Organizační struktura

Organizační struktura

Samosprávné akademické orgány
Děkan
Akademický senát
Vědecká rada
Disciplinární komise
Tajemník
Ombudsman
Proděkanka pro pedagogickou činnost
Proděkan pro vědeckou
a výzkumnou činnost
Proděkan pro zahraniční vztahy
Proděkan pro výstavbu a investiční činnost
Kolegium děkana​
Grémium děkana​
Rada Experimentálního centra
Rada Centra experimentální geotechniky
Rada Vodohospodářského experimentálního centra
Katedry a pracoviště
Katedry
Výzkumná pracoviště
Výzkumná pracoviště při katedrách
Zkušební laboratoř
Účelová zařízení
Výuková střediska
Samosprávné akademické orgány
Děkan
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Proděkanka pro pedagogickou činnost
Proděkan pro vědeckou
a výzkumnou činnost
Proděkan pro zahraniční vztahy
Proděkan pro výstavbu a investiční činnost
Kolegium děkana​
Grémium děkana​
Rada Experimentálního centra
Rada Centra experimentální geotechniky
Rada Vodohospodářského experimentálního centra
Katedry a pracoviště
Katedry
Výzkumná pracoviště
Výzkumná pracoviště při katedrách
Akreditovaná zkušební laboratoř
Účelová zařízení
Výuková střediska
Akademický senát
Vědecká rada
Disciplinární komise
Tajemník
Ombudsman

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

prof. Ing. JIŘÍ MÁCA, CSc., FEng.

děkan FSv

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby
 • Ing. (1976 – 1981), CSc. (1983 – 1987), doc. (1997), prof. (2007)
 • Habilitační práce: Rate dependent analysis of concrete structures, jmenovací řízení v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
 • V roce 2019 zvolen členem Inženýrské akademie ČR (FEng.)
 • Od roku 2018 děkan FSv ČVUT
 • Od roku 2018 člen Vědecké rady ČVUT
 • Od roku 2008 vedoucí Katedry mechaniky
 • Od roku 2003 člen Vědecké rady FSv ČVUT (od roku 2008 předseda)
 • Autor více než 100 odborných článků, za vynikající výsledky při studiu na VŠ získal Cenu ministra školství ČR, podruhé tuto cenu získal za projekt týkající se dynamické odezvy základů turbosoustrojí. Podílí se na řešení řady prestižních grantů (GA ČR, TA ČR, NAKI, FRVŠ, výzkumné záměry, Centrum kompetence CESTI)
 • Ve své vědecké a výzkumné činnosti se věnuje numerickému modelování v mechanice konstrukcí, dynamice stavebních konstrukcí (interakce konstrukce a vozidel, účinky pohybujících se osob, seizmická odolnost stavebních konstrukcí).


Mezi jeho koníčky patří turistika, má rád rakouské a švýcarské Alpy, ale také klid v Krušných horách a na Krétě. Z historie ho zajímá středověk, rád putuje po vinicích a sklepích, oblíbenou odrůdou je Kerner.

Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce (akademičtí pracovníci fakulty a studenti všech studijních programů, které jsou zde uskutečňovány). Senát Fakulty stavební má 30 členů, voleni jsou přímou a tajnou volbou. Senát má dvě komory; komora akademických pracovníků má na Fakultě stavební 18 členů, studentská komora má 12 členů, jeho funkční období je tříleté.

Senát se např. usnáší o návrhu na jmenování děkana, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu, na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty a rozdělení finančních prostředků a kontroluje jejich využívání.

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Věnuje se zejména oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty. Jejím předsedou je děkan, který svolává zasedání. Funkční období rady je čtyřleté, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu. Nejméně třetina členů musí být mimo akademickou obec ČVUT, jde o významné představitele oborů, jimž se fakulta v rámci svojí činnosti věnuje.

Rada v rámci svojí práce projednává strategický záměr fakulty, schvaluje návrhy studijních programů v rámci fakulty, předkládá rektorovi záměry žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a působí v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení.

Disciplinární komise

Disciplinární komise je fakultní orgán. Jejím úkolem je projednávat disciplinární přestupky studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svoje návrhy na rozhodnutí předkládá komise děkanovi fakulty.

