Výzkumné projekty

VÝZKUMNÉ projekty

Webové stránky projektů s povinnou publicitou

Inovovaná laboratorní a zkušební struktura pro doktorský studijní program Pozemní stavby
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625

Podpora akreditace výzkumně orientovaného studijního programu Pozemní stavby
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002271

Vyhledávání projektů Fakulty stavební ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FSV - ARRAIS FLÁVIO ALEXANDRE MATIAS

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Anotace

The project focuses on new metal (mainly steel) materials in structures which exhibits significantly non-linear stress-strain behaviour. This includes high-alloy steels such as stainless steel, where the degree of material non-linearity is higest among all common steels. Stainless steels arezobrazit více considered as the main and reference material in the project but the project will also cover other materials such as more common high strength steels, significantly col formed carbon steels or aluminium alloys in the second stage, it may be used also for advanced design of steel structures at elevated temperature (fire).

FSV - MOURLAS CHRISTOS

Období
1. 5. 2022 - 30. 4. 2024
Anotace

The topic deals with the use of new, perspective materials, such as SMA (shape memory alloy), that have unusual parameters and advantages. On the other side, there is limited knowledge about the activation of the material, its anchoring to the structure, using of connections and welds.

FSV - BOUTAR YASMINA

Období
6. 6. 2022 - 5. 6. 2024
Anotace

Glass load-bearing structural elements are currently used more and more often, but due to the brittle fracture of glass, It is necessary to design these structures with sufficient reliability. Therefore, it is necessary to pay attention to the joints mechanical connectors commonly used inzobrazit více construction. Adhesives can provide more uniform stress distribution along the connection, it does not weaken the bonded material and eliminates thermal bridges. The project is focused on the treatment of the glass surface with electric plasm ato improve the adhesion

FSV - GALLO PATRICIO IGNACIO QUINTANA

Období
1. 6. 2022 - 31. 5. 2024
Anotace

Structures exposed to eartquakes are designed for two leves of resistance high and medium. In practice, load-bearing steel structures are approximately prepared to dissipate energy in beams only. By verifing the fill load-bearing capacity of joints and columns, capacity design, the structure iszobrazit více solved by the lateral force method or Modal specral analysis.

VYUŽITI INOVAČNÍCH METOD NEDESTRUKTIVNÍHO MONITORINGU KE KOMPLEXNÍMU PRŮZKUMU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOV

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS21/145/OHK1/3T/11
Anotace

Ověření provozních nedestruktivních metod pro kontrolu místních změn pevnostních charakteristik materiálu u objektů Kritické infrastruktury nejen během stavebního procesu, ale také během exploatace těchto objektů má velký vědecký a praktický význam, zejména pro stanovení životnosti konstrukci.

KULTURNÍ KRAJINA A HISTORICKÝ URBANISMUS

Řešitel
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS21/146/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt se zabývá otázkami struktur kulturní krajiny v okolí sídel ve vztahu k historickému urbanismu a jeho proměnám.

ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI PŘI NAVRHOVANÍ A EXPLOATACI PODZEMNÍCH OBJEKTŮ KI

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS21/147/OHK1/3T/11
Anotace

Zvýšené požadavky na bezpečnost podzemních objektů kritické infrastruktury a vytvoření nových materiálů používaných ve stavebnictví vedou k potřebě vyvinout moderní efektivní metody pro identifikaci, diagnostiku a předvídání nebezpečných procesů ničení heterogenních konstrukčních materiálů. Tytozobrazit více metody jsou postaveny na použití pokročilých digitálních technologií a aplikačních programech pro zpracování a ukládání velkého množství dat.

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RADON CONTROL TECHNOLOGIES

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/084/OHK1/2T/11
Anotace

Gas radon is the primary source of ionising radiation for humans and the second cause of lung cancer, just after smoking. Since radon mainly penetrates a building through cracks and fractures at the foundation level, it is necessary to focus on that area. The problem of high indoor radonzobrazit více concentrations is mainly present in countries where the heating indoors is privileged since there is a high-temperature difference between outdoors and indoors in winter. However, radon control technologies represent operational and embodied environmental impacts; the last has been more or less ignored so far. Still, as buildings are becoming energy-efficient and should ensure a high level of indoor comfort, these solutions' environmental impacts are recognised as essential and shall be methodically investigated. Thus, a comparative analysis of different radon control technologies' impacts (renewable and non-renewable embodied energy and environmental parameters) will be performed. The project's main focus is to assess the contribution of embodied impacts of radon control technologies (both active and passive). The embodied impacts will be calculated for the A1-A3 LCA stages and compared against each other in relation to one square meter and the radon resistance. The project's main benefits will be finding the contributions to the environment of the radon control technologies aimed at understanding which solutions would be more environmental-friendly in protecting the indoor environment of buildings against radon.

MĚŘENÍ VELIČIN VIZUÁLNÍHO KOMFORTU V INTERIÉRU A V EXTERIÉRU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/085/OHK1/2T/11
Anotace

Návrh a ověření způsobu sledování zrakového komfortu v učebnách, který bude sloužit jako podklad pro disertační práci. Na Fakultě Stavební bude vybrána jedna učebna, ve které bude měřeno množství denního osvětlení a míry oslnění. Měření budou doplněna o počítačové simulace pro validaci výsledků.zobrazit více Kromě měření budou zpracovávána i subjektivní data pomocí dotazníků. Na základě objektivních a subjektivních výsledků bude stanoven nejvhodnější postup pro posuzování kvantity a kvality denního světla v učebnách, který bude využitelný v širším měřítku pro měření v základních školách. Rešerše potřeb zrakového aparátu pro vidění detailu v nízkých osvětlenostech, jejich ověření na reálném modelu, vliv barev fasády a světla a vliv distribude světla (směrovost) na rozlišení detailů a zrakový komfort. Měření jasů a kontrastů na historických objektech v terénu. Měření prověří zda aktuální hodnoty osvětlovaných objektů respektují požadavky zraku, či zda jsou nadměrné nebo nedostatečné a tedy lze světlo redukovat s ohledem na životní prostředí.

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUDOBÉHO URBANISMU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/086/OHK1/2T/11
Anotace

Urbanismus prošel za posledních několik desítek let velkým přerodem. Od negativního vnímání, spojeného zejména s odmítáním regulativů, stanovených v územním plánování, se do popředí rychle dostává jeho hlavní význam - tvorba kvalitního prostředí, ve kterém se plnohodnotně žije. Jako obor čelízobrazit více urbanismus mnoha novým výzvám, které souvisí s vývojem názorů na pojetí nových částí sídel, obytných celků či veřejných prostranství, ale i s celospolečenskými tématy, jako jsou sociální, ekonomické, a v neposlední řade i klimatické změny. Příkladem může být nedostatečná vybavenost v malých městech, neodpovídající potřebám současné veřejnosti a její východiska, dále otázka problematiky záplavových území v sídlech a s nimi související odpovědi, které by toto téma vyřešily. Již z mnohých podkladů lze říci, že téma povodní nevymizí, povodně budou postihovat oblasti i nadále, je tedy nutné zaopatřit jednak území již urbanizované, ale také i ta, která na svoji zastavěnost stále ještě čekají. Jedná se totiž o rozsáhlé lokality, které jako jedná z mála odolávaly po dlouhá léta tlaku developerů, ale již nejsou schopny vzdorovat celkové poptávce po bydlení. Dalším velkým tématem je doprava - ať už se jedná o otázku zklidňování dopravy či téma dopravy hromadné. Hromadná doprava se taktéž dostává, zejména s propagací menší ekologické zátěže, do popředí zájmu měst. Historické dopravní uzly, kterými by zastávky hromadné dopravy v některých případech měly být, však této roli nedostačují, zejména svojí kapacitou, absencí bezbariérovosti apod. Je však potřeba si uvědomit, že s tématem urbanismu velmi úzce souvisí téma okolní krajiny, ve které žijeme. Zejména kulturní historické krajiny, které se po staletí vyvíjely ruku v ruce s obyvateli, kteří ji osídlovali, je tedy, společně se sídly, která v ní byla vybudována, součástí naší historie. Velkou otázku současnosti tedy je, jak se na tuto krajinu dívat a jakým způsobem ji akceptovat, jak se s ní sžít a jak jí vhodně uchopit v podmínkách 21. st

ZMĚNY DISPOZIC PANELOVÝCH DOMŮ V KONTEXTU KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/087/OHK1/2T/11
Anotace

Cílem práce je analýza vlivu změn dispozic a fasády panelových domů na širší škálu parametrů vnitřního prostředí, které nabídne komplexní vhled do problematiky rekonstrukcí. Výstupem práce bude katalog modelových rekonstrukcí bytů v jednotlivých panelových soustavách a soubor doporučení zobrazit více(architektonických a technologických prostředků) pro změny dispozic a pro zlepšení kvality vnitřního prostředí u prováděných rekonstrukcí. Práce navazuje na výstupy předešlého SGS navrhovatelky, které bylo zaměřeno na uživateli požadované/provedené změny v dispozicích panelových domů.

APLIKACE ELEKROMIGRAČNÍCH TECHNIK PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/088/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na aplikaci a modelování několika elektromigračních procesů v betonu. Jedná se o výzkum elektricky akcelerovaných testů v betonu, jejich vliv na mikrostrukturu betonu, aplikaci elektromigrace na odstraňování chloridů, injektáž nanočástic do betonu za účelem zvýšení trvanlivostizobrazit více železobetonové konstrukce.

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE OČIMA EXPERIMENTU

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/089/OHK1/2T/11
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřen ne oblasti materiálového inženýrství a experimentální analýzu stavebních konstrukcí.Základními okruhy bude výzkum v oblasti materiálových vlastností dusané nepálené hlíny, využití recyklovaných stavebních materiálů a experimentální analýza konstrukcí v oblastizobrazit více nedestruktivního vyšetřování. Recyklovanými surovinami budou sádrový recyklát a tříděný recyklát z betonových konstrukcí. Experimentální zjišťování dynamických charakteristik bude prováděno na mostních konstrukcích, a také na konstrukcích historických budov.

PREDIKCE A OVĚŘOVÁNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ Z MATERIÁLŮ NA SILIKÁTOVÉ BÁZI

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/090/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na aktuální směry inovací ve stavebnictví. Zabývá se vývojem inteligentních materiálů, využitím prefabrikace pro zděné konstrukce jako technologie minimalizující pracnost stavebních prací a pokročilým způsobem ověřování spolehlivosti konstrukcí z ultra-vysokohodnotnýchzobrazit více cementových kompozitů metodou nelineární numerické simulace.

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÁ ANALÝZA BETONU A VLÁKNOBETONU PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/091/OHK1/2T/11
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum betonu pro speciální aplikace, obsahuje několik souvisejících dílčích částí. Významnými cíli projektu jsou vývoj a ověření metodiky experimentálního stanovení pórového tlaku v betonu za zvýšených teplot a vývoj receptury UHPFRC s minimalizací segregace drátků.zobrazit více Dále bude experimentálně zkoumáno použití žulového filleru i dalších recyklátů do cementových kompozit a  metodika měření modulu pružnosti betonu. Dílčím úkolem projektu je vývoj numerického modelu pro analýzu deskové spřažené ocelobetonové sendvičové konstrukce se zaměřením na změny režimu porušení v závislosti na vstupních materiálových parametrech konstrukce.

PROBLEMATIKA ANTIVIBRAČNÍCH OPATŘENÍ NA TRAMVAJOVÝCH TRATÍCH S PEVNOU JÍZDNÍ DRAHOU

Řešitel
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/092/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na problematiku vibrací a technické seismicity od tramvajových tratí s konstrukcí spodku tvořenou pevnou jízdní dráhou v městském prostoru. Mezi hlavní cíle projektu patří porovnání emitované vibrace z "klasické" konstrukce pevné jízdní dráhy "W-tram", která se uplatňuje nazobrazit více tramvajových tratích v Praze již několik let, a konstrukce pevné jízdní dráhy se zvýšeným útlumem vibrací a dále na základě predikčního modelu vypracovat metodika pro návrh a použití antivibračních rohoží u tramvajových tratí, optimalizovat případně nově definovat konstrukční zásady pro návrhy AVR v prostředí tramvajových tratí a v neposlední řadě podpořit samostatnou aktivitu a vypracování disertačních prací jednotlivých zapojených studentů - doktorandů. Projekt je navržený jako dvouletý.

HYDROLOGIE LESA V SYSTÉMU HORSKÉHO POVODÍ A VODNÍ NÁDRŽE

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/093/OHK1/2T/11
Anotace

Cílem tohoto projektu je analýza vlivu horských lesů na doplňování zásob vodních zdrojů, kvalitu vody (včetně biotické složky) a ekologickou stabilitu v povodích vodárenských nádrží, ovlivňovaných kyselou atmosférickou depozicí a změnou klimatu. Předpokládaným výstupem je revize stávajících zásadzobrazit více hospodaření lesů v povodích vodárenských nádrží Josefův Důl a Souš v Jizerských horách a adaptace na očekávané změny globálního klimatu (podle scénářů pro období 2071-2100).

BALVANITÉ SKLUZY - HYDRAULICKÉ ŘEŠENÍ, TLUMENÍ ENERGIE, STABILITA

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/094/OHK1/2T/11
Anotace

Tlumení kinetické energie generované na skluzech je nezbytné zejména pro zajištění stability konstrukce skluzu a omezení eroze níže položeného dna a břehů. V případě skluzů u vodních nádrží jde i o zajištění bezpečnosti vodního díla a jeho objektů. Způsobů jakými lze tlumit kinetickou energii vodyzobrazit více na skluzech je několik. Jejich výběr je ovlivněn zejména hydrologii území, topografií, geologii, typem vodního díla, ekonomickými aspekty a četností využiti. V neposlední řadě i vlivem na životní prostředí. Základní rozděleni můžeme provést na skluzy s umělými rozražeči a na balvanité skluzy. Skluzy lze také dělit z hlediska jejich funkce na skluzy pod bezpečnostními přelivy vodních děl, skluzy jako stabilizační prvky říčního koryta a skluzy jako rybí přechody. Zatímco pro skluzy pod bezpečnostními přelivy se ukazují jako vhodnější skluzy s umělými rozražeči, jako stabilizační prvky říčních koryt a rybí přechody se voli skluzy balvanité. Stále častěji se pak přistupuje ke skluzům přírodního charakteru s pevným dnem, které kombinují přírodní charakter a zvýšenou odolnost. Pro správný návrh je třeba určit míru tlumení kinetické energie, která závisí především na makrodrsnosti skluzu. Proto je třeba optimalizovat velikost a polohu jednotlivých tlumicích prvků pro nejúčinnější tlumení kinetické energie. Optimalizace musí probíhat při zachování stability skluzu a přírodního rázu. Navrhovaný projekt svým tématem tlumením kinetické energie na skluzech, které je zároveň i tématem disertační práce navrhovatele, navazuje a dále rozvíjí projekt SGS Tlumení kinetické energie na balvanitých skluzech, ve kterém byla navrhovatelka členem týmu.

ODHAD DOPADU KLIMATICKÉ ZMĚNY NA RETENČNÍ FUNKCI NÁDRŽÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/095/OHK1/2T/11
Anotace

V souvislosti s klimatickou změnou je předpokládáno nejen zvyšování teplot, ale také změna charakteru srážek - je očekáván mírný nárůst ročního množství srážek, jejich redistribuce v rámci roku a častější výskyt extrémních jevů, v podobě povodní a období sucha. Otázkou je zde predikce budoucíhozobrazit více stavu, která je důležitá pro plánování a řízení vodohospodářských soustav. Tento projekt je zaměřen na odhad dopadu klimatické změny na režim povodňového odtoku, a tedy i na retenční funkci vodních nádrží a jejich bezpečnost při povodních.

VÝZKUM PLYNOPROPUSTNOSTI TEPELNĚ ZATÍŽENÉHO BENTONITU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS22/096/OHK1/2T/11
Anotace

Bentonit je využíván jako těsnící materiál v širokém spektru oblastí (těsnění jímek, skládek, hrází, utěsnění zahradních jezírek apod.). V českém konceptu návrhu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu se předpokládá použití bentonitu jako těsnící bariéry mezi kontejnerem a úložnou studní (buffer)zobrazit více a jako těsnění přístupových chodeb (backfil). V hlubinném úložišti (HÚ) bude bentonit (buffer) vystavěn po dlouhou dobu zvýšené teplotě, proto je prováděn výzkum na ověření těsnících vlastností bentonitu při dlouhodobém tepelném zatížení. Další problematikou, kterou se vědci zabývají v souvislosti s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu je vliv plynu na těsnící schopnosti bentonitu. V HÚ bude vznikat plyn a může dojít až k mechanickému narušení těsnící bentonitové vrstvy (tzv. průraz). Cílem tohoto projektu je zjistit, jak se tyto dva jevy navzájem ovlivňují a jaký má vliv jejich kombinace na těsnící schopnosti bentonitu. K dosažení cíle budou provedeny experimentální měření plynopropustnosti na materiálu (bentonitu), který byl dlouhodobě zatěžován teplotou do 150°C.

IDENTIFIKACE RIZIK A JEJICH ŘÍZENÍ PŘI REKONSTRUKCI PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/135/OHK1/3T/11
Anotace

Technická díla jsou složité systémy jejichž struktura je v současnosti popisována po-mocí systémového inženýrství jako Systémy systémů (SoS), tj. množina otevřených systémů, integrovaných do většího systému, který poskytuje unikátní služby. Proces řízení bezpečnosti musí být uplatněn ve všech fázíchzobrazit více životnosti technického díla, tj. i při procesu jeho rekonstrukce. Cílem každé rekonstrukce je, aby proces rekonstrukce nezpůsobil nepřijatelné škody a ztráty, aby nedal vznik novým rizikům a alespoň se udržela dosavadní úroveň bezpečnosti díla. Proto je nutné při rekonstrukci se opírat o platné normy a dobrou inženýrskou praxi, ale i monitorovat prioritní rizika a řídit je tak, aby byl dosažen tento cíl. Na základě současného poznání i doporučení norem, např. ISO 31 000, ISO 31010, ISO 9000 atd. chceme navrhnout postup propojení norem a výsledků řízení rizik při procesu rekonstrukce kritického prvku (stanice metra a tubus metra) kritické dopravní infrastruktury. Jelikož předmětné normy neuvádí postupy, jak propojení provést, tak předmětný problém budeme řešit na praktické příkladu s ohledem na bezpečnost procesu i bezpečnost celkovou. Pro zajištění bezpečnosti vytvoříme nástroj "Plán řízení rizik při rekonstrukci prvku kritické infrastruktury".

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ VEP PRO VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/136/OHK1/3T/11
Anotace

Energetické produkty lze definovat jako tuhé materiály, které vznikají při spalování pevných paliv a při procesu odsiřování spalin v elektrárnách a teplárnách. Jejich využití v ČR je v praxi v současné době do značné míry omezeno na tvorbu rekultivačních opatření v okolí tepelných elektráren,zobrazit více nejčastěji ve formě tzv. stabilizátu, deponátu či aglomerátu, což je směs vícero vedlejších energetických produktů (VEPů), s obtížnou nebo nemožnou následnou separací jednotlivých složek. Uplatnění VEPů v pokročilejších výrobcích brání v mnoha případech některé jejich chemické, fyzikální a mechanické parametry, které jsou dány způsobem jejich vzniku a výrobní technologií při spalování. Z tohoto důvodů je integrace stávajících i uložených VEP ve složitějších výrobcích (zejména stavebních výrobcích) nízká. V současné době se prokazatelně začíná na trhu v ČR i v Evropě projevovat kritický nedostatek druhotných materiálů pro stavební výrobu, který se projevil růstem cen. Vedlejší energetické produkty (VEP) mají významný pozitivní vliv v cirkulární ekonomice na snižování celkové ceny výsledných stavebních děl a produktů, zlepšují některé technické parametry stavebních materiálů a v neposlední řadě významně snižují energetickou náročnost výroby primárních surovin - zejména cementu a anhydritu a následných stavebních výrobků a konstrukcí (beton, konstrukce zemních těles atd). Významným vedlejším efektem je pak snižování emisí CO2 a NOx při nahrazování energeticky náročných surovin, jelikož emise vzniklé při produkci vedlejších energetických produktů jsou zahrnuty v produktu elektrické energie. Jen náhradou 1 tuny cementu např. úletovým popílkem lze ušetřit cca. 0,75 tuny emisí CO2, jen díky tomu, že veškeré emise CO2 vzniklé při "výrobě" popíků jsou bilancovány v rámci produktu elektrické energie. Cílem projektu je ověřit možnosti úpravnictví čerstvých i uložených VEPů, díky kterému by bylo možno využít výstup tuhého materiálu z procesu spalování v elektrárnách a teplárnách, v pod

ALTERNATIVNÍ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ APLIKACE

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/137/OHK1/3T/11
Anotace

Předpokládaným výstupem bude stanovení materiálových charakteristik nově vyvíjených materiálů s využitím surovin šetrných k životnímu prostředí zejména pak sekundárně vzniklých. Tyto údaje by měly rozšířit současnou databázi materiálových charakteristik a přinést tak objektivnější a serióznějšízobrazit více pohled na vzájemné působení stavebních materiálů a okolního prostředí a umožnit tak i spolehlivější návrh (výběr vhodných materiálů) a predikci chování výsledných konstrukcí po celou dobu jejich životního cyklu. Výstupem řešení tohoto projektu bude především podrobná charakteristika mikrostruktury, stanovení základních fyzikálních vlastností a schopnosti transportu vody a vodní páry, trvanlivostní vlastnosti, tepelné vlastnosti studovaných materiálů a vliv studovaných materiálů na životní prostředí.

STUDIUM INTERAKCE KRYSTALIZAČNÍHO HYDROIZOLAČNÍHO NÁTĚRU S VYBRANÝMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOV.

Řešitel
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/138/OHK1/3T/11
Anotace

V oblasti návrhu stavebních konstrukcí i jejich oprav představují krystalizační nátěry progresivní a efektivní možnost řešení ochrany konstrukcí budov proti vodě a zvýšené vlhkosti. Okrajové podmínky při návrhu ochranných opatření proti vodě (ať už spodní či vrchní stavby) jsou různorodé, nesprávnýmzobrazit více přístupem k návrhu vznikají rizika nejen v navýšení ekonomických výdajů při opětovné rekonstrukci, ale i další ekologická zátěž v podobě likvidace stavebních odpadů. Tato nebezpečí jsou v rozporu s konceptem udržitelnosti a trvanlivosti staveb. Cílem projektu je systematické zmapování interakcí krystalizačních nátěrů s vybranými stavebními konstrukcemi budov (a souvisejícími materiály) v závislosti na různých okrajových podmínkách. Výstupy z projektu doplní současný stav znalostí okruhu využívání krystalizačních materiálů - zejména nátěrů - na vybraných stavebních konstrukcích, u kterých jejich účinek doposud nebyl dostatečně vědecky popsán (současné publikace (WOS, SCOPUS) se zabývají téměř výhradně krystalizačními příměsi do betonu a nikoliv krystalizačními nátěry). Důležitou součástí projektu bude i zkoumání, zda, přestože daný krystalizační nátěr plní sanační funkci z hlediska vlhkosti, nezpůsobuje chemickou reakcí strukturální změny, které by negativně ovlivňovaly pevnost a soudržnost materiálu. Dále bude možné, díky numerické analýze vybraných laboratorních modelů a porovnávání výsledků se skutečnými laboratorními výstupy i měřením in-situ, částečně predikovat chování a vzájemné interakce mezi vybranými dalšími stavebními materiály.

MODELOVÁNÍ, MĚŘENÍ A OPTIMALIZACE PROCESŮ MODELOVÁNÍ VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/139/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt se zaměří na na modelování procesů v sovislosti s požadavky na strukturu a obsah dat popisující vystavěné prostředí, měření efektivity těchto procesů a jejich následnou optimalizaci. Bude řešena oblast procesů vlastního sběru grafických dat s vyžitím optických metod i negrafických dat izobrazit více oblast procesů, které data o jedntlivých stavbách využívají a stanovují na ně požadavky a zasazují tato data do kontextu vystavěného prostředí jako celku. Bude řešena oblast datových struktur pro ukládání výsledků měření těchto procesů. Podporou modelování procesů bude i řešení možností využití stávajících metod procesního modelování a případné požadavky na rozšíření či adaptaci standardů procesního modelování v souvislosti s požadavky na obsah procesních modelů popisující procesy modelování vystavěného prostředí.

NOSNÉ KONSTRUKCE Z MODERNÍCH MATERIÁLŮ

Řešitel
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/140/OHK1/3T/11
Anotace

Tématem navrhovaného projektu je výzkum nosných konstrukcí z nových stavebních materiálů, jako je korozivzdorná ocel, vysokopevnostní ocel a sklo. Dále se jedná o hybridní nosné prvky, tzn. nosné prvky tvořené kombinací několika materiálů. Použití uvedených materiálů je v současné době na vzestupu,zobrazit více proto je tento výzkum žádoucí pro bezpečné a hospodárné navrhování moderních nosných konstrukcí pozemních staveb. Způsob řešení spočívá v organizované práci členů řešitelského týmu, vzájemné informovanosti, pořádání pravidelných prezentací, spoluúčasti při experimentálním výzkumu všech členů týmu, koordinačních schůzkách vedení týmu a pravidelném hodnocení výsledků.

PROGRESIVNÍ PŘÍSTUPY K NÁVRHU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/141/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt je zaměřen jednak na pokročilý návrh některých speciálních prvků ocelových stavebních konstrukcí, a jednak na bezpečnostní řešení celých objektů. Pracovat na něm bude tým doktorandů a jejich školitelů, průběh práce bude průběžně kontrolován a konzultován. Objektem výzkumu budou předpínanézobrazit více prvky ocelových konstrukcí, styčníky a další prvky a dále vývoj bezpečnostního řešení objektu ohroženého výbuchem.Předpokládá se, že výsledkem projektu budou stěžejní části dizetračnícbh prací zúčastněbých doktroandů.

HODNOCENÍ A ZESILOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ A MOSTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/142/OHK1/3T/11
Anotace

Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu je zhodnocení, popřípadě vývoj metodiky hodnocení a zesilování stávajících inženýrských a mostních ocelových konstrukcí. Základní motivací je vysoký počet konstrukcí, které jsou z důvodu degradace, případně nevhodného konstrukčního uspořádání, čizobrazit více návrhu ve špatném stavebním stavu. Projekt se v tomto ohledu zaměřuje na ocelové mostní konstrukce, které byly ve velkém počtu realizovány na přelomu 19. a 20. století a blíží se (nebo již překročily) svou plánovanou životnost 100 let a také na stožáry ZVN a VVN, které mohou být kromě stáří více ovlivněny také změnou klimatických zatížení. První část výzkumu je zaměřena na kritické zhodnocení a závěry z analýzy konstrukcí progresivními metodami diagnostiky a experimentální analýzy konstrukcí (např. radarová interferometrie, magnetická paměti materiálu (MMM), modální analýza konstrukcí, metoda digitální korelace obrazu (DIC) atp.). Druhá část cílí na výzkum možnosti zesílení kritických detailů konstrukcí prostřednictvím materiálů s tvarovou pamětí (SMA), ultra vysokohodnotného betonu (UHPC), či zlepšením namáhání prvků mostovky při použití progresivních technologií železničního svršku.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/143/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na inovativní technologie provádění vícepodlažních staveb na bázi dřeva. Konkrétně se jedná o technologii lepeného křížem vrstveného dřeva, kompozitních dřevobenonových stropních panelů a spojů dřevěných konstrukcí. Pro umožnění širšího využití těchto technologií je nutnézobrazit více vypracovat jasné návrhové postupy, jejichž vypracování bude součástí tohoto projektu.

BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/144/OHK1/3T/11
Anotace

Požární bezpečnost tvoří jeden ze zásadních bodů při navrhování konstrukcí. Spolu se zvyšováním požadavků na požární bezpečnost se v posledních letech výrazně zvyšují i požadavky na využití energeticky nenáročných a ekologických materiálů. Projekt je zaměřen na prvky konstrukcí a jejich spoje, kterézobrazit více kombinují výhody oceli jako nosného materiálu a dřeva jako materiálu požárně ochranného. Cílem je připravit nové návrhové postupy k řešení požární odolnosti ocelového spoje, spoje dřevěných konstrukcí s ocelovou deskou a nové postupy k posouzení ocelových konstrukcí požárně chráněných dřevem. Inovativní přístup spočívá v kombinaci nových návrhových metod a využití udržitelných požárně ochranných materiálů.

VMZS - VODOHOSPODÁŘSKÉ MODULY ZNALOSTNÍCH DISPEČERSKÝCH SYSTÉMŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/145/OHK1/3T/11
Anotace

Znalostní systémy mohou sloužit jako nástroj pro oblast podpory strategického rozhodování například dispečerů vodohospodářských dispečinků podniků Povodí. Management znalostí využívá systematických přístupů k nalézání, pochopení a použití znalostí k vytváření nových hodnot a formalizuje různézobrazit více přístupy, vycházejících z oblasti umělé inteligence a znalostních systémů k takovému zacházení se zkušenostmi, znalostmi či expertízou lidských specialistů, že tento přístup vede k vytvoření nových možností, podporujících zvýšení intelektuálního výkonu, zavádění inovací a zdokonalení služeb pro budoucí uživatele znalostních systémů. V minulých SGS projektech vytvořené webové aplikace ZNALOP a AVASciS lze dobře doplňovat o moduly, které rozšiřují jejich pole působnosti. Plánované vytvoření nových modulů bude opět nabízet dispečerům mnohem operativnější nástroj k jejich každodenní rozhodovací činnosti.

VÝZKUM INTERAKCE BENTONITOVÉHO TĚSNĚNÍ A TĚLESA HRÁZE MVN

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/146/OHK1/3T/11
Anotace

Rybníky jsou významné krajinotvorné prvky, na něž se váže specifický ekosystém vyznačující se vysokou biodiverzitou. Česká republika je kraj na rybníky velmi bohatý a významné množství z celkového počtu lze označit za rybníky historické, jejichž stáří je 500 i více let. Jako každá inženýrská stavbazobrazit více i hráze rybníků vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. Běžným problémem nejen historických rybníků jsou zvýšené průsaky tělesem hráze. V rámci předchozího výzkumu bylo vyvinuto návodní bentonitové těsnění a experimentálně testovaná jeho účinnost po aplikaci. Další pokračování výzkumu je zaměřeno na detailní studium principu snižování průsaků vyvinutou metodou se zaměřením na interakci bentonitového těsnění s tělesem hráze po určité době v provozu. Míra této interakce bude stanovena formou určení distribuce bentonitových částic v tělese hráze pomocí laboratorní analýzy vzorků odebraných z fyzikálního modelu a experimentální analýzy charakteristik proudění za pomoci fyzikálních a chemických metod.

ANALÝZA BILANCÍ VYBRANÝCH LÁTEK A ENERGIÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/147/OHK1/3T/11
Anotace

Úroveň a stav vodního hospodářství zásadním způsobem ovlivňuje vývoj i zánik civilizací. Nejen v souvislosti se změnou klimatu jsou a budou kladeny stále vyšší nároky na funkčnost systémů zásobování vodou i systémů odvodnění území, které je nutno adaptovat na předpokládané extrémní událostizobrazit více související se suchem i povodněmi, které lze očekávat s vyšší četností než tomu bylo doposud. Zároveň se nedostatek vodních zdrojů může stát kritickým faktorem pro uspokojování potřeb našich, ale zejména budoucích generací. Z tohoto hlediska je hospodaření s vodními zdroji jednou z nejvyšších výzev současnosti. Zároveň je nezbytné snižovat energetickou náročnost systémů vodního hospodářství obcí za účelem snižování emisí skleníkových plynů a v maximální možné míře zavádět principy cirkulární ekonomiky. Projekt bude navrhovat metodický postup pro celostní přístup k analýze bilancí ve vodním hospodářství obcí, zejména z pohledu vodní a energetické bilance. Doporučení, resp. metodika bude ověřena na pilotním povodí. Zároveň bude zpracován návrh rizikové analýzy systémů modrozelené infrastruktury, která se stává nepostradatelnou součástí systémů odvodnění urbanizovaných území a zároveň mitigačním i adaptačním opatřením v souvislosti se změnou klimatu. Výstupy projektu mohou být podkladem pro úpravu legislativních požadavků či pro aktualizaci lokálních systému vodohospodářské evidence s využitím pro místně příslušné orgány státní správy, ale zejména místní samosprávy.

OKRAJOVÉ ÚLOHY PRO NEPRUŽNÉ MATERIÁLY S VNITŘNÍMI PARAMETRY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/001/OHK1/1T/11
Anotace

V předloženém projektu se budeme zabývat odvozením a kvalitativními vlastnostmi matematického modelu pro nepružné materiály s vnitřními parametry. Naši pozornost zaměříme především na teoretické otázky existence a jednoznačnosti řešení odpovídajících kvazistatických okrajových problémů, problémyzobrazit více numerického řešení a uplatnění modelu pro předpověď rozložení posuvů, tensorů deformace a vnitřních parametrů.

MODULAR TOPOLOGY OPTIMIZATION AIDED BY DEEP LEARNING

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/002/OHK1/1T/11
Anotace

Optimization is a key aspect in the design of structures, mechanisms, and materials, as it allows for greater performance, sustainability, automation in manufacturing, and reduction of costs. Structure modularity further improves these aspects, as well as reparability and reusability. This projectzobrazit více aims to establish a computationally efficient framework for optimizing modular structures with the use of deep learning.

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI ŘEŠENÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ PROUDĚNÍ A PŘENOSU TEPLA V NESTLAČITELNÝCH KAPALINÁCH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/003/OHK1/1T/11
Anotace

Proudění nestlačitelných tekutin se nejčastěji modeluje pomocí Navier-Stokesových rovnic. Pokud modelujeme proudění nestlačitelných tekutin a přenos tepla v něm, používáme obvykle Boussinesqovy rovnice. V tomto projektu budeme studovat některé kvalitativní vlastnosti řešení těchto soustav rovnic vzobrazit více ohraničených oblastech.

VÝVOJ A APLIKACE DIGITALIZOVANÝCH A AUTOMATIZOVANÝCH NÁSTROJŮ PRO VÍCEÚČELOVÁ UPLATNĚNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/004/OHK1/1T/11
Anotace

Stavebnictví oproti jiným technickým oborům značně zaostává v digitalizaci a automatizaci souvisejících procesů a stále se opírá o neefektivní ruční práci. Jasně patrné je to například v převodu tištěné a ručně kreslené projektové dokumentace do elektronických vektorových verzí nebo v pasportizacizobrazit více stávajících budov a vytváření BIM modelů. Dále se jedná o třídění stavebního a demoličního odpadu či hodnocení pohybových vzorců lidí ve veřejných prostranstvích. Ve všech uvedených případech je ale možné efektivně využívat technologie obrazové analýzy a strojového učení. Tyto nástroje mohou být použity k monitoringu a charakterizaci jak stacionárních tak i dynamických prvků. Algoritmy strojového učení též mohou po drobných modifikacích vzájemně rozlišovat charakteristické prvky stavební dokumentace, stavebních konstrukcí, stavebního a demoličního odpadu či pohybových vzorců lidí. V každém případě je ale nutné zmiňované technologie adaptovat pro konkrétní účely. Navrhovaný projekt si klade za cíl tyto algoritmy vytvářet, případně modifikovat ty existující, a využívat je pro digitalizaci a automatizaci zmiňovaných procesů.

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH A RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ JAKO ALTERNATIVNÍ IZOLACE V LEHKÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/005/OHK1/1T/11
Anotace

Lehké stavební konstrukce (montované stěny a stropy) jsou oblíbené u dřevostaveb a nástaveb/vestaveb, jelikož u nich nepřitěžují stávající budovu tolik jako jiné konstrukce (například ze zdících bloků). Vliv na zvukovou izolaci má výplň stavební konstrukce, která je běžně ze zvukopohltivéhozobrazit více materiálu v podobě minerální vlny. Projekt by se zabýval možnostmi částečného nebo úplného nahrazení tradiční výplně z minerální vaty recyklovanými nebo obnovitelnými materiály s cílem dosažení srovnatelných nebo lepších akustických vlastností. Předpokládá se použití materiálů, které dosud nejsou k tomuto účelu na trhu standardně používány, např. drcené recykláty, přírodní materiály apod.

