Doktorský studijní program Geodézie a kartografie
Obor Geodézie a kartografie

 


Seznámení s problematikou aplikované matematiky a numerickými metodami, matematickou statistikou, teorií chyb v geodézii a kartografii, teorií optického zobrazení v aplikaci na geodézii a dále s digitální fotogrammetrií, digitálním katastrem nemovitostí a digitální kartografií. Patřičná pozornost je rovněž věnována teoretickým základům inženýrské geodézie, nejmodernějšími metodám určování polohy, technikám kosmické geodézie, navigace a informačním technologiím včetně GIS. Důraz je kladen i na studium fyzikálních vlastností zemského tělesa.

Absolvent bude po ukončení studia schopen interdisciplinární vědeckovýzkumné práce např. ve specializaci teoretické a inženýrské geodézie, budování geodetických bodových polí, automatizovaného zpracování geodetických informací, návrhu a tvorbě odvětvových GIS, aplikacích dálkového průzkumu Země a digitální fotogrammetrie ve spojení s laserovým skenováním, využití možností digitální kartografie a robustních mapových serverů a rovněž i v oblasti nejrozsáhlejšího informačního systému ve státní správě ISKN.

Absolvent doktorského studia podle svého odborného profilu nalezne uplatnění nejen v resortu zeměměřictví a katastru, ale rovněž ve všech odvětvích, využívajících pro svou rozhodovací a řídící činnost geoinformace, jako např. v tvorbě a ochraně životního prostředí, vodohospodářství, v logistice, integrovaných záchranných systémech, územním plánování apod.

Dále se absolventi doktorského studia uplatní jako mladí odborní asistenti s perspektivou jejich dalšího odborného a pedagogického růstu.