Komisi tvoří zaměstnanci a studenti fakulty, funkční období jejích členů je dvouleté. Jednání a rozhodování komise jsou neveřejná.
Činnost komise se řídí disciplinárním řádem ČVUT:

Ing. PETR MATĚJKA, Ph.D.

tajemník FSv

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Ing. (2004 – 2010), Ph.D. (2010 – 2017)
 • Od roku 2020 tajemník FSv ČVUT
 • Předtím působil na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv
 • Odborně se zabývá informačním modelováním staveb (BIM), riziky a optimalizací. Zároveň se věnuje modernizaci výuky a výukové činnosti v oblasti BIM na úrovni jednotlivých předmětů i studijních programů, a to jak na fakultě, tak i na celostátní úrovni.


Má dvě malé děti a veškerý volný čas věnuje rodině. Zajímá se o moderní technologie, a kdyby měl více času, jeho část by věnoval i počítačovým hrám. Baví ho zabývat se hledáním objektivně nejlepších možných řešení různých situací. Duší je pedagog, kterého těší šířit a sdílet poznání všeho druhu.

Helena Hexnerová, Martin Dočkal

ombudsmani

Rolí ombudsmanů je pomáhat vytvářet rovné, vstřícné a bezpečné prostředí pro studium a vyhodnocovat podněty studentů. Tyto podněty se mohou týkat záležitostí, které nelze řešit v rámci standardů fakulty. Nabízí pomoc při řešení nerovného, nespravedlivého a nekorektního jednání, otázek diskriminace a bezpečného prostředí. Ombudsmani mohou pomoci s formulováním oznámení, zprostředkováním či uskutečněním mediačního setkání.
Ombudsmani nemají rozhodovací pravomoc, nemohou zasahovat do akademických procesů, snaží se působit rovněž preventivně.
Pro práci ombudsmana je zásadní neutralita, nezávislost, nestrannost. Komunikace se studenty je důvěrná. Cíl, ke kterému jednání ombudsmanů vždy směřuje, je dohoda.

prof. Ing. KAREL KABELE​, CSc.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

zástupce děkana

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby, zaměření Teorie a technika tvorby vnitřního prostředí budov
 • Ing. (1979 – 1984), CSc. (1994 – 1998), doc. (2003), prof. (2006)
 • Habilitační práce: Modelování a simulace energetického chování budov, jmenovací řízení v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
 • Od roku 2018 proděkan pro rozvoj a vnější vztahy a zástupce děkana
 • Od roku 2010 člen Vědecké rady FSv ČVUT
 • Od roku 2004 vedoucí Katedry technických zařízení budov
 • Autor mnoha článků a odborných publikací, mj. spoluautor několika norem a monografií – např. ČSN 730331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Pod jeho vedením vznikl Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov a Certifikovaná metodika pro hodnocení kvality prostředí budov.
 • Ve vědecko-výzkumné oblasti se zabývá se problematikou energetických systémů a kvalitou vnitřního prostředí budov z hlediska jejich navrhování, modelování, simulace i optimalizace a interakcí systémů s budovou. Je garantem a spolutvůrcem magisterského studijního programu Budovy a prostředí a mezifakultního programu Inteligentní budovy.

K zálibám patří individuální cestování, s oblibou navštěvuje místa spojená s filmovými a literárními  příběhy mimo turistické lokality, ale zároveň si rád odpočine při práci na svojí chalupě v Podkrkonoší. Relaxovat umí i s knihou, upřednostňuje klasické sci-fi a autory jako třeba A. C. Clarke, Brian W. Aldiss nebo Ray Bradbury.

prof. Ing. arch. Ing. ZUZANA PEŠKOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro pedagogickou činnost

 • Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze, obory Pozemní stavby a Architektura a stavitelství
 • Ing. (1998 – 2004), Ph.D. (2004 – 2007), Ing. arch. (2008 – 2009), doc. (2012), prof. (2018)
 • Habilitační práce: Proměny české vesnice, jmenovací řízení v oboru Architektura a stavitelství
 • Od roku 2018 proděkanka pro pedagogickou činnost FSv ČVUT
 • Od roku 2018 členka Vědecké rady FSv ČVUT
 • Autorka 8 odborných knih a řady dalších publikačních aktivit, např: Grafická prezentace architektury: Pešková, Z.; Svatoš, J.; Kašpar, J.; Mezera, J.; Ševčík, V.; Kárník, J.; Chvojka, I.; Antošová, E. et al.; Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.
 • Svoji vědeckou a výzkumnou činnost zaměřuje na venkovský prostor a bydlení pro seniory na venkově. Věnuje se též grafice a prezentaci architektury. Hlavní oblast studia představují vyměřovací soustavy našich sídel.