AKUSTICKÉ CHOVÁNÍ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY V PODMÍNKÁCH ROZVOJOVÝCH ZEMÍ

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/006/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zabývá měřením hluku způsobeného deštěm dopadajícím na povrch střešních plášťů s plechovou střešní krytinou. Tento typ krytin se při dopadu dešťových kapek stává významným zdrojem akustického výkonu, vyzařovaného přes střešní skladbu do interiéru budovy, kde ovlivňuje akustický komfortzobrazit více uživatelů budovy. Tento projekt navazuje na SGS uděleným pro rok 2022 s názvem Experimentální měření hluku způsobeného dopadajícím deštěm na střešní pláště s plechovou střešní krytinou. Hlavním účelem tohoto projektu je publikování průběhu měření a výsledků experimentu z minulého SGS formou akademického článku nebo příspěvku na odborné konferenci.

SUSTAINABILITY AND RESILIENCE IN BUILDINGS: INDICATORS AND METRICS FOR A BALANCED INTEGRATION

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/007/OHK1/1T/11
Anotace

Designing sustainable and, at the same time, resilient buildings is a necessity to reach the UN Sustainable Development Goals by 2030. The two approaches to building design - sustainability and resilience - are generally treated separately. Generally, resilience-enhancing strategies are implementedzobrazit více only after a disruptive event, rather than during the early design phase. However, since five years ago, there have been several publications that discuss the coexistence of these approaches, primarily at the city level. It is becoming increasingly evident that sustainability and resilience are interconnected, and this project intends to identify more precisely the indicators of both domains that can be utilised specifically at the building level. By analysing the available international green building rating systems and resilience assessment tools, the team will examine indicators and metrics commonly used in both design approaches and, as a result, validate those sets of indicators on buildings that have already been certified by SBToolCZ. This will result in understanding if a building, which is already certified by a green building rating system, is performing well in terms of resilience (not only natural hazards but also disruptive events such as a blackout or pandemic). In other words, the outcomes will demonstrate that if something had been designed differently at the design stage, then the resilience performance of such a building would have been different, and perhaps its sustainability level would have been affected, but still reasonable. To demonstrate this, different scenarios of possible modifications to the design of the building will be developed in order to strike a balance between the two domains. The conclusion is that if the indicators and metrics for both of these domains are identified and equally considered in the project phase, a building designed to be sustainable and resilient will successfully meet both long-term objectives. Upon completion of su

VÝZKUM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍM TEPLEM DATOVÝCH CENTER V ČR

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/008/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se soustředí na vyhodnocení současného stavu využití odpadního tepla v datových centrech v České republice. Součástí práce bude analýza alespoň tří provozů, včetně získání reálných provozních dat provozovatelů. Porovnány budou jednotlivé provozy mezi sebou a dále bude vyhodnocen potenciálzobrazit více využití odpadního tepla jednotlivých provozů ve vztahu k okolním možnostem.

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V ENERGETICKÉM KONCEPTU BUDOV

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/009/OHK1/1T/11
Anotace

Cílem projektu je vytvoření matematického simulačního modelu, popisujícího konkrétní navržený koncept energetického systému budovy, který využívá energii akumulované dešťové vody. Základním prvkem tohoto systému je podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu, ze které je odebírán chlad, který jezobrazit více následně využíván pro chlazení budovy. Jedná se tedy o komplexní systém, zahrnující několik podsystémů, ve kterých probíhají přenosy tepla. Jako vstupy budou použita data, která byla získána měřením v rámci předcházejícího projektu: Energetický potenciál dešťové vody SGS21/099/OHK1/2T/11, který byl řešen totožným týmem v minulých letech. Předmětem projektu je s vhodnou mírou přesnosti definovat a formulovat fyzikální podstatu dynamických tepelných procesů, následně tyto procesy popsat pomocí matematického modelování a v konečné fázi zvolit vhodnou matematickou metodu pro počítačové řešení tohoto systému. Po sestavení matematického simulačního nástroje a prokázání jeho dostatečné robustnosti a přesnosti jeho výsledků, bude přistoupeno k jeho využití pro posouzení navrženého energetického systému v různých podmínkách a s různými parametry. V této části bude snahou posoudit využitelnost navrženého konceptu a odhadnout jeho energetický potenciál s ohledem na okrajové podmínky, a parametry jeho částí.

POTENCIÁL ÚSPORY ENERGIE PŘI POUŽITÍ FOTOKATALYTICKÝCH MATERIÁLŮ PŘI MECHANICKÉM VĚTRÁNÍ PODLE PRODUKCE ŠKODLIVIN

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/010/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem tohoto projektu je vyhodnocení vlivu materiálů pro pasivní způsob odstraňování škodlivin ze vzduchu (PRM - passive removal materials) na kvalitu vnitřního prostředí z hlediska potenciální úspory energie. Pro dosažení požadované koncentrace chemických sloučenin ve vzduchu je při použitízobrazit více mechanického větrání spotřebovávána energie. Materiály typu PRM mají potenciál snížit celkové množství přiváděného vzduchu mechanickým větráním do prostoru, kde je sledována koncentrace dané škodliviny díky své schopnosti pohlcovat chemické látky. Snížením objemu větracího vzduchu se sníží i použité množství energie. Tento předpoklad bude experimentálně ověřen pomocí dvou sad měření, jejichž výsledky budou mezi sebou porovnány. Bude zkoumán objem čerstvého vzduchu, potřebný pro dodržení přípustného expozičního limitu PEL, případně nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P, pro stav s a bez přítomnosti PRM. Z případného snížení objemu větracího vzduchu bude stanoveno množství ušetřené energie.

UDRŽITELNOST V ARCHITEKTUŘE A STAVEBNICTVÍ A JEJÍ VNÍMÁNÍ MEZI PROFESIONÁLY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/011/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt sestává z mapovacího výzkumu mezi profesionály v architektuře a stavitelství, který zkoumá vnímání udržitelnosti. Výzkum bude proveden formou dotazníku distribuovaného mezi architekty, projektanty, krajinářské architekty, investory, akademické pracovníky, konzultanty i studenty těchto oborů.zobrazit více V dotazníku budou zkoumány různé aspekty a kritéria udržitelnosti: environmentální, ekonomický, sociální i kulturní, a vztah respondentů k tématu. Výsledky budou analyzovány v závislosti na profesi, věku, genderu, vzdělání a na dalších demografických aspektech. Dotazník s kvantitativními i kvalitativními otázkami bude doplněn hloubkovými rozhovory.

FINANCOVÁNÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FORMOU PPP PROJEKTU

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/012/OHK1/1T/11
Anotace

Grant se zabývá strategickým plánováním projektů staveb pozemních komunikací a především jeho možným financováním ze soukromých zdrojů formou PPP projektů. Představuje možnosti využití financování těchto projektů. Využívá přitom data z připravovaného PPP projektu dálnice D35, realizovaného PPPzobrazit více projektu D4 a již ukončeného PPP projektu dálnice R4 na Slovensku.

VEŘEJNÝ PROSTOR ČESKÉHO VENKOVA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/013/OHK1/1T/11
Anotace

České vesnice prošly a stále prochází značným urbanistickým a architektonickým vývojem, který má vliv na nynější podobu a interpretaci veřejného prostoru. Potřeby veřejného prostoru se mění v čase stejně tak jeho obyvatelé, avšak řešení by mělo být stále v kontextu svého místa a jeho významu. Svůjzobrazit více ráz venkovská sídla nenachází jen v urbanistickém, architektonickém, krajinářském nebo společenském pojetí ale i ve významu a definici veřejného prostoru. Rozvoj a obnovy venkovských sídel a jejich veřejného prostoru často čelí nedostatečné analýze místní komunity a to je důsledkem vzniku nebo setrvání veřejných prostranství ve stavu, ve kterém nejsou aktivním společenským veřejným prostorem.

IDENTIFIKACE A ANALÝZA TEPLÁRENSKÝCH OBJEKTŮ V SOUVISLOSTI S MOŽNOSTÍ NOVÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/014/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je identifikace a analýza nevyužívaných a dožívajících průmyslových objektů spojených s generováním a vedením tepla na území ČR. Teplárenství jako obor zažilo největší rozmach po druhé světové válce, kdy vznikla velká část infrastruktury s oborem spojená. Vlivem modernizace azobrazit více tlakem na přechod k obnovitelným zdrojům je mnoho objektů dnes nevyužitých a v horizontu desítek let by jich mělo přibývat. Teplárenské objekty, budovy i areály, tak představují zásadní příležitosti pro rozvoj obcí uvnitř svých současných hranic. Studie a celková analýza problematiky ověří možnost využití zmiňovaných objektů při zachování současného průmyslového charakteru jako odkazu. Projekt porovná možné přístupy k využití stávajících teplárenských staveb v mezinárodním měřítku. Výsledky projektu mohou být využitelné jako podklady pro vlastníky a investory při rozhodování o novém využití těchto staveb.

VZNIK KULTURNÍCH CENTER NA BŘEZÍCH ŘEK JAKO INICIACE KONVERZE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/015/OHK1/1T/11
Anotace

Post-industriální objekty v kontextu širšího centra města nabízejí skvělý potenciál k dalšímu využití díky své lokalitě, dispozici a s vazbou na řeku i pro originální charakter místa. Řeka jako fenomén ve městě nabízí sama o sobě nepřeberné možnosti využití. Kombinace vodního prvku a již nefunkčníchzobrazit více továrních objektů je hojně využívána pro kulturně-komunitní účely, které často iniciují proměnu celého území. Kulturní centra napomáhají integrovat post-industriální objekty do struktury města skrze veřejná prostranství, v tomto případě především díky říčním břehům, které utvářejí tzv. přechodové území mezi řekou - městem a industriálem. Kulturní charakter využití pak napomáhá utvoření nové komunity v místě, která je základem pro budoucí živé epicentrum revitalizovaných post-industriálních areálů.

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM VYBRANÝCH STAVEB PRO TELEKOMUNIKACE Z LET 1948-1989

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/016/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt má za cíl shromáždit co nejvíce dostupných informací o stavbách určených pro telekomunikace ze druhé poloviny 20. století. Většina těchto staveb, vzhledem k technologickému pokroku a razantnímu zmenšení potřebné technologie pro telekomunikační infrastrukturu, zeje prázdnotou a osud objektůzobrazit více je nejistý. Zajímavá architektura a členění vnitřních prostor dává této typologii značný potenciál ke konverzi na nové využití, které by zachránilo jejich existenci. Pro sběr dat bude využit především stavebně-historický průzkum.

PRŮZKUM STAVU A POTENCIÁLU ROZVOJE OBCÍ NA TRASE KARLOVY VARY - PRAHA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/017/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se bude zabývat potenciálem rozvoje veřejného prostoru a urbanistické struktury obcí, které protíná nebo protínala hlavní dopravní komunikace na trase Karlovy Vary - Praha. Trasa historicky přinášela kladné hodnoty do území, ale se snížením časové náročnosti dopravy mezi koncovými body jezobrazit více přínos výrazně omezen. S výstavbou dálnice D6 v těchto obcích vzniká potenciál pro kladnou změnu veřejného prostoru a staveb lemujících dřívější dopravní tepnu. (Jedná se o obce Lubenec, Krušovice, Hořovičky, Hořesedly, Petrohrad atd.) Předmětem projektu bude identifikace hodnot a potenciálních hodnot dotčených obcí (včetně analýzy historického vývoje), průzkum veřejného mínění o vlivu vznikající dálnice na rozvoj obce prostřednictvím online dotazníku (v případě zájmu ve spolupráci s vedením obce) a generalizované shrnutí potenciálu obcí v obdobném stavu.

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ FORMY MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ V KONTEXTU VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ ("MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA")

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/018/OHK1/1T/11
Anotace

Cílem práce je analýza současného stavu poznání na poli modulární architektury v kontextu vystavěného prostředí, která poskytne vhled do problematiky modulární výstavby a rozbor jejich forem, způsobů uplatnění na základě členění dle typologie, možnostech materiálových řešení konstrukcí a fasádníchzobrazit více systémů. Zhodnotí soulad modulární výstavby s principy udržitelného rozvoje (zejména využití recyklace, demontáž a opětovné použití modulárních systémů), cirkulární ekonomiky a architektury a představí modulární způsob výstavby jako nástroj řešení krizových a nouzových situací (při hledání dostupných forem bydlení). Výstupem práce bude souhrn poznatků z oblasti analýzy modulárních konstrukcí a modulární architektury, přehled trendů v modulárním stavitelství pro zlepšení kvality vystavěného prostředí podporující udržitelný rozvoj a způsob využití modulárních systémů při hledání dostupných a rychlých formách bydlení (nejenom) v bytových a krizových situacích (např. živelných katastrofách), ale také z hlediska dlouhodobého využití s možností budoucí transformace objektu, uplatnění pro výstavby například škol z důvodů nedostatečných kapacit apod. a využití flexibility modulárních systémů umožňující budoucí rozšiřování staveb nebo recyklovatelnost demontovatelných modulárních systémů s opětovným využitím.

IDENTIFIKACE A KATEGORIZACE SKLÁREN NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z POVÁLEČNÉHO OBDOBÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/019/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je identifikace a kategorizace poválečných průmyslových objektů zaměřujících se na sklářský průmysl na území České republiky. Po druhé světové válce došlo k jejich modernizaci, nové výstavbě a jejich vývoji. V současnosti je většina skláren stále využívána, ale vlivem modernizacezobrazit více a nastupující energetické krize se může očekávat nárůst nevyužívaných sklářských závodů. Studie a celková analýza se zabývá sběrem dat o daném tématu, mapování objektů a následně k jejich kategorizací. Výsledky projektu budou sloužit pro další části této problematiky.

RVT ARCHITEKTONICKÁ ŠABLONA PRO PROJEKTY S APLIKACÍ BIM

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/020/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na přípravu architektonické šablony v SW Revit pro tvorbu 3D modelu ve fázi studie, která bude respektovat metodiku BIM. Cílem je vytvořit šablonu, která bude obsahovat zejména základní rodiny, které budou odpovídat míře detailu architektonické studie, a bude dále obsahovatzobrazit více nastavení a šablony pohledů, které budou přizpůsobeny běžné architektonické studii, případně další prvky a nastavení, které jsou pro tuto fázi výstavbového projektu potřeba. Přesný obsah šablony bude zjištěn pomocí analýzy potřeb a na základě odborných konzultací. V rámci projektu se také počítá s finančními prostředky pro externí konzultaci s odborníky, kteří se problematice BIM věnují, aby byla zajištěna kvalita šablony. Předpokládá se také prvotní ozkoušení šablony ve výuce a následné upravení na základě zpětné vazby.

WORKSHOP - POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA, NOVÉ VÝZVY A MOŽNOSTI V REGIONU SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/021/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je ztvárnění procesu pracovního workshopu, který vymezí možnosti přístupů v krajinách po těžbě hnědého uhlí - na okrajích velkolomů Severočeské hnědouhelné pánve. Předpokládaná pracovní náplň setkání bude uvažovat s předem vymezenou lokalitou, v předpolí některého z velkolomů zobrazit více(Bílina, ČSA, Nástup Tušimice, Vršany), a bude řešit možnosti jejího nového (alternativního) využití. Primárním výstupem projektu (workshopu) by se měl stát detailně popsaný plán nového rozvrhu územního celku (nové záchytné body s návrhem drobných struktur turistické/občanské vybaveností, nové trasy/hlavní body a jejich značení v krajině, ...). Sekundárně by poté mělo dojít k fyzickému ztvárnění některé části projektu.

LOKALIZACE, ANALÝZA A DOKUMENTACE SKOKANSKÝCH MŮSTKŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/022/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je jasná charakteristika a identifikace současného stavu skokanských můstků - používaných, opuštěných a zaniklých s dochovanými fragmenty. Projekt se věnuje tematice doposud neprobádané, jak v České republice, tak v zahraničí, nicméně vykazuje prvky podobnosti s rozvíjející sezobrazit více vědní oblastí průmyslového dědictví, jejíž principy a postupy budou v rámci práce aplikovány. Analýza - přesná identifikace, lokalizace a dokumentace - skokanských můstků poslouží v budoucnu jako základ pro návrh opatření sloužících k zachování těchto monofunkčních objektů - zpřístupnění, adaptace, doplnění sekundárních funkcí atp.

ALTERNATIVNÍ FORMY UBYTOVÁNÍ A JEJICH TYPOLOGIE

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/023/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zabývá analýzou alternativního ubytování na území ČR, jejich forem, problémů a možností jejich řešení. V současnosti se na území ČR rozmáhá nový trend tzv. glamping, což jsou alternativní formy ubytování v minimální podobě se silnou vazbou na přírodu, ale s komfortem hotelu. Právě těmtozobrazit více stavbám se práce věnuje. Ačkoli se tento směr cestovního ruchu stává populární, stavby zatím nemají oporu v odborné diskuzi či legislativě. Kvůli této mezeře vzniká mnoho nejasností, cílem práce je tyto mezery alespoň částečně vyplnit a nabídnout možnosti řešení. Projekt navazuje na předchozí SGS, kdy byla zmapována současná situace na území ČR a dostupné formy alternativního ubytování. V následujícím roce budou stanoveny hlavní problémy "glampingu" v ČR a budou určeny vhodné zahraniční případové studie jako rešerše k dalším krokům.

ANALÝZA BÝVALÝCH METALURGICKÝCH AREÁLŮ V OBLASTI NĚMECKÉHO SÁRSKA, FRANCOUZSKÉHO LOTRINSKA A JIŽNÍHO LUCEMBURSKA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/024/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt bude zaměřený na prostudování postindustriálních krajin v oblasti na pohraničí jihozápadního Německa, severovýchodní Francie a jihovýchodního Lucemburska. Projekt plynně naváže na analýzu metalurgických areálů v oblasti Severního Porýní - Vestfálska, která byla zpracována loňský rok a tímzobrazit více doplní a uzavře studii takovýchto areálů vyskytujících se v západní Evropě. Z této nově studované oblasti je naprosto zásadní případová studie železáren Völklinger, které byly založeny roku 1873, dosloužily roku 1986 a od roku 1994 jsou zapsány na seznamu UNESCO jako Weltkulturerbe. V současné době se v nich nachází centrum pro umění a průmyslovou kulturu. Tento přístup regenerace postindustriálního areálu je skvělým dokladem nadprůměrného zájmu široké veřejnosti o zachování průmyslového dědictví v celkovém rozsahu a kontextu pro další generace včetně atmosféry místa. Dalším příkladem je rozsahem drobnější území Altes Hüttenareal v Neunkirchenu, kde byla založena huť roku 1880 bratry Stummy. Dnes se na území hutě nachází nové kulturní, společenské a nákupní centrum odkazující torzy vysokých pecí a dalších průmyslových objektů a artefaktů na průmyslovou historii této oblasti. Francouzským příkladem přístupu k regeneraci bývalého metalurgického areálu je Parc du haut-forneau U4 ve městě Uckange. I tato huť byla založena bratry Stummy a to roku 1890, její vysoké pece vyhasly roku 1991. Roku 2001 byla železárna zapsána jako průmyslová památka Lotrinska a tím se rozjela její rekultivace. V současné době se na jejím území nachází naučná stezka a přírodně - průmyslový park. Posledním analyzovaným příkladem bude nové centrum Belval Plaza v lucemburském městě Esch-sur-Alzette. Na území byla původně rozsáhlá železárna skupiny Arbed založená roku 1911, která svou výrobu ukončila v roce 1997. Od té doby prochází intenzivní změnou a regenerací v nové multifunkční městské centrum s muzeem hutnictví, uměleckými galeriemi, knihovnou, velkým obchodním centrem, několika administrativními bu

ANALÝZA A ROZTŘÍDĚNÍ DAT POŽADAVKŮ NA PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTORY A JEJICH VYBAVENÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/025/OHK1/1T/11
Anotace

V odborné se zaměřuji na přednádražní prostory a jejich požadavky. Na projektování zastávek byl vytvořen STANDARD ZASTÁVEK PID, kde není definováno vytváření přednádražních prostor a jejich požadavků včetně vybavení, ale jsou jejich nedílnou součástí. Díky účasti na revitalizaci vlakové zastávky vezobrazit více Všenorech, a následném uvedení této problematiky na konferenci, jsem získal obecný přehled o vytváření přednádražních prostorů. Přednádražní prostory totiž neplní jen funkci propojení města (obce) s nádražím, ale mají i další funkce, které je potřeba řešit a funkčně je obsloužit a vybavit. Velký důraz je kladen i na "modro-zelenou" infrastrukturu, která by měla být součástí každého řešení veřejného prostranství. A v rámci sběru dalších dat o přednádražních prostorech bylo nashromážděno množství příkladů zastávek zejména menších příměstských a malých vlakových zastávek (resp. nádraží). Je tedy nutná jejich analýza, zatřídění podle stanovených kritérií a následné zhodcení vybraných příkladů. Odborná práce bude součástí mé disertační práce, která se zabývá touto problematikou.

ANALÝZA VÝVOJE SÍDEL V SUDETECH V LOKALITĚ ÚSTECKÉHO KRAJE

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/026/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem této práce je zanalyzování poválečného vývoje sídel na území Sudet, v lokalitě Ústeckého kraje. Práce popisuje ve zkratce historický vývoj před druhou světovou válkou, zúžení výběru na sídla s podobným urbanistickým i sociologickým pozadím a porovnání rozdílů těchto sídel, které vznikly pozobrazit více roce 1945 jako následek dvojitého vystěhování tamní populace a následného vývoje definovaného komunistickou totalitou.

ŠANCE VYUŽITÍ OBJEKTŮ - VZNIK A VÝVOJ ZÁPADOČESKÝCH PORCELÁNEK

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/027/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je charakteristika možných přístupů k památkově chráněným i nechráněným objektům či areálům, jakožto součásti průmyslového dědictví regionu Karlovarského kraje. Minulost ukázala, že tyto relikty se mohou vlivem času změnit v hrozbu obcí či měst a nakonec může dojít k jejichzobrazit více vymizení vlivem pasivního přístupu majitelů objektů. Projekt se věnuje aktuální problematice adaptability či nového využití dříve jen monofunkčně využívaných zařízení a areálů, které skrývají potenciál pro rozvoj širších zájmových území. Výsledky komplexně shrnou přístupy k rekultivaci, obnově a konverzi porcelánek a přidružených areálů.

ARCHITEKTONICKÉ INTERVENCE V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU V 80. LETECH 20. STOLETÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/028/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu jsou architektonické intervence, které zasahují do oblasti Pražského hradu, a to v období 80. let. Studie a celková analýza se bude věnovat přístupům jednotlivých architektů k obnově historických objektů. Bude zkoumáno, v jaké míře bylo využito rekonstrukcí, konverzí, novýchzobrazit více zásahů do starých budov a jakým způsobem to ovlivnilo podobu Hradu. Prostředí Hradu je spojeno s exkluzivitou zadavatele a s prestiží, proto zde většinou působili vynikající architekti. Studie se zaměří také na projekty, které nebyly realizovány a mohly ovlivnit současné vnímání Hradu. Projekt se věnuje aktuální problematice nových intervencí v historickém prostředí, což dokazují výsledky posledních českých architektonických cen. Jeho výsledky by měly sloužit jako ukázka pro odborníky, jak se řešily nové zásahy ve významném prostředí Hradu. Stejně tak by měl projekt přinést čtivé informace pro zájemce o tento areál a jeho historii.

PREZENTACE VĚDECKÉ ČINNOSTI KATEDRY ARCHITEKTURY V OBLASTI INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURY - INDUSTRIAL HERITAGE 2.0

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/029/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt provede komplexní sběr a následnou prezentaci výstupů akademické činnosti Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT zabývající se industriální architekturou. Zejména činnost v oblasti ateliérové tvorby, konferencí a další publikační činnosti. Práce bude sloužit jako jeden z prezentačníchzobrazit více zdrojů katedry. Práce by měla být pokračováním Industrial Heritage 2.0

ROZBORY PŘÍPADOVÝCH SÍDEL A JEJICH PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/030/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se bude zabývat rozborem případových sídel a jejich podstávkových domů, a to jak v Německu, Polsku, tak i v jiných oblastech Česka. Projekt bude mapovat a popisovat charakteristické konstrukce podstávkových domů, které výrazně ovlivňují vnější projevy těchto lidových domů, a to ve vybranýchzobrazit více zahraničních lokalitách či v rozdílných oblastech Česka. Předmětem rozboru budou konstrukce podstávky, stěny, okna, dveře, střechy, obložení štítů, ale také bude proveden rozbor stupně neregulovaných změn u těchto domů. Získaná data budou využita v rámci aktuálního tématu, jak přispět k pozitivnímu vývoji celé oblasti podstávkových domů nejen na Šluknovsku, a to s ohledem i na trvale udržitelný rozvoj a historické hodnoty sídel. Výsledky budou následně odprezentovány v příspěvcích na konferencích a v článcích na webových portálech. Cílem bude také vyvolat širší diskuzi nad tímto tématem. A upozornit na historickou hodnotu těchto podstávkových domů a atmosféru této lokality.

WELLNESS CENTRA V KONTEXTU MĚSTA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/031/OHK1/1T/11
Anotace

Je řada důvodů, proč současná společnost v ekonomicky rozvinutých zemích světa obrací svou pozornost k wellness jako synonymu zdravého životního stylu. Zároveň v České republice zcela chybí koncepce kde, jak a za jakých podmínek wellness zařízení stavět. Výzkum je zaměřen na wellness zařízení prozobrazit více neregistrovanou veřejnost v České republice. Tato koncepce by měla být podpořena databází již fungujících wellness center a zařízení po celém území republiky, která zde však zcela chybí. Výzkum hledá různé aspekty pro udržitelný návrh tohoto archetypu v kontextu města a nabízí návrh velikostních řad wellness center jako možné kategorie budoucí databáze. Závěry tohoto výzkumu budou publikovány v odborném recenzovaném časopise.

VÝVOJ POKROČILÝCH ALGORITMŮ A JEJICH APLIKACE V ANALÝZE A MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/032/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem navrhovaného projektu je navazující vývoj a implementace algoritmů pro řešení aktuálních či perspektivních problémů v mechanice konstrukcí a materiálů a jejich aplikace při řešení praktických problémů z inženýrské praxe.

ELEKTROMOBILITA A POŽÁR - VÝVOJ NÁSTROJŮ PRO NUMERICKOU SIMULACI POŽÁRU A ANALÝZU KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/033/OHK1/1T/11
Anotace

Zvyšující se požadavky celé společnosti, jednotlivých států či Evropské unie na životní prostředí vedou k podstatným změnám v automobilovém průmyslu. V rámci Evropské komise se mluví o nulové emisi oxidu uhličitého CO2, a tak jsou klasické automobily se spalovacími motory v posledních letechzobrazit více nahrazovány automobily s čistě elektrickým pohonem. Tento projekt je zaměřen na podrobné modelování požáru elektrovozidel s vlivem požárně bezpečnostních zařízení a na transportní procesy (teplo a vlhkost) v betonových konstrukcích. Mezi hlavní cíle tohoto projektu patří analýza a popis těchto jevů, představení konkrétních řešených příkladů a výsledků a poskytnutí závěrů a doporučení pro řešení požární bezpečnosti vzhledem k nastupující elektromobilitě.

UDRŽITELNÝ VÝVOJ V OBLASTI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/034/OHK1/1T/11
Anotace

Udržitelný rozvoj v betonových konstrukcích pokrývá mnoho oblastí. Navrhovaný projekt přispívá k několika z nich s použitím převážně experimentálních metod. Zaměřuje se na 4 oblasti. 1. Experimentální výzkum betonu s recyklovaným kamenivem pro dočasná tunelová ostění ze stříkaného betonu. 2. Masivnízobrazit více betonové konstrukce - optimalizace složení betonu na základě měření teplot a deformací na reálné konstrukci zejména od vlivu hydratačního tepla. 3. Aplikace ultra-vysokopevnostních betonů na zesilování stávajících betonových konstrukcí. Nízká spotřeba a vysoká účinnost extrémně trvanlivého materiálu přispívá k delší životnosti stávajících konstrukcí. 4. trvanlivost betonových konstrukcí je ovlivněna vznikem trhlin, které jsou obvykle nevyhnutelné. Zvýšená výstižnost analýzy šířky trhlin může být přínosná pro ekonomické omezení šířky trhlin a tím i pro dlouhodobější využití betonových konstrukcí.

ENHANCING THE BLAST-RESISTANCE CAPABILITY OF KEY STRUCTURES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/035/OHK1/1T/11
Anotace

The project aims to develop a blast and ballistic protection of key structural elements of critical infrastructure facilities e.g., strategic columns in international airport. The newly designed protection is derived from existing reactive armour concept of ground vehicles - tanks and armouredzobrazit více fighting vehicles. The objective is to modify the known technology for the use in civil engineering and experimentally evaluate the potential of the newly suggested concept.

ÚNAVOVÁ ODOLNOST A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ UHPFRC NABETONÁVKOU.

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/036/OHK1/1T/11
Anotace

V České republice je v současné době asi 17 500 mostů na dálnicích a silnicích a asi 7 000 mostů na železničních tratích, další mosty jsou ve vlastnictví obcí a na účelových komunikacích. Údržba, opravy a přestavby takového počtu mostních objektů jsou technicky i finančně velmi náročné. Navrhovanýzobrazit více projekt je zaměřen na zpřesnění informací o působení existujících mostních konstrukcí, o vlivu poruch na jejich působení, a především o vlivu únavy betonu a o zesilování konstrukcí pomocí UHPFRC nabetonávky.

ČASOVĚ-ZÁVISLÁ PEVNOST ROZHRANÍ VRSTEV NA CEMENTOVÉ BÁZI ZA BĚŽNÉ A ZVÝŠENÉ TEPLOTY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/037/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt si klade za cíl objasnit vliv krátkodobé časové prodlevy betonáže na pevnost rozhraní vrstev na cementové bázi, určit degradaci rozhraní za zvýšené teploty a formulovat teoretické principy pro predikci pevnosti rozhraní za různých okrajových podmínek. Zjištěné poznatky umožní řešitelskémuzobrazit více týmu hlouběji porozumět chování rozhraní filamentů jako kritické oblasti nevyztužených konstrukcí zhotovených aditivní technologií.

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO NÁVRH A VÝROBU BETONOVÝCH PRVKŮ SLOŽITÝCH TVARŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/038/OHK1/1T/11
Anotace

Moderní doba přinesla řadu technologií, které jsou dnes již považovány za samozřejmost. Od počítačů přes digitální kamery a ultra vysokohodnotné betony až po CNC stroje umožňující digitální fabrikaci. Pokud se jednotlivé technologie používají odděleně, nenaplňuje se zcela jejich potenciál.zobrazit více Multioborový přístup využívá synergii a násobí tak naše možnosti. Navrhovaný projekt se zaměřuje na vývoj betonových prvků složitých tvarů s využitím moderních technologií z různých oborů. Jako modelový případ bude sloužit výzkum tlumení energie na vodních skluzech a to od modelů ve zkušebním žlabu, přes vývoj příslušné metody měření založené na analýze obrazu až po prototyp flexibilní počítačem řízené formy pro výrobu betonových rozražečů složitých tvarů. Hlavním cílem je propojit vývoj v oblasti inženýrského stavitelství s ostatními obory.

ANALÝZA ŠTÍHLÝCH PRVKŮ Z CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ A OBLASTÍ S VYSOKOU KONCENTRACÍ NAPĚTÍ

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/039/OHK1/1T/11
Anotace

Vývoj cementových kompozitů v posledních desetiletích zaznamenal významný pokrok. Především v oblasti tzv. ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC) bylo dosaženo několikanásobného zlepšení mechanických vlastností a trvanlivosti v porovnání s běžnými betony. UHPC přináší potenciál pro realizaci velmizobrazit více štíhlých tenkostěnných konstrukcí, ale zároveň vede k mnoha dosud nezodpovězeným otázkám týkajících se návrhu a výroby těchto konstrukcí. Některé z těchto otázek nejsou spolehlivě vyřešeny ani v případě návrhu typických železobetonových konstrukcí. Výzkum členů týmu je zaměřen právě na problematiku konstrukcí z moderních cementových kompozitů a souvisejících problémů. Především na stabilitu prvků s tenkostěnným průřezem a napjatost v okolí kotevních oblastí a oblastí s náhlou změnou geometrie nebo zatížení. Členové týmu se rovněž zabývají novými metodami výroby štíhlých konstrukcí, například pomocí aditivní robotické fabrikace (3D tisku). Hlavním cílem v rámci projektu je numerická analýza zmíněných problémů s využitím experimentálních výsledků získaných v rámci předchozího výzkumného projektu a rovněž provedení dalších experimentů a materiálových zkoušek. Nedílnou součástí výzkumu bude rovněž rešerše současného stavu poznání, především v oblasti aditivní robotické fabrikace. Předpokládá se, že získané výsledky budou moci sloužit jako cenný podklad pro tvorbu návrhových modelů a výpočetních postupů.

NÁVRH METODIKY PRO ZOHLEDNĚNÍ NEGATIVNÍHO PLÁŠŤOVÉHO TŘENÍ PŘI ANALÝZE CHOVÁNÍ OSOVĚ ZATÍŽENÝCH PILOT

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/040/OHK1/1T/11
Anotace

Tento projekt se zabývá návrhem metodiky pro zohlednění negativního plášťového tření při predikci chování pilot tímto jevem ovlivněných-tedy procházejících nekonsolidovanými vrstvami zemin. Typickým příkladem jsou piloty podpírající opěrné stěny, kdy vlivem přitížení masou zeminy za opěrnouzobrazit více konstrukcí dochází k následnému sedání určité vrstvy zeminy obklopující piloty a původně pozitivní účinek plášťového tření se mění na negativní. Současné platné normy pro navrhování geotechnických konstrukcí zmiňují nutnost zohlednění tohoto negativního jevu při posouzení pilot, avšak bez podrobnější specifikace a detailnějšího postupu. Cílem projektu je získání hlubšího porozumění problému a zpracování metodiky pro zohlednění negativního plášťového tření při posouzení chování pilot dle mezních stavů.

ANALÝZA ČASOVÉ STÁLOSTI OPTOVLÁKNOVÝCH MĚŘIDEL PŘI DLOUHODOBÉM MĚŘENÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/041/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zabývá problematikou časové stálosti měření optovláknovými měřidly. Ta je významná především při dlouhodobém měření trvale zabudovaných snímačů typických pro stavební konstrukce a jejich podloží. Časová stálost měření úzce souvisí s konstrukčním řešením měřidel, kdy křemenné optickézobrazit více vlákno jakožto senzor bývá obvykle spojeno s tělem měřidla přes několik mezilehlých prvků. Těmi jsou typicky vlastní primární ochrana vlákna a lepidlo pro jeho upevnění k tělu měřidla nebo přímo k měřenému objektu. Záměrem projektu je experimentální zkoumání časové závislosti ploužení těchto mezilehlých spojujících prvků na měřicím rámu vlastního návrhu. Budou testovány různé druhy optických vláken dle použitých primárních ochran a různé druhy fixačních lepidel, včetně lepidel vyztužených pevnou matricí. Výstupy budou využitelné pro optimalizaci kombinace optických vláken a lepidel a také pro průběžnou kalibraci zabudovaných měřidel.

MOŽNOSTI VIRTUALIZACE NÁVRHU ASFALTOVÉ SMĚSI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/042/OHK1/1T/11
Anotace

Záměrem projektu je identifikovat možnosti řešení postupné virtualizace návrhu složení asfaltové směsi, která vedle tradičních složek bude obsahovat zvýšené množství R-materiálu. Problematika virtualizace je poměrně mladým směrem, jež si klade za cíl pomocí nástrojů umělé inteligence (specifickyzobrazit více strojového učení) a predikce závislostí mezi charakteristikami vstupních složek a cílové asfaltové směsi zefektivnit procesy optimalizace návrhu asfaltové směsi, které jsou zpravidla časově náročnější a využívají tradičního přístupu postupné iterace metodou pokusu a omylu. Tyto nové možnosti automatizovaného postupu navržení složení asfaltové směsi, které splní požadavky mechanických a funkčních vlastností kompozitu jsou dosud rozvíjené jen na několika pracovištích v zahraničí. Ve větší míře jsou naopak identifikovány využitelné predikce mezi různými skupinami charakteristik, zpravidla s cílem pomocí jednodušších vlastností nalézt výsledek pro složitější nebo náročnější parametr. Projekt v této souvislosti využije některých dosavadních nebo dostupných poznatků a zaměří se na jejich využitelnost v případě, kdy asfaltová směs je tvořena též asfaltovým recyklátem. Pro tento účel budou získávána data o souborech vybraných vlastností vstupních materiálů a současně na větší skupině tradičně laboratorně navržených směsích budou měřeny výstupní mechanické či funkční vlastnosti. Jejich porovnáváním a aplikací principů rozvoje prediktivních modelů na bázi strojového učení budou stanoveny možnosti pro pozdější virtualizaci vlastního návrhu asfaltové směsi s R-materiálem.

