Pedagogika

 

Důležité termíny při ukončování bakalářského studia 2020/21
Důležité termíny při ukončování magisterského studia 2020/21

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 1/2021 k průběhu výuky LS ak. roku 2020/21
Pravidla a doporučení pro on-line výuku na FSv
Distanční zkoušení na FSv - základní pomocný materiál
Příkaz rektora č. 9/2020 - k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s koronavirem
Microsoft Teams -- Návod na instalaci a použití k výuce distanční formou
Podpora pro MS Teams na FSv -- Ing. Zbyněk Škoda   (zbynek.skoda@fsv.cvut.cz)
Podpora pro Moodle na FSv -- Ing. Petr Soukup, Ph.D.   (soukup@fsv.cvut.cz)
Tým pro podporu distančního vzdělávání na FSv
Informace pro vyučující v případě studentovy karantény/onemocnění Covidem 19 a individuální změna způsobu zkoušení

 

Rozvrhy FSv
Přístup ke stránce Pracovní rozvrhy

Proděkanka pro pedagogickou činnost a její zástupci
Informace proděkanky pro ped. činnost - statistika absolventů a přijímacího řízení
správce studijních plánů:
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
fakultní rozvrháři:
doc. Ing. Michal Toman, CSc. -- systém Syllabus
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. -- IS KOS
Pedagogické rady

Časový plán akad. roku 2020/2021
Časový plán akad. roku 2021/2022 - nové 30.3.2021

Informace děkana o podpoře studentů se specifickými potřebami na FSv

Bakalářské/diplomové práce
Proces odevzdání a obhajoby závěrečné práce na FSv
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - postup kateder
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - návod pro referenta katedry pro SZZ
Zveřejňování závěrečných prácí - dspace.cvut.cz
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Cena za nejlepší diplomové práce FSv ČVUT
Formulář určený komisím SZZ pro nominaci DP do soutěže o Cenu za nejlepší DP FSv ČVUT
Formulář Zápis z jednání komise pro udělení Ceny za nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT
Formulář - Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF

Státní závěrečné zkoušky
Pokyny pro katedry a tajemníky bakalářských zkušebních komisí SZZ
Pokyny pro katedry a tajemníky magisterských zkušebních komisí SZZ
Postup pro správce komisí SZZ – vyplnění Zápisu o SZZ v iKOS (protokol o SZZ)
Postup při zařazování členů bez titulu doc./prof. do komise SZZ a vystavování jmenovacích dekretů
Seznam členů zkušebních komisí pro SZZ schválených Vědeckou radou FSv - změna 7.4.2021

Studijní pobyt zahraničního studenta
Formulář - Návrh katedry na přijetí studenta/doktoranda na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF

Odborná praxe studentů bakalářského studia
Všeobecné informace
Přístup k udělení zápočtu z bakalářské odborné praxe 100ODPR

Studijní plány
jednotlivých programů/oborů/specializací
v Bílé knize

Legislativa
Kompletní legislativa FSv - změna 6.4.2021
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT
Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. stud. programů na FSv - platná od 1.7.2020
Řád doktorského studia na FSv v Praze

Web Student FSv - informace k jednotlivým typům studia
Bakalářské a magisterské studium
Doktorské studium
Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

KOS
KOS - evidence studia
Organizace a správa výuky – KOS
KOS - webový přístup pro studenty a pedagogy
iKOS portál – pro ostatní uživatelské role kromě role učitel a student
KOS – nejdůležitější klávesy

Zkušební komise pro SDZ a obhajoby
Postup při navrhování komise k obhajobě disertační práce a provádění úhrad za oponentské posudky
Seznam členů komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací schválený VR FSv - změna 7.4.2021

Akreditace studijních programů na FSv

Formuláře a číselníky