNázev oboruPředseda oborové rady
3646V003Geodézie a kartografie prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

 

Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná.

K podání přihlášky je student povinen zajistit si katedru, na které chce studovat a školitele, který ho povede celé doktorské studium.

Přijímací řízení probíhá obvykle v červnu (s nástupem od 1. října) a v lednu (s nástupem od 1. března). Podrobnější informace viz nástěnka doktorského studia..

 

Prezenční forma

Doktorand v prezenční formě se stává na 4 roky opět studentem, dostává měsíční stipendium a má možnost být ubytován na kolejích. Pokud splňuje podmínky (Ubytovací řád ČVUT), má nárok i na ubytovací stipendium. Může získat i slevu na jízdném v hromadných dopravních prostředcích. Je též státem zdravotně pojištěn do 26 let (po dosažení tohoto věku se musí pojistit sám).

Povinností studenta DS v prezenční formě studia je sestavit individuální studijní plán (elektronicky přes iKOS), který obsahuje 6 povinných odborných předmětů podle návrhu školitele. Školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 2 let od data nástupu na doktorské studium.

Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku (schváleno na poradě kolegia dne 21.12.2004).

Výše stipendia je určena aktuální vyhláškou děkana.

Pokud prezenční doktorand získá krátkodobé stipendium na zahraniční vysoké škole, může jeho školitel upravit studijní plán doktoranda tak, aby příslušný semestr vystudoval - včetně zkoušek - v doktorském studiu cizí školy.

Pro každého doktoranda v prezenční formě studia je povinností absolvovat v rámci svého doktorského studia minimálně tříměsíční odbornou stáž na vědeckém pracovišti v zahraničí.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ.
Doktorand v prezenční formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.

 

Kombinovaná forma

zahrnuje dva druhy doktorandů:
- zaměstnance fakulty
- zaměstnance jiných organizací

Povinností studenta DS v kombinované formě studia je sestavit individuální studijní plán (elektronicky přes iKOS), který obsahuje 6 povinných odborných předmětů podle návrhu školitele. Školitel má možnost dle svého uvážení přidat ještě i volitelné předměty.
V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků.
Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.
Uzavřít studijní blok (splnit 6 odborných předmětů, anglický jazyk + odbornou rozpravu) je student DS povinen do 3 let od data nástupu na doktorské studium.

Státní doktorská zkouška (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ.
Doktorand v kombinované formě má povinnost předložit disertační práci nejpozději do 7 let od data nástupu na DS a studium musí být ukončeno do 8 let (trvání maximální doby studia). Do maximální doby studia se započítává i doba přerušení studia.