HYGRO-TERMO-MECHANICKÝ MODEL CB VOZOVKY

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/043/OHK1/1T/11
Anotace

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj numerického modelu CB vozovky. V současnosti probíhá analýza napětí od vysychání vozovky, která ukazuje že tento druh namáhání je minimálně srovnatelný s teplotním namáháním nebo kolovým zatížením. Při pouhé superpozici napětí od jednotlivých faktorů (vlhkost,zobrazit více teplota a kolové zatížení) je dosahováno napětí na úrovni tahové pevnosti betonu. V rámci tohoto projektu bude vytvořen sdružený Hygro-termo-mechanický model v MKP programu OOFEM. Model bude sloužit zejména k analýze betonových vozovek od zatížení klimatickými vlivy a zároveň umožní zahrnout i kolové zatížení.

MĚŘENÍ DILATAČNÍCH POSUNŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/044/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt bude zaměřen na sledování dilatačních kolejových zařízení na tramvajových tratích, a to v rámci sítě Dopravního podniku hl.m. Prahy. V projektu budou sledovány posuny v dilatačních kolejových zařízeních na mostních objektech nacházejících se v síti Dopravního podniku hl.m. Prahy. Posuny vzobrazit více dilatačním kolejovém zařízení jsou spojeny s teplotními změnami prostředí, proto je důležité posuny monitorovat v rámci celého roku [s ohledem na nízké (zimní) a vysoké (letní) teploty]. V rámci projektu budou posuny srovnávány s teoretickými posuny, které budou dopočítány na základě vlivu prostředí (teplot okolí). S ohledem na provedená měření a výsledky bude ověřena platnost předpisu SŽDC S3/2, který je platný pro normálně rozchodné dráhy, se kterými hospodaří Správa železnic, statní organizace, ale jeho platnost není určena pro tramvajové tratě. Projekt by měl být prvotním výzkumem pro disertační práci řešitele projektu a dále by měl navazovat na další měření (s ohledem na konstrukce jednotlivých dilatačních zařízení - vliv tvaru kolejnice, vliv mostního objektu apod.).

VÝZKUM ŠÍŘENÍ RAYLIGHOVA VLNĚNÍ V OKOLÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/045/OHK1/1T/11
Anotace

Při jízdě vlaku je generováno široké spektrum vibrací, mimo jiné povrchové Rayleighova vlnění. Pokud rychlost jízdy vlaku překročí kritickou rychlost zeminy v podloží železniční tratě, dochází k tzv. zemnímu třesku a při něm k několikanásobnému nárůstu intenzity svislých vibrací. Tento jev mázobrazit více negativní dopady na konstrukce v okolí železniční trati a může vyústit v extrémním případě až v nežádoucí zdvihy kolejového roštu. V souvislosti s připravovanou výstavbou vysokorychlostních železničních tratí na rychlost až 350 km/h a modernizací vybraných úseků železničních tratí na rychlost 200 km/h v České republice se tato problematika stává aktuální, neboť v zahraničí byly zmíněné negativní jevy v zemině pozorovány už při rychlosti vlaků okolo 200 km/h. Projekt přímo navazuje na projekty provedené v letech 2020 až 2022 a dále je rozvíjí. Navrhovaný projekt se bude zabývat doplněním měření při rychlostech nad 160 km/h a doplněné měření v podélném směru s osou trati. Dosud provedená měření byla provedena ve směru kolmém na osu železniční trati. Měření Rayleighova vlnění bude provedeno pomocí sady geofonů.

POROVNÁNÍ METODIK STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/046/OHK1/1T/11
Anotace

V České republice se aktuálně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí podle principů převzatých z Francie. Konstrukce jejich pražcového podloží má být kromě jiného tvořena také vrstvou z asfaltového betonu. Požadavky na modul tuhosti asfaltového betonu však nemohou být z francouzskýchzobrazit více norem jednoduše převzaty, neboť se v České republice používá jiný postup pro jeho stanovení. Cílem tohoto projektu je nalezení závislosti charakterizující vzájemný vztah mezi výsledky modulu tuhosti asfaltových směsí stanovenými metodikami používanými v České republice a ve Francii.

VÝVOJ OPTICKÉ MĚŘÍCÍ METODY PRO VNITŘNÍ STRUKTURU PROUDĚNÍ S INTENZIVNÍM TRANSPORTEM RŮZNOZRNNÉHO SEDIMENTU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/047/OHK1/1T/11
Anotace

Při experimentálním sledování proudění různých typů směsí nosné kapaliny a pevných částic je důležité získat informace o chování pevných částic v proudící kapalině, zejména o rozdělení jejich koncentrací a rychlostí, případně i včetně bodových fluktuací těchto veličin. V současné době existují různézobrazit více způsoby měření obou typů rozdělení. Experimentální metody mají zpravidla různá omezení, jako například nutnost umístění senzorů do proudění a s tím spojené ovlivnění struktury proudu nebo možnost získávání pouze informace o časově a prostorově průměrné, nikoliv bodové a okamžité, koncentraci a rychlosti v daném profilu. Jednou z metod, která tato omezení eliminuje, je optická stereoskopická metoda využívající vysokorychlostní kamery. Optická stereoskopická metoda umožňuje vyhodnocení bodových rychlostí a koncentrací částic ze sady snímků získaných pro proudící směs skrz průhlednou stěnu vedení proudu. V současné době je tato metoda stále ve vývoji, přestože se v některých laboratořích již užívá, a to pro vyhodnocení částic jedné stejnozrnné frakce, tedy jednoho typu transportovaných částic. Prostor pro další vývoj metody je zvláště v oblasti processingu a vyhodnocení experimentálně získaných dat. Další výzvou, kterou se bude zabývat i tato práce, je experimentální určení společného pohybu částic různých frakcí v proudící kapalině. Projekt se zaměří na dokončení vlastního vývoje optické stereoskopické metody umožňující stanovení koncentračního a rychlostního profilu a fluktuací bodových rychlostí dvou a více různých typů částic v proudění s intenzivním transportem různozrnného sedimentu. Metodou získaná experimentální data můžou být dále použita pro lepší pochopení tohoto specifického proudění a případnou kalibraci a validaci predikčního modelu zmíněného dvoufázového proudění. Součástí práce budou výsledky vlastních experimentálních měření proudění směsi pevných částic různé velikosti, analýzy výsledků a vyhodnocení úspěšnosti použité metody.

IDENTIFIKACE SRÁŽKOVÝCH OBDOBÍ Z ÚTLUMU SIGNÁLU KOMERČNÍCH MIKROVLNNÝCH SPOJŮ POUŽITÍM TEORIE INFORMACE

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/048/OHK1/1T/11
Anotace

Komerční mikrovlnné spoje jsou běžně využívány v telekomunikačních sítích operátorů. Tyto spoje vysílají elektromagnetický signál na frekvencích, které jsou citlivé na srážky. Srážková intenzita tak může být získávána nepřímým měření skrze útlum mikrovlnného signálu, který se během dešťových epizodzobrazit více zvyšuje. Tato oportunistická metoda k měření srážek má hned několik specifik, které je třeba správně vyhodnotit a případně kompenzovat jejich vliv na proces získávání srážkové intenzity. Jelikož je vysílaný signál tlumen i během suchých období a může fluktuovat i vlivem změn atmosférických podmínek, tak je klíčové správně separovat suchá a vlhká období. Tato studie si klade za cíl využití informační teorie k identifikaci srážkových epizod (oddělení suchých a vlhkých období) v časových řadách měření útlumů signálu komerčních mikrovlnných spojů a vyhodnotit, které prediktory a jejich kombinace nejlépe popisují selekci suchých a vlhkých období.

OPTIMALIZACE ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ 3D DAT PRO POTŘEBY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE, GEODÉZIE V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH A 3D SKENOVÁNÍ.

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/049/OHK1/1T/11
Anotace

Metody sběru a zpracování prostorových dat v oblasti inženýrské geodézie, geodézie v podzemních prostorách a 3D skenování jsou v současné době jednou z hlavních problematik, kterou se zabývá odborná veřejnost. Grantový projekt bude zaměřen na vývoj a optimalizaci měřických postupů a zpracovánízobrazit více prostorových dat při použití technologie pozemního a leteckého laserového skenování či fotogrammetrie a standartních geodetických metod pro účely inženýrské geodézie. Hlavním cílem projektu bude určování a zvyšování přesnosti testovaných měřických metod a metrologické zajištění měřící techniky.

VYUŽITÍ MODERNÍCH NÁSTROJŮ GEOMATIKY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ, TVORBĚ A PREZENTACI PROSTOROVÝCH DAT

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/050/OHK1/1T/11
Anotace

Tento výzkumný projekt je zaměřen na vývoj metod pro zpracování současných i archivních družicových obrazových dat (optických i radarových) a leteckých snímků za účelem tvorby produktu pokrytí území, ortofotomapy či pro detekci vody v krajině a zkoumání stavu životního prostředí. Dále se projektzobrazit více zabývá využitím datasetu LUCAS pro validování existujících map pokrytí území a vytvořením nástroje pro tento účel. Využití 360° kamer v oboru fotogrammetrie tvoří další tematickou část projektu. Posledním zaměřením je pak prozkoumání možností vektorových dlaždic pro zobrazování geoprostorových dat a jejich začlenění do katastru nemovitostí. Projekt se tedy především zaměřuje na moderní metody zpracování a tvorby dat dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie a využití vektorových dlaždic při jejich zobrazování.

ANALÝZA, VIZUALIZACE A PREZENTACE 2D A 3D GEOPROSTOROVÝCH DAT S VYUŽITÍM MODERNÍCH METOD KARTOGRAFIE A GIS

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/051/OHK1/1T/11
Anotace

Tento výzkumný projekt je zaměřen na využití moderních metod kartografie a GIS pro analýzu, vizualizaci a prezentaci geoprostorových dat. Členové projektového týmu jsou postgraduální studenti a akademičtí pracovníci katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze. Ve svých tématech se zabývají problematikouzobrazit více všech fází práce s prostorovými daty, a to jak ve 2D, tak i ve 3D prostoru. Část týmu řeší analýzu dat v prostředí GIS za účelem zhodnocení přesnosti vektorových modelů odvozených ze starých map velkého měřítka. Další řešitelé ze zabývají možnostmi vizualizace a prezentace dat související s tématy sociální, ekonomické a klimatické výzvy v rámci cílů udržitelného rozvoje (SDG) stanovených OSN. Značná část projektu se věnuje problematice vizualizace a prezentace prostorových i neprostorových dat ve webovém prostředí a tvorbě komplexního webového informačního systému, či se zabývá metodami zpracování a vizualizace dat ve 3D prostředí či s využitím AR. Zkoumané způsoby využití moderních metod kartografie a GIS dále umožňují studovat a vizuálně prezentovat různé objekty a jevy související jak s historií, tak s přítomností. V rámci projektu budou dále rozvíjena disertační témata členů projektu a výsledky budou publikovány v recenzovaných časopisech či prezentovány na mezinárodních i tuzemských konferencích.

POKROČILÉ METODY GEOMATIKY PRO DOKUMENTACI A VIZUALIZACI OBJEKTŮ S OHLEDEM NA GEODETICKÉ ZÁKLADY

Řešitel
Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/052/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je z oblasti geomatiky, jejíž části slučuje dohromady fyzikální základ: využití elektromagnetického nebo gravitačního pole jako nositele informací. Podrobněji jsou v projektu zastoupeny dílčí části, týkající se multispektrálního, hyperspektrálního a termálního snímání, fotogrammetrie azobrazit více laserového skenování, 3D dokumentace a vizualizace historických i stavebních objektů a jejich analýza a nakonec část, týkající se teoretické geodézie a tíhového pole Země.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI POKROČILÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ 4.0

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SGS23/053/OHK1/1T/11
Anotace

Tento projekt se bude zabývat mechanickými vlastnostmi pokročilých stavebních materiálů pro udržitelné stavebnictví 4.0. Zkoumány budou zejména různé materiály a různé postupy výroby pro vyžití automatizace a 3D tisku ve stavebnictví s ohledem na udržitelnou výstavbu a životní prostředí.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ TRANSPORTU PŮDNÍ VODY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/092/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na matematické modelování transportu vody v nenasyceném nehomogenním půdním prostředí vlivem gravitace a kapilarity. Náplní projektu je numerické řešení modelu navrženého B. Detmannovou, C. Gavioliovou a P. Krejčím a jeho postupné zobecňování.

ŠKOLENÍ BOZP VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/093/OHK1/2T/11
Anotace

Stavebnictví je stále jedno z nejrizikovějších odvětví, které zahrnuje mnoho faktorů, jenž jsou potencionálně nebezpečné pro pracovníky. Vzhledem k povaze stavebních činností, probíhají práce povětšinou v koordinaci desítek dělníků, mechanizace, a i různých zhotovitelů stavebních prací, to vše vzobrazit více závislosti na velikosti projektu. Míra rizika je přímo úměrná na počtu všech těchto činitelů. Práce se tedy mohou dotýkat spousty účastníků, kteří jsou ohroženi jak na majetkové, tak nemajetkové újmě. Navzdory úsilí bezpečnostních odborníků a vládnímu prosazování bezpečnostních právních předpisů nedochází ve stavebnictví k významnému poklesu incidentů. A stejně jako téměř všechny oblasti života, je dnes i bezpečnost na pracovišti ovlivněna technologickým vývojem. A jako ideálním kandidátem na technologický pokrok ve školení BOZP se jeví právě virtuální realita. Virtuální realita nám nabízí nové způsoby komunikace, vizualizace a prezentace procesů a informací. Technologie VR přináší řadu výhod a mohou být aplikovány v různých profesích. V současné době se VR používá v mnoha odvětvích, jako např. sportu, průmyslu, zdravotnictví, vzdělávání, médií, pro trénink, vizualizace nebo školení personálu.

PROJEKT ŠKOLY V ZAMBII - SOCIÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY A TECHNOLOGIE VÝROBY NEPÁLENÝCH CIHEL

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/094/OHK1/2T/11
Anotace

Hliněné stavitelství je historicky jedním z nejrozšířenějších způsobů výstavby vůbec. V souvislosti s akcentem na snižování uhlíkové stopy a principy udržitelné výstavby se k tomuto materiálu vrací stále více stavařů po celém světě a začínají ho implementovat i do moderních staveb. Hlína jezobrazit více materiálem nejen ekologicky šetrným, ale také snadno dostupným ve většině lokalit. Jednou z nich je zambijská oblast Kashitu, kde místní komunita nutně potřebuje vybudovat střední školu. Práce s hlínou nevyžaduje použití těžké techniky a je ideálním materiálem pro stavbu svépomocí. Tyto environmentální, ekonomické a sociální benefity jsou jedním z hlavních důvodů, proč je tato technologie široce využívána právě v rozvojových zemích, kde se procesu výstavby mohou účastnit členové místních komunit. V Zambii mají hliněné stavby dlouholetou tradici. Přestože je hlína jedním z nejstarších stavebních materiálů, brání jejímu použití v našem prostředí především předsudky současné stavařské obce a chybějící technické normy. Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je otestování vlastností hliněných nepálených cihel nejen v laboratorních podmínkách, ale také v rámci výstavby první budovy kampusu budoucí zambijské střední školy. Projekt navazuje na několikaletou tradici výzkumu hliněného stavitelství probíhajícího na katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s Centrem pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD) a neziskovou organizací Přátelé New Renato, která je hlavním iniciátorem projektu. Nezisková organizace v současné době v této oblasti spravuje komunitní centrum a základní školu.

TRVANLIVOST VÝZTUŽÍ Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN V CEMENTOVÉ MATRICI

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/095/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zabývá trvanlivostí výztuže z vybraných přírodních materiálů v cementové matrici. Přírodní materiály jsou obnovitelnou surovinou a mohou dosahovat až pevností skelných vláken. Jsou tedy možnou environmentální variantou vyztužení pro určité aplikace. Přírodní materiály jsou náchylné nazobrazit více zásadité prostředí betonu a proto budou zkoumány různé varianty ochranných impregnací a coatingů pro zvýšení jejich odolnosti, rovněž i v kombinaci se zatížením zmrazovacími cykly.

SVĚTELNÉ ZDROJE A VLIV JEJICH DISTRIBUCE NA OPTICKÉ VLASTNOSTI POVRCHŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/096/OHK1/2T/11
Anotace

Ostrost vidění, zdůraznění kontur a tvorba stínů je nedílnou součástí prostoru adekvátně navrženého pro komfortní pobyt osob. Návrh respektující tyto požadavky zkvalitňuje zrakový výkon, ale i estetický vjem z prostředí. Projekt bude zaměřen na problematiku vlastností povrchů při využití různýchzobrazit více světelných zdrojů a jejich vliv na ostrost vidění. V rámci řešení projektu bude kladen důraz na dostatečnou rozlišitelnost tvarů objektů (3D vnímání) a čitelnost znaků (2D vnímání). Primárním cílem bude zajištění vyjmenovaných parametrů zaměřených na kvalitní rozpoznávání, ale i zlepšení orientace v prostoru, pozvednutí zrakového komfortu uživatele i podpora estetiky osvětlených ploch. V rámci projektu budou pomocí sestavy světelných zdrojů v interiéru a exteriéru sestaveny světelné scény sloužící k simulaci světelných jevů v prostoru. Simulace budou mezi sebou ověřeny objektivním měřením a subjektivním hodnocením jednotlivých uživatelů. Projekt bude sloužit jako podklad pro stanovení doporučení pro tvorbu funkčních světelných scén v individuálních situacích.

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ V PROSTORU SE SVĚTLOVODY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/097/OHK1/2T/11
Anotace

Měření hodnot osvětlení interiéru při použití světlovodu jako primárního zdroje osvětlení interiéru. Pro stavovení účinnosti přenosu světla z exteriéru do interiéru je nutné měřit hodnoty intenzity osvětlení (v luxech) v místě vstupu světla do světlovodu v exteriéru (typicky na střeše) a v interiéruzobrazit více v místě osvětleném světlem ze světlovodu, definovaném dle účelu místnosti ČSN (kde je požadována dle platných norem a předpisů konkrétní hodnota intenzity osvětlení (v luxech)). Pro stanovení těchto hodnot je obsahem mého doktorského studia experiment zahrnující měření těchto hodnot pro zkoumaný světlovod/světlovody. Žádost o grant tedy znamená v první fázi zejména žádost o finanční prostředky na nákup potřebné měřící techniky tak, aby bylo možné zahájit měření a získat tak vstupní data pro další fáze experimentu.

ANALÝZA A REHABILITACE HISTORICKÝCH OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/098/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zabývá obnovou Santiniho přetlakového vodního systému kláštera v Plasích započatou v rámci diplomové práce (Rehabilitace vodního systému klášteře v Plasích, 2021). V rámci grantového projektu bude zajištěn a potvrzen nový zdroj vody pro zaplavení základových konstrukcí, který ukončí 30zobrazit více let trvající nouzový režim systému. Současně bude pokračovat monitoring vnitřního mikroklimatu kláštera zaměřený na využití barokní fontány pro zlepšení cirkulace vzduchu. Dopad obnovy přetlakového vodního systému konventu na chování budovy a její stabilitu bude vyhodnocen na základě dlouhodobého měření kvality vody a stopovací zkoušky. Komparativní terénní průzkumy a jejich vyhodnocení budou provedena na obdobných historických stavbách (klášter v Chotěšově, vodní zámek Kratochvíle, zámek Manětín, Mariánská Týnice).

VYUŽITÍ CFD SIMULACE PRO TESTOVÁNÍ SENZORU SÁLAVÉHO TEPLA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/099/OHK1/2T/11
Anotace

Klíčovým prvkem pro řízení systému sálavého vytápění jsou senzory, které měří teplotu vytápěného prostoru. Z obecné teorie tepelného komfortu je známo, že nejbližší teplota vyjadřující celkový tepelný pocit člověka je teplota operativní, respektive výsledná teplota černého kulového teploměru. Tatozobrazit více teplota zahrnuje střední radiační teplotu okolních ploch a teplotu vzduchu ve vytápěném prostoru. Pro její stanovení se používá černý kulový teploměr umístěný uprostřed vytápěné místnosti. V praxi je toto řešení velmi obtížně realizovatelné, a tak se kulový teploměr umístěný uprostřed místnosti nahrazuje buď měřením teploty vzduchu a korekčními součiniteli, nebo senzory zachycujícími i sálavou složku sdílení tepla. Předmětem příspěvku budou výsledky testování nově vyvíjeného senzoru, který by měl nahradit černý kulový teploměr. Součástí testování bude výroba funkčního vzorku senzoru na 3D tiskárně, laboratorní test a následně CFD simulace umístění nového senzoru v prostorách s různými systémy vytápění - podlahovém, stropním a deskovým otopným tělesem. Pro každý systém vytápění bude simulováno umístění nového senzoru ve 3 různých polohách místnosti a zjištěné hodnoty budou porovnány s hodnotami simulovaného černého kulového teploměru umístěného uprostřed místnosti. Pro všechny simulované situace budou stanoveny okrajové podmínky pro výpočtový stav vytápěcího zařízení a pro stav odpovídající přechodnému období. Stavební konstrukce tvořící místnost budou specifikovány v souladu s platnými předpisy pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Simulován bude ustálený stav při daných okrajových podmínkách a současně budou provedeny virtuální experimenty zachycující dynamiku systému, to znamená reakci čidla na proměnné okrajové podmínky. CFD model bude ověřen laboratorním experimentem a výsledky simulace by měly demonstrovat korelaci mezi údaji naměřenými černým kulovým teploměrem a novým senzorem umístěným v různých polohách vytápěné místnosti. V rámci CFD modelování bude

SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ TEPELNÉHO KOMFORTU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/100/OHK1/2T/11
Anotace

Fyzikální faktory tepelného komfortu (teploty, vlhkosti, rychlosti proudění) ovlivňují jak fyziologické stavy člověka, tak i subjektivní pocity pohody či nepohody. V současné době jsou doporučené návrhové vnitřní teploty založeny zejména na normách ČSN EN-ISO 7730 (2006), ČSN EN 16798-1(2020),zobrazit více ASHRAE 55 (2010). Výsledkem aplikace těchto hodnot v praxi jsou budovy, které jsou navrženy víceméně pro homogenní uživatele se srovnatelnými preferencemi, kteří by měli být za daných podmínek spokojeni.

VYŠETŘOVANÍ PROSTOROVÉHO PROUDĚNÍ NA HYDROTECHNICKÝCH STAVBÁCH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/101/OHK1/2T/11
Anotace

Hydraulický výzkum proudění na hydrotechnických stavbách je potřebný zejména pokud se jedná o hydraulicky složité proudění vody a proudění vody na pomezí jednotlivých hydraulických jevů (přechodové proudění). Mnoho hydraulicky složitých jevů totiž nelze popsat matematicky, natož pak s užitím známýchzobrazit více rovnic a vztahů. Obtížím s parametrizací těchto jevů se lze úspěšně vyhnout fyzikálním modelováním. Výstavbou fyzikálního modelu a následnými simulacemi různých zatěžovacích stavů je možné velice přesně testovat a ověřovat navrženou konstrukci a detailně pozorovat hydraulické jevy, k nimž dochází. Toto je možné měřením běžných veličin (hloubka vody, rychlost a směr proudění, hydraulické ztráty, tlak vody, pulzace tlaku apod.). Je-li zkoumáno hydraulicky složité proudění, není možno použít základní hydrauliku, ale je potřeba kombinovat fyzikální modelování s modelováním matematickým (tzv. hybridní modelování). Cílem projektu je osvětlení a parametrizace problematiky tlumení kinetické energie vody a chování provzdušněného proudu vody při střetávání vodních proudů např. ve vývaru, či na stupňovitých skluzech. Dále je cílem se zabývat i vlivem na konstrukci vodního díla - pulsace tlaků, kolísání hladin, vibrace apod. Toto jsou jedny ze základních hydraulických otázek pokládaných ve vodním stavitelství. Přístupy k tlumení energie užité ve výzkumu, lze zobecnit i na ostatní hydrotechnická díla. Nikoliv však jejich výsledky, neboť každá hydrotechnická stavba je jedinečná a hydraulické jevy na ní se odehrávající jsou značně rozmanité. Na našem pracovišti se již řadu let zabýváme problematikou hydrotechnického výzkumu s kombinací matematického a fyzikálního modelování a v tomto projektu navážeme na zkušenosti z uplynulých let. Hydrotechnický výzkum bude aplikován na předmětné otázky: tlumení energie vody na skluzu a ve vývaru, střetávání vodních proudů, provzdušnění vodního proudu, vznik vodního skoku.

REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ V OBLASTI VODNÍCH MIKROTURBÍN

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/102/OHK1/2T/11
Anotace

Hlavním cílem projektu je zjištění turbínových charakteristik stávajících mikroturbín a návrh možných tvarových úprav (případné méně rozsáhlé tvarové optimalizace) stávajících oběžných kol a průtočných částí turbín s následnou analýzou vlivu těchto úprav na turbínové charakteristiky (zejménazobrazit více účinnosti na jednotkovém průtoku a otáčkách). Základem projektu bude využití 3D skenování stávajících mikroturbín (zejména čerpadel v turbínovém režimu - PAT), upravení provedených 3D skenů, porovnání čerpadlových charakteristik výrobce se zjištěnými charakteristikami CFD výpočtem a vytvoření turbínových charakteristik pomocí využití metod numerického modelování proudění (CFD). Zejména u lokalit s nízkým výkonem turbín (cca do 100 kW) jsou stávající mikroturbíny nevhodně navržené, a to jak z důvodu nevhodně tvarovaných průtočných částí a tvarování oběžného kola, tak z důvodu nevhodného provozování na jiném průtoku a spádu, než pro jaký je turbína určena. Typickým příkladem aplikace jsou PAT soustrojí, jejich největší výhodou je relativně nízká pořizovací cena (sériově vyráběná čerpadla). Tato výhoda je bohužel velmi často omezena nízkou hydraulickou účinností, běžně i jen kolem 50 %. Zároveň bude provedena analýza využitelnosti proměnných provozních otáček s využitím frekvenčního měniče pro vybrané turbíny. Je třeba zdůraznit, že cílem u mikrozdrojů obvykle není dosažení špičkové účinnosti, ale maximální výroby elektrické energie za časové období s předpokladem stejných hydrologických či provozních podmínek. Navrhovaný projekt navazuje na předchozí zkušenosti řešitelů a na témata předchozích SGS grantů s postupným vývojem od základního CFD modelování proudění až po rozsáhlé optimalizace.

VÝZKUM VLIVU KLIMATICKÉ ZMĚNY NA SPOLEHLIVOST VODNÍCH ZDROJŮ

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/103/OHK1/2T/11
Anotace

Výzkum klimatické změny je mimořádně aktuální zejména z hlediska predikce jejího dopadu na hydrologické poměry a spolehlivost vodních zdrojů, které mají rozhodující vliv na zabezpečenost dodávky vody. Po celém světě existuje nespočet studií zabývajících se klimatickou změnou a jejími dopady nazobrazit více hydrologický režim. Tyto studie využívají výstupy klimatických modelů, které reflektují odhady vývoje množství skleníkových plynů v atmosféře na základě predikce sociálně ekonomického vývoje společnosti a produkce emisí. S využitím vhodných hydrologických modelů studie kvantifikují dopad klimatické změny na hydrologický režim. I přes některé nejistoty klimatických modelů je tento přístup celosvětově preferovaný. Hydrologické změny se ale dále propagují do oboru vodního hospodářství a je tak nesmírně důležité dokázat kvantifikovat dopady klimatické změny i na vodní zdroje. Přesah studií až do oboru vodního hospodářství není však častý. Důvodem může být velký objem dat, potřeba automatizace výpočetních postupů a časová náročnost. Navzdory těmto úskalím má tento výzkum velký potenciál pro návrh budoucích adaptivních opatření. Případové studie dokazují, že bude docházet k časové i plošné redistribuci srážek, k růstu průměrných teplot vzduchu a ke snížení spolehlivosti vodních zdrojů. Vodní nádrže představují v této souvislosti velmi robustní a spolehlivé opatření. Cílem projektu je posouzení odolnosti vodních zdrojů v pilotních lokalitách vůči predikovaným dopadům klimatické změny. Projekt bude zahrnovat vyhodnocení zabezpečenosti dodávky vody a spolehlivosti zásobní funkce nádrží v predikovaných podmínkách klimatické změny, a také posouzení potřeby aktualizace stávajících dispečerských grafů.

MODERNÍ METODY A PRVKY PRO NÁVRH, ANALÝZU A KONSTRUKCI OPTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/147/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný grantový projekt je zaměřen na oblasti fyzikálního a materiálového inženýrství, stavebnictví, geodézie a strojírenství. Hlavním cílem projektu je výzkum problematiky perspektivních metod a moderních optoelektronických prvků pro návrh, analýzu a realizaci optických měřicích a zobrazovacíchzobrazit více systémů s aplikací v různých technických oblastech, jak v makroskopickém, tak mikroskopickém měřítku. Budou zkoumány nové metody návrhu a konstrukce speciálních optických soustav pro zobrazovací a metrologické účely i s využitím neklasických optoelektronických prvků, které umožní dosahovat lepších funkčních parametrů nežli systémy klasické. Dalším cílem je výzkum možnosti aplikace strojového učení do analýzy měřených dat ve vybraných metodách optické metrologie a při vyhodnocování kvality navrhovaných optických systémů. Projekt částečně navazuje na problematiku předchozího řešeného grantu SGS21/092/OHK1/2T/11, ve kterém byly publikovány 4 publikace v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech.

ZVÝŠENÍ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S VYUŽITÍM ROBOTŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/148/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na zvýšení trvalé udržitelnosti zděných a betonových konstrukcí s využitím robotů. Toto téma cílí na řešení aktuálních problémů ve stavebnictví, daných nutností čelit výzvám spojeným s klimatickou změnou, nárůstem cen surovin i energií, přechodem na cirkulární ekonomiku azobrazit více probíhajícími změnami na trhu práce. Bude navazovat na úspěšný vývoj robotických systémů pro realizaci nosných a nenosných stěn a prefabrikátů pomocí technologie 3D tisku a robotického zdění, realizovaný na pracovišti navrhovatele. Cílem projektu bude komplexní analýza a posouzení nasazení těchto systémů v podmínkách reálné výstavby. Tato analýza bude provedena dle širokého spektra parametrů, jako je doba výstavby, kritická místa infrastruktury, snížení uhlíkové stopy materiálů i procesů, redukce spotřeby energie, materiálů a produkce odpadů. Ve druhé fázi se projekt zaměří na návrh technických a technologických inovací posuzovaných systémů s cílem dále zvýšit jejich efektivitu. Za účelem dosažení efektivních výstupních parametrů budou optimalizovány softwarové systémy pro ovládání robotů a souvisejícího hardware. Ve třetí fázi budou tyto systémy zkušebně nasazeny při robotické výstavbě nosných a nenosných stěn. V poslední fázi projektu bude provedeno vyhodnocení nově zavedených prvků systému a posouzení jejich vlivu na zlepšení a zefektivnění trvalé udržitelnosti zděných a betonových konstrukcí. Navržené systémy robotické výstavby stěn by měly díky v projektu navrženým inovacím dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti oproti konvenčním způsobům pro realizaci nosných a nenosných stěn.

VÝZKUM A VÝVOJ STAVEBNÍCH KOMPOZITŮ VYŠŠÍCH UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/149/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt se zabývá vývojem, výzkumem a zkoušením kompozitních stavebních materiálů vyšších užitných vlastností. Při návrhu kompozitů budou aplikovány principy trvale udržitelného rozvoje s akcentem na využití druhotných surovinových zdrojů a odpadů, nízkou energetickou náročnost výroby a omezenízobrazit více uhlíkové stopy se zohledněním kvalitativních a kvantitativních funkčních vlastností a parametrů vyvinutých kompozitů včetně jejich trvanlivosti. Základním rysem výzkumných prací, které budou v rámci řešení projektu realizovány, je jejich komplexnost. Předmětem výzkumu budou kompozitní deriváty na bázi směsných silikátových pojiv, modifikovaného Portlandského cementu, hořečnatých pojiv, termoplastických a reaktoplastických polymerních matric, geopolymerních struktur, pálené a nepálené hlíny. Jako plnivo budou aplikovány jak standardní suroviny běžně používané ve stavebnictví včetně lehčených plniv, tak odpadní materiály a druhotné suroviny, jako odpady ze spalování biomasy a komunálního odpadu, odpadní plasty, recykláty z pneumatik, vedlejší produkty těžby uhlí, recyklované sklo, odpadní keramika, odpady ze zemědělské výroby a spalování biopaliv, apod. Vlastnosti vybraných materiálů budou cíleně modifikovány pomocí vrstevnatých nanoaditiv. Tepelně-akumulační funkce bude zvýšena pomocí materiálů s latentní teplenou kapacitou. Vícefázový návrh materiálů umožní optimalizovat jejich složení s ohledem na požadované funkční parametry. Charakterizace kompozitů bude zahrnovat testování jejich mikro- a makrostruktury, morfologie, chemického a fázového složení, fyzikálních a mechanických parametrů, trvanlivosti, korozní a vysokoteplotní stability. Navržený komplexní přístup k řešení projektu umožní vyvinout alternativní stavební kompozity unikátních užitných a funkčních vlastností pro specifické aplikace ve stavebnictví.

VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ MODERNÍCH SLOUPKOVÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/150/OHK1/3T/11
Anotace

Se zvyšujícím se podílem dřevostaveb na trhu, v kombinaci s důrazem na jejich energetickou úspornost, je aktuální otázkou podrobný návrh jejich obalových konstrukcí zejména s ohledem na jejich tepelně-vlhkostní vlastnosti. Pro bezpečný návrh a realizaci těchto konstrukcí je nutné mít k dispozicizobrazit více dostatek reálných vstupních hodnot, které však nejsou běžně dostupné. Záměrem předkládaného projektu je realizace dlouhodobých měření ve využívaném objektu, která ověří stávající výpočetní modely. Výsledky provedených dlouhodobých měření budou porovnány se stávajícími výpočetními modely, kde výstupem bude vypracování doporučení využitelných ve stavební praxi.

UMĚLECKÉ DÍLO JAKO SOUČÁST OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/151/OHK1/3T/11
Anotace

Zmapování významných uměleckých děl výpravních budov železničních stanic v České republice, určení jejich hodnot v kontextu historie, obsahu a návaznosti na prostor umístění. Vytvoření veřejné brožury pro účely zvýšení pozitivního vnímání osobní železniční dopravy, povědomí o hodnotách příslušnýchzobrazit více nádražních budov a pro reprezentativní účely Správy železnic

NUMERICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZY ORGANICKÝCH STRUKTUR S VYUŽITÍM ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A POKROČILÝCH ZOBRAZOVACÍCH METOD

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/152/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřený na zlepšení efektivního návrhu nosných konstrukcí vycházející z jemných struktur a stanovení algoritmů numerického modelování reflektující nedokonalosti výroby těchto struktur. Projekt se dělí do čtyř dílčích kapitol zaměřených na numerické modelování pomocízobrazit více částicových modelů, popis a rekonstrukce náhodných mikrostruktur heterogenních materiálů s využitím umělé inteligence a modelování a testování porézních 3D tištěných struktur z neživých materiálů. Tyto dílčí výsledky (metody rekonstrukce geometrie a částicové modely) jsou následně porovnány s výsledky získaných na biologických dřevěných konstrukcích. Řešení projektu spočívá na využití moderních zobrazovacích metod jako je mikroDIC, pokročilých numerických algoritmů a optimalizaci 3D tisku. Využití výsledků projektu má multidisciplinární charakter a vstupuje do oborů jako je materiálové inženýrství, biomechanika a stavitelství.

HYDROLOGICKÁ FUNKCE LESNÍCH POVODÍ OVLIVNĚNÝCH KLIMATICKOU ZMĚNOU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/153/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný projekt se zabývá studiem hydrologické funkce lesních povodí zatížených klimatickou změnou. Projekt se opírá o zázemí zkušeného dlouhodobě spolupracujícího vědeckého týmu a špičkově vybavená experimentální povodí v Jizerských horách a na Šumavě. Metodika řešení je standardní, její silnouzobrazit více stránkou je kombinace terénního experimentálního výzkumu a originálního matematického modelování. Projektový tým je schopen v oboru předkládaného projektu publikovat původní výsledky.

