Poslání fakulty

Posláním Fakulty stavební ČVUT je vzdělávat budoucí odborníky a připravovat je pro uplatnění ve stavebnictví, architektuře a geodézii. Spolu s tím fakulta vykonává též vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou i další tvůrčí činnost a přispívá tak k rozvoji vědy a moderních technických řešení.

O tom, jak se nám daří plnit toto poslání v praxi, hovoří děkan fakulty prof. Jiří Máca.

Jak by se dala fakulta vystihnout?

Fakultu dobře charakterizují tři slova: TRADICE – KVALITA – PERSPEKTIVA. Jsme excelentní pracoviště s více než třísetletou TRADICÍ, které nás zavazuje k tomu, aby KVALITA naší pedagogické a vědecké činnosti byla co nejvyšší.  Naši absolventi i zaměstnanci tak mají jasnou PERSPEKTIVU svého pracovního uplatnění.

Proč studovat právě u nás?

Poskytujeme kvalitní vzdělání ve všech klíčových oblastech stavitelství – stavebním inženýrství, architektuře nebo geodézii. Máme velkou nabídku studijních programů s možností volby atraktivních zaměření. 

Jsme časem prověřená škola, která při zachování pevných základů inženýrského řemesla reaguje na trendy moderní společnosti. Stejně jako ve stavebních hutích při stavbě katedrál předávali mistři své umění učedníkům, tak akademičtí pracovníci předávají své znalosti a zkušenosti studentům, otevírají jim oči, ukazují cestu.

Jaké místo mají naši absolventi v praxi?

Moderní výukové metody, odpovídající výzkumné zázemí a stabilní tým pedagogů složený z respektovaných odborníků jsou hlavní pilíře, které zajišťují našim absolventům perspektivu uplatnění v oboru. Většina našich studentů ve vyšších ročnících pracuje na částečný úvazek a po ukončení studia má již drtivá většina našich absolventů zajímavé zaměstnání. Mám s tím osobní zkušenost, při promocích se nově vyhlášených inženýrů ptám na jejich další životní plány a odpověď „hledám si práci“ se téměř nevyskytuje.

Fakulta neznamená jen studium ale také výzkum…

Stavebnictví je kreativní odvětví – spojuje teorii a praxi. Vyžaduje tvůrčí myšlení, operativní řešení unikátních problémů. Musíme jít stále kupředu, inovovat, implementovat nové technologie. To by bez kvalitního výzkumu nebylo možné. Jsme jednou z mála českých fakult, která snese srovnání s evropskou i světovou špičkou ve svém oboru, a to jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu. Máme výborně vybavené laboratoře v oblasti stavebních konstrukcí a materiálů, vodohospodářského inženýrství, unikátním pracovištěm je podzemní laboratoř Štola Josef, máme vlastní hvězdárnu, zajímavé architektonické ateliéry a snažíme se na maximum toto zázemí využít ke vzdělávání studentů, výchově nových vědeckých pracovníků i pro realizaci našich výzkumných projektů.

Strategické cíle

Fakulta stavební ČVUT v Praze ctí strategické cíle Českého vysokého učení technického v Praze, jehož hlavními záměry je podílet se na rozvoji společnosti a být představitelem vzdělanosti, technického pokroku a umělecké tvořivosti. Zároveň chce posilovat svoje postavení mezinárodně uznávané výzkumné univerzity, rozvíjející talent a schopnosti studentů, akademických a ostatních pracovníků.

Excelentní pracoviště poskytující kvalitní vzdělání

Záměrem Fakulty stavební ČVUT v Praze je všemi svými prostředky napomáhat naplňování těchto strategických cílů ČVUT a budovat fakultu jako excelentní pracoviště s třísetletou tradicí, které poskytuje kvalitní vzdělání ve stavebním inženýrství, architektuře nebo geodézii a zajistí svým absolventům perspektivu uplatnění v oboru.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.