Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

22. 5. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND (PP1).

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

17. 5. 2019

Zápis z 9. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 4. dubna 2019.

16. 5. 2019

Vnitřní soutěž o kapitálové prostředky na přístrojové vybavení pro rok 2020 v rámci Institucionálního plánu ČVUT. Termín do 30. 6. 2019, do 8 hod.

24. 4. 2019

MŠMT - ČR - Polsko. MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Mobility k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.

10. 4. 2019

MŠMT - ČR - Indie. MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

10. 4. 2019

MŠMT - Mobility ČR - Německo. MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

8. 4. 2019

V rámci programu OP VVV byla otevřena výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Konec lhůty je 30.8.2019.

8. 4. 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. února 2019.

1. 4. 2019

Vyhlášení výsledků Vnitřní soutěže IP 2019.

25. 3. 2019

V rámci programu Interreg Central Europe byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

25. 3. 2019

V rámci programu COST byla otevřena výzva. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

20. 3. 2019

Studentská grantová soutěž 2019. Shrnutí základního používání aplikace a práce s ní, čerpání, stipendia, uzavírání grantů. Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd.

15. 3. 2019

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2020

8. 2. 2019

Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. ledna 2019.

11. 1. 2019

Zápis ze 6. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. prosince 2018.

7. 12. 2018

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. listopadu 2018.

5. 11. 2018

Zápis ze 4. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. října 2018.

22. 10. 2018

Zápis ze 3. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. června 2018.

... dalších 20 zpráv