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM A MODELOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH PROCESŮ V ČLOVĚKEM VYTVOŘENÝCH A PŘÍRODNÍCH PŮDÁCH

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/154/OHK1/3T/11
Anotace

Urbanizované oblasti pod tlakem probíhající klimatické změny projevující se mimo jiné zintenzivňujícími se projevy extrémního počasí a na to reagujícími legislativními opatřeními stále častěji zahrnují prvky tzv. modrozelené infrastruktury jako jsou zelené střechy, retenční a vsakovací objektyzobrazit více dešťové vody tvořené funkčními vrstvami přírodních a člověkem vytvořených půd nebo substrátů. Současná praxe zejména v oblasti zelených střech zahrnuje používání specializovaných substrátových směsí s přesně navrženými hydraulickými a chemickými vlastnostmi. Částečná náhrada těchto substrátů lokálními nebo recyklovanými materiály ve vhodném množství a uspořádání funkčních vrstev může být cestou, jak dosáhnout nižších nákladů na výstavbu zelené infrastruktury, snížit negativní dopady na životní prostředí a zlepšit celkovou výkonnost půdního systému. Taková řešení jsou v současné době navrhována intuitivně. Tyto návrhy nemusí být funkční z hlediska propustnosti, retence vody, filtrace vody, vyluhování chemických látek nebo podpory růstu vegetace, protože některé procesy probíhající v půdním prostředí nejsou zcela intuitivní. Navrhovaný projekt navazuje na předchozí projekt SGS řešený na pracovišti navrhovatele, jehož výsledkem byly jak odborné publikace, tak významný přínos výuce na pracovišti, kdy byl studentům umožněn přístup k nejmodernějším technologiím a návštěva zahraničních pracovišť s možností nejen získat důležité poznatky pro další výzkum, ale rovněž prezentovat své vlastní výsledky. Metodicky projekt vychází z postupů a znalostí, které byly a jsou na pracovišti získávány v přirozených ekosystémech, např. v experimentálních horských povodí. Cílem předkládaného projektu je kontinuita a udržení jak kvality výuky studentů, kteří se ve svém výzkumu zabývají modrozelenou infrastrukturou měst a obcí, a to nejen z hlediska člověkem vytvořených půd, ale rovněž půd přirozených. Důraz bude kladen na oblast hydrologie podpovrchových procesů a podpoření výzkumných aktivit stud

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM A MONITORING SRÁŽKO-ODTOKOVÝCH A EROZNÍCH PROCESŮ NA ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/155/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřen na experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů v zemědělsky využívané krajině. Projekt navazuje na předchozí projekt SGS20/156/OHK1/3T/11, během kterého byly obhájeny dvě disertační práce a za podpory projektu publikováno deset článků v impaktovýchzobrazit více periodikách. Zároveň byla v součinnosti s projektem vyrobena dvě nová zařízení dešťových simulátorů, která umožňují rozšiřovat dosavadní výzkum o nové možnosti výzkumu. Experimentální povodí byla osazena novou senzorikou pro detailní studium srážkoodtokových a půdních vlastností. V rámci projektu bude probíhat experimentální měření, monitoring a modelování hydrologických, erozních a transportních procesů. K tomu bude využita experimentální základna Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. Konkrétně se jedná o povodí Býkovického a Nučického potoka, na kterých již řadu let probíhá monitoring klíčových veličin, tato měření je třeba udržovat a dále je žádoucí tato měření rozšiřovat. Dále probíhá výzkum v laboratorních podmínkách v prostorách fakulty. Projekt bude řešen ve dvou aktivitách, které se budou vzájemně doplňovat. 1. Experimentální povodí Aktivita zahrnuje dlouhodobý monitoring na experimentálních povodí Býkovického a Nučického potoka. Na povodích bude probíhat monitoring srážko-odtokových a erozních veličin. Jedná se především o měření srážek, průtoku, teploty, vlhkosti půdy, stavu půdního povrchu a jeho vývoje, hydrologické odezvy povodí a turbidity. Pro monitoring erozních událostí bude využito metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Konkrétně budou použity bezpilotní prostředky (UAV) vybavené různými senzory jako např. RGB kamery, multispektrální kamery, termální kamery i laser skenery (LIDAR). Tato cenná data doplní dlouhodobě vedenou databázi. Data budou využita ke kalibraci a validaci matematických modelů. Cílem je určit závislost vzniklých erozních projevů na srážko-odtokových procesech s využitím pozemních dat. 2. Simulace srážko-odtokových a erozních proc

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE A REKTORYSOVA SOUTĚŽ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 01/23/F1
Anotace

Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 16. v pořadí.zobrazit více Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference tím, že je uloží v přihlašovacím portálu na webové stránce konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny.

14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING MATERIALS

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 02/23/F1
Anotace

Cílem studentské vědecké konference, kterou společně organizují Katedra materiálového inženýrství a chemie a Experiemntální centrum, Fakulty stavební, je seznámit studenty doktorského studia oboru FMI a studenty bakalářského a magisterského studia s problematikou experimentálního a numerickéhozobrazit více vyšetřování vlastností stavebních materiálů a konstrukcí prostřednictvím konference, na které bude každý z aktivních účastníků prezentovat výsledky své práce. Učitelé a vědečtí pracovníci budou diskutovat problematiku jednotlivých výzkumných prací, upřesňovat a korigovat směřování dalšího výzkumu. Budou s jednotlivými studenty navrhovat dílčí témata, kterými by se měli dále zabývat, budou diskutovat experimentální i numerické přístupy k řešení těchto témat a vyhodnotí nejlepší účastníky. Dále se konference zúčastní kolegové ze spřátelených universit a naši absolventi (zaměstnanci stavebních firem), kteří seznámí účastníky s novými trendy ve stavebnictví v oborech, kde se pohybují.

ZAPÁLENÍ 2023 | 6. ROČNÍK STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 03/23/F1
Anotace

6. ročník SVK na FSv ČVUT v Praze s názvem "Zapálení 2023" naváže na 5 předchozích úspěšných ročníků (viz oborový web/web konference níže). Konference bude prezentovat výsledky práce studentů mgr. programu (Q) Integrální bezpečnost staveb a zaměří se na aktuální vědecká a praktická témata požárníhozobrazit více inženýrství v oblasti bezpečnosti staveb. Konference je určena také studentům bc. oboru (Q) Požární bezpečnost staveb i studentům jiných oborů. Na bc. oboru, resp. mgr. programu (Q) se podílí 4 hlavní katedry, a to Katedra KPS, Katedra ODK, Katedra BZK a Katedra TZB. Diplomové práce (dále jen DP) našich studentů jsou zpracovávány právě na těchto katedrách, jejichž zaměření se promítne do 3 odborných sekcí konference: (A) Požární bezpečnost staveb, (B) Navrhování konstrukcí za požáru a (C) Aktivní požární ochrana. Konference se budou aktivně účastnit mgr. studenti z 5. ročníku, tj. na konci standardní doby studia před zahájením DP. Prezentovat budou výsledky své před-diplomní přípravy formou přednášky, odborného článku (3-4 stránky) ve sborníku a posteru. Pro konferenci lze spatřovat cíle z pohledu studenta, pedagoga a praxe. Z pohledu studenta je cílem možnost širší odborné diskuze své tvůrčí práce s kolegy (spolužáky, doktorandy, pedagogy, praktiky). Student bude přirozeně motivován prezentovat atraktivnost svého tématu, přínos pro obor a další směřování své DP. Na konferenci budou pozváni také mladší studenti 4. a 3. ročníku bc. požárního oboru (Q), kteří tak budou mít možnost seznámení se staršími kolegy a již v předstihu získat rámcový přehled o zaměření mgr. studia a tématech pro DP. Z pohledu pedagoga je cílem jednak přehled rozpracovanosti tématu DP svého studenta a jednak náhled do odbornosti a témat ostatních kateder. Z pohledu praxe je cílem možnost zmapovat schopnosti našich studentů a sdílet kontakty pro možnou budoucí spolupráci. Na konferenci budou též pozváni zejména kolegové z HZS ČR, absolventi oboru a odborníci/firmy spolupracující s fakultou v oboru.

CONSTRUCTION MAECONOMICS 2023 (MANAGEMENT A EKONOMIKA STAVEBNICTVÍ 2023)

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 04/23/F1
Anotace

Tématika konference zahrnuje aktuální témata stavebního managementu, tzn. BIM, budovy s téměř nulovou potřebou energie (nZEB - ekonomické aspekty), udržitelné stavebnictví, náklady životního cyklu staveb, řízení staveb, development, realitní trh, investice do staveb, dodavatelské systémy, rizika, azobrazit více další témata dle zaměření disertačních prací, případně diplomových prací... Cílem konference je prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů v doktorském programu Stavební management a inženýring a v magisterských oborech Projektový management a inženýring a Stavební management. Jedná se o 14.ročník konference. Z vybraných referátů, resp. jejich rozšířených verzí, budou zpracovány 2 monografie.

KRAJINA A VODA 2023

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 05/23/F1
Anotace

Studentská vědecká konference má především za cíl posílit odbornou spolupráci doktorandů i akademiků Katedry urbanismu a územního plánování (K11127) a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (K11143) Fakulty stavební ČVUT v Praze a vzájemně se informovat o řešených tématech obou kateder.zobrazit více Název "Krajina a voda" vědomě navazuje na tradici několika ročníků katedrové konference "Voda a krajina" pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství v letech 2010 - 2016. Obě katedry spolupracují ve výuce studentů oborů Inženýrství životního prostředí (zaměření na územní plánování) a Architektura a stavitelství (společně zajišťovaný předmět 127KAZP). V rámci Katedry urbanismu a územního plánování se v minulých letech vytvořila poměrně silná skupina studentů a akademiků zabývajících se tématem kulturní krajiny a krajinného rázu dle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to jak na bázi témat disertačních prací, tak v rámci grantového výzkumu NAKI. Krajinou a jejími různými aspekty, zejména z hlediska fungování jejích přírodních procesů a principů se zabývá v rámci bakalářských a magisterských předmětů, doktorských studií a grantů také Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ačkoli se témata vzájemně doplňují a prolínají a úzká spolupráce se jak z hlediska funkčního, tak legislativního jeví jako naprosto klíčová, není v tuto chvíli k dispozici plně institucionalizovaná platforma na vzájemné sdílení zkušeností a inspirací (obdobně jako na oboru Architektura a stavitelství Postgraduální inkubátor), kromě občasných individuálních schůzek jednotlivců z obou pracovišť. Spojení krajinného inženýrství a územního plánování v rámci mezioborové spolupráce je v době klimatické změny velmi důležité a nezbytné. I v rámci územního plánování je nutné vypořádávat se s novými výzvami (tepelné ostrovy, hospodaření s vodou, adaptace sídel na změny klimatu atd.), ale i krajinné inženýrství se nutně musí vypořádat s otázkami územního plánování, neboť řada záměrů v krajině proc

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 17

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 06/23/F1
Anotace

Vědecká doktorská konference pořádaná Katedrou urbanismu a územního plánování (FSv, ČVUT v Praze) má tradici již 16 let. Konference se zaměřuje především na problematiku územního a krajinného plánování, urbanizace, architektury, stavebnictví a vzájemné prolínání a spolupůsobení těchto oborů, kterézobrazit více je ve vědeckém výzkumu i odborné praxi velmi časté. Proto jsou dílčími tématy konference územní a krajinné plánování, urbanistické infrastruktury (dopravní, technická, sociální, ekonomická i kulturní), brownfieldy a jejich revitalizace, suburbanizace, ochrana přírody a krajiny, památková péče, cestovní ruch, geografické informační systémy a problematika mapových děl. Vzájemná výměna poznatků z těchto značně provázaných oborů přispívá k pochopení komplexity prostředí, kde žijeme a které svojí činností aktivně utváříme. Navazující 17. ročník přispěje k tradici konference a pomůže odborníkům i širší veřejnosti vyměnit si poznatky z těchto oborů, které jsou ve vzájemné vazbě, a přispěje k pochopení širokého prostředí, ve kterém žijeme a které svou činností aktivně utváříme. Konference a její sborník je určena pro publikování výsledků vědeckého výzkumu, který probíhá v rámci VŠ a dalších institucí, pro představení práce studentů doktorského studia, k výměně zkušeností a poznatků mezi akademickou sférou, odbornou praxí a státní správou, a k hledání mostů mezi zmíněnými obory. Účastníky konference jsou pravidelně i zahraničních univerzit (především ze Slovenska), ale je i velmi oblíbenou mezi úředníky státní správy, kteří do vzájemné diskuze s odborníky z vědeckého prostředí přinášejí jiný, pro akademiky velmi často zcela nový, přínosný a jinak než vzájemnou diskuzí těžko dosažitelný, pohled na řešenou problematiku. Dochází vždy k velmi zajímavým diskusím, které pomohou úředníkům v jejich každodenní pracovní činnosti a všeobecnému přehledu o problematikách urbanismu, architektury a stavitelství a přístupech k jejich řešení a akademickým pracovníkům a doktorandům v možnostech prak

BRASILIA X ZLÍN / VIZE MODERNÍHO MĚSTA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 07/23/F1
Anotace

Tématem konference je fenomén Tomáše Bati a Jana Antonína Bati a jejich vizí moderního města, které byly realizovány nejprve prostřednictvím rozvoje Zlína a později založením nových brazilských měst Batatuba, Bataguassu, Bataypora a dalších. To vše v konfrontaci se založením slavného modernistickéhozobrazit více města Brasilia, které bylo vybudováno pod vedení prezidenta českého původu Juscelina Kubitscheka. Moderní město, jeho plánování a východiska, srovnání českých a brazilských podmínek v kontrastu obou zemí z hlediska rozlohy, podnebí a historie. Posouzení celosvětového významu českého příspěvku na poli nově zakládaných sídel ve 20. století. Vědecký výbor konference: Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. (K129) - předseda Pešková Zuzana, prof. Ing. arch. Ing. Ph.D. (K129) Elcio Gomes da Silva, Ph.D. (Brasilia University) Marco Bruno Andrade Maio, arch. (K129) Popelová Lenka, doc., Ing. arch. Ph.D. (K129) Daďa Jaroslav, doc. Ing. arch. Ph.D. (K129) Hájek Karel, doc. Ing. arch. Ph.D. (K129) Hlaváček Michal, prof. Ing. arch. (K129) Kupka Jiří, prof. Ing. arch. Ph.D. (K127)

PŘEHLEDOVÁ KONFERENCE K TÉMATŮM PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 08/23/F1
Anotace

Přehledová konference k tématům průmyslového dědictví představí témata zpracovávaná v novém doktorském studijním programu Průmyslové dědictví. Cílem konference je setkání studentů s ostatními studenty a diskuze nad jejich výzkumnými tématy. Ke konferenci budou jako tradičně přizváni odborníci zzobrazit více praxe, zejména z NPÚ, Ostravské univerzity, VŠE v Praze, VCPD FA ad. Tematicky bude konference rozvíjet koncept nového doktorského programu Průmyslové dědictví - mnohovrstevnatého odkazu průmyslové éry, která je významnou součástí kulturního dědictví jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Cílem programu bude napomoci budoucím odborníkům se zorientovat v otázkách péče o průmyslové dědictví na území ČR i v zahraničí, ať jde o způsoby evidence, hodnocení a kategorizace, tak i hledání možností jeho záchrany včetně nejrůznějších forem nového využití formou konverze. Vědecký výbor konference: Popelová Lenka, doc., Ing. arch. Ph.D. - předseda Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. Mikuláš Hulec, prof. akad. arch. Hájek Karel, doc. Ing. arch. Ph.D. Petr Hájek, prof. Ing. CSc. Michal Hlaváček, prof. Michal Šourek, doc. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Benjamin Fragner, PhDr. Petr Vorlík, doc. Ing. arch. Mgr. Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury ČR, ředitel odboru památkové péče Mgr. Petr Freiwillig, PhD., Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec Mgr. Irena Tyslová, Ph.D. VŠE Praha Eva Dvořáková, Ing. arch. NPÚ Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. Ostravská univerzita Příspěvky mohou mít charakter teoretický, či se může jednat o rozbor a analýzu případové studie. Sekce konference budou určeny na základě shromážděných příspěvků. Výstup konference bude prezentace příspěvků formou recenzovaného sborníku souběžně v čj a aj - pro prezentaci výsledků DSP Průmyslové dědictví na mezinárodním poli. V přípravě sborníku budou zapojeni doktorandi. V případě nižších financí vyjde sborník pouze v el. formě.

NMM 2023 NANO & MAKRO MECHANIKA

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 09/23/F1
Anotace

14. ročník konference Nano-Makro Mechanika bude věnován tématům: 1. Výpočtová mechanika a dynamika - výsledky studentských prací v oblasti programování a jeho použití při výpočtu konstrukcí a návrhu materiálů. 2. Experimentální mechanika - výsledky v oblasti experimentálního výzkumu konstrukcí azobrazit více materiálů, a to jak z pohledu dynamiky, tak z hlediska statiky. 3. Materiálový výzkum - výsledky experimentálního výzkumu v oblasti materiálů (materiály na bázi silikátů, plasty, kovy, sklo, dřeva,textilie, zeminy, kompozitní materiály, materiály pro 3D tisk a organické materiály). 4. Biomechanický výzkum - výsledky experimentální a výpočtové činnosti v oblasti biomedicínského inženýrství. 5. Výzkum v oblasti nanotechnologií, nano a mikro mechaniky. 6.Analýza konstrukcí - výzkum v oblasti stavebních a strojních konstrukcí a mechatroniky. 7. Spolehlivostní metody v mechanice. Cílem konference je: 1. Navázat na úspěšné ročníky SVK NMM 2022;NMM 2021; NMM 2020; NMM2019 a starší, na nichž studenti prezentovali výsledky svých prací v rámci projektů SGS, ale též mimo tyto projekty. 2. Umožnit setkání studentů na půdě stavební fakulty ČVUT v Praze a prezentovat průběžné výsledky svých výzkumných prací dosažené jak v doktorském, tak i v magisterském studiu. 3. Velmi významným cílem je rozšíření poznatku studentů a akademické obce o znalosti témat, jimiž se studenti navzájem zabývají. 4. Sdružení výsledků studentských prací z různých týmů ve vyhlášených tématech konference. 5. Představení studentů doktorského studia a témat, na které jsou jejich práce zaměřeny. 6. Vydání sborníku odborných článků v periodiku zavedeného do databáze Scopus. 7. Prohloubení jistoty ve způsobu prezentace svých prací autory. Konference by umožnila vzájemné porovnání studentských přístupů ve vybraných problematikách.

WORKSHOP DOKTORANDŮ KATEDRY BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 10/23/F1
Anotace

Workshop katedry betonových a zděných konstrukcí je určen všem studentům doktorského studia (v prezenční i kombinované formě studia). Cílem workshopu je umožnit mladým vědeckým pracovníkům prezentovat dosažené výsledky své vědecko-výzkumné činnosti z oblasti betonových a zděných konstrukcí. Hlavnímzobrazit více přínosem pro studenty doktorského studia je možnost vyzkoušet si v konferenční atmosféře prezentovat svoje dílčí výsledky a zdokonalit svoje prezentační schopnosti. V rámci diskuse nad prezentovanými příspěvky si studenti mohou prověřit svoji schopnost obhájit své názory před odbornou porotou z řad školitelů a také před svými kolegy. Workshop pro studenty představuje příležitost seznámit se s publikační činností, vyměnit si zkušenosti a navázat vzájemnou spolupráci i s dalšími členy katedry. Studenti získají zpětnou vazbu od členů katedry a mají možnost vzájemně porovnat svoji výzkumnou činnost.

ZIMNÍ / PODZIMNÍ SEMINÁŘ DOKTORANDŮ KATEDRY OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 11/23/F1
Anotace

Studenti všech ročníků doktorského studia katedry K134 ústně prezentují předmět svého doktorského studia, stručně obeznámí členy konference s dosavadními výsledky, experimentálním a teoretickým výzkumem a plánovanými výstupy. Následně bude otevřena volná diskuze s cílem poskytnutí zpětné vazbyzobrazit více studentům, uvést případné doporučení a usměrnění, zajednání dalších konzultací a případnou spolupráci s dalšími členy konference. Zimní seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí se koná dne 6.2.2023 Zahájení - prof. Studnička První ročník: Vystoupení: objasnění tématu disertace, 5 minut Diskuse: 5 minut Studenti předloží písemný koncept "Souhrn řešené problematiky" Druhý ročník: Vystoupení: dosažené výsledky a definování cíle disertace, 10 minut Diskuse: 10 minut Studenti předloží písemný koncept "Postup prací (experimentální/numerické) v řešené problematice". Třetí ročník: Vystoupení: nástin obsahu disertace, 15 minut Diskuse: 10 minut Studenti předloží písemný koncept "Nové poznatky (experimentální/numerické) v řešené problematice" Čtvrtý ročník: Dobrovolné vystoupení s informací o termínu předložení disertace, 3 minuty Studenti seznámí s "Připravovaným hodnotným výstupem".

ŽELEZNIČNÍ VÝZKUMNÉ AKTIVITY - ŽELVA 2023

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 12/23/F1
Anotace

Jubilejní pátý ročník se v návaznosti na úspěchy předchozích ročníků a ustálení (programovém, účastnickém i termínovém) konference, se ponese v obdobném rázu a se stejnou tématikou, jako ročníky přechozí. Konference bude zaměřena na aktuální trendy ve vývoji a výzkumu konstrukcí a materiálů uzobrazit více kolejové infrastruktury probíhající na jednotlivých pracovištích účastníků vědecké konference. Hlavním těžištěm konference bude kolejová doprava železniční, s možným přesahem k tramvajovým tratím a tratím metra. Z pracovišť ČVUT byla, mimo pořádající Fakulty stavební, tak jako v letech minulých, předjednána účast studentů z Fakulty dopravní i účast studentů Fakulty strojní a nově také Fakulty elektrotechnické. Tradičně se konference účastní i doktorandi z VUT v Brně a dalších univerzit. Letošní ročník se předpokládá o rozšíření účastníků ze zahraničních univerzit, především ze Slovenska (např. Žilinská univerzita v Žilině). Na základě pozitivních zkušeností z ročníku 2022 se předpokládá pokračovat v zapojení a aktivní účastí studentů magisterského studia, pro které je účast a prezentování příspěvku velmi přínosnou zkušeností. Mezi hlavní cíle konference patří posílení mezifakultní a mezioborové spolupráce mladých akademických pracovníků, jakož i celkové spolupráce mezi jednotlivými pracovišti ČVUT. V neposlední řadě má konference za cíl posílit mezifakultní a obecně mezioborové odborné, ale i osobně-pracovní, vazby. Konference vede k posílení vědomostí o aktuálně řešené problematice v oboru kolejových staveb a různých odvětví dopravy.

HYGIS 2023 - HYDROLOGIE, GIS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 13/23/F1
Anotace

Konference "Hydrologie, GIS a životní prostředí" navazuje na předešlé úspěšné ročníky a na původní konferenci "GIS a životní prostředí", která byla průběžně doplňována o hydrologická témata. Cílem konference je vzájemné seznámení účastníků s aktuálně řešenými projekty a vědeckými aktivitami, nazobrazit více kterých se podílí mladí vědci ve spojitosti s problematikou hydrologie, procesů v krajině, geografických informačních systémů (GIS) a životního prostředí. Na konferenci bude poskytnut prostor pro prezentace výsledků dosažených v probíhajících projektech a obsahu témat doktorského studia a zpracovávaných disertačních prací. Část programu bude věnována možné společné vědecké spolupráci účastníků a vzájemnému propojení a obohacení jednotlivých činností. Příspěvky budou prezentovány ústní formou, nebo jako postery s krátkou prezentací. Součástí konference bude také odborná exkurze realizovaných revitalizačních opatření a opatření sloužící k retenci vody v krajině.

5TH WORKSHOP ON SOIL PHYSICS AND LANDSCAPE HYDROLOGY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 14/23/F1
Anotace

The 5th Workshop on Soil Physics and Landscape Hydrology is a conference designed specifically for doctoral students in Water Engineering and Water Management and Environmental Engineering, as well as postdoctoral researchers. The conference will be held in English and will cover a range of topicszobrazit více including porous media imaging and characterization, water and solute transport through soils, catchment hydrology, rainfall-runoff processes, soil degradation, and the use of remote sensing and geographic information systems in landscape hydrology. The workshop will focus on oral presentations and will provide a platform for in-depth discussion and exchange of ideas. With a strong emphasis on practical applications and problem solving, this conference is an excellent opportunity for attendees to share their research and contribute to the field of soil physics and landscape hydrology.

STOKA 2023

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 15/23/F1
Anotace

Cílem konference Stoka 2023 bude umožnit doktorandům a studentům magisterského a bakalářského studia, kteří na katedře vodního hospodářství obcí zpracovávají své závěrečné práce, prezentovat a diskutovat výsledky vlastní práce ve vědeckém kolektivu zkušených odborníků. Tematicky se jedná především ozobrazit více problematiku vodního hospodářství obcí se zaměřením na zdroje, jakost vody v tocích, srážkové vody, pitnou vodu, odpadní vodu a balneotechniku. Konference Stoka 2023 navazuje na devět úspěšných minulých ročníků konferencí Stoka, které naše katedra pořádá již od roku 2013. V loňském roce se konference uskutečnila po letech covidových omezení opět jako dvoudenní v Telči. Studenti mohou využít příležitost k odborným diskuzím a získání zpětné vazby, proto považujeme uspořádání dalšího ročníku konference za vhodné řešení, které přispěje k dalšímu profesnímu růstu mladých začínajících vědců a pomůže současně i při řešení disertačních, diplomových či bakalářských prací. Diskuze může odhalit nové možnosti ve způsobu řešení, poukázat na nejnovější trendy v oboru a přinést celou řadu dalších podnětů vedoucích ke zkvalitnění disertační práce a umožní studentům publikovat a diskutovat výsledky diplomové či bakalářské práce. V rámci konference se předpokládá aktivní účast 3 doktorandů a 8 studentů magisterského a bakalářského studia, kteří přednesou 15 minutové prezentace, ve kterých budou informovat o stavu řešení své práce či o aktuálním problému, kterým se zabývají. Všichni akademičtí pracovníci katedry budou mít možnost se konference zúčastnit a budou mít možnost seznámit účastníky se stavem řešení výzkumných a aplikovaných projektů na katedře. Proběhnou odborné diskuze k této problematice. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let je důležité, aby konference proběhla v době, kdy studenti bakalářského a magisterského studia mají své závěrečné práce ve stavu, kdy mohou prezentovat a diskutovat jejich výsledky, tedy na konci semestru. Konference Stoka 2023 umožní lepší vzájemné ko

SVK-WORKSHOP MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ GEOMATIKY

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 16/23/F1
Anotace

Návrh představuje národní akci studentů geodetických oborů. SVK Telč je tradiční akce z oblasti geodézie a geomatiky a příbuzných oborůy, plánovaná akce v r. 2023 bude již 21. ročníkem. Akci pořádají studenti geodetických kateder FSv s podporou FSv. Akce byla již jedenáctkrát podpořena ze zdrojů SVKzobrazit více, probíhá ve školicím středisku v Telči, které umožňuje mimo turistickou sezónu akci pořádat a provádět též ukázková měření na historickém náměstí (UNESCO). Laboratoř fotogrammetrie, která zašťiťuje akci, se dlouhodobě věnuje dokumentaci zejména historických objektů. Obdobných tuzemských geodetických akcí je velmi málo (komunita geodetů je poměrně malá s ohledem na jiné odborné komunity), a proto se akce se tradičně účastní zvaní řečníci z geodetických firem, ČÚZK, VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální) a SFDP (Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum). Přední geodetické firmy při loňském ročníku akce připravily spolu se studenty technickou výstavu nejmodernější techniky s její prezentací, což je zejména pro studenty velmi cenné. Typicky se akce účastní kolem šedesáti účastníků, přibližně 2/3 jsou z akademického prostředí, zváni jsou studenti z dalších vysokých škol (účastní se obyčejně jedinci-studenti z PřF UK, VUT v Brně, ČZU v Plzni, VŠB TU v Ostravě i Stavebné fakulty v Bratislavě). Výhodná poloha Telče se k tomu nabízí. Akce si za posledních několik let získala velkou oblibu jako nízkonákladová studentská akce, kde se studenti seznamují s pracemi kolegů, prezentují mnohdy poprvé výsledky své odborné činnosti a konzultují problémy s odborníky z praxe. Tematicky se jedná o problematiku fotogrammetrie, DPZ (dálkový průzkum Země), laserového skenování, GIS, ale i kartografie a dokumentace historických objektů a 3D tisku. Velký zájem je o sekci RPAS (remotely piloted aircraft sytems - drony), rapide prototyping (3D tisk), a mobilní skenovací systémy (PLS personal laser scanner); tato zařízení provozuje laboratoř fotogrammetrie FSv od r. 2009

MODERNÍ BETONY A KOMPOZITY 2023 JUNIOR

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Číslo
SVK 17/23/F1
Anotace

Cílem studentské konference je propojení studentů doktorského studia s širší odbornou veřejností a získat tak při svém výzkumu cennou zpětnou vazbu či nové podněty v oblasti pokročilých kompozitních materiálů. Konference bude tématicky zaměřena komplexně na problematiku betonů a kompozitníchzobrazit více materiálů z pohledu jejich trvanlivosti i jejich environmentálních parametrů. Na tuto studentskou konferenci bude navazovat konference Moderní betony a kompozity, které se účastní obvykle okolo 80 odborníků z oboru, což pomůže začínajícím vědeckým pracovníkům získat cenné kontakty a dostat vlastní výzkum do širšího povědomí.

INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY V JAZYCE PYTHON

Období
18. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Anotace

Cílem projektu je vytvoření nového volitelného předmětu „Inženýrské výpočty v jazyce Python“ pro studenty bakalářského a magisterského studia. Předmět seznámí studenty se základy programování v jazyce Python. Předmět bude pokrývat řadu témat, včetně analýzy dat, vizualizace, automatizace a simulace,zobrazit více se zaměřením na reálné aplikace v oblasti stavebnictví.

TVORBA VIDEA: "ZKOUŠENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ" PRO PODPORU VÝUKY PŘEDMĚTŮ STAVEBNÍ HMOTY

Období
5. 2. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Výroba videa, které seznámí studenty se základními pojmy a principy moderního materiálového zkušebnictví v oblasti stavebních materiálů.

VIRTUÁLNÍ EXKURZE NA HISTORICKÉ STAVBY

Období
1. 1. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Cílem projektu je příprava a tvorba virtuálních exkurzí na vybrané historické objekty pro studenty předmětů zaměřených na historické konstrukce, jejich vady, poruchy, rekonstrukce a sanace. Pro virtuální exkurze budou z vytipovaných objektů vybrány 3 historické objekty, v závislosti na jejichzobrazit více aktuálním stavu a přístupnosti, v různém stavebně technickém stavu, tak aby reprezentovaly tři „úrovně“ jejich stavebně technického stavu – běžný stav užívané historické stavby, historický objekt, na kterém probíhá rekonstrukce nebo sanace a objekt zdegradovaný ve stavu před rekonstrukcí nebo sanací.

INOVATIVNÍ ELEKTRONICKÝ STUDIJNÍ MATERIÁL FLEXIBILNĚ VYUŽITELNÝ VE VÝUCE PŘEDMĚTŮ NAPŘÍČ KATEDRAMI V PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

Období
1. 1. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Studijní podklad, který bude vytvořen v rámci letošní Vnitřní soutěže, bude doplňovat a navazovat na podklady, které byly vytvořeny v minulých letech. Aby studenti dokázali pochopit komplexní problematiku konstrukcí pozemních staveb, je potřeba spojit znalosti z více předmětů v jednom základnímzobrazit více podkladu, což zde doposud chybí. Cílem nového studijního materiálu je dát do souvislosti informace z více předmětů a umožnit studentům v počátku vysokoškolského studia se lépe zorientovat ve složité problematice a mnoha různých možných konstrukčních řešeních. Toho bude dosaženo inovativním způsobem zpracování studijního materiálu pomocí nejenom výkresů, ale i obrázků, vizualizací, fotografií a příslušných statických schémat. Takto zpracovaný materiál poskytne studentům ucelený a ilustrativní přehled dané problematiky. V rámci projektu vznikne nový podklad, který reaguje na potřeby vyučujících a studentů v prvních dvou letech studia na Fakultě stavební. Projekt si neklade za cíl plně nahradit obsahově náplň několika předmětu vyučovaných na Katedře mechaniky a Katedře konstrukcí pozemních staveb, nicméně bude použitelný jako souhrnný doplňující materiál.

INOVATIVNÍ FORMY UPEVŇOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ STUDENTŮ S VYUŽITÍM LMS MOODLE

Období
5. 2. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Hlavním cílem projektu je zatraktivnit vzdělávací proces a zvýšit úspěšnost studia na FSv ČVUT prostřednictvím interaktivních forem upevňování vědomostí v systému Moodle.

PODPORA MODERNÍCH METOD VÝUKY NOVÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU BUILDINGS AND ENVIRONMENT V ANGLICKÉM JAZYCE

Období
1. 1. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Cílem projektu je vytvoření moderních podkladů, nástrojů a pomůcek pro výuku nového studijního programu v anglickém jazyce. Budou vytvořeny podklady v angličtině zpracované moderní formou a tím bude možné zatraktivnit výuku pro nové studenty. Zpracovány budou studijní podklady pro výuku vybranýchzobrazit více nových předmětů a jejich částí ve formě studijních materiálů, podkladů pro přednášky a cvičení, videoprezentací a výpočetních pomůcek. Zpracovateli budou garanti předmětů a pedagogové, kteří se na výuce předmětů podílí. Výběr témat vychází ze zkušeností z výuky zahraničních studentů.

VEŘEJNÉ STAVEBNÍ INVESTICE – ROZŠÍŘENÍ STUDIJNÍCH OPOR VE VAZBĚ NA POTŘEBY PRAXE

Období
1. 2. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

o Cílem projektu je pro předmět, který je součástí studijního plánu nově akreditovaného programu Management a ekonomika ve stavebnictví vytvořit navíc k běžně studentům poskytovaným podkladům (sylabus předmětu, prezentace přednášek) systém studijních opor pro prezenční i on-line formu výuky, složenýzobrazit více z elektronické učebnice, aplikačních úloh a praktických aplikací. Navrhované studijní opory budou vytvořeny v systému Moodle. Vytvořené studijní opory umožní studentům hlubší porozumění systému realizace a financování veřejných investic v ČR. V rámci projektu je předpokládáno využití reálných projektů pro tvorbu aplikačních úloh a rozvoj spolupráce s odborníky z praxe, a to jak na straně zadavatelů projektů, tak na straně zhotovitelů. Součástí projektu i je i uspořádání workshopu pro studenty s cílem poskytnutí zpětné vazby odborníků z praxe na výstupy zpracované studenty v rámci výuky. Workshop prací studentů by byl prezentován na sociálních sítích fakulty, webových stránkách studijního programu a webových stránkách katedry, čímž se přispěje ke zvýšení informovanosti o projektu i atraktivity studia na studijním programu. Je předpokládáno, že v průběhu výuky budou realizovány min. 3 přednášky odborníků z praxe např. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), Státní fond podpory investic (SFPI), nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), stavební společnosti.

INOVACE FOREM VÝUKY ÚZEMNÍHO A KRAJINNÉHO PLÁNOVÁNÍ PRVKY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Období
1. 1. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Územní a krajinné plánování je rozsáhlá multidisciplinární problematika, která je obsažena v širokém spektru předmětů vyučovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze, ale dotýká se i jiných pracovišť v rámci ČVUT (FA, FD). Problematika obsahuje mnoho dílčích disciplín a je velmi obtížné se v oboruzobrazit více zorientovat a pochopit jednotlivé aspekty a nástroje územního a krajinného plánování v kontextu celého procesu, a to s ohledem na přírodní podmínky, probíhající klimatickou změnu, měnící se potřeby obyvatel, ekonomické aspekty aj. Zkušenosti ze stávající výuky i oficiální hodnocení studentů dokazují, že frontální způsob výuky nepřináší studentům očekávaný stupeň poznání a pochopení. Cílem projektu je rozšíření možností výuky této poměrně složité problematiky v různých souvislostech formou zážitkové pedagogiky, a to pomocí uceleného systému výukových pomůcek a studijních materiálů (fyzického modelu území včetně skladebných součástí, výukových podkladů pro řešení dílčích úloh zaměřených na určité téma) a interaktivních a participativních forem výuky (her), který přinese inovaci a zkvalitnění dosavadní výuky a provázanost jednotlivých disciplín a oborů, které se problematiky dotýkají. Cílem je tedy doplnění stávající výuky územního a krajinného plánování o nové didaktické formy jako podpora pro stávající akademické pracovníky vyučujících disciplíny, které souvisí s prostorovým plánováním. Projekt předpokládá vytvoření výukových materiálů (podkladů pro cvičení) v českém jazyce (s potenciálem pro budoucí anglickou mutaci využitelnou v katedrových předmětech programu Erasmus) zaměřených na vybraná témata územního a krajinného plánování. Jedná se o fyzický vrstevnicový model území včetně dílčích skladebných částí, podkladové mapy a pomůcky zaměřené na vybraná témata, materiály pro interaktivní participativní výuku (zážitková pedagogika) a metodické návody pro pedagogy pro práci s materiály.

ZAPOJENÍ STUDENTŮ SPŠS DUŠNÍ DO VÝZKUMNÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

Období
1. 1. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Hlavním cílem navrhovaného projektu je představit Fakultu stavební jako špičkové a inovativní pracoviště a ukázat studentům středních škol přidanou hodnotu studia na vysoké škole. S tím souvisí i podpora studentů středních škol v rozhodnutí jít studovat na Fakultu stavební ČVUT v Praze.

VÝUKOVÉ LISTY VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ MODERNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Období
5. 2. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Stěžejním cílem inovačního projektu je příprava technické podpory studentů pro zvýšení kvality jejich bakalářských a diplomových prací a pro řešení dalších konstrukčních úloh absolvovaných v rámci všech fází studia. Výstupem budou vzorové listy vybraných moderních stavebních konstrukcí. Materiály, uzobrazit více nichž se předpokládá využití i v anglické výuce, budou zpracovány dvojjazyčně.

ROZŠÍŘENÍ VÝUKY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY A INŽENÝRSTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽITÍM MODERNÍHO MĚŘÍCÍHO VYBAVENÍ

Období
1. 1. 2023 - 17. 12. 2023
Anotace

Projekt je zaměřen na rozšíření vybraných předmětů v programech Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí o praktické semináře, zaměřené na realizaci prakticky orientovaných úloh s využitím přístrojového vybavení včetně vybavení vodohospodářské laboratoře.

INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Pracoviště
Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2023
Anotace

Cílem projektu je zpracovat a poskytnout inovované studijní materiály a vzdělávací opory pro podporu výuky předmětů využívajících geografické informační systémy (GIS). Obor GIS se v posledních letech dynamicky rozvíjí, což by mělo být reflektováno i v náplni výuky GIS, která by měla být přizpůsobenazobrazit více aktuálním trendům oboru. Hlavním cílem projektu je tvorba komplexních studijních materiálů a vzdělávacích opor pro zefektivnění klasických forem výuky GIS, a to ve formě souborů geoprostorových dat pro jednotlivá cvičení, návodů k základním i nadstavbovým úlohám a prezentace studované problematiky moderní a atraktivní formou (webové kurzy, videonávody apod.), které budou zařazeny do uceleného přehledného systému. Náplň úloh bude zároveň reflektovat technologie používané v současné GIS praxi, která se za několik posledních let výrazně posunula (např. ve prospěch cloudových řešení, webových nástrojů, mobilních zařízení či integrace funkcí pro zpracování dat DPZ). Jednou z motivací inovace výuky předmětů využívajících GIS je také adekvátní reakce na neustálý vývoj nových nástrojů a aplikací v rámci aktuálně užívané univerzitní licence Esri Educational Site License, s cílem rozšířit povědomí studentů o existenci a možnostech využití nejmodernějších nástrojů GIS, a tím zajistit jejich lepší připravenost pro praxi v oboru. Zásadními cíli jsou tedy zvýšení povědomí studentů o oboru, zatraktivnění výuky GIS a tím i snaha o zvýšení počtu zájemců o navazující magisterský obor Geomatika.

ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)

SUPPORT FOR GALILEO/EGNOS PERFORMANCE MONITORING ACTIVITIES

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 1. 1. 2025
Číslo
EUSPA/GRANT/03/2021
Anotace

EUSPA has been entrusted with the responsibility to monitor the reliability of the Galileo and EGNOS systems and their exploitation, and the performance of the services through an independent services performance monitoring including contribution from: - EU Member States - Switzerland and Norway zobrazit více(for both EGNOS and GALILEO related activities), - Iceland (only for EGNOS related activities) (hereafter “Contributors”). This independent contribution is deemed important to ensure alternative data and algorithms provisions, in order to further improve the reliability of the GRC core activity and expanding its range. GRC is foreseen to support the EGNOS monitoring with the following activities: - SBAS Navigation quasi-real-time performance monitoring, - EGNOS OS and SoL services quasi-real-time performance monitoring (service coverage availability), - EGNOS and SBAS long-term statistics on integrity and continuity safety margins, EUSPA/GRANT/03/2021 6 - EGNOS RIMS Data Availability and Quality Monitoring, - EDAS Service Availability and Quality Monitoring, - GPS Flex Power analysis.

EVROPSKÁ KOMISE

AUTOMATED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AND CIRCULAR CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Číslo
101058580
Anotace

RECONMATIC represents a paradigm shift in CDW management, from the traditionally conservative approach of construction industry that is struggling to reach the target of high rate of waste recovery, to embracing readily available technologies and maximise the potential of the New European Green Dealzobrazit více. The technologies to be employed in this project (digital twin, blockchain-based applications, construction product routing, precision prefabrication, effective sorting through automation and robotics etc.) will be developed, described and demonstrated to such a detail to reach high technological readiness levels (TRLs) and enable smooth and rapid adoption by all stakeholders within the construction sector worldwide.

A MULTISCALE APPROACH TO UNSATURATED FLOW IN POROUS MEDIA WITH PREISACH HYSTERESIS

Období
1. 4. 2023 - 31. 3. 2025
Anotace

Experimental evidence indicates that filtration through unsaturated porous media exhibits a hysteretic behavior. This phenomenon arises at a microscopic level, and can be explained by the surface tension on the contact between water and air in the pores. As a result, the pressure-saturationzobrazit více constitutive relation turns out to be of hysteresis type, and can be accurately described resorting to the Preisach operator. The main objective of the MulPHys project is to expand the knowledge and build new mathematical models of Preisach hysteresis in unsaturated porous media, employing a multiscale approach. The capability of the Preisach operator to describe the hysteretic behavior of unsaturated porous solids during filtration was proved experimentally employing a thorough fitting procedure. This sparked an intense research effort in the community of experts in PDEs with hysteresis, with the goal of including the Preisach operator in mathematical models. In these works the presence of a microstructure was neglected, being the approach directly macroscopic. On the other hand, a rich literature has looked at porous media as objects with a microstructure, and has derived the macroscopic description of fluid flow from the local behavior. In these papers, however, the porous media is often assumed to be completely saturated, so that no hysteresis can occur. With the present project we will fill the gap between the two research areas, employing homogenization techniques to provide a justification of the Preisach operator as the correct tool to describe filtration. Particular attention will be paid to the problems of including gravity effects in the model and understanding the solid-liquid interaction at the microscopic level. Numerical simulations and laboratory experiments will be instrumental in achieving the objectives. A significant impact is thus expected either on the scientific community, on the professional sectors and, indirectly, on the whole society.

EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

Období
1. 6. 2019 - 31. 5. 2024
Číslo
847593
Anotace

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD) is now proposed to coordinate activities on agreed priorities ofzobrazit více common interest between European Waste Management Organisations (WMOs), Technical Support Organisations (TSOs) and Research Entities (REs). Such Joint Programming will complement National RD&D Programmes, by jointly establishing and carrying out activities jointly where there is added value at the European level. It is the logical next step in deepening collaboration between European actors in the field of radioactive waste management (RWM). It builds on existing and emerging networks of European actors (IGD-TP, SITEX and REs network), preceding coordination and support actions (in particular, SecIGD2, SITEX-II project and JOPRAD). The Joint Programme will generate and manage knowledge to support EU Member States with their implementation of the Directive 2011/70/Euratom (Waste Directive), taking into account the different magnitudes and stages of advancement of Member State National Programmes. This will encompass: • Supporting Member-States in developing and implementing their national RD&D programmes for the safe long-term management of their full range of different types of radioactive waste through participation in the RWM Joint Programme; in particular: • Consolidating existing knowledge for the safe start of operation of the first geological disposal facilities for spent fuel, highlevel waste, and other long-lived radioactive waste, and supporting optimization linked with the stepwise implementation of geological disposal; and • Enhancing knowledge management and transfer between organisations, Member-States and generations.

MULTI-SCALE MODELING OF THE NEXT GENERATIONS OF LI-ION BATTERIES

Pracoviště
Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Číslo
875681
Anotace

The MNGCell Project seeks to generate the first multiscale simulation platform destined to replicate the performance and the behaviour 3rd Generation b of Li-ion cells and batteries under homogeneous and inhomogeneous ageing and cycling processes occurring during the cells and batteries use. Thezobrazit více MNGCell multi-scale simulation tool will be used in the following R&D stages: a) Cells and batteries design: To find the optimal trade-offs between performance and thermal, ageing and cycling behaviour for different available systems selecting the more advantageous combinations of geometries, electrodes, electrolytes, current collectors and separators. b) Slurries formulation: To find the optimal balance in slurries for binder, active material, conductive additive and agglomerate size according to final effective thermal, electro-chemical and micro- structural properties. c) Active Materials developments: To find the optimal mean particle and aggregate size and shape to commercialize novel active materials. d) Active Materials research: To research novel stoichiometries, compositions and doped structures with improved ageing and cycling behaviour. In this regard, the successful integration of this simulation tool in the MuPIF platform and its deployment to the European Industry will allow manufacturers to develop more efficient, more durable Li-ion batteries which would be less affected by ageing and degradation mechanisms while keeping the computational cost compatible with the resources available in moderns engineering work-place.

SMĚŘOVÁNÍ K ÚČINNÉ RADIAČNÍ OCHRANĚ ZALOŽENÉ NA ZLEPŠENÝCH VĚDECKÝCH DŮKAZECH A SOCIÁLNÍCH OHLEDECH - ZAMĚŘENÍ NA RADON A NORM

Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Anotace

The main goal of this project is to improve and optimise radiation protection of workers, the general public and the environment against the harmful effects of ionising radiation caused by presence of natural radionuclides in natural and work environment.

TOWARDS IMPROVED ASSESSMENT OF SAFETY PERFORMANCE FOR LTO OF NUCLEAR CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

Období
1. 6. 2020 - 31. 5. 2024
Anotace

This proposal targets the Euratom 2019 NFRP-01 call to “expand knowledge on ageing phenomena of components and structures important to safety and develop predictive or/and remediating tools or operational practices to support safe Long Term Operation of the existing nuclear fleet”.

MACRO AND MICROPLASTIC IN AGRICULTURAL SOIL SYSTEMS

Období
1. 9. 2020 - 30. 8. 2024
Číslo
955334 — SOPLAS
Anotace

The SOPLAS ETN builds on the complementary scientific expertise of its different constituent research groups. This approach ensures that we will holistically analyse the fate of plastic in soils across different regions of Europe16 with different agricultural management practices and climates. Thuszobrazit více enabling us to better understand the impacts of plastic on our agricultural soils, and help identify and critically assess targeted region specific potential mitigation measures.

ACHIEVING WIDER UPTAKE OF WATER-SMART SOLUTIONS (WIDER UPTAKE)

Období
1. 9. 2020 - 30. 9. 2024
Číslo
SEP-210570134
Anotace

The overall objective of WIDER UPTAKE is to facilitate industrial symbiosis by co-development of a roadmap towards wider uptake of water-smart solutions for wastewater reuse and resource recovery, based on the principles of circular economy (CE). This will be achieved through the following specificzobrazit více objectives: 1. Establishing and running five demonstration case studies on innovative wastewater reuse and resource recovery. This objective will be achieved through work package 1 (WP 1). 2. Developing and applying monitoring and control schemes to adequately manage the health and quality risks associated with reuse of treated wastewater and recovered resources (WP 2). 3. Evaluate water smartness and sustainability of the selected solutions in a CE perspective (WP 3). 4. Value chain optimization to quantify their potential in terms of improved resource efficiency and economic benefits, also with respect to future applications (WP 4). 5. Policy recommendations and design of innovative business models based on multi-stakeholder assessment of institutional drivers and barriers (WP 5). 6. Network development and stakeholder dialogue around the key findings and their implications, including the establishment of a roadmap for implementation of water-smart solutions in an open access Virtual Learning Centre(WP 6 and WP 7).

AGRICULTURAL AGREEMENT FOR DEVELOPMENT OF MULTI-FUNCTIONAL WATER RETENTION MEASURES

Období
1. 7. 2020 - 30. 6. 2025
Číslo
SEP-210591070
Anotace

AGREEWATER aims to improve knowledge and tools to increase adoption of natural water retention measures (NWRMs) in agricultural landscapes for sustainable production, climate resilience and healthy environment. Specifically, we will improve knowledge on the potential for adoption of NWRMs, and thezobrazit více functioning of small agricultural catchments with respect to hydrology, nutrient flows and agricultural management. This knowledge will include tools to evaluate the cost-benefit of NWRMs, and comprehensive analysis on effects on water quantity and quality, the environment and society. AGREEWATER will take a multi-actor approach to assess opportunities across over 30 research locations and 10 pilot catchments in 10 EU countries covering the Boreal, Continental and Pannonian biogeographic regions. We will develop new comprehensive understanding on the benefits and opportunities and realistic scope for cost-efficient investments across the regions to inform local farmers and extension, as well as EU policy actors. AGREEWATER will achieve this through several strategic project activities. 1) We will study the potential for the implementation of NWRMs in a network of agricultural research catchments across the EU to inform on scalability. 2) We will use an inclusive approach of multi-actor engagements, including farmers, for co-learning in pilot catchments, to share and develop new knowledge on NWRMs applicability, efficiency and benefits. 3) We will produce open access (public goods) in a catalogue of NWRMs, adapt decision support tools, and produce guidelines on how to implement NWRMs at the farm/small catchment scale. 4) We will strengthen existing and build new linkages and collaborations at the EU level, and among national actors to achieve informed decision and adoption of NWRMs for sustainable water resources and agricultural production. AGREEWATER will contribute to the AGENDA 2030 SDG goals, and further to EU Water Directive and Common Agricultural Policy.

CONSTRUCTIONSKILLS PROJECT ON EE WITH CIRCULAR CONSTRUCTION SKILLS AS A DRIVER

Období
2. 1. 2021 - 30. 6. 2024
Anotace

The aim of BUS-GoCircular is to address and overcome the challenges of the stimulation of demand for green energy skilled workforce, along with hands-on capacity building to increase the number of skilled workforces across the value chain. BUS-GoCircular will achieve this objective by developing andzobrazit více implementing a circular construction skills qualification framework with a focus on multifunctional green roofs, façades and inner walls. In addition, the project is strengthened by application of successful train-the-trainer methods and techniques for upskilling both demand and supply sides of the value chain involved. For stimulation of demand for sustainable energy skills specific activities concerning companies, real estate, homeowners and local authorities will be developed. This including support towards legislative changes through circular procurement and recognition of skills. Implementation will be done at country-specific and regional levels, based on a blend of measures to stimulate demand complimented with hands-on and practical upskilling of involved local and regional training capacity and workforce. In this way, broad engagement of SMEs will be ensured.

AN EXPERIMENTALLY-VALIDATED MULTI-SCALE MATERIALS, PROCESS AND DEVICE MODELING & DESIGN PLATFORM ENABLING NON-EXPERT ACCESS TO OPEN INNOVATION IN THE ORGANIC AND LARGE AREA ELECTRONICS INDUSTRY

Pracoviště
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Anotace

MUSICODE is an ambitious project which addresses the H2020 Call DT-NMBP-11-2020 “Open Innovation Platform for Materials Modelling” that will develop a novel Open Innovation Materials Modelling Platform to enable the Organic and Large Area Electronics Industry (OLAE) to expediate accurate andzobrazit více knowledgeable business decisions on materials design and processing for optimization of the efficiency and quality of OLAE device manufacture. This platform will integrate: (a) Material, process and device modelling with workflows spanning the micro-, meso- and macro- scales, validated by expert academic and industry partners. (b) Integrated data management and modelling framework with ontology-based semantic interoperability between scales, solvers, data and workflows, with industry-accepted material and process modelling parameters and protocols, employing graphical user interface tools for workflow design, analysis, optimization and decision making. (c) Plug-ins to Materials Modelling Marketplaces, Open Translation Environment, Business Decision Support Systems, etc. and to High Performance Computing infrastructures for workflow execution. The platform will demonstrate industry user case workflows to optimize OLAE materials selection & design as well as printing and gas-phase manufacturing. The MUSICODE Business Plan will ensure the platform sustainability, exploitation and industrial adoption beyond the project, with the ambition to become the central Open Innovation Hub for the OLAE industry and evolve as the central paradigm for cross-domain applications.

TRANSFORMING UNSUSTAINABLE MANAGEMENT OF SOILS IN KEY AGRICULTURAL SYSTEMS IN EU AND CHINA. DEVELOPING AN INTEGRATED PLATFORM OF ALTERNATIVES TO REVERSE SOIL DEGRADATION

Období
1. 7. 2021 - 30. 6. 2026
Číslo
101000224
Anotace

TUdi is conceived as a transformative project, integrating 15 academic and SME partners, to develop, upscale and disseminate soil restoring strategies in three major agricultural systems (cereal based rotations, tree crops and grasslands), different farm typologies and environmental conditions inzobrazit více Europe, China and New Zealand. Aimed to lead the way in improving soil health across EU, China and New Zealand, it rests on two pillars: 1) a network of 42 cooperating stakeholder organisations for defining, implementing and upscaling soil restoring strategies in multiple farms; b) a network of 66 long-term experiments and monitored farms in the participating countries. From them, TUdi will identify soil degradation situations, proven strategies for restoring soil health, and barriers and possibilities for its adoption at farm level, including gender dimensions. This bottom-up approach will develop a set of digital tools, compatible with platforms for optimizing CAP implementation in Europe, to predict the impact of these strategies on nutrient and water balance, yield, cost-benefit and farm operations. They will guide farmers in implementing strategies to restore soil health by overcoming barriers for adoption, with rigorous cost-benefit analyses central to farmer appraisal. Solutions will be scaled up over a large number of farms through partners engaged in the cooperators network, including training of stakeholders, developing technical materials and elaborating policy briefs. It will be complemented by communicating project challenges and results to society, raising awareness of the relevance of healthy soils for sustainable development. Providing a blueprint for development and dissemination of soil restoring strategies at large scale, it will contribute to key initiatives like the EU and China Research Agenda for Agriculture and EU Mission on Soil Heath and Food. Training farmers, staff and early career scientists in sustainable soil use will result in lasting legacy.

BUILD UP SKILLS (BUS) INITIATIVE IN CZ AND SK - REBOOTING THE NATIONAL QUALIFICATION PLATFORMS AND ROADMAPS TOWARDS IMPLEMENTATION OF NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS AND SUPPORT FOR RENOVATION WAVE

Období
1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Číslo
101077450
Anotace

The main objective of the DoubleDecker project is to identify and reach endorsement for measures to increase construction capacities in CZ and SK. The purpose of the measures is to foster transformation of the construction industry in Energy Efficiency (doubling the renovation rate, increasing sharezobrazit více of deep renovations), in increasing share of renewables, technical progress in industry, new methods of education and use of information, new even more ambitions climate and energy goals, and running digitalisation into all branches. The secondary goal is to strengthen EU policies under the Build up Skills initiatives, National Status Quo analyses and Roadmaps in the three peer review countries.

OPPORTUNISTIC PRECIPITATION SENSING NETWORK

Období
1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Číslo
OC-2020-1-24972
Anotace

Opportunistic precipitation sensing uses crowd-sourced (amateur) data from personal weather stations or data from unintentional precipitation sensors such as commercial microwave links for precipitation monitoring. OPENSENSE will bring together scientists investigating different opportunisticzobrazit více sensing techniques, experts from national weather services, and owners of sensor networks to i) identify and overcome key barriers preventing exchange of data and their acceptance as meteorological observations ii) coordinate development of new methods for quality control, retrieval and uncertainty evaluation iii) coordinate integration of the opportunistic precipitation observations with traditional monitoring networks, and iv) identify and access potential new sources of precipitation and other weather observations. The network involves experts from a variety of fields including meteorology, climatology, hydrology, environmental engineering, statistics, signal processing, electrical engineering, telecommunication, and sociology.

FIRE AND SEISMIC PERFORMANCES OF HYBRID FIRE WALLS IN CASE OF SINGLE-STOREY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL STEEL BUILDINGS

Období
1. 7. 2021 - 31. 12. 2024
Číslo
101034083
Anotace

Fire walls are commonly employed inside single-storey buildings, and if the structures are in steel they can be left unprotected. However, questions are being very often raised in Europe about the appropriateness of widely used fire wall solutions with unprotected steel structures, which have alsozobrazit více to comply with seismic safety requirement if they are used in seismic areas. The current project aims to overcome the present lack of knowledge, through both experimental and numerical investigations and to develop an innovative hybrid steel-based fire wall solution using sandwich panels for single-storey buildings with unprotected steel structures as well as design guidance.

ACCOMPANYING MEASURE FOR DISSEMINATION, VALORISATION AND COLLABORATIVE EXPLOITATION OF CIRCULARITY OF CONSTRUCTIONAL STEEL PRODUCTS

Období
1. 9. 2023 - 31. 8. 2025
Číslo
101112269
Anotace

The project ADVANCE (Accompanying measure for Dissemination, Valorisation and Collaborative Exploitation of circularity of constructional steel products) aims at valorisation and dissemination of the achievements of project addressing sustainable use of steel products in buildings such as PROGRESS zobrazit více(Provisions for Greater Reuse of Steel Structures), SB-STEEL and LVS3 in order to support fast and efficient implementation of the Circular Economy of constructional steel. The proposed project will provide specific technical guidance and recommendations for reuse of existing and future steelwork (European recommendations for reuse of steel products) in 7 languages, informative brochure in 9-12 languages, online & mobile tool for the evaluation of the environmental benefits of reuse, and a series of 7 dedicated workshops/seminars around the Europe. 11 organisations will be participating in the project implementation (2 research institutes, 4 industrial associations, demolition contractor and 4 universities). All of the following target groups from 'Circular Economy Principles for Buildings Design' will benefit from the project results and will be addressed: (1) Building users, facility managers and owners, (2) Design teams (engineering & architecture of buildings), (3) Contractors and builders, (4) Manufacturers of construction products, (5) Deconstruction and demolition teams, (6) Investors, developers and insurance providers, (7) Government / Regulators / Local authorities.

VÝVOJ SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ PRO DIGITALIZACI STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Období
1. 3. 2023 - 30. 9. 2025
Číslo
CM2022
Anotace

Projekt se věnuje vývoji softwarových řešení v oblasti ceníku pro konzultační a projekční práce, společného datového prostředí a jeho rozhraní pro programování a integrace, dopravně inženýrských simulací a využití digitálních modelu staveb pro správu a údržbu.

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

EXPERIMENTÁLNÍ A POČÍTAČOVÁ ANALÝZA TRANSPORTU, AKUMULACE A KRYSTALIZACE SOLÍ V NEHYDROFOBIZOVANÝCH OMÍTKOVÝCH MALTÁCH

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GA21-06582S
Anotace

Předmětem projektu je analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v omítkových maltách a studium vlivu solí na vlastnosti pórového systému, užitné vlastnosti a trvanlivost nehydrofobizovaných omítek pro zasolené zdivo. Navržené experimentální postupy zahrnují návrh a vývoj omítkových maltzobrazit více kompatibilních pro aplikaci na historickém zdivu, charakterizaci surovin, studium vybraných minerálních příměsí, testy mikrostruktury, strukturních parametrů, mechanických vlastností, trvanlivosti a korozní odolnosti, parametrů transportu a akumulace vlhkosti, tepla a solí vyvinutých malt. Tyto parametry budou využity jako vstupní data pro počítačovou analýzu transportu a akumulace tepla, vlhkosti a solí ve studovaných omítkách, v rámci které bude navržen numerický model, formulovány vazebné izotermy solí a uvažován vliv krystalizace solí na změny porézního prostoru a poškození vlivem krystalizace solí. Komplexní přístup k řešení umožní dosáhnout vyšší úrovně porozumění vlivu minerálních příměsí na fyzikálně chemické procesy probíhajících v omítkách při aplikaci na zasolené zdivo.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ INTERAKCE VÝZTUŽE NA ČEDIČOVÉ BÁZI S CEMENTOVOU MATRICÍ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GA21-00800S
Anotace

Výztuž na bázi čediče je považována za perspektivní náhradu současných ocelových, skleněných a uhlíkových výztužných prvků v cementových kompozitech pro svou vhodnou kombinaci mechanických vlastností, vysokoteplotní odolnosti a ekologických a ekonomických parametrů. Interakce tohoto typu výztuže szobrazit více cementovou matricí ovšem nejsou v současné době ještě detailně prozkoumány, protože byly jen zřídka studovány do dostatečné hloubky. Hlavním přínosem tohoto projektu k současnému stavu poznání je poskytnutí nových informací o chemických a fyzikálních interakcích různých typů čedičových výztužných prvků s různými typy cementových matric. Na rozdíl od předešlých přístupů, které byly většinou založeny na určení ztráty hmotnosti čedičové výztuže, je základní metodou použitou v projektu kvalitativní a kvantitativní modelování reakční kinetiky.

CHARAKTERIZACE VLASTNOSTÍ MODIFIKOVANÝCH LEPIDEL NA BÁZI IZOKYANÁTU PRO SPECIÁLNÍ LEPENÉ APLIKACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GA21-20645S
Anotace

V současnosti je prioritou v oblasti lepidel určených pro nosné dřevěné prvky používat lepidla mající co nejnižší dopad na životní prostředí a současně neobsahovat formaldehyd. Stávající lepidla na přírodní bázi nevykazují dostatečnou trvanlivost lepeného spoje, většina používaných lepidel prozobrazit více plošné materiály či tyčové prvky jsou na izokyanátové bázi. Jedna s možností, jak dosáhnout kvalitativně lepších parametrů, je u těchto lepidel provést jejich optimální modifikaci dispergovanými částicemi. V rámci projektu bude u lepidel sledován vliv plnění na vlastnosti polymeru a také na interfázové chování se dřevem na ultrastrukturní úrovni. Vhodnou modifikací lze docílit nejenom zvýšení parametrů samotného lepidla, ale i navýšení únosnosti nebo tuhosti spoje. Je uvažována aplikace modifikované formulace izokyanátových lepidel pro lepené plošné spoje a zubovité spoje konstrukčních prvků.

TERMO-HYGRO-MECHANICKÝ MODEL BETONOVÝCH VOZOVEK

Pracoviště
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GA21-03118S
Anotace

Chování cementobetonových desek na betonových vozovkách je ovlivněno transportem tepla, transportem vlhkosti a mechanickým zatěžováním. Jedná se o termo-hygro-mechanickou úlohu, kterou lze výhodně řešit pomocí slabě sdružených materiálových modelů a pomocí metody konečných prvků. Mechanický modelzobrazit více uvažuje autogenní smršťování a dotvarování betonu již od rané fáze, s možným rozvojem trhlin. Roentgenová mikrotomografie doplňuje simulace o vznik raných mikrotrhlin, které mají vliv na trvanlivost desek. Modely kvantifikují krátkodobý a dlouhodobý vliv vysychání na formaci povrchových trhlin, vliv hydratace na teplotní průběh, vliv oslunění a cyklických změn teplot, efekt dlouhodobého vysychání na napjatost desky a vliv zatížení dopravou. Ziskaná napětí budou použita v únavovém modelu. Validace proběhne na unikátních experimentálních datech z termo-mechanického dlouhodobého monitoringu dálniční desky.

ČÁSTICOVÝ MODEL REAKTOPLASTŮ PRO DODATEČNĚ VLEPOVANOU VÝZTUŽ A TĚŽKÉ KOTVENÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GA21-28525S
Anotace

Reaktoplasty a kompozity z nich vyrobené zaznamenávají ve vybraných oblastech stavebnictví značný rozmach a vytlačují tradičně používané materiály. Reaktoplasty s různými typy plniv se často využívají pro vlepování nosných betonářských výztuží, rekonstrukce nosných částí konstrukcí a kotvení. zobrazit více Přesný návrh těchto systémů a opatření je složitý a vyžaduje nové přístupy a spolehlivý materiálový model, který je schopen popsat porušení těchto materiálů a zároveň umožnit numerické modelování větších konstrukcí nebo jejich částí. Tímto směrem cílí i navrhovaný projekt, zaměřený na vytvoření a ověření částicového modelu pro reaktoplasty s plnivem, které se hojně využívají ve stavebnictví. Tento model bude zohledňovat vnitřní strukturu materiálu, která je popsána velikostí a rozmístěním plniva. Konstitutivní vztahy modelu budou pomocí běžných homogenizačních metod brát v úvahu vlastnosti matrice a plniva. Zvolený materiálový model umožní spolehlivý návrh celé řady konstrukčních prvků. Pro ověření navržených postupů se však omezíme pouze na kotevní systémy a vlepovanou výztuž.

VÝZKUM MIKROSTRUKTURY A SIMULACE SDRUŽENÝCH FYZIKÁLNÍCH POLÍ V BETONU PŘI ELEKTROMIGRAČNÍM LÉČENÍ

Pracoviště
Období
1. 4. 2021 - 31. 3. 2024
Kód
GA21-11965S
Anotace

Cílem projektu je odhalit a popsat mikrostrukturální změny v betonu při nedestruktivních metodách založených na elektromigraci částic vlivem průchodu stejnosměrného proudu. Mezi tyto metody patří elektrochemická extrakce chloridů, injektáže korozních inhibitorů nebo léčení poškozeného betonuzobrazit více injektáží nanočástic. Vysvětlení základních mechanismů na úrovni mikrostruktury způsobené aplikací stejnosměrného proudu a jejich navázání na tradiční inženýrské parametry kontinuálního modelu bude provedeno v závislosti na řadě parametrů, např. přítomnosti druhotných surovin v betonu. Stanovení parametrických závislostí bude sloužit k vytvoření konečně-prvkového modelu schopného výpočtu několika vzájemně závislých fyzikálních polí ve fázi iniciace a šíření koroze v železobetonu. Bude řešen komplexní problém elektromigrace částic a korozního poškození železobetonového nosníku.

INAKTIVACE RŮSTU PLÍSNÍ NA POVRŠÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NÍZKOTEPLOTNÍHO ATMOSFÉRICKÉHO PLAZMATU

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-06621S
Anotace

Výskyt plísní v interiérech budov způsobuje degradaci stavebních materiálů, snižuje jejich estetickou hodnotu a přináší hlavně celou řadu závažných zdravotních rizik. Jednou z možností sanace poškozených stavebních konstrukcí je inaktivace růstu plísní. Pro tyto účely může být vhodné využitízobrazit více nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku, které již prokázalo vysokou efektivitu v potravinářských, medicínských a zemědělských oborech. Ve srovnání s konvenčními technologiemi na chemické bázi vyniká vysokou účinností, nízkou ekologickou zátěží a šetrností k sanovanému materiálu. V rámci projektu bude tato metoda unikátně implementována ve stavebnictví. Inaktivace plísní bude prováděna pomocí dielektrického bariérového výboje a různých typů koronových výbojů na typických interiérových materiálech (sádrokarton, omítka). Současně budou modelovány růstové křivky plísní v závislosti na vnějších parametrech prostředí a optimalizovány charakteristiky procesu inaktivace (vzdálenost elektrod od povrchu, intenzita výboje, doba jeho trvání).

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY A ENVIRONMENTÁLNÍ DOPAD VÁPENNÝCH OMÍTEK S PŘÍRODNÍMI PŘÍSADAMI PRO REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-00420S
Anotace

Projekt se zabývá analýzou omítkových směsí na bázi vzdušného vápna s přídavky přírodního, především rostlinného původu. Nejprve je proveden výběr vhodných surovin a návrh jejich úprav za účelem optimalizace surovinové báze. Poté je navržena zdokonalená technologie přípravy omítek s ohledem nazobrazit více historické postupy, zaměřená na zvýšení trvanlivosti. Jsou určeny funkční charakteristiky vyvinutých omítek, analyzován jejich environmentální dopad a provedeny zkoušky trvanlivosti. Naměřené materiálové charakteristiky jsou využity jako vstupní data počítačového modelu pro predikci polí teplot, vlhkostí a koncentrací solí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených nově vyvinutými omítkami. Na základě zkoušek trvanlivosti, výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot, vlhkostí a koncentrací solí a analýz environmentálního dopadu je provedena analýza životnosti a posouzení životního cyklu nově vyvinutých omítek.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ TEPELNĚ AKTIVOVANÝCH JÍLŮ JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY CEMENTU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-16577S
Anotace

Nejběžnějším zástupcem jílových materiálů používaných jako částečná náhrada cementu (SCM) je nesporně metakaolin, přesněji řečeno tepelně aktivovaný kaolinit. Je známo, že jeho aplikace vede ke zlepšení vlastností malt i betonů. Navíc je zde podobně jako u jiných zástupců SCM i velký ekologickýzobrazit více přínos ve formě snížení spotřeby cementu. Široká aplikace metakaolinu je však bohužel omezena kvůli vysoké ceně způsobené nutností použít ušlechtilou vstupní surovinu. Tento projekt se zaměřuje na studium možností využití druhotných jílů, které lze také tepelně aktivovat. Tyto jíly obsahující různý poměr jílových minerálů, uhličitanů a dalších nečistot jsou mnohem dostupnější. Jejich kvalita je však nižší, a proto je nutné důkladněji optimalizovat proces tepelné aktivace. Hlavním cílem projektu je tedy zjistit vztah mezi složením jednotlivých jílů, průběhem jejich aktivace a pucolánovou aktivitou výsledného produktu. Následně pak použít optimalizované aktivované jíly ve směsných nízko-cementových kompozitech a z pohledu široké škály jejich vlastností posoudit jejich praktické využití.

TRANSPORTNÍ PROCESY V PORÉZNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITELNÝCH PRO ÚLOŽISTĚ JADERNÉHO ODPADU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-03474S
Anotace

Vývoj v oblasti zabezpečení úložišť jaderného odpadu se během posledních deselité zaměřuje na zdokonalení bariér tak, aby byly schopné zpomalit či úplně zastavit radionuklidy. Počítačové modelování v tomto ohledu představuje velice účinný nástroj, který je schopen poskytnout odhady v dlouhodobémzobrazit více horizontu na základě krátkodobých experimentů. Bez ohledu na složitost popisu transportu radionuklidů závisí přesnost předpovědí (a tím i využitelnost) na přesnosti transportních a akumulačních parametrů získáných v rámci krátkodobých experimentů. Tento projekt se zaměřuje na komplexní hodnocení přenosu hmoty v porézních konstrukčních materiálech vhodných pro úložiště jaderného odpadu a zahrnuje jak robustní matematické, fyzikální a počítačové modelování, tak pokročilé nedestruktivní metody pro stanovení vstupních transportních a akumulačních parametrů. Spojením experimentálních a výpočetních metod pak lze určit optimální materiálové parametry materiálů, které jsou vhodné pro správnou funkci konstrukčních bariér v těchto úložištích, či hodnotit vhodnost použití materiálů stávajících.

PŘENOS TEPLA V MEZNÍCH VRSTVÁCH PŘI POVRCHU OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV A JEHO VLIV NA ENERGETICKOU I NÁROČNOST OBJEKTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-08786S
Anotace

Úsilí vedoucí ke snižování energetické spotřeby budov je v kontextu snahy o dosažení pasivních a nízkoenergetických standardů vnímáno velmi pozitivně. Klíčovým faktorem pro určení energetické náročnosti budov je znalost a pochopení podstaty přenosu tepla v mezních vrstvách tvořených při povrchuzobrazit více obvodových plášťů. Na tuto problematiku se zaměřuje předkládaný projekt, jehož řešení je založeno na vhodné kombinaci experimentálních, teoretických a numerických postupů. Hlavním cílem projektu je určení konvektivních součinitelů přestupu tepla v závislosti na povrchové úpravě obvodových plášťů a parametrech vnějšího prostředí. K naplnění tohoto cíle povede kombinace experimentů v klimatickém aerodynamickém tunelu a numerických simulací teplotně stratifikovaného proudění vzduchu a teplotní odezvy obtékaných těles. Získané korelace součinitelů přestupu tepla budou následně použity jako vstupní parametry v pokročilých simulacích energetické náročnosti objektů. Výsledky experimentů a simulací budou porovnány s výstupy získanými standardizovanými metodami používanými v normativních předpisech.

