Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu. Aktualizováno 28.4.2021.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru..

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2021

Aktuálně

Úřední hodiny doktorského studia - pondělí 10.00 - 11.00 hod., čtvrtek 10.00 - 11.00 hod. Vstup na fakultu pro studenty za účelem konzultace podmíněný absolvováním testu na přítomnost COVID-19, případně proděláním nemoci nebo očkováním. Více informací viz čl. III, odst. 3. metodického pokynu: https://www.fsv.cvut.cz/legislat/mp_1_2020_taj.php Pro tyto potřeby lze využít vzor čestného prohlášení: https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navody/cp-test.docx

14. 5. 2021

Pozvánka na 12. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2021 - NMM2021.
Koná se 16.září 2021 na FSv. Registrace a zaslání názvu příspěvku do 20.6.2021.

14. 5. 2021

Byl zahájen sběr nominací do 20. ročníku soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Uzávěrka je 30. června 2021.

14. 5. 2021

Video: Vývoj a testování nového konstrukčního materiálu – textilního betonu. Textilní beton se v posledních desetiletích stal oblíbeným kompozitním materiálem ve stavebnictví i dalších oborech. Na Fakultě stavební ČVUT se vývoji tohoto materiálu věnují doktorandi Tomáš Vlach a Richard Fürst z Katedry konstrukcí pozemních staveb.

13. 5. 2021

Podmínky provozu fitness centra FSv ČVUT platné od 17. 5. 2021.

10. 5. 2021

Univerzitní mateřská škola Lvíčata nabízí možnost obratem umístit děti studentů a zaměstnanců na pracovišti v Dejvicích a na Žižkově.

5. 5. 2021

Webový portál Český historický atlas. Mapování českých a československých dějin od středověku do současnosti.

23. 4. 2021

Doc. David Stránský přednášel na online konferenci na téma Voda a Sucho.

22. 4. 2021

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 2. Q. 2021.

14. 4. 2021

Stipendia Fulbrightova programu.
Nabízené programy:
- Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
- Fulbright-Masarykovo stipendium
- Stipendium pro postgraduální studium
- Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v roce 2022/2023
Uzávěrky přihlášek uvedeny u jednotlivých programů.

9. 4. 2021

Nový způsob nákupu e-knih - Navrhněte nákup e-knihy aneb Demand Driven Acquisition (DDA). Na platformě ProQuest Ebook Central máte nyní příležitost spoluvytvářet fond elektronických knih ÚK ČVUT. Vybírat můžete z více než 200 000 titulů vybraných podle oborů vyučovaných na ČVUT.

18. 3. 2021

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2022.

5. 3. 2021

Vyhlášen 8. ročník soutěže Cena Crytur 2021 o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Uzávěrka podání přihlášek je 30.9.2021.

5. 3. 2021

DBU Stipendijní pobyty na německých odborných pracovištích 2021/2022 pro čerstvé absolventy magisterského a studenty doktorského studia Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5.3. a 5.9.

1. 3. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

1. 3. 2021

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 30.9.2020.

1. 2. 2021

Metodický pokyn pro provádění distančních nebo polokontaktních obhajob/SDZ na FSv.

1. 2. 2021

Opatření děkana 2/2021 pro konání SDZ a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na FSv ČVUT v Praze. Zrušuje Opatření děkana č. 11/2020.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.