V oblibě má děti a také zvířata všeho druhu, zejména koně a psy. Má řadu zálib. Patří sem kromě jiného knihy, a to od jejich výroby až po přečtení, a kreativní práce všeho druhu. Zabývá se keramikou, kreslením, fotografováním, vařením i šitím. Slabostí jsou sladkosti a černá káva.

prof. Dr. Ing. BOŘEK PATZÁK

proděkan pro vědu a výzkum

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby
 • Ing. (1988 – 1993), Dr. (1993– 1997), doc. (2002), prof. (2010)
 • Habilitační práce: Computational aspects of nonlocal material models., jmenovací řízení v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
 • Od roku 2018 proděkan pro vědu a výzkum FSv ČVUT
 • Autor či spoluautor řady publikací v impaktovaných časopisech, 4 kapitol v knihách a dalších článků v časopisech a sbornících. Autor původních programů pro analýzu problémů metodou konečných prvků OOFEM (www.oofem.org) a integrační platformy pro multi-fyzikální simulace MuPIF (www.mupif.org)
 • V oblasti vědy se věnuje především numerickým metodám v mechanice, paralelním algoritmům, vývoji softwaru pro vědecko-technické výpočty. Je řešitelem řady prestižních mezinárodních projektů.

Zapálený hobby běžec, užívá si i turistiku, rád vyráží do přírody a zejména do hor. Také včelaří, na fakultě organizuje včelařský kroužek (CTU Bees), takže máme svůj originální fakultní med.

prof. Dr. Ing. KAREL PAVELKA

proděkan pro zahraniční vztahy

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie
 • Ing. (1982–1987), Dr. (1992–1997), doc. (2006), prof. (2009)
 • Habilitační práce: „Implementace moderních technologií v digitální obrazové dokumentaci objektů“, jmenovací řízení v oboru Geodézie a kartografie
 • Od roku 2008 proděkan pro zahraniční vztahy FSv ČVUT
 • Od roku 2018 vedoucí Katedry geomatiky
 • Autor řady knih a skript z oblasti geodézie, fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a dokumentace památkových objektů i mnoha článků v ČR a v zahraničí.
 • V oblasti vědy se intenzivně zabývá fotogrammetrií a laserovým skenováním pro dokumentaci obecně památkových objektů včetně zajímavých objektů montanistiky, v současné době s využitím virtuální reality. Účastnil se řady mezinárodních projektů a expedic, šlo např. o expedice v Peru (dokumentace geoglyfů v oblasti Nasca), v Grónsku (měření pohybu ledovců), odborné práce v iráckém Kurdistánu (dokumentace citadely Al-Qala v Erbilu, historického mostu v Zakho, madrasy v Amádiji nebo dokumentaci svatyně proroka Nahúma v Alqoshi či archeologických nalezišť v okolí měst Koyi a Machmúru) a mnoha dalších. V Česku je za ním např. fotogrammetrická dokumentace Karlova mostu, barokních soch v Kuksu pomocí laserového skenování a dokumentace významných barokních staveb s využitím fotogrammetrie a laserového skenování. Je řešitelem řady prestižních grantů.

Záliba v astronomii a mapách ho přivedla i ke studiu na fakultě. Kromě toho miluje hory, sníh a led, s mezinárodním týmem stanoval v zimě v Norsku, několikrát navštívil Island a Grónsko. Toulal se v Patagonii, v Andách málem zahynul na masivu Huascaránu. Aby si čistil hlavu od administrativy, věnuje se ve volném čase koním.

Ing. ADAM VOKURKA, Ph.D.

proděkan pro výstavbu a investiční činnost

 • Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Inženýrství životního prostředí
 • Ing. (1992-1998), Ph.D. (1998-2005)
 • Od roku 2018 proděkan pro výstavbu FSv ČVUT
 • Od roku 2000 působí na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství
 • Je aktivně zapojený do činnosti profesních organizací a spolků (ČKAIT, ČSSI, SIA)
 • Odborně se zabývá splaveninovým režimem bystřin, optimalizací chodu splavenin bystřinnými toky a konstrukcemi na nich stavěných hradících objektů. Věnuje se i tematice spojené s úpravami potoků a bystřin, s historickými soustavami kamenných hradících objektů, se srubovými a přírodě blízkými konstrukcemi, které se využívají při provádění úprav toků.


Rád a pravidelně se vrací na Šumavu, odkud pochází. Profesně se často pohybuje v lokalitách Jizerských, Krušných nebo Doupovských hor, na Šumavě i v Českém lese, kde se snaží propojit práci i odpočinek v přírodě. Ze zálib se v poslední době věnuje sbírání starých odborných knih o vodohospodářských stavbách a stavebních konstrukcích.