Pedagogika

 

Upravený časový plán pro letní semestr 19/20 a důležité termíny při ukončování bc. a mgr. studia 19/20
Vybrané předměty pro kontaktní blokovou výuku, která bude realizovaná od 25. 5. do 3. 7. 2020 - změna 3.4.2020

 

Pravidla a doporučení pro on-line výuku na FSv
Microsoft Teams -- Návod na instalaci a použití k výuce distanční formou

Rozvrhy

Proděkanka pro pedagogickou činnost a její zástupci
Informace proděkanky pro ped. činnost - statistika absolventů a přijímacího řízení
správce studijních plánů -- Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.
fakultní rozvrháři:
doc. Ing. Michal Toman, CSc. -- systém Syllabus
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. -- IS KOS
Pedagogické rady

Časový plán pro akademický rok 2019/2020 -- původní
Časový plán pro akademický rok 2020/2021

Informace děkana o podpoře studentů se specifickými potřebami na FSv

Bakalářské/diplomové práce
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - postup kateder
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - návod pro referenta katedry pro SZZ
Zveřejňování závěrečných prácí - dspace.cvut.cz
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Cena za nejlepší diplomové práce FSv ČVUT
Formulář určený komisím SZZ pro nominaci DP do soutěže o Cenu za nejlepší DP FSv ČVUT
Formulář Zápis z jednání komise pro udělení Ceny za nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT
Formulář - Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF

Státní závěrečné zkoušky
Pokyny pro katedry a tajemníky bakalářských zkušebních komisí SZZ
Pokyny pro katedry a tajemníky magisterských zkušebních komisí SZZ
SZZ - návod pro on-line vyplnění Zápisu o SZZ
Postup při zařazování členů bez titulu doc. resp. prof. do komise SZZ a vystavování jmenovacích dekretů
Seznam interních členů schválených VR FSv     (pro editaci ve Wordu)
Seznam externích členů schválených VR FSv     (pro editaci ve Wordu)

Studijní pobyt zahraničního studenta
Formulář - Návrh katedry na přijetí studenta/doktoranda na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF

Odborná praxe studentů bakalářského studia
Všeobecné informace
Přístup k udělení zápočtu z bakalářské odborné praxe 100ODPR

Studijní plány
jednotlivých programů/oborů/specializací
v Bílé knize

Legislativa
Kompletní legislativa FSv
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT
Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. stud. programů na FSv - platná od ak.roku 2019/20
Řád doktorského studia na FSv v Praze

Web Student FSv - informace k jednotlivým typům studia
Bakalářské a magisterské studium
Doktorské studium
Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

KOS
KOS - evidence studia
Organizace a správa výuky – KOS
KOS - webový přístup pro studenty a pedagogy
iKOS portál – pro ostatní uživatelské role kromě role učitel a student
KOS – nejdůležitější klávesy

Zkušební komise pro SDZ a obhajoby
Postup při navrhování komise k obhajobě disertační práce a provádění úhrad za oponentské posudky
Seznamy interních a externích členů zkušebních komisí schválené VR FSv

Akreditace studijních programů a oborů na FSv

Formuláře a číselníky