Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky do bakalářského studia

a) Podmínky

(Výňatek z dokumentu Podmínky pro přijetí – článek 5).

1) Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky:

Děkan promine přijímací zkoušku z matematiky uchazečům, kteří absolvovali střední školu v České republice podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, maturitní zkoušku složili ve školním roce 2022/2023 nebo 2021/2022, dosud na Fakultě stavební ČVUT v Praze nestudovali a splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

 1. Průměr (vyjádřený na dvě desetinná místa) ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2022/2023, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku) střední školy mají nejvýše 2,00 a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři.
 2. Vykonali maturitní zkoušku ve společné (státní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s úspěšností 85 až 100 %.
 3. Vykonali maturitní zkoušku v profilové (školní) části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika s prospěchem „výborně“.
 4. Vykonali maturitní zkoušku v nepovinné části podle školského zákona č. 561/2004 Sb. z předmětu Matematika rozšiřující s úspěšností 66 až 100 %.

2) O prominutí přijímací zkoušky dle odst. 1 čl. 5 není třeba žádat.

3) Ústní části přijímací zkoušky z architektury (pohovor) prominout nelze.

4) Na studijní program Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky dle odst. 1 čl. 5 a kteří získali minimální počet bodů z ústní části přijímací zkoušky z architektury (pohovoru).

5) Na studijní programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Management a ekonomika ve stavebnictví a Civil Engineering budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška z matematiky.

6) Na základě písemné žádosti může děkan povolit přijímací zkoušku on-line cizincům (kromě uchazečů ze Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium studijního programu Civil Engineering a v přihlášce doloží odpovídající znalost anglického jazyka podle odst. 1f) čl. 1. 

b) Jak doložit nárok na prominutí

(Výňatek z dokumentu Směrnice děkana – článek 5)

 1. Prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě známek z předmětu Matematika ze střední školy (viz čl. 5, odst. 1-I Podmínek pro přijetí ke studiu)
  1. vyplnit při podávání přihlášky v poli „Studijní výsledky“ příslušné známky z předmětu Matematika ze střední školy (dále jen SŠ)
  2. doložit fakultě tyto známky jedním z těchto způsobů:
   • výtisk přihlášky z databáze s vyplněnými známkami ze SŠ, vyplněné známky střední škola na výtisku potvrdí razítkem a podpisem,
   • úředně ověřená kopie vysvědčení s příslušnými známkami z předmětu Matematika,
   • katalogový výpis známek s datem narození studenta potvrzený střední školou
  3. Informace k vyplnění známek z předmětu Matematika ze SŠ v přihlášce v případě nároku na prominutí přijímací zkoušky z matematiky:
   • uchazeč uvádí všechny obdržené známky z předmětu Matematika za 2. pololetí posledních čtyř ročníků střední školy;
   • uchazeč, který maturuje ve školním roce 2022/2023, uvede místo známky z matematiky za 2. pololetí posledního ročníku známku za 1. pololetí posledního ročníku;
   • známky se týkají pouze povinného předmětu Matematika, nikoli např. matematických seminářů;
   • uchazeči, který nevykonal maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon) není zkouška z matematiky promíjena. V tomto případě uchazeč údaje o prospěchu na střední škole v přihlášce nevyplňuje ani nedokládá.
 2. Prominutí  Prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě maturitní zkoušky z matematiky – s úspěšností 85 až 100 % ve společné nebo s prospěchem „výborně“ v profilové části maturity:
  Uchazeč v přihlášce nárok nevyplňuje, pouze zašle v příslušném termínu na fakultu ověřenou kopii příslušného osvědčení obsahující klasifikaci maturitní zkoušky z matematiky.
 3. Prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě maturitní zkoušky Matematika rozšířená s úspěšností 66 až 100 %:
  Uchazeč v přihlášce nárok nevyplňuje, pouze zašle v příslušném termínu na fakultu ověřenou kopii příslušného osvědčení obsahující úspěšnost zkoušky Matematika rozšířená.

C) termíny

(Výňatek z dokumentu Směrnice děkana, článek 3)

do 24. 4. 2023 – termín pro zaslání potvrzených známek z předmětu Matematika na SŠ – platí pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky u maturujících v roce 2023.

do 24. 4. 2023 pro maturující v roce 2022 a dříve, do 2. 6. 2023 pro maturující v roce 2023 – termín pro zaslání osvědčení o vykonání zkoušky Matematika rozšířená (s úspěšností 66 až 100 %) – platí pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky.

V případě mimořádných opatření

Pokud bude na jaře 2022 koronavirová krize pokračovat a budou omezení v osobní přítomnosti u přijímacích zkoušek, promine děkan fakulty přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2021/2022.

Plné znění naleznete v Příloze č. 1 dokumentu Podmínky pro přijetí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.