TERMOELEKTRICKÉ VLASTNOSTI A SCHOPNOST ENERGY HARVESTINGU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ S OPTIMALIZOVANÝMI ELEKTRICKÝMI VLASTNOSTMI

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-00960S
Anotace

Projekt je zaměřen na návrh a materiálovou charakterizaci multifunkčních stavebních materiálů s optimalizovanými termoelektrickými vlastnostmi na bázi alkalicky aktivovaných prekurzorů. Jde o materiály uplatnitelné v oblasti získávání elektrické energie (tzv. energy harvesting) ze zdrojůzobrazit více nezatěžujích životní prostředí. Schopnost získávaní energie je kriticky závislá na elektrických vlastnostech daných materiálů, které budou v rámci projektu optimalizovány vybranými elektricky vodivými příměsemi. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení termoelektrických vlastností. Pro návrh materiálů bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí, základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a budou experimentálně stanoveny materiálové charakteristiky zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována využitelnost perspektivních variant materiálů v praxi.

POLYNOMIAL OPTIMIZATION IN THE DESIGN OF GLOBALLY OPTIMAL FRAME STRUCTURES UNDER DYNAMIC LOADS

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-15524S
Anotace

Designing frame and shell structures for globally optimal mechanical performance is challenging because stiffness and inertia depend non-linearly on sizing variables, rendering an ensuing optimization problem highly non-convex. For static minimum compliance problems, we have recently demonstratedzobrazit více how to overcome this kind of difficulty by constructing a convergent Lasserre hierarchy of convexified problems. This solves the polynomial optimization problem to certified global optimality, under mild assumptions. In this project, we aim to extend these results to structures under mechanical vibration loads by developing (i) efficient techniques for free-vibration problems, (ii) formulation and solution techniques for steady-state damped harmonic vibrations, (iii) problem-specific methods to accelerate optimization algorithms, and (iv) proof-of-concept validation experiments. We aim to achieve these goals by extending and adapting contemporary techniques of polynomial optimization to the dynamics of structures.

DATY ŘÍZENÁ KALIBRACE A VALIDACE GEOTECHNICKÝCH KONSTITUTIVNÍCH MODELŮ KRITICKÉHO STAVU A SOUVISEJÍCÍ NEJISTOTY

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-12178S
Anotace

Hlavní náplní projektu je vývoj jednotné metodiky umožňující stanovit parametry pokročilých materiálových modelů pro zeminy, která je aplikovatelná v různých stádiích projekčních prací. Projekt zejména cílí na stanovení konfidenčních oblastí materiálových parametrů konstitutivních modelů pro zeminyzobrazit více a) na základě prostého USCS zatřídění dané zeminy, b) na základě standardních indexových a granulometrických zkoušek, c) na základě detailních dat z triaxiálních a edometrických testů. K tomuto účelu bude využita obsáhlá databáze výsledků laboratorních zkoušek získaných pomocí dříve vyvinuté webové aplikace ExCalibre. Stávající databáze laboratorních zkoušek bude doplněna o vzorky zemin chybějících USCS tříd v rámci plánovaného experimentálního programu, který zároveň poskytne data pro kvantifikaci experimentální nejistoty. Nedílnou součástí projektu je validace materiálových modelů MKP analýzou tří existujících geotechnických konstrukcí a porovnáním výsledků s daty z monitoringu.

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE A POKROČILÉ MODELOVÁNÍ VÍCEVRSTVÝCH SKLENĚNÝCH PANELŮ ZATÍŽENÝCH VÝBUCHEM A BALISTICKÝM RÁZEM

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-15553S
Anotace

Laminované sklo je běžně používaný stavební materiál. Díky kombinaci skleněných vrstev a transparentní polymerní fólie je tento materiál estetický a splňuje vysoké bezpečnostní standardy. V případě správného návrhu umožňují mezivrstvy disipaci části rázové energie, udržují integritu fragmentů skla azobrazit více brání průniku tlakových vln a objektů do budovy. Zlepšení návrhů však vyžaduje spolehlivý popis chování skla. V tomto směru se v rámci projektu zaměříme na numerickou a experimentální studii účinků výbuchu a balistického rázu, postupně i v kombinaci, na odezvu vícevrstvého laminovaného skla s cílem prohloubit dosavadní znalosti v této oblasti. Základním úkolem projektu je implementace, validace a verifikace fázového modelu poškození a vyšetření jeho použitelnosti při popisu chování již poškozeného laminovaného skla na účinky výbuchu. Významným aspektem bude vytvoření inovativní experimentální metodiky zkoušení skelných laminátů zatížených výbuchem s jednoduchou interpretací výsledků umožňující spolehlivé ověření numerických modelů.

NOVÝ SMĚR K UDRŽITELNÝM STAVEBNÍM MATERIÁLŮM PROSTŘEDNICTVÍM POKROČILÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA BÁZI LITHNÝCH SILIKÁTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-04828S
Anotace

Za posledních desetiletí byla obsáhle studována možnost využití povrchových úprav betonu. V tomto ohledu se stává v technologii betonu čím dál tím víc populárnější ošetřování pomocí roztoků křemičitanů, zejména pokud se jedná o předcházení poškození betonu v souvislosti s jeho vystavením extrémnězobrazit více agresivním prostředím. V dnešní době významně narůstá podíl produkovaných lithných křemičitanů určených pro povrchové úpravy betonu na úkor sodných nebo draselných, a proto je cílem tohoto projektu vývoj nové generace povrchových úprav na bázi lithných silikátů, které budou zdokonaleny přídavkem organických přísad. Významný cíl navrhovaného projektu představuje rovněž hlubší pochopení mechanismů interakce mezi roztoky křemičitanů s cementovým podkladem stejně tak i následný přímý dopad na trvanlivost ošetřovaných betonů. Získané znalosti pomohou předpovědět živostnost povrchově ošetřených betonů a otevřou příležitost k výrobě více udržitelných stavebních materiálů.

CHARAKTERIZACE CHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ OCEL BETON VYSTAVENÝCH ZATÍŽENÍ VÝBUCHEM

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-33039S
Anotace

Beton a ocel samostatně i společně jako spřažené konstrukce ocel-beton jsou je v stavebních konstrukcích vystaven různým druhům extrémních zatížení. Vzhledem k nárůstu počtu teroristických útoků se do popředí zájmu odborné veřejnosti dostává zatížení spřažených konstrukcí ocel-beton výbuchem.zobrazit více Speciální pozornosti se dostává spřaženým konstrukcím ocel – ultra-vysokopevnostní-drátkobeton. Chování spřažených konstrukcí ocel-beton při zatížení výbuchem dosud nebylo spolehlivě kvantifikováno a je předmětem vědeckého zkoumání. Projekt si klade za cíl charakterizovat chování spřažených konstrukcí ocel-beton vystavených zatížení výbuchem. Projekt vychází z již autory uskutečněných numerických experimentů a navrhuje je doplnit výsledky experimentálními, které umožní zobecnění jejich závěrů. Na základě detailního experimentálního programu budou poskytnuty původní analytické nástroje pro popis spřažených konstrukcí ocel-beton při zatížení výbuchem.

HYDROLOGICAL PERFORMANCE OF MULTI-LAYERED CONSTRUCTED SOILS

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-25673S
Anotace

Blue-green infrastructure is becoming an integrated part of cities and helps to mitigate the environmental impacts of urbanization. Constructed soils along with plants are key components of blue-green infrastructure such as green roofs and infiltration swales. The aim of the project is to elucidatezobrazit více hydraulic functioning of multi-layered soils by invasive and noninvasive experimental methods. Constructed soil systems comprising two or more layers of media having contrasting properties may provide better performance in terms of evapotranspiration loss, infiltration capacity, contaminant removal and support for plants, than do single-layer soils. At the same time, the interfaces between layers can induce effects like capillary barrier, finger flow and air entrapment, that are well understood as individual phenomena in natural soils but have not been studied in the specific case of constructed soils yet. Recently developed approaches to modeling fluxes of water and solutes in the soil-plant-atmosphere continuum in natural settings will be extended to multi-layered constructed soils.

MIKROBIOLOGICKY INDUKOVANÉ SRÁŽENÍ KALCITU PŘI RECYKLACI BETONU PRO PRODUKCI MATERIÁLŮ SE ZÁPORNOU UHLÍKOVOU STOPOU

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Kód
GA22-02702S
Anotace

Přestože cementářský průmysl dosáhl pokroku ve snižovaní emisí skleníkových plynů, jeho uhlíková stopa je stále značná. V globálním měřítku se podílí 5-10% na souhrnné antropogenní produkci oxidu uhličitého. Hlavním cílem navrhovaného projektu je přispět ke snížení ekologické zátěže tohoto sektoruzobrazit více pomocí využití biocementu a zcela recyklovaného plniva. Využito bude principu mikrobiologicky indukovaného srážení vápníku (microbiologically induced calcite precipitation, MICP), kterým budou vázány podsítné frakce recyklovaného betonu (recycled concrete fines, RCF). Taková technika nebyla v dostupné literatuře uvedena, přesto dosavadní výzkum MICP dává naději pro jeho použití při výrobě stavebních materiálů z RCF a zároveň i sekvestraci uhlíku. Navržená výzkumná agenda zahrnuje monitoring míry MICP pro různé bakterie v suspenzích RCF, studii mikrostruktury RCF-kalcitových kompozitů a experimentální testování jejich mikro- a makroskopických fyzikálních vlastností.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ PROCESY V ALKALICKY AKTIVOVANÉ KERAMICE VYSTAVENÉ VYSOKÝM TEPLOTÁM

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-04772S
Anotace

Vystavení vysoké teplotě vyvolává v alkalicky aktivovaných aluminosilikátech řadu vzájemně souvisejících fyzikálních a chemických procesů, které vyústí ve změně mikrostruktury a složení materiálu, jakož i jeho funkčních vlastností. Zatímco běžné hlinitokřemičitanové prekurzory pro alkalickouzobrazit více aktivaci obsahují 80-90 % amorfní fáze, prekurzory na bázi keramiky obsahují maximálně 50 % amorfní fáze, zbytek jsou krystalické minerály. Z toho vyplývá, že odpověď na vysokoteplotní zatížení bude u těchto materiálů odlišná. V navrhovaném projektu budou analyzovány fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivovaných keramických prekurzorech s nízkou reaktivitou vyvolané vysokou teplotou a jejich rozdíly od procesů probíhajících v alkalicky aktivovaných aluminosilikátech na bázi tradičních vysoce reaktivních prekurzorů, jako je např. metakaolin. Komplexní experimentální program zahrnuje vyspělé metody charakterizace materiálů a širokou škálu funkčních vlastností, které umožní důkladnou analýzu vztahů mezi parametry, mikrostrukturou a chemickým a mineralogickým složením.

VÝZKUM IMOBILIZACE TĚŽKÝCH KOVŮ V ALTERNATIVNÍCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH KOMPOZITECH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-04744S
Anotace

Legislativně omezovaný objem skládkovaného odpadu vede k přechodu k jeho spalování. Tento proces, společně se spalováním biomasy při produkci energie, vede ke vzniku velkých množství odpadních popelů. Skládkování popelů je však prozatímní a nebezpečné řešení z důvodu obsahu nebezpečných polutantů,zobrazit více zejména těžkých kovů. Nicméně, tyto popely vykazují specifické vlastnosti, díky kterým jsou využitelné v konstrukčních kompozitech, což poskytuje bezpečné, šetrné a ekonomicky efektivní řešení při jejich zpracování. Specifická aplikace se nabízí ve formě náhrady pojiva nebo plniva, případně ve formě prekurzoru. Významnou součástí této aplikace je schopnost zachycení těžkých kovů v matrici stavebního materiálu. Cílem projektu je výzkum vysocehodnotných nízkouhlíkových kompozitů využívajících popel ze spalování komunálního pevného odpadu, čistírenských kalů a biomasy tak, aby obsažené těžké kovy byly sorbovány a imobilizovány. Kompozity budou připraveny z vícefázových pojivových systémů či geopolymerních matric, minerálních příměsí a nanoaditiv s vysokou sorpční kapacitou pro těžké kovy.

VLIV C3A NA POČÁTEČNÍ PEVNOSTI CEMENTU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-06157S
Anotace

Výroba cementu se řadí mezi průmyslová odvětví s nejvýznamnějším podílem na znečišťování ovzduší CO2. Jednou z možností jak snížit produkci emisí je omezení spotřeby cementu širším využitím směsných cementů z lokálních zdrojů pucolánově aktivních příměsí. Ačkoliv se jedná o technologicky jednoduchézobrazit více řešení tohoto naléhavého problému, většina směsných cementů se vyznačuje nízkou počáteční pevností, se kterou v praxi nemohou konkurovat tradičním kompozitům s vyšším obsahem cementu. K tomu, aby bylo možné zvýšit jejich pevnosti, je potřeba porozumět chemickým dějům probíhajícím v rané fázi hydratace cementu. Zatímco většina studií zaměřuje svou pozornost na hlavní slínkový minerál C3S, problematika C3A jakožto nejreaktivnější složky slínku nebyla studována téměř vůbec. Právě porozumění vlivu C3A na počáteční pevnosti cementu a na ranou hydrataci cementu z mikro – i makroskopického úhlu pohledu jsou hlavními cíli tohoto projektu. Dosažené výsledky mohou pomoci při návrhu a optimalizaci počátečních vlastností směsných cementů, které najdou v blízké budoucnosti čím dál větší uplatnění.

CHYTRÉ BYDLENÍ - SYSTÉMY AKUMULACE ENERGIE UKRYTÉ V BUDOVÁCH JAKO SOUČÁST ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-05918S
Anotace

Hlavním cílem projektu je vývoj nových technologií pro uchovávání energie v podobě funkčních stavebních materiálů. Projekt bude zaměřen na technologie omítek, které mohou sloužit pro uchovávání elektrické energie v podobě baterií a superkapacitorů. Rovněž bude studována technologie 3D tisku a jejízobrazit více uplatnění v přípravě chytrých zdících prvků nebo jiných stavebně-konstrukčních modulů pro uchovávání energie v podobě baterií a superkapacitorů. Projekt bude řešit přípravu a výslednou 3D architekturu kompozitů obsahující elektrodové materiály pro superkapacitory a anodové a katodové materiály pro baterie. Dále bude řešena separace elektrod přípravou iontovodivých kompozitů primárně na bázi pevnolátkových, popřípadě gelových substrátů. Budou studovány možnosti integrace těchto součástek v podobě inteligentních omítek a cihel do modelových stavebních konstrukcí. Komplexní energetický cyklus moderních pasivních domů vyžaduje dodatečně technologické možnosti uchovávání energie získané z obnovitelných zdrojů, která může být následně využívána.

PREDIKCE MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ STRUKTUR TVOŘENÝCH 3D TISKEM SLITINY TITANU S BETASTRUKTUROU

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-04971S
Anotace

Projekt se věnuje návrhu, 3D tisku a numerické simulaci porézních struktur pro implantáty.

VLIV POVRCHOVÝCH ÚPRAV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA BÁZI KŘEMÍKU NA JEJICH POUŽITÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

Pracoviště
Období
1. 12. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-05500S
Anotace

Projekt je zaměřen na zlepšení vazeb druhotných surovin na bázi křemíku (Si-SM) při použití Si-SM v cementových kompozitech za účelem nahrazení části jemnozrnných kameniv a samotného pojiva. Různé typy Si-SM budou modifikované pomocí různých povrchových úprav. Modifikované Si-SM budou důkladnězobrazit více prozkoumané za účelem stanovení interakcí s cementem a alternativními pojivy, vlivu na tloušťku a kvalitu mezifázových přechodových zón (ITZ) ve vytvrzených kompozitech a vlivu na hydratační procesy. Tato zjištění poskytnou hlubší pochopení interakcí mezi Si-SM a přínosem jejich povrchových modifikací k tvorbě ITZ. Za účelem podpory udržitelnosti betonářského průmyslu bude stanovena optimální strategie pro recyklaci odpadních materiálů na bázi Si.

ÚČINKY RADIAČNÍHO PŮSOBENÍ NA NANOMECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ V PROMĚNNÝCH PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-05435S
Anotace

Projekt zkoumá vliv neutronového a gama záření na mikrostrukturu betonu, jeho mikromechanické a fyzikální vlastnosti pomocí ozařování, nanomechanických a mikrostrukturálních měření v malém měřítku na cementové pastě a betonových vzorcích umístěných v různých prostředích.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA A JEJÍ VLIV NA SPOLEHLIVOST LEPENÝCH SPOJŮ PRO SKLENĚNÉ KONSTRUKCE ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-06016S
Anotace

Nosné konstrukční prvky ze skla jsou v současnosti používány stále častěji, ale vzhledem ke křehkému lomu skla je třeba navrhovat tyto konstrukce s dostatečnou spolehlivostí. Proto je nezbytné věnovat pozornost zejména spojům a konstrukčním detailům. Lepené spoje mají řadu výhod oproti mechanickýmzobrazit více spojům, které jsou běžně ve stavebnictví používané. Lepidla mohou zajistit rovnoměrnější rozložení napětí podél spoje, neoslabují lepený materiál a odstraňují tepelné mosty. Přilnavost lepidla ke sklu lze zlepšit zdrsněním povrchu, ale za cenu snížené pevnosti. Předkládaný projekt je zaměřen úpravu povrchu skla elektrickým plazmatem ke zlepšení adheze s ohledem na stárnutí lepidla vlivem okolního prostředí a chování spoje za zvýšené teploty. Odolnost lepeného spoje pro upravený a neupravený povrch skla a oceli bude experimentálně ověřen na vzorcích vystavených umělému stárnutí za různých teplot pro vybrané 3 druhy tuhých a polotuhých transparentních lepidel.

STRUKTURA A POHYB DNOVÝCH SPLAVENIN NAD ERODOVANÝM ROVNÝM DNEM V KORYTĚ: VLIV RŮZNOZRNNOSTI

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-07772S
Anotace

Předmětem výzkumu je podoba vnitřní struktury transportní vrstvy a s ní související interaktivní pohyb nehomogenních dnových splavenin v toku s pohyblivým dnem za podmínek eroze dna bez přítomnosti dnových útvarů. Pro strukturu transportní vrstvy je charakteristické rozvrstvení částic dle velikostizobrazit více a tvaru, které ovlivňuje bodové koncentrace a rychlosti částic a celkový odpor proudění. Cílem výzkumu je popis řídících mechanismů a kvantifikace odpovídajících hydraulických veličin vyjadřujících chod splavenin (průtok pevných částic ve vztahu k průtoku vody) a proudění (zejména vztah mezi průtokem vody a hloubkou proudění) pomocí identifikace chování částic na lokální úrovni uvnitř vrstvy. Pohyb částic jednotlivých frakcí bude měřen v laboratorních podmínkách na modelových směsích splavenin ve sklopném žlabu za použití autory vyvinutými optickými měřícími metodami. Výstupem projektu bude experimentální popis chování nehomogenních splavenin v transportní vrstvě a jejich kvantifikace pomocí matematického modelu uvažujícího vliv různozrnnosti částic na proudění a chod splavenin.

CÍLENÁ ELECTROMAGNETICKÁ ORIENTACE ROZPTÝLENÝCH VLÁKEN SLOUŽÍCÍ K DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍ ODOLNOSTI BETONOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-06352S
Anotace

Tento pro projekt navazuje na obdržený projekt č. 20-00624S „Studie vlivu elektromagnetického pole na chování rozptýlené výztuže v cementových kompozitech“ z roku 2020, ve kterém bylo ověřeno, že je možné orientovat rozptýlenou výztuž v cementovém kompozitu pomocí elektromagnetického pole. Orientacezobrazit více rozptýlené výztuže byla řešena u prutových prvků a to pouze v jednom směru. V navazujícím projektu je cílem vyřešit orientaci ve více směrech tak, aby byla vlákna orientována a koncentrována ve staticky výhodných směrech. Tedy u nosníků např. ve směrech hlavních napětí, případně tak, aby v ideálním případě kopírovala tahové napětí příhradovou analogii. Dále bude projekt zaměřen na deskové prvky, kde bude cílem orientovat vlákna po různých trajektoriích v závislosti na podepření desky. Z výše uvedeného vyplývá, že projekt si klade za svůj hlavní cíl získat teoretické základy pro budoucí možnou náhradu běžné prutové výztuže ve stavebních konstrukcích.

MULTIFUNKČNÍ NECEMENTOVÉ KOMPOZITY SE SNÍŽENÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ APLIKACE

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GC22-00987J
Anotace

Projekt je zaměřen na návrh, materiálovou charakterizaci a optimalizaci multifunkčních kompozitů se sníženým dopadem na životní prostředí. Základní složkou materiálů budou necementová pojiva z lokálních zdrojů účastníků projektu, tj. latentně hydraulické a pucolánově aktivní prekurzory, které budouzobrazit více aktivovány alkáliemi. Nových funkčních vlastností kompozitů (self-heating, self-sensing) bude dosaženo použitím elektricky vodivých příměsí. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení elektrických vlastností a získaných funkčních vlastností. Na základě vlastností navržené sady vzorků bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí a základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a materiálových charakteristik zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována praktická využitelnost perspektivních variant materiálů.

ZUHELNATĚNÍ DŘEVA PŘI PLNĚ ROZVINUTÉM PŘIROZENÉM POŽÁRU – STOCHASTICKÉ MODELOVÁNÍ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GF21-30949K
Anotace

Projekt se zabývá stochastickým modelováním zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru. Současné metody se řídí normativním přístupem, kdy se požární odolnost dřevěných konstrukcí odhaduje na základě rychlosti zuhelnatění platné pouze pro normové nebo parametrické teplotní křivky. Tytozobrazit více idealizované podmínky však nejsou skutečnými požáry, které mohou způsobit selhání nebo určitou úroveň poškození. Projekt je navržen tak, aby připravil zcela nový stochastický model spojující účinek pyrolýzy s přenosem tepla a hmoty, díky němuž bude možné stanovit zuhelnatění dřeva v podmínkách plně rozvinutého přirozeného požáru. Náhodnost materiálových vlastností dřeva a parametrů přirozeného požáru bude začleněna do modelu tak, aby model odrážel stochastické chování zuhelnatění. Navrhovaná metodika založená na materiálových testech, testování, dynamických modelech tekutin, validaci na experimentech skutečného měřítka a statistickém vyhodnocení zajistí požadovanou přesnost řešení.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH VLÁKEN PRO VÝROBU HYBRIDNÍ TEXTILNÍ VÝZTUŽE DO BETONU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GF22-14942K
Anotace

Výroba betonu zůstává jedním z nejvyšších producentů CO2. Nejběžnějším typem použité výztuže v betonu jsou ocelové. Kvůli potřebné betonové krycí vrstvě na ochranu oceli před korozí se spotřebovává větší množství betonu, celkové náklady a dopad na životní prostředí spojené s poskytováním materiáluzobrazit více rostou. Textilní beton (TRC) je silikátový kompozitní materiál, ve kterém výztuž sestává z jedné nebo více vrstev technické textilie vyrobených z anorganických vláken. Díky použití nekorozivní výztuže mohou být omezeny požadavky na krycí vrstvu, což snižuje množství betonu a vede k vyššímu udržitelnému potenciálu. Současný výzkum byl velmi zaměřen na používání udržitelnějších alternativních výztužných materiálů. Přírodní vlákna jsou obnovitelná, rozšířená a přístupná všude, včetně rozvojových zemí a lze je recyklovat a biologicky rozložit. Některá rostlinná vlákna mají navíc vysoké specifické mechanické vlastnosti. Přírodní vlákna proto začínají být považována za potenciální udržitelnou náhradu ocelových a syntetických výztuží pro betony.

SUMO: UDŽITELNÝ NÁVRH ZALOŽENÝ NA MODELOVÁNÍ, SÉMANTICKÉ INTEROPERABILITĚ A VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACI.

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GF22-35755K
Anotace

Projekt zaměřený na výzkum kombinující výhody výpočetních a datových technologií v oblasti Projekt zaměřený na výzkum kombinující výhody výpočetních a datových technologií v oblasti návrhu pokročilých materiálů. Výzkum si klade za cíl kombinovat (a) fyzikální a daty řízené modelování, (b) generovánízobrazit více, rekonstrukci a analýzu materiálové mikrostruktury a materiálovou informatiku. Vyvinuté nástroje budou spojeny do otevřené interoperabilní výpočetní platformy, která umožní návrh optimální mikrostruktury materiálů, odhad materiálové morfologie či přímé predikování mechanických vlastností materiálu na základě jeho morfologie.

POKROČILÉ POSTUPY PRO STANOVENÍ A POROZUMĚNÍ ÚNAVOVÉMU CHOVÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GF22-04047K
Anotace

Projekt se zaměřuje na výzkum v oblasti vymezení a studia únavového chování asfaltových pojiv a asfaltových směsí. V rámci toho bude klíčové identifikovat a rozvinout možnost, jak na základě vstupních empirických charakteristik a únavového chování asfaltového pojiva pomoci strojového učení azobrazit více modelování založeném na neuronových sítích predikovat únavové chování kompozitu asfaltové směsi.

ÚNOSNOST A TAŽNOST ŠROUBOVANÝCH SMYKEM NAMÁHANÝCH SPOJŮ POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ Z NORMÁLNÍCH A VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GF23-06961K
Anotace

Projekt se zabývá únosností spojů tlačených prvků pomocí excentrických šroubovaných styčníkových plechů a šroubovaných přeplátovaných spojů z normální a vysokopevnostní oceli (HSS) do S1000. Přestože se tyto spoje používají již od konce 19. století, stále existuje mnoho otázek týkajících se jejichzobrazit více návrhu. Zvláště při použití nových vysokopevnostních ocelí. V minulosti bylo vyvinuto několik analytických metod pro únosnost spoje tlačených styčníkových plechů a některé z nich jsou zahrnuty v normových návrhových postupech, zejména v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. Nicméně, s omezeným rozsahem platnosti. V evropských normách není pro tento typ spojů dosud uveden žádný návrhový postup. U přeplátovaných šroubových spojů je při použití vysokopevností oceli obtížené zajistit, aby únosnost v otlačení byla nižší než únosnost šroubu ve střihu. To následně vede k významně nerovnoměrnému rozložení sil mezi šrouby. Projekt řeší návrh styčníkových plechů a šroubů smykem namáhaných přípojů tažených i tlačených prvků.

MULTIFUNKČNÍ NECEMENTOVÉ KOMPOZITY SE SNÍŽENÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ APLIKACE

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
GJ21-09922J
Anotace

Projekt je zaměřen na návrh, materiálovou charakterizaci a optimalizaci multifunkčních kompozitů se sníženým dopadem na životní prostředí. Základní složkou materiálů budou necementová pojiva z lokálních zdrojů účastníků projektu, tj. latentně hydraulické a pucolánově aktivní prekurzory, které budouzobrazit více aktivovány alkáliemi. Pro získání nových kvalitativních vlastností kompozitů (self-heating, self-sensing) kriticky závislých na elektrických vlastnostech, budou použity elektricky vodivé příměsi. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení získaných funkčních vlastností. Na základě pozorování bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí, základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a budou experimentálně stanoveny materiálové charakteristiky zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována praktická využitelnost perspektivních variant materiálů.

TOPOLOGICKÁ OPTIMALIZACE MIKROSTRUKTUR S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM A VNITŘNÍM KONTAKTEM VYUŽÍVAJÍCÍ METODY REDUKCE ŘÁDUT

Období
1. 3. 2023 - 31. 1. 2026
Kód
GN23-04903O
Anotace

Víceúrovňové modelování materiálů pro aditivní výrobu je jednou z nejperspektivnějších oblastí pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využití možností víceúrovňových struktur musí být optimalizace topologie materiálů s vnitřní architekturou přesná a dostupná. Tento projekt řeší dvě z výzevzobrazit více navrhování mikrostrukturních architektur s vysokým rozlišením. Za prvé, nákladná výpočetní homogenizace je řešena efektivním konečneprvkovým řešičem urychleným Fourierovou transformací, který je zdokonalen o techniku zhrubění sítě založenou na aproximaci tenzorů s nízkou hodností. Za druhé, jelikož výrobní rozlišení dosahují mikrometrové přesnosti, mikromechanický model zahrnuje povrchové efekty, například adhezivní kontakt, pro zachycení jevů spojených se zvýšeným poměrem povrchu k objemu.Projekt bude řešen ve spolupráci s předními odborníky na víceúrovňové modelování a aditivní výrobu z livMatS Cluster of Excellence ve Freiburgu v Německu s důrazem na přenos znalostí do českého prostředí.

PATTERN-FORMING MECHANICAL METAMATERIALS: NON-PERIODIC MODULAR DESIGN AND FABRICATION

Pracoviště
Období
1. 1. 2019 - 31. 12. 2023
Kód
GX19-26143X
Anotace

Mechanical metamaterials currently represent the most convincing example of the bottom-up paradigm in designing engineering materials, in which unprecedented macroscopic performance emerges from the collective response of carefully architectured microstructures, rather than properties of individualzobrazit více constituents. The major bottleneck in metamaterials featuring reversible pattern formation, which we target in this project, is microstructure periodicity intrinsic to most designs. While instrumental in triggering instability-driven patterns, uniform microstructures preclude further performance gains under non-uniform excitations. The [acronym] project goes beyond periodicity by exploring the framework of nonperiodic tilings, in which material microstructures arise from a compatible assembly of handful jigsaw puzzle-like material modules. Successful application of this approach requires (i) new generalized continuum theories for emergent behavior of metamaterials with non-uniform microstructures, (ii) novel algorithms for the simultaneous design of tiles and their assemblies to achieve optimum performance, and (iii) validation studies performed on optimized assemblies. Having manufacturability of the resulting design in mind, we will investigate in parallel (iv) mechanisms for targeted self-assembly based on passive inter-tiles interactions.

JINÝ TUZEMSKÝ POSKYTOVATEL

MOVPD - STANOVENÍ TECHNOLOGIE A METODIKY RYCHLÝCH OPRAV DRÁHY/RWY PO NAPADENÍ PROTIZEMNÍ KONVENČNÍ TAKTICKOU MUNICÍ VČETNĚ POSOUZENÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDKŮ A MATERIÁLŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
2301 5 3530
Anotace

Projekt řeší problematiku a způsob opravy letištní dráhy/RWY po napadení protizemní konvenční taktickou municí v závislosti na dostupných technologiích, prostředcích a materiálovém řešení. Předmětem řešení je vypracování metodiky a technologie rychlých oprav letištní dráhy/RWY po napadení protizemnízobrazit více konvenční taktickou municí tak, aby je bylo možné v co nejkratším čase po napadení opět plnohodnotně užívat.

JINÝ ZAHRANIČNÍ POSKYTOVATEL

METROLOGY FOR MULTI-SCALE MONITORING OF SOIL MOISTURE

Období
1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
Anotace

Water and soil are vital resources seriously affected by climate change and degradation. Water at the land surface, primarily in the form of soil moisture, is a key resource influencing agriculture, forestry, groundwater recharge, weather, climate, and greenhouse gases emission at the landscape.zobrazit více Several soil moisture observation systems exist on multiple scales but they need to be harmonized. The overall objective of this project is to develop novel metrological tools and establish a metrological foundation for soil moisture measurements on multiple lateral scales, ranging from decimetre to kilometre, ensuring the traceability and harmonization of the various soil moisture measurement methods.

DEVELOPMENT OF BIM KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION TO BOOST THE COMPETENCIES OF YOUNG PEOPLE AND REINFORCE THE INTERDISCIPLINARITY IN EUROPEAN UNIVERSITIES

Období
1. 11. 2021 - 1. 11. 2024
Číslo
KA220-HED-50B68436
Anotace

BIM is a digital methodology that will lead to huge changes in the performances of professionals in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) sector, particularly regarding architects, civil engineers and contractors. Improving the technical skills of AEC young professionals especially inzobrazit více the civil and building engineering fields is an important contribution to generating a more skilled workforce capable of facing new technological changes that will challenge Europe.

SOIL EROSION IN AUSTRIA - FROM MEAN TO EXTREME

Období
1. 11. 2021 - 31. 10. 2024
Číslo
KR20AC0K17974
Anotace

The study aims at gaining a synoptic view of the probabilistic impact of rainfall events on soil erosion from agriculturally used land to enhance current scientific understanding of erosion processes under extreme conditions for more reliable future predictions. This can only be achieved in anzobrazit více interdisciplinary consortium of experts which combines specific competences of a broad range of disciplines: (1) Soil physics and soil hydrology, with specific competences in physically based soil erosion modelling, (2) soil resources management with a broad scientific and practical experience in national and regional studies, (3) statistical modelling and data mining with specific competences in environmental and hydrological statistics and stochastic models of space-time processes, and (4) meteorology and climatology with specific competence in high-impact weather and climate research.

INCREASING URBAN FLOOD RESILIENCE IN GHANA

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2025
Anotace

The project seeks to develop a flood management support framework that combines an automated flood forecasting system and flood risk assessment for informing the operational and preventive phases of flood management in two major economic cities of Ghana with recurrence of floods (Accra - 2.3 millionzobrazit více inhabitants; Kumasi - 1.5 million). This requires high-resolution spatio-temporal rainfall (observed and projected), terrain (e.g., LIDAR) and landuse (e.g., SENTINEL-2) data. The project will leverage on existing commercial cellular (mobile) wireless network infrastructure for real-time monitoring of rainfall and make use of an ensemble of rainfall data from existing and new rain gauges, global satellites (e.g. IMERG) for validation.

MACHINE LEARNING – BASED DESIGN OPTIMIZATION OF STEEL CONNECTIONS

Období
1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Anotace

This proposal represents a joint effort by a consortium formed by the main applicant (Idea Stat-iCa) as the main industrial beneficiary and two university institutes (ETH Zurich and CTU Prague) with a strong track record in the development to the level of practical implementation of simulation-basedzobrazit více design methods and algorithms.

MINISTERSTVO KULTURY

OBNOVA FASÁD Z TVRDÝCH OMÍTEK Z 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV012
Anotace

Navržený projekt si klade za cíl pasportizaci a analýzu tvrdých omítek, používaných na fasádách stavebních objektů z 1. poloviny 20. století, a návrh směsí a technologie nanášení pro jejich obnovu. Pro realizaci hlavního cíle bude nutné splnit následující dílčí úkoly: 1. Zmapování výskytuzobrazit více autentických tvrdých omítek. Bude se jednat o rešerši literatury a průzkum výskytu historických objektů z 1. poloviny 20. století opatřených tvrdými omítkami na programovém území v souladu s projektovou dokumentací, základní výběr cca 100 objektů a následná selekce 20 objektů pro stavebně technický průzkum a analýzy. 2. Stavebně technický průzkum fasád a odběr vzorků omítek z vytipovaných historických objektů z 1. poloviny 20. století. 3. Komplexní analýza odebraných vzorků omítek. 4. Technologie přípravy omítkových směsí a jejich charakterizace v raném stadiu. Jedná se o návrh složení omítkových směsí vhodných pro obnovu konkrétních historických tvrdých omítek odebraných z historických objektů a sledování jejich vlastností a složení v raném stadiu. 5. Stanovení fyzikálních vlastností navržených směsí (mikrostruktura, složení, mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti). 6. Stanovení ekologických a ekonomických parametrů navržených směsí. 7. Hodnocení možností obnovy historických tvrdých omítek navrženými omítkovými směsmi na základě posouzení jejich chování ve stavebních konstrukcích a jejich ekologických a ekonomických parametrů. 8. Vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století.

ARCHITEKTURNÍ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ V KONTEXTU HISTORICKÝCH BUDOV A PROSTRANSTVÍ

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV039
Anotace

Předkládaný projekt se zabývá architekturním a slavnostním osvětlením exteriéru památkových objektů a urbanistických struktur v historickém kontextu. V posledních letech dochází k rychlému rozvoji osvětlovací techniky. Roste její účinnost, cenová dostupnost, nabízí se mnoho vizuálních efektů,zobrazit více které by ještě před deseti lety byly zcela nedostupné. Zatímco v době jejích vzniku byly historické objekty navrhovány pro denní osvětlení a jejich osvětlení po západu slunce bylo technicky nemožné, dnešní trend je opačný a elektrické osvětlování objektů se stává záležitostí obvyklou až nezbytnou. Pro navrhování architekturního osvětlení neexistuje žádné původní příkladné řešení, ani se nelze opřít o žádnou metodikou ani legislativou upřesňující správný návrh světelných parametrů. Současná legislativa stanoví pouze požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a orientace v nočním prostředí. Důsledkem je často osvětlení bez ohledu na historický charakter objektu, atmosféru a genius loci blízkého okolí. Zřetelné jsou tendence k nadužívání světla, zbytečné přesvětlování objektů, nevhodné směrování světla či umístění zdrojů způsobující oslnění. Správně nastavené světelné parametry mohou zvýšit estetickou a kulturně historickou kvalitu osvětlovaných objektů, omezit negativní vliv světla na okolí a snížit energetickou náročnost osvětlení. Prostředkem k vytvoření kvalitního světelného prostředí je především nalezení přiměřeného jasu na fasádách objektů, vhodně zvolené spektrální složení a směrování světla v prostoru. Zřetel by měl být brán také na dodržování noční doby i s ohledem na potřeby přírodních společenstev i člověka. Konkrétním výstupem projektu jsou funkční vzorky osvětlovacích systémů instalované v aplikačních lokalitách historických památek UNESCO. Pomocí těchto instalací, jejich objektivním vyhodnocením i subjektivním posouzením bude sestavena metodika architekturního a slavnostního osvětlování historických budov a prostranství.

HISTORICKÁ KULTURNÍ KRAJINA V OHROŽENÍ A JEJÍ VIZE V KONTEXTU SOUDOBÝCH PROMĚN

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV006
Anotace

Všeobecným cílem výzkumu je identifikovat aktuální a predikovatelná antropogenní a přírodní rizika ohrožující historické kulturní krajiny (HiKK) – součást národního kulturního dědictví České republiky; v rámci vybraných celků HiKK popsat jejich hodnoty a sledovat jejich zranitelnost různými druhyzobrazit více rizik, zejména s ohledem na hrozby plynoucí z exploatace a intenzifikace využívání území, ztráty společenského povědomí a nedocenění kulturně-historických hodnot krajiny, jakož i přírodních rizik souvisejících s globálními změnami klimatu. V kontextu vývoje krajiny, který je odrazem společenských a přírodních vlivů, rozvinout inovativní praktické nástroje využitelné v oblasti plánování a správy krajiny, památkové péče a spolupracujících oborů, směřující k minimalizaci dopadů výše uvedených ohrožení kulturně-historických hodnot krajiny. Konkrétními dílčími cíli vedoucími k naplnění všeobecného cíle jsou 1) vymezit na celém území ČR cenné segmenty vybraných typů dochovaných (strukturálně výrazných) HiKK, a to ve vazbě na certifikovanou národní typologii historické kulturní krajiny a standard sledovaných jevů ÚAP; 2) definovat hlavní globální i lokální rizika a ohrožení cenných HiKK, jak antropogenní, tak přírodní povahy; 3) na vybraných modelových územích vyhodnotit a popsat indikátory hrozeb a následně definovat vhodné přístupy k eliminaci či kompenzaci negativních vlivů přiměřenými opatřeními a 4) kreativní formou komunikovat a prezentovat zainteresovaným stranám v území společenskou a památkovou hodnotu uvedených HiKK a vize jejich rozvoje v kontextu soudobých proměn krajiny. Projekt navazuje a rozvíjí dosažené výsledky předchozího výzkumu v oblasti HiKK a usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví, s akcentem na její budoucí vývoj. Je plně v souladu se závazky, které pro ČR vyplývají z národní legislativy a mezinárodních úmluv.

AKTIVNÍ ZÁCHRANA NEMOVITÉHO PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FORMOU NOVÉHO VYUŽITÍ

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV025
Anotace

Nemovité průmyslové dědictví, fyzický doklad průmyslové éry, kulturního dědictví a národní identity, je stále na okraji zájmu části odborné i laické veřejnosti. Množství objektů je ohroženo a jen nevýznamné procento památkově chráněno. Vhodnou formou záchrany, při které je většina definovanýchzobrazit více hodnot stavby ochráněna tak, aby mohla aktivně dále sloužit pro nové, nejčastěji nevýrobní funkce, je aktuální otázkou. Tyto postupy adaptací byly od 70. let 20. století prověřeny v zahraničí a s jistým zpožděním i u nás mnoha realizacemi. Konkrétní příklady a přístupy k znovuvyužití dokazují, že ve složitém procesu jejich záchrany průmyslového dědictví chybí pochopení vztahu mezi původní charakteristikou výroby a novou funkcí. Projekt vnímá jako hlavní kritérium adaptovatelnost stavby a kompatibilitu nové funkce, vlastnosti, které bývají u hodnocení kvality průmyslových budov i návrhu nového využití často ignorovány, a vedou k nedorozumění mezi zúčastněnými stranami o smyslu a možnostech nového využití. Cílem projektu je identifikovat a definovat vlastnosti objektů průmyslového dědictví, které usnadňují jejich nové využití a zajišťují tím aktivní ochranu i efektivní další využití. Vztah původní stavební substance a nového využití bude zkoumán ve dvou rovinách: 1. posouzení vlastností jednotlivých typologických druhů průmyslových staveb - adaptability, univerzality a přizpůsobivost prostorové struktury, a stanovení jejich vhodnosti pro nové využití. 2. popsáním nové potencionální funkce, podle nároků na charakter dispozic a její možnou kompatibilitu s původní stavbou – od jednoduchých (nenáročných) ke složitým, specifickým. Teoretická část bude doložena příklady současných realizací a projektů z Česka i zahraničí. Bude provedena analýza obecných skupinových znaků a metodicky utříděny možnosti udržitelného využití - zachovávajícího kulturní hodnoty a nutnou míru autenticity objektu i prostředí. Analýzu doplní faktory, sledující současné posuny v interpretaci nového využití.

HISTORICKÉ POSTUPY NÁVRHU A VYKRESLOVÁNÍ TVARŮ ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ – JEJICH REKONSTRUKCE A APLIKACE

Pracoviště
Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV023
Anotace

Cílem projektu je vytvořit prostředky k podrobné analýze, zpřístupnění a efektivní aplikaci výzkumu významného kulturního fenoménu vrcholného a pozdního středověku – vyměřování stavebních částí a článků pomocí geometrických konstrukcí a z nich sestavovaných proporčních sítí v době před zavedenímzobrazit více deskriptivní geometrie. Základem historického navrhování a vykreslování tvarů byla v přednovověké době aplikace geometrie – souhrnu praktických znalostí a dovedností při práci s kružítkem a šňůrou (pravítkem). Tento proces generování tvarů byl jedním z klíčových faktorů vzniku středověkých artefaktů nehledě na jejich rozměry a účel. Jeho existence a principy však nejsou při externím posuzování tvaru díla, zejména v případě děl menších rozměrů, rozpoznatelné. Přímé doklady řemeslného vykreslování (drobná rytá geometrická graffiti, šablony ryté do kamene) nejsou jako významná součást kulturního dědictví často rozpoznány. Dochází nejen k jejich přehlížení, mylné interpretaci, ale i zániku. Projekt si klade za cíl podniknout výzkum historického navrhování tvarů z hlediska praktických řemeslných postupů s cílem zpřístupnit hodnoty této významné součásti kulturního dědictví a využít poznatky pro potřeby zachování historických objektů. Vypracování památkového postupu pro systematickou aplikaci výsledků výzkumu nabídne nástroj k identifikaci a analýze historického vynášení tvarů i adekvátnímu využití znalostí o  něm v péči o památky. Veřejná databáze vytvoří platformu pro shromažďování, výklad a uchování dat o nálezech přímých dokladů tohoto fenoménu a předejde trvalým informačním ztrátám. Výstava s názornou prezentací poznatků zpřístupní ty hodnoty kulturního dědictví, které nespočívají pouze v estetické kvalitě historických artefaktů, ale i v technologických řešeních, která spoluurčovala proces jejich vzniku.

HRANICE JAKO KULTURNĚHISTORICKÝ FENOMÉN. SPECIFIKACE, ANALÝZA, KOMPARACE A INTERPRETACE

Pracoviště
Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV030
Anotace

Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení a mezníků. Jedná se o prostorový fenomén, ovlivněný řadou aspektů, především územně správních, mocenských a ideologických, etnických, náboženských, kulturních či mentálních. Nové hranicezobrazit více nepřetržitě vznikají, mění se, zanikají a ve vrstvách se prolínají. Porozumění tematice hranic ve smyslu jejich identifikace, tj. jejich časových, horizontálních i vertikálních vrstev, je pro veřejnost i mnohé odborníky, domácí i zahraniční, značně obtížné. Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci základních skupin hranic a hraničních změn v českých zemích s vazbou na středoevropský prostor od středověku do konce 20. století; zpracovat základní soubory jednotlivých typů hranic; analyzovat, komparovat a interpretovat získaná data; zpřístupnit výsledky výzkumu laické i odborné veřejnosti, a podat tak pokud možno všestranný obraz hranic a jejich změn. Tento cíl je v souladu se specifickým cílem 1.1. Národní a kulturní identita v historii a archeologii. Navrhovaný projekt bude řešen ve třech etapách v rámci pěti tematických modulů: I. Hranice, jejich typologie, symbolika a způsoby vyjádření v dochovaných zdrojích; II. Hranice jako odraz územní správy, mocenských ambicí a konfliktů; III. Hranice jako odraz etnických, jazykových a kulturně antropologických jevů a procesů; IV. Hranice jako odraz dějinných specifik a anomálií; V. Hranice jako odraz názorové diverzity současné společnosti. Hlavními aplikačními výstupy projektu budou soubory veřejně dostupných specializovaných map s odborným obsahem, výstava s kritickým katalogem a specializovaná veřejná databáze, doplněné vedlejšími výstupy (monografie, odborné články a konference).

VLTAVA II – PROMĚNY HISTORICKÉ KRAJINY, ŘEKA JAKO SPOJNICE I BARIÉRA

Pracoviště
Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV055
Anotace

Cíle řešení projektu mají úzkou vazbu na hlavní cíl programu NAKI III, kterým je oblast národní a kulturní identity a umění. Projekt se hlásí k Tématické prioritě 3. Národní a kulturní identita v proměnách a exploataci kulturní krajiny. Změny krajiny a jejího využívání, a proměny v lidskýchzobrazit více činnostech, které s těmito změnami souvisejí, jsou velmi zásadní pro pochopení historické krajiny v okolí řeky. Navazujeme na předchozí projekt NAKI II, při jehož zpracování se ukázalo velké množství dalších témat, která byla dosud neřešená. V projektu řešíme zejména dopravní funkci řeky, a to ve smyslu dopravní spojnice (doprava osob i surovin), ale i bariéry (nutnost brodů, přívozů, mostů). Jak vlastnost spojnice, tak vlastnost bariéry velmi ovlivnila lidské činnosti a exploataci kulturní krajiny, které chceme v projektu dokumentovat. Projekt se dále hlásí k vedlejším Tematickým prioritám 4. Národní a kulturní identita v paměťové kultuře národa a 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví. K řešení projektu plánujeme využít řadu paměťových institucí (archivů, muzeí, knihoven) i lokálních zdrojů v podobě kronik či výpovědí pamětníků. Zpracování takto získaných dílčích informací a především jejich interpretace přinese nové informace a pohledy na změny historické krajiny a její využívání. Za hlavní cíl projektu považujeme zpracování velkého množství archivních materiálů (dokumentů, map, plánů, fotografií) a jejich kombinací a digitalizací navázat na existující výsledky předchozího projektu. Tím bude pokračováno v zachování, dokumentaci a zpřístupnění velkého množství informací o historii Vltavy včetně kulturního dědictví s využitím nových technologií. Projekt bude působit v roli transferu historických informací do vzdělávání moderními kartografickými metodami, k uchování národní paměti, formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu a formování historického vědomí společnosti.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

KONSTITUTIVNÍ MODELY, NESTABILITY A NUMERICKÉ VÝPOČTY

Pracoviště
Období
1. 9. 2023 - 31. 8. 2025
Kód
LL - 23
Anotace

Realizace projektu hraničního výzkumu v oblasti modelování měkkých materiálů. Hlavním cílem projektu SOFFA je významný pokrok v oblasti modelování měkkých materiálů s povrchovými energiemi závislými na deformaci, včetně modelů s povrchovou energií závislou na křivosti. Průkopnická povaha tohotozobrazit více projektu spočívá ve vývoji (1) nového, matematicky korektně formulovaného přístupu k modelování povrchové energie závislé na deformaci. Druhý cíl se zabývá (2) modelováním povrchových nestabilit v měkkých materiálech s povrchovými energiemi, které umožní navrhování měkkých materiálů v malých měřítcích tím, že se zabrání katastrofickým selháním a navíc se využije nestabilit k řízení jevů, jako je adheze. Nakonec budou vyvinuté konstitutivní modely a metody pro výpočet nestabilit integrovány do (3) unikátního a robustního otevřeného nástroje, který bude použit ke studiu vlivu povrchové energie na šíření trhlin a kontrolovatelnou adhezi.

MEZNÍ POMĚRNÉ PŘETVOŘENÍ PRO POKROČILÉ MODELOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCI – DETERMINISTICKÉ A PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Období
1. 3. 2023 - 28. 2. 2027
Kód
LUAUS23114
Anotace

Styčníky konstrukcí budou mít zásadní význam pro přechod nosných stavebních konstrukcí k uhlíkově neutrálnímu a oběhovému stavebnictví. V rámci projektu se připraví a rozšíří základní informace o jejich chován. Poznatky o chování a modelování styčníků se zaměří nové materiály, které mají potenciálzobrazit více snížení emisí a energetické náročnosti, vysokopevnostní ocelí. Zvýší se tím konkurenceschopnost ocelových konstrukcí a umožní inovativní aplikace řízené evropským akčním plánem Green Deal o oběhovém hospodářství. Pro navrhování bezpečných, spolehlivých a efektivních konstrukcí je nutná důkladná znalost jejich chování. Tato znalost je obsažena v normách pro navrhování konstrukcí. Normy tradičně využívají analytické postupy, které lze snadno použít v ručních výpočtech. To přináší nesporné výhody, ale tyto postupy jsou zjednodušené a neumožňují řešit komplexní případy, které jsou třeba pro návrh současných nosných konstrukcí z pokročilých materiálu. Pokročilé modelování počítačovou simulací, využívající metodu konečných prvků, je pro styčníky ocelových konstrukcí novou disciplínou, která je pro svoji přesnost a obecné použití v praxi přijímána. Pokročilé modelování pro inženýry výrazně rozšiřují oblast použití tím, že přímo simulují chování konstrukce. Tento přístup dosahuje přesných výsledků pro široké spektrum případů. Byly ale identifikovány rozdíly na stranu nebezpečnou pro přípoje, kde rozhoduje porušení přetržením, a to zejména pro ocele vysokopevnostních ocelí, kde je rozdíl mezi mezí kluzu a mezí pevnosti malý. Přetržení se nyní simuluje dosažením limitu plastického přetvoření. To závisí na fyzikálních vlastnostech a geometrii a na vlastnostech modelování, například na typu konečného prvku nebo hustotě sítě. Optimální kombinace limitu plastického přetvoření a vlastnosti modelování není známa. Pro konstrukce z klasických i nových materiálů, vysokopevnostních ocelí, ji předkládaný projekt navrhuje připravit pro únosnost hlavních typů styčníků a kombinací namáhání i p

A1 - DIGITALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A STUDIJNÍCH AGEND FAKULTY STAVEBNÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 30. 6. 2024
Číslo
NPO_ČVUT_MSMT-16597/2022
Anotace

Projekt je zaměřen na transformaci formy vysokoškolského vzdělávání, přesněji na rozvoj v oblasti distanční výuky a online výuky. Cílí zejména na řešení současných slabých míst v této oblasti a koordinačně zapadá do dlouhodobého konceptu rozvoje digitalizace výuky na fakultě. Je v souladu s jinýmizobrazit více aktivitami, které jsou hrazeny z jiných (převážně vlastních) zdrojů fakulty. Předmětem projektu je vybudování IT infrastruktury pro vytvoření potřebného zázemí k rozšíření možností Fakulty stavební (FSv) realizovat digitální výuku. Cílem projektu je posunout možnosti FSv ve třech oblastech, kterými jsou: 1) 1. etapa virtualizace počítačových učeben, 2) zřízení laboratoře virtuální a rozšířené reality a  3) IT obnova vybavení detašovaného pracoviště FSv Podzemní laboratoř Josef (PL Josef).

VLIV KRAJINNÉ STRUKTURY A FRAGMENTACE NA EROZNÍ OHROŽENOST ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, TRANSPORTNÍ PROCESY A RETENČNÍ KAPACITU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Kód
8J22DE011
Anotace

Studium vlivu struktury krajiny a její fragmentace na povrchové procesy, erozi, transport splavenin. Testování matematických modelů, využití UAV.

PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ HYDROLOGIE KRAJINY POMOCÍ EKOHYDROLOGICKÉHO MODELOVÁNÍ V POVODÍ ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH VODNÍCH TOKŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
8J23AT027
Anotace

Dopady změny klimatu v Česku i Rakousku jsou různorodé. Klimatické oblasti zemědělské produkce, pěstované plodiny, agrotechnologie i problémy, kterým čelíme, mají v obou zemích mnoho společného. Problémy vodních toků a vodního režimu, které úzce souvisí s produkcí potravin, resp. základníchzobrazit více zemědělských plodin jsou aktuálním tématem. Jedna z aktuálních rakouských studií (BEAT), kterou vypracovala společnost AGES a její partneři (Haslmayr et al., 2018), ukázala, že v podmínkách změny klimatu je třeba v příštích desetiletích očekávat masivní pokles výnosů, zejména ve východní oblasti Rakouska. Důvodem jsou vyšší roční teploty, zvýšený výpar, a tedy nižší dostupnost vody, stejně jako v posledních letech stále častější výskyt bleskových povodní, které způsobují obrovské škody na infrastruktuře i v intravilánu splachem půdy. Transport sedimentů lze proto považovat za cenný ukazatel velkoplošného koloběhu vody a živin. V rámci tohoto bilaterálního projektu budou sdíleny zkušenosti česko-rakouského projektového týmu v oblasti ekohydrologického modelování rozdílných měřítek tří studijních oblastí (HOAL experimentální povodí, 60 ha; oblast Retzer, části povodí mezi cca 0,5 a několika stovkami ha; Vrchlice, 10 000 ha). Toto umožní pracovat s tzv. up and downcalingem a rozumně tak interpretovat a aplikovat výsledky.

ROZVOJ A STANDARDIZACE EVROPSKÝCH SIMULÁTORŮ DEŠTĚ A POVRCHOVÉHO ODTOKU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
8J23DE006
Anotace

Projekt je zaměřen na vědeckou výměnu a zahájení společných aktivit mezi Skupinou půdních věd a geomorfologie na univerzitě v Tübingenu a Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze v oblasti pokročilých měření eroze pomocí simulátorů srážek. Obě instituce disponují odbornýmizobrazit více znalostmi v oblasti simulačních systémů malého (Tübingen) a velkého (Praha), jejichž kombinace bude mít velkou přidanou hodnotu pro budoucí projekty v oblasti výzkumu eroze. Zvláštní pozornost bude věnována standardizaci měřicích zařízení. Za tímto účelem obě partnerské instituce zahájí rozsáhlejší spolupráci, například v rámci akce EU COST. Workshop zahájený tímto způsobem, který by svedl dohromady přední evropské aktéry ve výzkumu eroze, by byl pro vědeckou obec velmi zajímavý a vypracování odpovídajícího návrhu je deklarovaným cílem této výměny. Kromě toho bude během projektu vypracována společná studie se srovnávacím pohledem na různé aspekty simulovaných studií eroze a publikována v mezinárodním časopise.

SYNERGIE VÍCEÚROVŇOVÉHO MODELOVÁNÍ A STROJOVÉHO UČENÍ: STRATEGIE PRO BIOMEDICÍNSKÉ VĚDY A BOJ PROTI RAKOVINĚ

Pracoviště
Období
1. 7. 2023 - 30. 6. 2025
Kód
8X23029
Anotace

Fueled by rapid technology developments and the battle against health threats, the biomechanical and biomedical sciences are collecting more data than ever. However, this does not mean that the intelligent use of new technology has advanced problem-solving skills. In fact, new technology haszobrazit více sometimes made the problem more acute. For example, where once arterial blockages were detected by chest X-ray, doctors can now use cardiac CT angiography, which shows the heart and coronary arteries in dramatic 3D images. However, difficult as it is to believe, there can be such a thing as too much information, especially from new imaging technology. There is a critical need to reevaluate the current approach to analyze and interpret the data gathered on human health based on machine learning. On the one hand, machine learning is indeed a powerful technique to integrate multimodality and multi-fidelity data, and thus reveal correlations between intertwined phenomena. When properly used, the Synergy of multiscale Modeling and machine Learning (SML) can provide an efficient and reliable decision-making tool for dealing with complex problems characterizing the applications in biomechanics and biomedicine.

MINISTERSTVO VNITRA

AUTONOMNÍ PROSTŘEDEK PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU V EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÝCH OBLASTECH

Období
3. 1. 2022 - 29. 12. 2023
Kód
VB01000057
Anotace

ředmětem řešení projektu je vývoj a realizace prototypu vysoce automatizovaného detekčního a odminovacího systému rozsáhlých oblastí, implemntující vysoký podíl umělé inteligence a robotizace v procesu detekce, identifikace a manipulace s nebezpečným materiálem. Navrhovaný systém předpokládá použitízobrazit více a řešení celé řady komponent, primárně se jedná o: centrální řídící a komunikační systém, pozemní a vzdušné robotické prostředky provádějící automatickou detekci, identifikaci, manipulaci a případně i likvidaci nebezpečných zařízení v prostoru nasazení a dále pak nový typ bezkontaktního detektoru umožující sken 3D vnitřní struktury zkoumaného materiálu.

INOVACE A ROZVOJ NÁSTROJŮ V OBLASTI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2025
Kód
VJ01010046
Anotace

Projekt vychází z potřeby inovace současných postupů, přístupů a technik v rámci procesu zjišťování příčin vzniku požárů. Z důvodů absence komplexnosti a aktuálnosti vědeckých poznatků spolu s nedostatečnou reflexí předních světových zvyklostí a znalostí je projekt orientovaný na tvorbu nástrojů,zobrazit více které stávající postupy, přístupy a techniky sjednotí se současným stavem ve světě společně s využitím moderních vědeckých poznatků. Výsledky projektu se zaměřují na sjednocení a systematizaci výkonu všech složek podílejících se na vyšetřování požárů.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

POSOUZENÍ PODÍLU SEDIMENTŮ NA EUTROFIZACI NÁDRŽÍ A MOŽNOSTÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
QK22020179
Anotace

Cílem projektu je vytvoření moderního metodického přístupu ke stanovení vlivu sedimentů na jakost vody v nádržích. Cílem výzkumu je zjistit, které sedimenty, a ze kterých míst v nádrži ovlivňují zejména ve vegetačním období jakost vody nejvíce. Propojením oddělených přístupů v oborechzobrazit více hydromorfologie, hydrodynamiky, chemie a ekologie ekosystémů, včetně zjištění o imobilizaci železa organickými látkami, chceme docílit efektivního stanovení podílu sedimentů na živinovém znečištění vody. Sledování budou prováděna na vzorku 12 nádrží a jejich povodí, zahrnujícím různou n. m. výšku a geologii podloží v povodí, aby tak byla možná extrapolace výsledků i na další nádrže. Součástí projektu bude návrh opatření pro zlepšení vlastností sedimentů a prevenci vstupu rizikových sedimentů do nádrží.

VYUŽITÍ NOVÝCH PŮDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Kód
QK22010261
Anotace

Cílem projektu je: sestavit metodiku ověřování půdoochranného účinku zvolených technologií pěstování plodin přímo v provozních podmínkách, navrhnout a ověřit takové způsoby protierozní ochrany v zemědělských podnicích, které budou účinné, šetrné k životnímu prostředí a které zároveň neohrozízobrazit více konkurenceschopnost českého zemědělství, zlepšit způsoby hospodaření ve spolupracujících podnicích přenosem výsledků do operační skupiny a demonstračních farem, ověřené postupy prezentovat zemědělské praxi i odborné komunitě a dotčeným orgánům státní správy.

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

VYUŽITÍ VYŠŠÍCH MNOŽSTVÍ R-MATERIÁLU V ASFALTOVÝCH SMĚSÍCH S ASFALTOVÝMI POJIVY TYPU PMB

Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Kód
CK01000158
Anotace

Cílem projektu je vyvinutí asfaltových směsí s použitím vyššího množství R-materiálu v kombinaci s PmB asfaltovými pojivy. Tento typ asfaltových směsí by měl umožnit využít cca 20 % až 50 % R-materiálu v asfaltových směsích, které jsou vyráběny s polymerem modifikovanými pojivy. Cílem projektu jezobrazit více vývoj kombinovaných přísad, které budou umožňovat využití rejuvenátorů a SBS modifikací.

ADAPTACE FRANCOUZSKÉ METODY HODNOCENÍ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ DO PODMÍNEK ČR

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
CK02000293
Anotace

V krátké době je třeba na národní úrovni přijmout do praktického použití podrobné technické předpisy pro stavbu železničních tratí pro rychlost jízdy vlaků více než 200 km/h. Projekt je zaměřen na adaptaci francouzských zkušeností s výstavbou konstrukce pražcového podloží u vysokorychlostníchzobrazit více železničních tratí do podmínek České republiky. Posouzeny budou odlišnosti v pojetí geotechnického průzkumu, hodnocení geologických podmínek stavby a zemních materiálů i při návrhu, zřizování a hodnocení konstrukce pražcového podloží mezi dosavadní praxí v České republice a postupy používanými ve Francii. Cílem bude prostřednictvím laboratorních zkoušek, matematického modelování i zkoušek v reálném prostředí prověřit variantní řešení skladby pražcového podloží, včetně využití geosyntetických prvků.

ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI OSTĚNÍ TUNELŮ VYUŽITÍM INFORMAČNÍCH MODELŮ A NOVÝCH PŘÍSTUPŮ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
CK02000175
Anotace

Navrhovaný projekt cílí na zvýšení bezpečnosti provozu a snížení rizika vad tunelů, čímž podporuje udržitelnost dopravy v ČR. Navrhované cíle jsou nové a aktuální a jsou podpořené stanovisky SŽ, CzTA a ŘSD. a) Vypracování metodiky postupu sledování tunelového ostění po celé období jeho životníhozobrazit více cyklu, získávání a jednotné ukládání dat potřebných pro vyhodnocování jeho chování a technického stavu s cílem zjištění příčin vad a snížení poruchovosti. b) Vytvoření katalogu vad ostění obsahujícího možné příčiny jejich vzniku a návrh sanace. c) Vytvoření databázové struktury, umožňující jednotným a přehledným způsobem shromažďovat data pro vyhodnocení chování ostění, zjišťování jeho aktuálního stavu, návrh sanací a sledování jejich historie po dobu životního cyklu s možností využití v BIM

OPTIMALIZACE VÝSTAVBY A TRVANLIVOSTI MOSTŮ, S VYUŽITÍM NOVÉHO KOMPOZITNÍHO ŘEŠENÍ PRO APLIKACI UHPC A BĚŽNÝCH BETONŮ, MINERALIZOVANÝCH PŘÍMĚSÍ A DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
CK02000047
Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvořit nový kompozitní materiál sestávající z filigránového prefabrikátu vhodného tvaru z UHPC s následnou implementací vybraných druhotných materiálů.Kompozitní materiál bude kvalitnější a bude snižovat následné ekonomické výdaje spjaté s provozem, trvanlivostí, četnostízobrazit více oprav a kontrol u mostních staveb. Projekt se dále bude zabývat novými technologickými postupy a mechanizací pří výstavbě mostních konstrukcí vlivem nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ve stavebním odvětví. Aplikace bude soustředěna na podjezdové výšky, kde se nehodí užití prefabrikátů a části spojitých nosníků, dále konstrukcí, které jsou vystaveny nepříznivým vlivům prostředí. Cílem je efektivně využít vlastností jednotlivých komponent. Projekt má velkou podporu RSD a dalších institucí.

KRITERIÁLNÍ METODA HODNOCENÍ HLUČNOSTI MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ PO ZABUDOVÁNÍ

Období
1. 1. 2021 - 30. 6. 2024
Kód
CK02000304
Anotace

Cílem projektu je vyvinout jednotnou kriteriální metodu hodnocení hlučnosti mostních závěrů (dále MZ) a návazných konstrukcí (ložisek, táhel) po zabudování. Tato metoda umožní stanovit jednotné kontrolní mechanismy pro kvantifikaci hlučnosti různých typů MZ, dle vzniklého požadavku ŘSD ČR (viz. dálezobrazit více). Díky tomu bude možné jednotně definovat a průběžně a pravidelně kontrolovat parametry MZ z hlediska hlučnosti, jak na straně výrobců (jednotná deklarace parametrů), tak na straně provozovatelů mostů (vliv na hlukovou zátěž emitovanou do okolí) během celého životního cyklu MZ (návrh-realizace-provoz-výměna). Plánovanou certifikací metody oprávněným orgánem (MD ČR) vznikne nástroj pro efektivnější způsob návrhu, provozování MZ za účelem snížení hlukové zátěže emitované do okolí komunikace.

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH METOD PRO OPTIMALIZACI VÝPOČETNÍCH POSTUPŮ PRO STANOVENÍ KAPACITY TURBOOKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK

Období
1. 1. 2022 - 30. 6. 2024
Kód
CK03000156
Anotace

Doplnění metodiky výpočtu kapacity turbookružních (spirálovitých okružních) křižovatek o reálné rozdělení intenzit do jízdních pruhů na vjezdu - zjištění potřebných hodnot pro metodiku bude realizováno pomocí dopravních průzkumů a mikrosimulačních modelů. Ověření a případná úprava hodnot veličinzobrazit více vstupujících do výpočtu kapacity v současné metodice a to pomocí průzkumů provedených na nově zprovozněných křižovatkách.

INTELIGENTNÍ METODY POŘIZOVÁNÍ A ANALÝZY DIGITÁLNÍCH DAT PRO INSPEKCE MOSTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
CK03000168
Anotace

Z hlediska bezpečnosti mostních konstrukcí je nutné provádět jejich pravidelné inspekce, které často vyžadují zřízení přístupu pomocí horolezeckého vybavení, výsuvných plošin či podpůrných konstrukcí. Zřízení takových přístupů je nákladné, časově náročné a často vede k nutnosti uzavírky častizobrazit více dopravy. Značná část obhlídky pro inspekce mostních konstrukcí lze v dnešní době realizovat pomocí bezpilotních systémů, které jsou velmi efektivní, automatizované a časově úsporné. Projekt je zaměřen na vývoj automatizované technologie pro stanovení inspekčních bodů a plánování trajektorie letu a sběru dat s ohledem na bezpečnost provozu a požadované rozlišení obrazových dat. Získaná data budou následně analyzována pomocí umělé inteligence pro detekci vad a poruch. Zjištěné vady a poruchy budou lokalizovány na digitálním modelu mostu a zpřístupněny ve formě BIM.

ZVYŠOVÁNÍ ÚNAVOVÉ ODOLNOSTI EXPONOVANÝCH SVAŘOVANÝCH DETAILŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ PRO NOVÉ MOSTY, OPRAVY A MOSTNÍ PROVIZORIA

Období
1. 3. 2022 - 28. 2. 2025
Kód
CK03000162
Anotace

Cílem projektu je zvýšení životnosti detailů svařených z vysokopevnostní oceli a vystavené časově proměnlivému zatížení. Zkoumán bude potenciál metody vysokofrekvenčního opracování svarových spojů (HFMI = High-Frequency Mechanical Impact). Tuto metodu pro zvýšení únavové pevnosti svarů doporučujezobrazit více International Institute of Welding, přesto ale není normalizována ani plně pokryta experimenty. Ověřeny budou aplikace HFMI na únavově exponované konstrukce v režimech zatěžování, kde zatím není dostatek experimentů. Výstupy z projektu budou využitelné při budoucím řešení nastíněných problémů zajištění bezpečnosti ČR. Cílem je získat nové teoretické poznatky, praktické zkušenosti i zručnost při aplikaci metody HFMI pro zvyšování únavové pevnosti svarových spojů z vysokopevnostních ocelí.

IMPLEMENTACE NOVÉ TECHNOLOGIE MONOLITICKÉHO OSTĚNÍ TUNELŮ RAŽENÝCH TBM VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Kód
CK03000045
Anotace

Hlavním cílem projektu je vývoj a výzkum nové energeticky úsporné průmyslové technologie monolitického ostění tunelů TBM, přinášející úsporu času, místa a dopravy, implementací v oblasti podzemních staveb ve stavebním a dopravním inženýrství na Národním a Evropském trhu. Cíle bude dosaženo,pomocízobrazit více aplikovaného výzkumu a účinnou spolupráci s univerzitou CVUT v Praze a dále možností razící stroj pro tuto technologii upravit od společnosti Herrenknecht,spolupracující dlouhodobě s hlavním řešitelem projektu.V rámci projektu vzniknou tři výsledky a to Fuzv,Gfung,Zpolop a NmetS.Technologie dále přinese velkou finanční úsporu a má pozitivní dopad na životní prostředí,neboť segmentové ostění vyžaduje výrobnu a rozsáhlou skládku, u nové technologie tento process odpadá. Projekt má podporu RSD, CzTA.

VÝVOJ KOMPOZITNÍHO KLUZNÉHO TRNU A METODIKA JEHO POUŽITÍ V LINIOVÝCH STAVBÁCH

Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
CK04000009
Anotace

Cílem projektu je vývoj konstrukce a technologie výroby optimalizovaného kompozitního kluzného trnu, který bude plnohodnotnotnou alternativou k současnému celokovovému provedení s tenkostěnným opláštěním. Navrhované řešení bude využívat jádro z čedičového aglomerátu, tj. splétaných čedičových vlákenzobrazit více prosycených pojivem, a buď tenké silikonové opláštění nebo silnější vrstvu z termoplastického polymeru vyztuženého rozptýlenými skelnými vlákny. Jednotlivé konstrukční varianty budou podrobeny fyzikálním testům dle současných i připravovaných normových požadavků. Chování trnu v cílové aplikaci v liniových stavbách bude posouzeno pomocí numerické analýzy. V rámci projektu bude též vypracována metodika/technický předpis pro návrhu a montáž kompozitních kluzných trnů v liniových stavbách.

VÝZKUM A VÝVOJ INOVATIVNÍCH METOD A MATERIÁLŮ PRO NAVRHOVÁNÍ TUNELOVÝCH STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
CK04000274
Anotace

Hlavním cílem projektu je pomocí výzkumu v oblasti požární bezpečnosti tunelů vytvořit výstupy, které umožní projektantům navrhovat bezpečnější silniční a železniční tunely. Prvním cílem je pomocí parametrické studie v oblasti pokročilého modelování požárů vytvořit metodiku popisující, kdy lzezobrazit více modelovat požáry zjednodušeně, a jak modelovat požáry pomocí pokročilých modelů. Druhým cílem je vyvinout software pro stanovení teplot v konstrukci tunelu při požáru, a poskytnout tak nástroj pro přesnější návrh konstrukcí tunelů. Třetím cílem je skrze experimentální vývoj vytvořit metodiku obsahující doporučení pro návrh vhodných receptur betonů pro nosné konstrukce tunelů z hlediska požární odolnosti a příklady těchto receptur.

IDENTIFIKACE A MONITORING PROGRESIVNÍ KOROZNÍ I NEKOROZNÍ DEGRADACE OCELOVÝCH MOSTŮ POMOCÍ PLATFORMY IOT

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
CK04000042
Anotace

Cílem projektu je vývoj nedestruktivních metod, které umožní detekovat počínající degradaci ocelových mostů (korozní, únavovou), a to zejména za pomocí metod akustické emise a vibračních metod. Další cíl se zaměřuje na vývoj nových autonomních snímačů zrychlení, použitelných ve smíšeném poli hustýchzobrazit více snímačů s cílem detekce poškození mostních konstrukcí. Snímače zrychlení budou doplněny autonomními snímači dalších veličin, jako jsou např. poměrná přetvoření a posuny. Monitorovací systém bude doplněn technologií digitálního modelu (dvojčete), který umožní identifikovat chování mostu odpovídající běžnému provozu a zatížení tak, aby byla rozpoznatelná jeho degradace. Metody detekce degradace budou ověřeny na reálné konstrukci silničního nebo železničního mostu.

SYSTÉM PREVENCE PORUCH A KOLAPSOVÝCH STAVŮ SVAHŮ LINIOVÝCH STAVEB S POUŽITÍM VLÁKNOVÝCH SENZORŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Kód
CK04000144
Anotace

Cílem projektu je návrh, vývoj a zhotovení prototypu monitorovacího systému poruch a kolapsových stavů v povrchové vrstvě zemních svahů liniových staveb založeného na vláknově-optických senzorech. Systém prevence vzniku kolapsových stavů povede k zásadnímu zvýšení bezpečnosti dopravní infrastrukturyzobrazit více. Vědecko-výzkumným cílem je za použití laboratorních zátěžových stavů pomocí dešťových simulací odvodit metodu přenosu pohybu svrchní vrstvy půdy na senzory. Druhým cílem je ukotvení a aplikace senzorů do půdní vrstvy a do stabilizačních geotextilních rohoží. Ověření bude provedeno na reálných svazích liniových staveb pomocí geodetických metod a Dálkového průzkumu Země. Dalšími cíli je software pro zpracování a vizualizaci dat včasné detekce poruch a užitným vzorem chránit vyvinuté řešení.

POKROČILÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO STRATEGICKÉ VYUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ (VEP)

Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Kód
FW01010195
Anotace

Hlavním cílem projektu je navrhnout pokročilou úpravárenskou technologii, která dokáže výstup tuhého materiálu z procesu spalování, dnes obtížně uplatnitelný produkt na trhu vzhledem k nutným ekologizačním opatřením, zpracovat na pokročilý materiál, klasifikovatelný podle harmonizovaných norem azobrazit více legislativy týkající se stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, čímž se rapidně zvýší jeho užitná hodnota. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodný postup pro nakládání a hodnocení vedlejších energetických produktů, které nelze využít podle harmonizovaných norem. Bude nutné stanovit požadavky na základní chemické, fyzikální a mechanické parametry tak, aby tyto produkty byly zdravotně a environmentálně nezávadné a aby byl garantován mechanizmus pro zaručení jejich kvalitativních parametrů.

MIKROSTRUKTURÁLNÍ MODIFIKACE SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ PRO SNÍŽENÍ TLAKŮ NA BEDNĚNÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Kód
FW01010521
Anotace

Hlavním cílem projektu je nalezení optimálních aditiv a jejich kombinací, které splňují požadavky na tixotropii a redukci bočních tlaků na bednění pro směsi samozhutnitelných betonů (SCC). Tato aditiva a jejich použití bude navrženo z hlediska efektu na mikrostukturu betonu a interakcí s dalšímizobrazit více složkami betonu. Bude podrobně monitorován jejich efekt na vývoj bočních tlaků a bude navržen model pro jejich výpočet. Cílem je efektivní a eknomický návrh bednění pro vysoké konstrukční prvky jako jsou stěny a sloupy při zachování výhod SCC směsí.

POKROČILÝ NÁVRH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ/PRVKŮ VYBAVENÝ

Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Kód
FW01010392
Anotace

Cílem projektu je příprava nástroje, který využije metodu konečných prvků na návrh detailů a prvků konstrukcí s podporou strojového učení.

VÝVOJ OPTOVLÁKNOVÝCH MĚŘIDEL PRO PODZEMNÍ STAVBY A OPĚRNÉ KONSTRUKCE

Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Kód
FW01010384
Anotace

Hlavním cílem projektu je rozšíření možností současných postupů kontrolního sledování v geotechnice a vývoj nových optovláknových měřidel geotechnického monitoringu odolných vůči různým rušivým vlivům a do mechanicky agresivních prostředí jako je stříkaný beton užívaný pro zajištění výrubuzobrazit více podzemních staveb primárním ostěním. Dílčími cíli jsou - Snížení nutné prodlevy při instalaci měřicích prvků během výstavby a získání detailní informace o přetváření prostředí stavby nebo geotechnické konstrukce či jejích konstrukčních prvků, a to již během stavby např. prvků zajištění konstrukce, kdy dosud používané metody buď není možné využít, nebo poskytují omezené množství dat. - Vývoj optovláknových měřidel na principu FBG (Fiber Bragg Gratings) umožňujících trvalou nebo opakovanou instalaci s cílem rychlejší instrumentace a vyšší výstižností výsledků měření. - Vývoj optovláknového měřicího prvku a metody instalace s potenciální možností identifikace koroze nosných součástí opěrných systémů pomocí metody BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis). Jde o měření v zainjektované předpínací výztuži pro zemní kotvy s přesahem pro další inženýrské konstrukce.

OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH OBYTNÝCH BUDOV A PRO PRODLOUŽENÍ JEJICH TRVANLIVOSTI

Období
1. 3. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
FW03010422
Anotace

Hlavním cílem řešení projektu je vývoj metodických postupů a opatření pro snížení znečištění vnitřního prostředí nízkoenergetických a pasivních obytných budov (rámových a panelových dřevostaveb). Na základě monitoringu a diagnostiky vnitřního prostředí budov, zejména s ohledem na vliv technologiezobrazit více provedení staveb, způsobu jejich používání a typu větrání, budou navrženy postupy pro snížení vnitřního znečištění a testována jejich účinnost. Především budou přijata opatření proti pronikání vlhkosti do konstrukce, pro snížení emisí těkavých látek z použitých stavebních materiálů, pro snížení mikrobiologické kontaminace vnitřního prostředí budov a pro prodloužení trvanlivosti staveb.

RECYKLACE A PŘEMĚNA STAVEBNÍHO SÁDROKARTONOVÉHO ODPADU NA NOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY A APLIKACE S PŘIDANOU HODNOTOU

Pracoviště
Období
1. 12. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
FW03010054
Anotace

Cílem projektu je navrhnout koncept řešení sběru, recyklace, zpracování a opětovného využití sádrokartonového odpadu ve stavebnictví. Stavební sádrokartonový odpad vzniká při výstavbě a demolicích, tento odpad je v současné době pouze skládkován bez dalšího využití. Aby bylo možné dosáhnoutzobrazit více stanoveného cíle, bude v rámci projektu navržen “chytrý” kontejner na stavební odpad, recyklační linka a linka na výrobu suchých směsí na bázi sádry s využitím sádrokartonového odpadu. Součástí řešení bude návrh a vývoj nových suchých směsí a výrobků s vysokým obsahem sádrokartonového odpadu. Experimentálně bude testována obvodová stěna vyrobená ze sádrových bloků a tepelné izolace jako alternativní “zelená” varianta tepelného zateplení v pasivním standardu.

LEHKÉ PŘÍČKY SUCHÉ VÝSTAVBY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
FW03010271
Anotace

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj lehkých příček suché výstavby s vysokou odolností proti mimořádným zatížením. Jednat se bude o komplexní modulový systém na bázi ocelové konstrukce s hliníkovými profily osazené kompozitovými vysokopevnostními a sádrokartonovými deskami. Využito bude principuzobrazit více zádržných systémů a dynamických brzd aplikovaných při sanaci skal. Systém bude schopen opakovaně přenášet mechanická zatížení spojená s nenadálými ataky osob nebo bezpečnostně rizikovými provozy. Účelem systému je eliminace ohrožení lidského života a ochrany stavební konstrukce a majetku.Určen bude pro stávající i nové konstrukce. Výstupem projektu bude prototyp nového panelu a hybridní lanový a rámový 2D a 3D nosný ocelový systéme.

VÝVOJ ZVUKOABSORPČNÍHO BETONU PRO INTERIÉROVÉ APLIKACE

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
FW03010173
Anotace

Hlavním cílem projektu je vyvinout „zvukoabsorpční beton“, materiál, který spojí požadavky na estetickou kvalitu pohledového betonu a nároky na zvukově-absorpční vlastnosti materiálů běžně používaných v rámci prostorové akustiky. Primárně se předpokládá jeho použití ve formě obkladových panelů.zobrazit více Druhým cílem je vytvořit frekvenčně modulární provedení panelů, díky kterému bude možné docílit optimálních akustických parametrů prostoru při zachování žádané designové jednoty, tj. bez nutnosti kombinovat pro různá kmitočtová pásma akustické prvky ve zcela odlišném vizuálním provedení. Třetím cílem je vytvoření monolitické varianty řešení, která by umožnila realizaci bezespáré absorpční plochy. Pro složky betonové směsi bude snahou v maximální možné míře využívat druhotné suroviny.

VÝVOJ A VÝZKUM POKROČILÝCH MATERIÁLŮ PRO OCHRANU A OPRAVU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Kód
FW03010256
Anotace

Hlavním cílem projektu je vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí, které by v závislosti na parametrech porézního prostoru podkladu, vzniku trhlin, jejich šířce a charakteru umožnily zajistit strukturální stabilitu poškozené betonové konstrukce a jejízobrazit více trvanlivost, s ohledem na negativní vlivy spojené s průsakem vody a v ní obsažených vodorozpustných solí.

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE NOVÉ GENERACE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBJEKTŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Kód
FW03010141
Anotace

Cílem projektu je zavedení vysoce výkonné sendvičové konstrukce poskytující různou úroveň balistické ochrany do praxe a tím zvýšit odolnost stávající kritické infrastruktury (KI) a zabezpečit ochranu života a zdraví osob pohybujících se v jejím okolí. Zvýšení odolnosti KI lze částečně dosáhnoutzobrazit více pomocí přídavných vrstev, které se aplikují přímo na stávající konstrukci nebo za pomocí použití celých sendvičových konstrukcí nové generace, skládající se nejmodernějších materiálů vyvíjených na poli obranných a ochranných konstrukcí. Cílem projektu je vedle poskytnutí balistické odolnosti také absolutně potlačit jakékoli odražení nebo vyražení materiálu ze zadní nebo přední strany sendvičového panelu a dosáhnout tak 100 % zastavovacího efektu s 0% sekundárních fragmentů.

TERAPEUTICKÝ VOZÍK PRO DĚTI S KOMBINOVANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM K CELODENNÍMU UŽITÍ V ŠIROKÉM SPEKTRU AKTIVIT

Období
1. 1. 2021 - 1. 1. 2024
Kód
FW03010688
Anotace

Cílem projektu je vývoj lehkého therapeutickeho a manipulačního vozíku pro těžce postižené děti či atrofické handicapované dospělé pacienty do 40 kg jak v domácí, asistované, tak ústavní péči. Vozík integruje zásadní parametry konvenčních prostředků splňujících specifické požadavky každodenníchzobrazit více potřeb pacienta, zejména polohování sedačky do různých výšek a různé konfigurace. Vyvinutý vozík by měl být lehký a kompaktní. Mělo by být možné ho přepravovat v osobních automobilech. Měl by splňovat současné estetické standardy spojené s dnešními požadavky moderního života jako jsou sociální integrace pacienta, ale i ošetřovatele či rodiny. Měl by evokovat příjemnost a “normalitu”, aby se pacient a ošetřovatelé cítili dobře v kontaktu se zdravými jedinci.

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU HISTRUCT O MOŽNOSTI OPTIMALIZACE NA GLOBÁLNÍ STABILITU A MOŽNOSTI ANALÝZY KOMBINACÍ NÁVRHŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Kód
FW04020163
Anotace

Cílem projektu je rozšíření technických možností systému HiStruct o možnost efektivního návrhu průmyslových podpůrných konstrukcí (věží, lávek, stožárů) s volitelnou automatickou optimalizací štíhlých konstrukcí na efekt globální stability konstrukce a možnosti analýzy kombinací návrhuzobrazit více parametrického modelu konstrukce.

VÝZKUM A VÝVOJ PONTONOVÉHO HYDRAULICKÉHO MODULÁRNÍHO SYSTÉMU A UNIVERZÁLNÍHO SYSTÉMU ELEKTROPOHONU PRO PONTONOVÝ SYSTÉM

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
FW06010741
Anotace

Hlavním cílem řešení projektu je vyvinout a otestovat „PHMS-150“ (Podpěrný hydraulický modulární systém) a „EPOJ“ (Elektrická pohonná otočná jednotka), následně prověřit jejich vlastnosti při praktickém použití prostřednictvím navrženého řešitelského týmu, dle stanoveného harmonogramu a etap.zobrazit více Dosažení cíle předpokládáme k datu ukončení projektu (konec r. 2025). Definovaný cíl je konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný.

SYSTÉM UHLÍKOVÝCH LAMEL NOVÉ GENERACE SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO ZESILOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Období
2. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Kód
FW06010142
Anotace

Cílem projektu je zavedení systému vysoce odolných lamel poskytujících různou úroveň protipožární ochrany do praxe a tím zvýšit odolnost stávající infrastruktury a zabezpečit ochranu života a zdraví osob při zachování stávajících užitných vlastností stavebního objektu. Současné lamely mají nulovouzobrazit více požární odolnost. Řešením projektu je inovace, která spočívá ve zvýšení požární odolnosti a zajištění vysoké odolnosti lepených lamel vůči vysokým teplotám pomocí pokročilých materiálů. Základní inovací a komerční potenciál má toto řešení z důvodu, že není snižován konstrukční prostor ochrannými konstrukcemi, jako jsou například podhledy apod, a protipožární odolnost je zabezpečena samotnou lamelou, resp. lamelou s protipožárním vrstvou, ochrannou omítkou nebo stěrkou.

VYUŽITÍ DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PRO POSOUZENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

Období
1. 6. 2020 - 31. 5. 2024
Kód
SS01020366
Anotace

Cílem projektu je vytvořit mapu a databázi ČR lokalit s deficitem ekosystémových funkcí, které jsou reálně ohrožené přívalovými srážkami a mají negativní dopad na okolí. Hlavní metodou bude využití dálkového průzkumu Země. Cílem je stanovit postupy využití těchto dat pro predikci rizika erozníhozobrazit více poškození a sledování dopadů na drobných vodních tocích. Na tréninkových historických srážkových událostech bude ověřeno využití družicových dat pro sledování on-site efektů (eroze, lokální snížení růstu) a zejména off-site efektů lokálního charakteru (transport splavenin, eutrofizace malých vodních nádrží a jejich zanášení). Do hodnocení budou zahrnuty stavy před sledovanou událostí (vegetační pokryv, drsnost povrchu, vlhkost). Výzkumnými cíli jsou: Optimalizovat metody zpětné identifikace konvektivních srážkových epizod z adjustovaných radarových odrazů. Otestovat využitelnost dostupných optických a radarových družicových dat pro identifikaci on-site a off-site dopadů přívalových srážek. Využít družicová data pro posouzení aktuálního stavu povodí před srážkou. Zlepšit možnosti predikce dopadu přívalových srážek v monitorovaných lokalitách díky znalosti iniciálního stavu povodí. Aplikačními cíli poté jsou: Pro zájmové lokality aplikačních garantů vyhodnotit dopady erozně odtokových epizod a rizika spojená s jejich opakováním. Vytvoření mapy a databáze rizikových lokalit a posouzení míry ohrožení jejich ekosystémových funkcí. Vyhodnocení přínosu družicových dat pro kvalitu posouzení uvedených rizik.

POTENCIÁL A RIZIKA ZÁVLAH NA ÚZEMÍ ČR V MĚNÍCÍM SE KLIMATU

Období
1. 4. 2020 - 31. 3. 2024
Kód
SS01020052
Anotace

Cílem projektu je vytvořit mapu a veřejnou databázi ČR z hlediska potenciálu a nedostatků vody pro závlahové účely v očekávaných změnách klimatu. Dílčím cílem projektu je na jedné straně vymezení oblastí s vysokým produkčním potenciálem zároveň ohrožených suchem a na druhé straně v různýchzobrazit více měřítcích určovat potenciální zdroje vody podporující zadržování vody v krajině. Od optimalizace ostrovních závlahových systémů malých farem po zdroje vody v měřítku potřeb větších regionů. Nedílnou součástí projektu je monitoring, sledování a optimalizace lokální závlahové soustavy v porovnání s možnostmi velkých závlahových soustav. Hlavním cílem je sledování vláhového režimu v půdě s dopadem na transpiraci a růst konkrétních plodin.

CENTRUM VÝZKUMU VODA

Období
1. 7. 2020 - 31. 12. 2026
Kód
SS02030027
Anotace

Projekt reagující v plné šíři na zadávací dokumentaci poskytovatele

VÝVOJ EFEKTIVNÍCH NÁSTROJŮ PRO MINIMALIZACI VZNIKU STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU, JEHO MONITORING A OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
SS03010302
Anotace

Cílem projektu je nalézt optimální soubor nástrojů a podkladů, které pomohou efektivně ve stavebnictví – v pozemním stavitelství i v infrastruktuře – využít stavební a demoliční odpady (SDO), např. v kombinaci s druhotnými surovinami z jiných odvětví průmyslu. V důsledku těchto kroků bude omezenozobrazit více množství již skládkovaného a nově vzniklého stavebního a demoličního odpadu, snížení emisí a zároveň zavedení nových postupů vedoucích k vývoji nových materiálů. Nové materiály z recyklovaného odpadu mohou mít srovnatelné užitné vlastnosti s konvenčními při použití vhodných metod jejich separace, recyklace a modifikace. V projektu bude jednoznačně kladen důraz na ekologii a využití nástrojů pro hodnocení dopadu na životní prostředí. Předkládaný návrh si klade za úkol připravit potřebné podklady pro novelizaci a přípravu metodik pro recyklaci SDO tak, aby tyto výsledky byly uplatnitelné MŽP.

MODELOVÁNÍ VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ FOSFOREM A NÁVRHY EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGIE KE SNÍŽENÍ OBSAHU ŽIVIN VE VODÁCH V POVODÍ LABE

Období
1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Kód
SS03010332
Anotace

Cílem projektu je zpracovat, verifikovat a připravit pro návrhy efektivních opatření simulační model znečištění vod fosforem v české části mezinárodní oblasti povodí Labe. Simulační model se stane jedním z klíčových nástrojů pro naplňování cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách vzobrazit více mezinárodní oblasti povodí Labe přijaté v roce 2018 Mezinárodní komisí pro ochranu Labe. Výstupy simulací budou využity pro návrhy efektivních opatření ke snížení celkové zátěže vodních útvarů reaktivním fosforem a tím i ke snížení eutrofizace vnitrozemských, pobřežních a mořských vod v mezinárodním povodí Labe. Výsledky projektu budou využity pro návrhy opatření a posuzování záměrů opatření v plánech dílčích povodí podle Rámcové vodní směrnice a pro rozhodování vodoprávních úřadů a správců povodí.

ZAVEDENÍ NOVÝCH METODICKÝCH POSTUPŮ V OCHRANĚ PŮDY PŘED EROZÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Kód
SS05010161
Anotace

Cílem projektu je vytvořit novou komplexní metodiku protierozní ochrany, zahrnující problematiku všech erozních procesů probíhajících na zemědělských půdách v ČR. Bude syntetizovat zásadní, ač v současnosti roztříštěné, nové poznatky výzkumu a praxe z ČR i zahraničí. Metodika umožní dosaženízobrazit více konsensuálního postupu pro vyhodnocování erozní ohroženosti zem. půdy a návrhů relevantních opatření, prakticky využitelných pro subjekty státní správy, projekční i zemědělské praxe, akademické a výzkumné pracovníky. Současná nejednotnost přístupů je vnímaná jako zásadní problém pro realizaci protierozních opatření. Bude vytvořena databáze aktualizovaných faktorů, datové uložiště a distribuční kanály; vyhodnocena použitelnost různých metod řešení; zpracována syntéza poznatků se zapojením praxe.

AKTUALIZACE KONCEPTU PŘÍPUSTNÉ ZTRÁTY PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
SS05010180
Anotace

Cílem projektu je komplexně definovat přístup k určení maximální přípustné ztráty půdy vodní erozí s ohledem na různé metody stanovení a přístupy k jejímu hodnocení, zachování produkční schopnosti půd a dopady na kvalitu vody, navazující infrastrukturu a přírodní ekosystémy. Dosud je přípustnázobrazit více ztráta stanovena výhradně za účelem ochrany úrodnosti půdy a ostatní hlediska (kvality vody, škody na infrastruktuře a na přírodních složkách krajiny, apod.) jsou opomíjeny. Nově doporučené hodnoty přípustné ztráty budou postaveny na reálné míře ztráty půdy na zemědělských pozemcích a na respektování požadavků trvalé udržitelnosti ochrany půdy, vody, zemědělství a dalších aspektů. Doporučené výpočetní metody budou zahrnovat kombinaci dlouhodobé průměrné ztráty půdy a procesních epizodních přístupů.

EFEKTIVNÍ KONTROLA NÁVRHU SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍCH

Období
1. 1. 2022 - 29. 2. 2024
Kód
SS05010225
Anotace

Cílem projektu je vyvinout a otestovat softwarový nástroj podporující návrh systémů hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v obcích a kontrolu tohoto návrhu veřejnou správou. Nástroj bude umožňovat jednak výběr způsobu HDV a příslušných objektů podle priorit daných principy HDV, legislativou ČR azobrazit více požadavky obcí, a to v závislosti na přípustnosti a proveditelnosti jednotlivých způsobů HDV, jednak dimenzování objektů a systémů HDV. Výstupem bude standardizovaný protokol, v němž bude zobrazen check list výběru způsobu a objektů HDV a použitá vstupní data a výstupy dimenzování. Nástroj tak umožní objektivní kontrolu celého procesu a povede k usnadnění, zrychlení a zefektivnění výkonu veřejné správy a snížení její administrativní zátěže. Nástroj bude doplněn příručkou pro uživatele.

ADAPTACE URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ NA PŘÍVALOVÉ POVODNĚ A SUCHO

Období
1. 5. 2023 - 31. 3. 2026
Kód
SS06010386
Anotace

Urbanizovaná území jsou dnes vystavena hydrologickým extrémům v podobě přívalových povodní a sucha. Současným nedostatkem pro bezpečné zvládání přívalových povodní je absence návrhových přívalových srážek (intenzita, objem, rozložení v prostoru) pro výhledová období na základě simulací klimatickýchzobrazit více modelů (RCM, GCM) včetně krátkých dob trvání (5-10 min) a to nejen z pohledu změn extrémních událostí (s dobou opakování 20+ let), ale i z pohledu změn srážkových extrémů s nižší dobou opakování (2, 5 a 10 let) v kontextu předpokládaného vývoje společnosti (např. scénáře socio-ekonomického vývoje SSP). Urbanizovaná území zároveň čelí nedostatku vody v období sucha, kdy se nabízí využití určitého objemu vody právě z povodňových situací/přívalových srážek. V současné době je snaha zavést řadu adaptačních opatření bez návaznosti na architektonické řešení města, územní plán, ale i bez ověření zdali tato opatření budou dostatečně kapacitní a funkční s ohledem na probíhající změnu klimatu a budoucí klimatický vývoj. Řešení projektu lze rozdělit do 3 úkolů: Tvorba změn srážkových úhrnů způsobených změnou klimatu pro spektrum návrhových srážek o nižší i vyšší době opakování. Vytvoření metodiky, která stanoví technické možnosti ochrany před zaplavením intravilánu v důsledku přívalových srážek vč. možností vytvoření dočasných retenčních objemů v území. Posouzení dopadu změny klimatu na základě odvozených návrhových srážek na komplexním systému adaptačních opatření v urbanizovaných územích (hospodaření se srážkovou vodou - stoková síť - dočasné retenční prostory - nouzové cesty odtoku), na pilotních lokalitách bude provedena kvantifikace a bilanční vyhodnocení.

MATERIÁLY PRO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU - GEOPOLYMERNÍ KOMPOZITY NA ODPADNÍ BÁZI S HYBRIDNÍ VÝZTUŽÍ

Období
1. 5. 2022 - 30. 4. 2025
Kód
TH80020002
Anotace

The main objective of the project “Materials for circular economy - industrial waste based geopolymers composites with hybrid reinforcement” is to design & characterize new eco-friendly geopolymers (GPs) composites based on industrial and mining wastes, ideal for contribution to a circular economy.zobrazit více There is a planned hybrid reinforcement for the material to improve their mechanical and functional properties with using glass bars, basalt fibres and waste products . Designed GPs composites will be dedicated for civil engineering application such as precast elements predominantly for applications in harbours and for the design of industrial floors. The project is important for the development of science as well as potential practical (industrial) application. The project proposal is based on the state-of-the-art science & knowledge - create a new value through international cooperation between Norway, Poland, Romania, Czech Republic and Iceland. The new material will characterize by innovative aspects, such as: • Exploitation of unexplored waste resources - this proposal intends to use unexplored waste streams coming from industrial waste streams such as mining and industrial wastes to develop advanced composite. • Synthesis of min. 50 % waste-based GP, especially by the waste streams with different chemical compositions. • Using a hybrid reinforcement – the number of research with this kind of reinforcement is very limited. • The construction sector lacks innovative solutions for which this project seeks to contribute by developing GPs with enhanced their anti-corrosion and mechanical properties for application in harsh environment such as for the harbour infrastructure (salt water, pollutions and changes of temperatures). Exploration long-term properties and durability for GPs. • Mechanical resistance against erosion by waves and seawater, as well as loaded floors

DEKARBONIZACE MĚST POMOCÍ SDÍLENÍ VÝROBY A DISTRIBUCE TEPLA

Období
1. 11. 2023 - 30. 6. 2026
Kód
TH84020001
Anotace

Cílem projektu je výzkum a vývoj inovativního organizačního modelu pro dekarbonizaci dodávek tepla v městských čtvrtích na příkladu družstev. V projektu se řeší organizační, finanční a právní překážky vlastníků budov, a vyvíjí se organizační prototyp. Prototyp je založen na modelu družstev, který sezobrazit více v Evropě osvědčuje již více než 150 let. V jeho případě je inovativním aspektem spojení majitelů budov a jejich obyvatel do energetického družstva. Velkým rozdílem oproti existujícím společenstvím na výrobu elektřiny jsou vysoké počáteční investiční náklady a spoluvlastnictví tepelné infrastruktury. Za tímto účelem se vyvíjejí organizační a právní modely, jakož i obchodní a finanční model. Tato řešení jsou realizována ve čtyřech „živých laboratořích“, které byly vybrány tak, aby nabízely různé výchozí situace a pokryly tak širší spektrum městských případů. Projekt reaguje na hlavní téma PED Transition a sekundární Energy Communities.

DIAGNOSTIKA A HODNOCENÍ KVALITY KOLEJOVÉHO LOŽE POMOCÍ GEORADARU

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Kód
TITSMD006
Anotace

Cílem projektu je zpracování metodiky pro měření georadarem, vyhodnocení znečištění kolejového lože a provedení pilotního ověření metodiky pro kontinuální diagnostiku a hodnocení míry znečištění kolejového lože pomocí georadaru SIR 30 s anténami HORN. Podmiňujícím krokem bude vytvoření software prozobrazit více on-line ukládání a vyhodnocování naměřených dat pro potřeby koncového uživatele. Výzkumná potřeba představuje progresivní krok k objektivnímu hodnocení reálného stavu konstrukce (stupně znečištění vrstvy kolejového lože), která je v současnosti hodnocena vizuálně (výrazný vliv lidského faktoru) nebo na základě bodové diagnostiky (geotechnický průzkum) a jsou tedy výrazně ovlivněny těmito podmínkami. Nová metodika má kontinuální charakter.

VÝZKUM LÁTEK POŠKOZUJÍCÍCH OZONOVOU VRSTVU A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VE STAVEBNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
TITSMZP207
Anotace

Vytvoření uceleného souboru informací o množství vyprodukovaných izolačních materiálů pro stavební účely s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů (funkce nadouvadla), vymezení relevantního období používání těchto materiálů ve stavebnictví v České republice.zobrazit více Určení reziduálního objemu regulovaných látek a F-plynů v izolačních materiálech zakomponovaných ve stavbách či uložených na skládkách a odhad množství již uvolněných plynů v procesu přirozeného stárnutí. Určení použité vstupní koncentrace plynů (zejména skupiny látek CFC - chlorfluoruhlovodíky, HCFC - hydrochlorfluoruhlovodíky a HFC - částečně fluorované skleníkové plyny). Získání reprezentativního množství vzorků a následná identifikace látek obsažených v izolačních materiálech a stanovení jejich reziduální koncentrace. Vytvoření matematického modelu popisujícího chování materiálu vlivem přirozeného stárnutí - únik plynů a jeho množství. Určení rizik úniku emisí látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů z izolačních materiálů použitých ve stavebnictví vlivem jejich stárnutí a nakládání ve smyslu skládkování (rekontrukce, demolice). Stanovení možností zneškodnění vyřazených stavebních izolačních materiálů s cílem minimalizace úniku emisí nadouvadel.

TECHNOLOGIE PRO TRVALÉ UKLÁDÁNÍ NETUHÝCH RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Pracoviště
Období
1. 7. 2018 - 30. 6. 2024
Kód
TK01030058
Anotace

Cílem projektu je formulace, vývoj a příprava výroby nového typu obalového souboru (OS), který bude kompilovat technologie fixace netuhého odpadu v matrici a jejího funkčního integrování do OS, který bude poskytovat dokonalou ochranu proti úniku ukládaného RAO, jeho monitorování v průběhu ukládaní azobrazit více zamezení šíření negativních vlivů do okolního prostředí.

INŽENÝRSKÁ BARIÉRA 200C

Období
1. 6. 2018 - 31. 12. 2025
Kód
TK01030031
Anotace

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a snížení finanční náročnosti HÚ radioaktivních odpadů. Bezpečnost HÚ je založena na systému bariér, které brání šíření kontaminantů do životního prostředí a expozici obyvatelstva. Doposud byl v ČR (a ve světě) koncept úložiště a veškerý výzkum soustředěn nazobrazit více teploty do 100°C (teplota na hranici kontejneru). Použití vyšší teploty však může přinést výrazné finanční úspory díky snížení nároku na potřebnou velikost úložiště díky vyšší hustotě ukládání. Projekt proto chce pomocí dlouhodobého in-situ experimentu a doprovodného výzkumu kriticky zhodnotit odolnost bariér pří vyšších teplotách. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti díky lepším vstupům do bezpečnostní analýzy-budou získány důležité poznatky o chování jak systému, tak materiálů inženýrské bariéry.

VÝVOJ BEZODPADOVÉ TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍCÍ MODIFIKOVANÝ TAP PRO SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝROBĚ TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE V KLASICKÝCH ZDROJÍCH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020140
Anotace

Základní spalovací zkoušky na existujícím TAP – Orientace v problému spoluspalování a spalování TAP upraveného základním způsobem ve fluidním kotli. Návrh a realizace základní zpracovatelské linky pro zpracování TKO a výrobu TAP jak je definován dle ČSN EN ISO 21640. Základní linka bude koncepčnězobrazit více respektovat nejlepší známe technologie a bude navržena tak aby umožnila třídění TKO dle budoucích požadavků stanovených pro roky 2030 a 2035. Legislativní potenciál využívat po 2035 až 25 % ze všech odpadů energeticky není u nás ani zdaleka využit, využívá se pouze 3,9 %. Nutné je podotknout že TKO tvoří z celkového množství odpadů cca 15 %. Z tohoto množství TKO není nijak využito a zpracováno cca 49,5 %. Tato linka poskytne lokálně realtivně konzistentní TAP pro existující teplárnu. Zároveň poskytne dostatečnou základní bázi pro vývoj komplexního řešení vývoje iTAP a celého navazujícího průmyslu.

DIGITÁLNÍ DVOJČE KONTEJNMENTU JE TEMELÍN PRO ŘÍZENÉ STÁRNUTÍ V RÁMCI LTO

Pracoviště
Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020189
Anotace

Participace ČVUT je zaměřena na vytvoření podkladů pro management stárnutí kontejnmentu JE Temelín. Fakulta se podílí malou částí na identifikaci numerických modelů na základě prováděných měření na JE.

OPTIMALIZACE PAT S PROMĚNÝMI OTÁČKAMI

Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020037
Anotace

Cílem projektu je zajistit cenově dostupnou technologii pro mikrozdroje (cca do 100 kW resp. 350 kW) na středních spádech, tj. 8 až 50 m. Projekt přinese zefektivnění hojně využívaného konceptu čerpadel v turbínovém režimu (PAT). Projekt se zaměřuje na úpravy hydraulické části (zvýšení účinnosti,zobrazit více umístění provozního návrhového bodu v oblasti BEP, rozšíření provozního rozsahu) i elektrické části (využití čtyřkvadrantního měniče v kombinaci s baterií – protirázová ochrana, off-grid provoz a další). Výsledkem bude upravená technologie pro mikrozdroje s vyšší efektivitou využití hydroenergetického potenciálu a celkovou roční výrobou, která bude mít současně výrazně lepší provozní vlastnosti. Díky inovaci elektrické části dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty soustrojí.

UNIVERSÁLNÍ TRANSPORTNÍ OBAL S BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCÍ K PŘEPRAVĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ NETUHÝCH

Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020099
Anotace

Tento návrh projektu navazuje na projekt číslo TK01030058 - Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů. Cílem návrhu je výzkum a vývoj modulárního obalu pro transport obalových souborů s RAO. Transport RAO podléhá přísným předpisům, proto je nezbytné pro komplexní použitízobrazit více vyvinout vhodný a bezpečný obal. Návrh projektu předpokládá možnost sestavení různých tvarů transportního kontejneru s bezpečnostní konstrukcí, který bude využitelný pro různé fixační obaly, nebo sérii transportních obalů pro nově vyvinuté obalové jednotky. Jednou z funkcí transportního obalu bude i doplňkové stínění ionizujícího záření. Navrhované řešení umožní pružně reagovat na konkrétní typ obalového souboru RAO a tím zvýší variabilita transportu, skladování a ukládání RAO.

SPRÁVA ÚZEMÍ V PROSTORU A ČASE

Pracoviště
Období
1. 4. 2020 - 31. 12. 2023
Kód
TL03000264
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřen na komplexní studium podkladů k evidenci vlastnických vztahů ve spojitosti se správními a administrativními jednotkami. Chronologicky je vymezen obdobím od 1. poloviny 17. století do 20. let 20. století, prostorově pak historickou zemí Čechy, ve druhé podrobnější rovinězobrazit více pak zpracuje modelová území v jižních a severních Čechách. Výstupem z projektu budou dílčí odborné studie, metodika přenosu informací z pramenů do formy geoprostorové báze dat a komplexní webový portál, v němž budou vedle nezbytné lexikální složky pro prezentaci výsledků výzkumu využity moderní metody statistického vyhodnocení nasbíraných dat s následným zpracováním pomocí geografických informačních systémů a kartografické vizualizace. Jedním z hlavních přínosů navrženého projektu je implementace všestranně použitelného prostředí pro vyhledávání a syntézu dat o patrimoniální správě, katastrálních územích, využití krajiny a hierarchizaci správních a administrativních jednotek s principiální možností přiřazení objektu ke správnímu celku a jednotkám patrimoniální správy v různých obdobích, včetně odkazů do bibliografie k jednotlivým jednotkám či regionům, objektům, obdobím. Tento nástroj v ucelené formě v českém prostředí chybí a představuje základní pomůcku pro archivní a knihovní pracoviště, která usnadní komplexní nahlížení do řešeného segmentu novověkých dějin. Toto řešení reaguje na silnou poptávku po obdobném nástroji mezi paměťovými a knihovními pracovišti a částečně navazuje na aktivity jednotlivců, které byly již v minulosti v rámci návrhu podobného řešení podniknuty zpravidla samostatnými erudovanými badateli. Pro jeho naplnění využívá moderních metod sběru, uchovávání a analýzy dat a také snadné a uživatelsky přívětivé vizualizace formou kartografických výstupů.

VIRTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH KONSTRUKCE ZE ZELENÉHO BETONU - KONSTRUKCE S NOVÝMI MULTI-SPIRÁLOVÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI SLOUPY A OCELOVÝMI NOSNÍKY

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TM04000013
Anotace

Reducing the production of greenhouse gasses is currently a fundamental problem for the entire society. Cement production contributes by 7–8% to the anthropogenic generation of CO2. The Global Cement and Concrete Association has developed a Roadmap that leads to Net Zero Concrete in 2050. Now wezobrazit více live in the decade to make it happen. The presented project is a contribution to the fulfillment of this initiative in the field of precast concrete structures, in praticular in the following three areas: i) significant improvement in concrete compressive strength through multi-spiral reinforcement of compressed elements, ii) structural systems with effective combination of concrete columns and horizontal steel beams, and iii) a significantly higher replacement of Portland cement by SCM (Supplementary Cementitious Materials). The project team uses the synergy of top technological procedures and advanced testing on the Taiwanese side and advanced computer modeling of materials and structures on the Czech side. The implementation of the research results will be realized through the digitization of all processes involved. The development of IT tools and their extensive use in the industry is essential to meet the stated goals.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák