Základní informace Ph.D.

Základní informace Ph.D.

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je
individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem, jejíž cílem je vypracování a obhajoba disertační práce na vybrané téma. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Formy studia

Fakulta stavební ČVUT nabízí dvě formy studia. Bakalářské a magisterské studijní programy probíhají výhradně v prezenční formě. Studenti doktorských studijních programů si mohou vybrat mezi studiem prezenčním či kombinovaným.

Prezenční forma

Prezenční forma doktorského studia (DS) umožňuje dále využívat všechny výhody studenta, mezi ně patří například nárok na stipendium, ubytování na kolejích, případně i ubytovací stipendium a sleva na jízdné. Student si zároveň s přihláškou ke studiu volí školitele a rámcové téma disertační práce. K studentovým povinnostem pak patří, sestavit si studijní plán, splnit pedagogickou praxi a mimo jiné i absolvovat tříměsíční zahraniční stáž v oboru. Na katedře, na níž studium probíhá, může prezenční doktorand také učit jako asistent, případně může být současně na částečný úvazek zaměstnán na řešení výzkumných projektů.    

Výhody

Povinnosti

Kombinovaná forma 

Kombinovaná forma doktorského studia představuje zajímavou možnost pro zájemce, kteří chtějí nebo potřebují skloubit studium se zaměstnáním. Studenti sice již nemají nárok na stipendium a jejich povinnosti jsou podobné jako u prezenční formy, ale na splnění studijních povinností mají o rok více času.  Zároveň nemusí učit na katedře ani absolvovat zahraniční stáž. Titul tak mohou využít k budoucímu atraktivnějšímu uplatnění na trhu práce. 

Výhody

Povinnosti

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák