Výzkumné projekty

VÝZKUMNÉ projekty

Webové stránky projektů s povinnou publicitou

Koncepty Fakulty stavební pro Prahu 2017
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000377

Podpora akreditace výzkumně orientovaného studijního programu Pozemní stavby
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002271

Inovovaná laboratorní a zkušební struktura pro doktorský studijní program Pozemní stavby
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625

Vyhledávání projektů Fakulty stavební ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FSV - BOUTAR YASMINA

Období
6. 6. 2022 - 5. 6. 2024
Anotace

Glass load-bearing structural elements are currently used more and more often, but due to the brittle fracture of glass, It is necessary to design these structures with sufficient reliability. Therefore, it is necessary to pay attention to the joints mechanical connectors commonly used inzobrazit více construction. Adhesives can provide more uniform stress distribution along the connection, it does not weaken the bonded material and eliminates thermal bridges. The project is focused on the treatment of the glass surface with electric plasm ato improve the adhesion

FSV - GALLO PATRICIO IGNACIO QUINTANA

Období
1. 6. 2022 - 31. 5. 2024
Anotace

Structures exposed to eartquakes are designed for two leves of resistance high and medium. In practice, load-bearing steel structures are approximately prepared to dissipate energy in beams only. By verifing the fill load-bearing capacity of joints and columns, capacity design, the structure iszobrazit více solved by the lateral force method or Modal specral analysis.

IDENTIFIKACE RIZIK A JEJICH ŘÍZENÍ PŘI REKONSTRUKCI PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/135/OHK1/3T/11
Anotace

Technická díla jsou složité systémy jejichž struktura je v současnosti popisována po-mocí systémového inženýrství jako Systémy systémů (SoS), tj. množina otevřených systémů, integrovaných do většího systému, který poskytuje unikátní služby. Proces řízení bezpečnosti musí být uplatněn ve všech fázíchzobrazit více životnosti technického díla, tj. i při procesu jeho rekonstrukce. Cílem každé rekonstrukce je, aby proces rekonstrukce nezpůsobil nepřijatelné škody a ztráty, aby nedal vznik novým rizikům a alespoň se udržela dosavadní úroveň bezpečnosti díla. Proto je nutné při rekonstrukci se opírat o platné normy a dobrou inženýrskou praxi, ale i monitorovat prioritní rizika a řídit je tak, aby byl dosažen tento cíl. Na základě současného poznání i doporučení norem, např. ISO 31 000, ISO 31010, ISO 9000 atd. chceme navrhnout postup propojení norem a výsledků řízení rizik při procesu rekonstrukce kritického prvku (stanice metra a tubus metra) kritické dopravní infrastruktury. Jelikož předmětné normy neuvádí postupy, jak propojení provést, tak předmětný problém budeme řešit na praktické příkladu s ohledem na bezpečnost procesu i bezpečnost celkovou. Pro zajištění bezpečnosti vytvoříme nástroj "Plán řízení rizik při rekonstrukci prvku kritické infrastruktury".

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ VEP PRO VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/136/OHK1/3T/11
Anotace

Energetické produkty lze definovat jako tuhé materiály, které vznikají při spalování pevných paliv a při procesu odsiřování spalin v elektrárnách a teplárnách. Jejich využití v ČR je v praxi v současné době do značné míry omezeno na tvorbu rekultivačních opatření v okolí tepelných elektráren,zobrazit více nejčastěji ve formě tzv. stabilizátu, deponátu či aglomerátu, což je směs vícero vedlejších energetických produktů (VEPů), s obtížnou nebo nemožnou následnou separací jednotlivých složek. Uplatnění VEPů v pokročilejších výrobcích brání v mnoha případech některé jejich chemické, fyzikální a mechanické parametry, které jsou dány způsobem jejich vzniku a výrobní technologií při spalování. Z tohoto důvodů je integrace stávajících i uložených VEP ve složitějších výrobcích (zejména stavebních výrobcích) nízká. V současné době se prokazatelně začíná na trhu v ČR i v Evropě projevovat kritický nedostatek druhotných materiálů pro stavební výrobu, který se projevil růstem cen. Vedlejší energetické produkty (VEP) mají významný pozitivní vliv v cirkulární ekonomice na snižování celkové ceny výsledných stavebních děl a produktů, zlepšují některé technické parametry stavebních materiálů a v neposlední řadě významně snižují energetickou náročnost výroby primárních surovin - zejména cementu a anhydritu a následných stavebních výrobků a konstrukcí (beton, konstrukce zemních těles atd). Významným vedlejším efektem je pak snižování emisí CO2 a NOx při nahrazování energeticky náročných surovin, jelikož emise vzniklé při produkci vedlejších energetických produktů jsou zahrnuty v produktu elektrické energie. Jen náhradou 1 tuny cementu např. úletovým popílkem lze ušetřit cca. 0,75 tuny emisí CO2, jen díky tomu, že veškeré emise CO2 vzniklé při "výrobě" popíků jsou bilancovány v rámci produktu elektrické energie. Cílem projektu je ověřit možnosti úpravnictví čerstvých i uložených VEPů, díky kterému by bylo možno využít výstup tuhého materiálu z procesu spalování v elektrárnách a teplárnách, v pod

ALTERNATIVNÍ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ APLIKACE

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/137/OHK1/3T/11
Anotace

Předpokládaným výstupem bude stanovení materiálových charakteristik nově vyvíjených materiálů s využitím surovin šetrných k životnímu prostředí zejména pak sekundárně vzniklých. Tyto údaje by měly rozšířit současnou databázi materiálových charakteristik a přinést tak objektivnější a serióznějšízobrazit více pohled na vzájemné působení stavebních materiálů a okolního prostředí a umožnit tak i spolehlivější návrh (výběr vhodných materiálů) a predikci chování výsledných konstrukcí po celou dobu jejich životního cyklu. Výstupem řešení tohoto projektu bude především podrobná charakteristika mikrostruktury, stanovení základních fyzikálních vlastností a schopnosti transportu vody a vodní páry, trvanlivostní vlastnosti, tepelné vlastnosti studovaných materiálů a vliv studovaných materiálů na životní prostředí.

STUDIUM INTERAKCE KRYSTALIZAČNÍHO HYDROIZOLAČNÍHO NÁTĚRU S VYBRANÝMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOV.

Řešitel
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/138/OHK1/3T/11
Anotace

V oblasti návrhu stavebních konstrukcí i jejich oprav představují krystalizační nátěry progresivní a efektivní možnost řešení ochrany konstrukcí budov proti vodě a zvýšené vlhkosti. Okrajové podmínky při návrhu ochranných opatření proti vodě (ať už spodní či vrchní stavby) jsou různorodé, nesprávnýmzobrazit více přístupem k návrhu vznikají rizika nejen v navýšení ekonomických výdajů při opětovné rekonstrukci, ale i další ekologická zátěž v podobě likvidace stavebních odpadů. Tato nebezpečí jsou v rozporu s konceptem udržitelnosti a trvanlivosti staveb. Cílem projektu je systematické zmapování interakcí krystalizačních nátěrů s vybranými stavebními konstrukcemi budov (a souvisejícími materiály) v závislosti na různých okrajových podmínkách. Výstupy z projektu doplní současný stav znalostí okruhu využívání krystalizačních materiálů - zejména nátěrů - na vybraných stavebních konstrukcích, u kterých jejich účinek doposud nebyl dostatečně vědecky popsán (současné publikace (WOS, SCOPUS) se zabývají téměř výhradně krystalizačními příměsi do betonu a nikoliv krystalizačními nátěry). Důležitou součástí projektu bude i zkoumání, zda, přestože daný krystalizační nátěr plní sanační funkci z hlediska vlhkosti, nezpůsobuje chemickou reakcí strukturální změny, které by negativně ovlivňovaly pevnost a soudržnost materiálu. Dále bude možné, díky numerické analýze vybraných laboratorních modelů a porovnávání výsledků se skutečnými laboratorními výstupy i měřením in-situ, částečně predikovat chování a vzájemné interakce mezi vybranými dalšími stavebními materiály.

MODELOVÁNÍ, MĚŘENÍ A OPTIMALIZACE PROCESŮ MODELOVÁNÍ VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/139/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt se zaměří na na modelování procesů v sovislosti s požadavky na strukturu a obsah dat popisující vystavěné prostředí, měření efektivity těchto procesů a jejich následnou optimalizaci. Bude řešena oblast procesů vlastního sběru grafických dat s vyžitím optických metod i negrafických dat izobrazit více oblast procesů, které data o jedntlivých stavbách využívají a stanovují na ně požadavky a zasazují tato data do kontextu vystavěného prostředí jako celku. Bude řešena oblast datových struktur pro ukládání výsledků měření těchto procesů. Podporou modelování procesů bude i řešení možností využití stávajících metod procesního modelování a případné požadavky na rozšíření či adaptaci standardů procesního modelování v souvislosti s požadavky na obsah procesních modelů popisující procesy modelování vystavěného prostředí.

NOSNÉ KONSTRUKCE Z MODERNÍCH MATERIÁLŮ

Řešitel
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/140/OHK1/3T/11
Anotace

Tématem navrhovaného projektu je výzkum nosných konstrukcí z nových stavebních materiálů, jako je korozivzdorná ocel, vysokopevnostní ocel a sklo. Dále se jedná o hybridní nosné prvky, tzn. nosné prvky tvořené kombinací několika materiálů. Použití uvedených materiálů je v současné době na vzestupu,zobrazit více proto je tento výzkum žádoucí pro bezpečné a hospodárné navrhování moderních nosných konstrukcí pozemních staveb. Způsob řešení spočívá v organizované práci členů řešitelského týmu, vzájemné informovanosti, pořádání pravidelných prezentací, spoluúčasti při experimentálním výzkumu všech členů týmu, koordinačních schůzkách vedení týmu a pravidelném hodnocení výsledků.

PROGRESIVNÍ PŘÍSTUPY K NÁVRHU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/141/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt je zaměřen jednak na pokročilý návrh některých speciálních prvků ocelových stavebních konstrukcí, a jednak na bezpečnostní řešení celých objektů. Pracovat na něm bude tým doktorandů a jejich školitelů, průběh práce bude průběžně kontrolován a konzultován. Objektem výzkumu budou předpínanézobrazit více prvky ocelových konstrukcí, styčníky a další prvky a dále vývoj bezpečnostního řešení objektu ohroženého výbuchem.Předpokládá se, že výsledkem projektu budou stěžejní části dizetračnícbh prací zúčastněbých doktroandů.

HODNOCENÍ A ZESILOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ A MOSTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/142/OHK1/3T/11
Anotace

Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu je zhodnocení, popřípadě vývoj metodiky hodnocení a zesilování stávajících inženýrských a mostních ocelových konstrukcí. Základní motivací je vysoký počet konstrukcí, které jsou z důvodu degradace, případně nevhodného konstrukčního uspořádání, čizobrazit více návrhu ve špatném stavebním stavu. Projekt se v tomto ohledu zaměřuje na ocelové mostní konstrukce, které byly ve velkém počtu realizovány na přelomu 19. a 20. století a blíží se (nebo již překročily) svou plánovanou životnost 100 let a také na stožáry ZVN a VVN, které mohou být kromě stáří více ovlivněny také změnou klimatických zatížení. První část výzkumu je zaměřena na kritické zhodnocení a závěry z analýzy konstrukcí progresivními metodami diagnostiky a experimentální analýzy konstrukcí (např. radarová interferometrie, magnetická paměti materiálu (MMM), modální analýza konstrukcí, metoda digitální korelace obrazu (DIC) atp.). Druhá část cílí na výzkum možnosti zesílení kritických detailů konstrukcí prostřednictvím materiálů s tvarovou pamětí (SMA), ultra vysokohodnotného betonu (UHPC), či zlepšením namáhání prvků mostovky při použití progresivních technologií železničního svršku.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/143/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na inovativní technologie provádění vícepodlažních staveb na bázi dřeva. Konkrétně se jedná o technologii lepeného křížem vrstveného dřeva, kompozitních dřevobenonových stropních panelů a spojů dřevěných konstrukcí. Pro umožnění širšího využití těchto technologií je nutnézobrazit více vypracovat jasné návrhové postupy, jejichž vypracování bude součástí tohoto projektu.

BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/144/OHK1/3T/11
Anotace

Požární bezpečnost tvoří jeden ze zásadních bodů při navrhování konstrukcí. Spolu se zvyšováním požadavků na požární bezpečnost se v posledních letech výrazně zvyšují i požadavky na využití energeticky nenáročných a ekologických materiálů. Projekt je zaměřen na prvky konstrukcí a jejich spoje, kterézobrazit více kombinují výhody oceli jako nosného materiálu a dřeva jako materiálu požárně ochranného. Cílem je připravit nové návrhové postupy k řešení požární odolnosti ocelového spoje, spoje dřevěných konstrukcí s ocelovou deskou a nové postupy k posouzení ocelových konstrukcí požárně chráněných dřevem. Inovativní přístup spočívá v kombinaci nových návrhových metod a využití udržitelných požárně ochranných materiálů.

VMZS - VODOHOSPODÁŘSKÉ MODULY ZNALOSTNÍCH DISPEČERSKÝCH SYSTÉMŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/145/OHK1/3T/11
Anotace

Znalostní systémy mohou sloužit jako nástroj pro oblast podpory strategického rozhodování například dispečerů vodohospodářských dispečinků podniků Povodí. Management znalostí využívá systematických přístupů k nalézání, pochopení a použití znalostí k vytváření nových hodnot a formalizuje různézobrazit více přístupy, vycházejících z oblasti umělé inteligence a znalostních systémů k takovému zacházení se zkušenostmi, znalostmi či expertízou lidských specialistů, že tento přístup vede k vytvoření nových možností, podporujících zvýšení intelektuálního výkonu, zavádění inovací a zdokonalení služeb pro budoucí uživatele znalostních systémů. V minulých SGS projektech vytvořené webové aplikace ZNALOP a AVASciS lze dobře doplňovat o moduly, které rozšiřují jejich pole působnosti. Plánované vytvoření nových modulů bude opět nabízet dispečerům mnohem operativnější nástroj k jejich každodenní rozhodovací činnosti.

VÝZKUM INTERAKCE BENTONITOVÉHO TĚSNĚNÍ A TĚLESA HRÁZE MVN

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/146/OHK1/3T/11
Anotace

Rybníky jsou významné krajinotvorné prvky, na něž se váže specifický ekosystém vyznačující se vysokou biodiverzitou. Česká republika je kraj na rybníky velmi bohatý a významné množství z celkového počtu lze označit za rybníky historické, jejichž stáří je 500 i více let. Jako každá inženýrská stavbazobrazit více i hráze rybníků vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. Běžným problémem nejen historických rybníků jsou zvýšené průsaky tělesem hráze. V rámci předchozího výzkumu bylo vyvinuto návodní bentonitové těsnění a experimentálně testovaná jeho účinnost po aplikaci. Další pokračování výzkumu je zaměřeno na detailní studium principu snižování průsaků vyvinutou metodou se zaměřením na interakci bentonitového těsnění s tělesem hráze po určité době v provozu. Míra této interakce bude stanovena formou určení distribuce bentonitových částic v tělese hráze pomocí laboratorní analýzy vzorků odebraných z fyzikálního modelu a experimentální analýzy charakteristik proudění za pomoci fyzikálních a chemických metod.

ANALÝZA BILANCÍ VYBRANÝCH LÁTEK A ENERGIÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS22/147/OHK1/3T/11
Anotace

Úroveň a stav vodního hospodářství zásadním způsobem ovlivňuje vývoj i zánik civilizací. Nejen v souvislosti se změnou klimatu jsou a budou kladeny stále vyšší nároky na funkčnost systémů zásobování vodou i systémů odvodnění území, které je nutno adaptovat na předpokládané extrémní událostizobrazit více související se suchem i povodněmi, které lze očekávat s vyšší četností než tomu bylo doposud. Zároveň se nedostatek vodních zdrojů může stát kritickým faktorem pro uspokojování potřeb našich, ale zejména budoucích generací. Z tohoto hlediska je hospodaření s vodními zdroji jednou z nejvyšších výzev současnosti. Zároveň je nezbytné snižovat energetickou náročnost systémů vodního hospodářství obcí za účelem snižování emisí skleníkových plynů a v maximální možné míře zavádět principy cirkulární ekonomiky. Projekt bude navrhovat metodický postup pro celostní přístup k analýze bilancí ve vodním hospodářství obcí, zejména z pohledu vodní a energetické bilance. Doporučení, resp. metodika bude ověřena na pilotním povodí. Zároveň bude zpracován návrh rizikové analýzy systémů modrozelené infrastruktury, která se stává nepostradatelnou součástí systémů odvodnění urbanizovaných území a zároveň mitigačním i adaptačním opatřením v souvislosti se změnou klimatu. Výstupy projektu mohou být podkladem pro úpravu legislativních požadavků či pro aktualizaci lokálních systému vodohospodářské evidence s využitím pro místně příslušné orgány státní správy, ale zejména místní samosprávy.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ TRANSPORTU PŮDNÍ VODY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/092/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na matematické modelování transportu vody v nenasyceném nehomogenním půdním prostředí vlivem gravitace a kapilarity. Náplní projektu je numerické řešení modelu navrženého B. Detmannovou, C. Gavioliovou a P. Krejčím a jeho postupné zobecňování.

ŠKOLENÍ BOZP VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/093/OHK1/2T/11
Anotace

Stavebnictví je stále jedno z nejrizikovějších odvětví, které zahrnuje mnoho faktorů, jenž jsou potencionálně nebezpečné pro pracovníky. Vzhledem k povaze stavebních činností, probíhají práce povětšinou v koordinaci desítek dělníků, mechanizace, a i různých zhotovitelů stavebních prací, to vše vzobrazit více závislosti na velikosti projektu. Míra rizika je přímo úměrná na počtu všech těchto činitelů. Práce se tedy mohou dotýkat spousty účastníků, kteří jsou ohroženi jak na majetkové, tak nemajetkové újmě. Navzdory úsilí bezpečnostních odborníků a vládnímu prosazování bezpečnostních právních předpisů nedochází ve stavebnictví k významnému poklesu incidentů. A stejně jako téměř všechny oblasti života, je dnes i bezpečnost na pracovišti ovlivněna technologickým vývojem. A jako ideálním kandidátem na technologický pokrok ve školení BOZP se jeví právě virtuální realita. Virtuální realita nám nabízí nové způsoby komunikace, vizualizace a prezentace procesů a informací. Technologie VR přináší řadu výhod a mohou být aplikovány v různých profesích. V současné době se VR používá v mnoha odvětvích, jako např. sportu, průmyslu, zdravotnictví, vzdělávání, médií, pro trénink, vizualizace nebo školení personálu.

PROJEKT ŠKOLY V ZAMBII - SOCIÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY A TECHNOLOGIE VÝROBY NEPÁLENÝCH CIHEL

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/094/OHK1/2T/11
Anotace

Hliněné stavitelství je historicky jedním z nejrozšířenějších způsobů výstavby vůbec. V souvislosti s akcentem na snižování uhlíkové stopy a principy udržitelné výstavby se k tomuto materiálu vrací stále více stavařů po celém světě a začínají ho implementovat i do moderních staveb. Hlína jezobrazit více materiálem nejen ekologicky šetrným, ale také snadno dostupným ve většině lokalit. Jednou z nich je zambijská oblast Kashitu, kde místní komunita nutně potřebuje vybudovat střední školu. Práce s hlínou nevyžaduje použití těžké techniky a je ideálním materiálem pro stavbu svépomocí. Tyto environmentální, ekonomické a sociální benefity jsou jedním z hlavních důvodů, proč je tato technologie široce využívána právě v rozvojových zemích, kde se procesu výstavby mohou účastnit členové místních komunit. V Zambii mají hliněné stavby dlouholetou tradici. Přestože je hlína jedním z nejstarších stavebních materiálů, brání jejímu použití v našem prostředí především předsudky současné stavařské obce a chybějící technické normy. Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je otestování vlastností hliněných nepálených cihel nejen v laboratorních podmínkách, ale také v rámci výstavby první budovy kampusu budoucí zambijské střední školy. Projekt navazuje na několikaletou tradici výzkumu hliněného stavitelství probíhajícího na katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s Centrem pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD) a neziskovou organizací Přátelé New Renato, která je hlavním iniciátorem projektu. Nezisková organizace v současné době v této oblasti spravuje komunitní centrum a základní školu.

TRVANLIVOST VÝZTUŽÍ Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN V CEMENTOVÉ MATRICI

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/095/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zabývá trvanlivostí výztuže z vybraných přírodních materiálů v cementové matrici. Přírodní materiály jsou obnovitelnou surovinou a mohou dosahovat až pevností skelných vláken. Jsou tedy možnou environmentální variantou vyztužení pro určité aplikace. Přírodní materiály jsou náchylné nazobrazit více zásadité prostředí betonu a proto budou zkoumány různé varianty ochranných impregnací a coatingů pro zvýšení jejich odolnosti, rovněž i v kombinaci se zatížením zmrazovacími cykly.

SVĚTELNÉ ZDROJE A VLIV JEJICH DISTRIBUCE NA OPTICKÉ VLASTNOSTI POVRCHŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/096/OHK1/2T/11
Anotace

Ostrost vidění, zdůraznění kontur a tvorba stínů je nedílnou součástí prostoru adekvátně navrženého pro komfortní pobyt osob. Návrh respektující tyto požadavky zkvalitňuje zrakový výkon, ale i estetický vjem z prostředí. Projekt bude zaměřen na problematiku vlastností povrchů při využití různýchzobrazit více světelných zdrojů a jejich vliv na ostrost vidění. V rámci řešení projektu bude kladen důraz na dostatečnou rozlišitelnost tvarů objektů (3D vnímání) a čitelnost znaků (2D vnímání). Primárním cílem bude zajištění vyjmenovaných parametrů zaměřených na kvalitní rozpoznávání, ale i zlepšení orientace v prostoru, pozvednutí zrakového komfortu uživatele i podpora estetiky osvětlených ploch. V rámci projektu budou pomocí sestavy světelných zdrojů v interiéru a exteriéru sestaveny světelné scény sloužící k simulaci světelných jevů v prostoru. Simulace budou mezi sebou ověřeny objektivním měřením a subjektivním hodnocením jednotlivých uživatelů. Projekt bude sloužit jako podklad pro stanovení doporučení pro tvorbu funkčních světelných scén v individuálních situacích.

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ V PROSTORU SE SVĚTLOVODY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/097/OHK1/2T/11
Anotace

Měření hodnot osvětlení interiéru při použití světlovodu jako primárního zdroje osvětlení interiéru. Pro stavovení účinnosti přenosu světla z exteriéru do interiéru je nutné měřit hodnoty intenzity osvětlení (v luxech) v místě vstupu světla do světlovodu v exteriéru (typicky na střeše) a v interiéruzobrazit více v místě osvětleném světlem ze světlovodu, definovaném dle účelu místnosti ČSN (kde je požadována dle platných norem a předpisů konkrétní hodnota intenzity osvětlení (v luxech)). Pro stanovení těchto hodnot je obsahem mého doktorského studia experiment zahrnující měření těchto hodnot pro zkoumaný světlovod/světlovody. Žádost o grant tedy znamená v první fázi zejména žádost o finanční prostředky na nákup potřebné měřící techniky tak, aby bylo možné zahájit měření a získat tak vstupní data pro další fáze experimentu.

ANALÝZA A REHABILITACE HISTORICKÝCH OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/098/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zabývá obnovou Santiniho přetlakového vodního systému kláštera v Plasích započatou v rámci diplomové práce (Rehabilitace vodního systému klášteře v Plasích, 2021). V rámci grantového projektu bude zajištěn a potvrzen nový zdroj vody pro zaplavení základových konstrukcí, který ukončí 30zobrazit více let trvající nouzový režim systému. Současně bude pokračovat monitoring vnitřního mikroklimatu kláštera zaměřený na využití barokní fontány pro zlepšení cirkulace vzduchu. Dopad obnovy přetlakového vodního systému konventu na chování budovy a její stabilitu bude vyhodnocen na základě dlouhodobého měření kvality vody a stopovací zkoušky. Komparativní terénní průzkumy a jejich vyhodnocení budou provedena na obdobných historických stavbách (klášter v Chotěšově, vodní zámek Kratochvíle, zámek Manětín, Mariánská Týnice).

VYUŽITÍ CFD SIMULACE PRO TESTOVÁNÍ SENZORU SÁLAVÉHO TEPLA

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/099/OHK1/2T/11
Anotace

Klíčovým prvkem pro řízení systému sálavého vytápění jsou senzory, které měří teplotu vytápěného prostoru. Z obecné teorie tepelného komfortu je známo, že nejbližší teplota vyjadřující celkový tepelný pocit člověka je teplota operativní, respektive výsledná teplota černého kulového teploměru. Tatozobrazit více teplota zahrnuje střední radiační teplotu okolních ploch a teplotu vzduchu ve vytápěném prostoru. Pro její stanovení se používá černý kulový teploměr umístěný uprostřed vytápěné místnosti. V praxi je toto řešení velmi obtížně realizovatelné, a tak se kulový teploměr umístěný uprostřed místnosti nahrazuje buď měřením teploty vzduchu a korekčními součiniteli, nebo senzory zachycujícími i sálavou složku sdílení tepla. Předmětem příspěvku budou výsledky testování nově vyvíjeného senzoru, který by měl nahradit černý kulový teploměr. Součástí testování bude výroba funkčního vzorku senzoru na 3D tiskárně, laboratorní test a následně CFD simulace umístění nového senzoru v prostorách s různými systémy vytápění - podlahovém, stropním a deskovým otopným tělesem. Pro každý systém vytápění bude simulováno umístění nového senzoru ve 3 různých polohách místnosti a zjištěné hodnoty budou porovnány s hodnotami simulovaného černého kulového teploměru umístěného uprostřed místnosti. Pro všechny simulované situace budou stanoveny okrajové podmínky pro výpočtový stav vytápěcího zařízení a pro stav odpovídající přechodnému období. Stavební konstrukce tvořící místnost budou specifikovány v souladu s platnými předpisy pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Simulován bude ustálený stav při daných okrajových podmínkách a současně budou provedeny virtuální experimenty zachycující dynamiku systému, to znamená reakci čidla na proměnné okrajové podmínky. CFD model bude ověřen laboratorním experimentem a výsledky simulace by měly demonstrovat korelaci mezi údaji naměřenými černým kulovým teploměrem a novým senzorem umístěným v různých polohách vytápěné místnosti. V rámci CFD modelování bude

SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ TEPELNÉHO KOMFORTU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/100/OHK1/2T/11
Anotace

Fyzikální faktory tepelného komfortu (teploty, vlhkosti, rychlosti proudění) ovlivňují jak fyziologické stavy člověka, tak i subjektivní pocity pohody či nepohody. V současné době jsou doporučené návrhové vnitřní teploty založeny zejména na normách ČSN EN-ISO 7730 (2006), ČSN EN 16798-1(2020),zobrazit více ASHRAE 55 (2010). Výsledkem aplikace těchto hodnot v praxi jsou budovy, které jsou navrženy víceméně pro homogenní uživatele se srovnatelnými preferencemi, kteří by měli být za daných podmínek spokojeni.

VYŠETŘOVANÍ PROSTOROVÉHO PROUDĚNÍ NA HYDROTECHNICKÝCH STAVBÁCH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/101/OHK1/2T/11
Anotace

Hydraulický výzkum proudění na hydrotechnických stavbách je potřebný zejména pokud se jedná o hydraulicky složité proudění vody a proudění vody na pomezí jednotlivých hydraulických jevů (přechodové proudění). Mnoho hydraulicky složitých jevů totiž nelze popsat matematicky, natož pak s užitím známýchzobrazit více rovnic a vztahů. Obtížím s parametrizací těchto jevů se lze úspěšně vyhnout fyzikálním modelováním. Výstavbou fyzikálního modelu a následnými simulacemi různých zatěžovacích stavů je možné velice přesně testovat a ověřovat navrženou konstrukci a detailně pozorovat hydraulické jevy, k nimž dochází. Toto je možné měřením běžných veličin (hloubka vody, rychlost a směr proudění, hydraulické ztráty, tlak vody, pulzace tlaku apod.). Je-li zkoumáno hydraulicky složité proudění, není možno použít základní hydrauliku, ale je potřeba kombinovat fyzikální modelování s modelováním matematickým (tzv. hybridní modelování). Cílem projektu je osvětlení a parametrizace problematiky tlumení kinetické energie vody a chování provzdušněného proudu vody při střetávání vodních proudů např. ve vývaru, či na stupňovitých skluzech. Dále je cílem se zabývat i vlivem na konstrukci vodního díla - pulsace tlaků, kolísání hladin, vibrace apod. Toto jsou jedny ze základních hydraulických otázek pokládaných ve vodním stavitelství. Přístupy k tlumení energie užité ve výzkumu, lze zobecnit i na ostatní hydrotechnická díla. Nikoliv však jejich výsledky, neboť každá hydrotechnická stavba je jedinečná a hydraulické jevy na ní se odehrávající jsou značně rozmanité. Na našem pracovišti se již řadu let zabýváme problematikou hydrotechnického výzkumu s kombinací matematického a fyzikálního modelování a v tomto projektu navážeme na zkušenosti z uplynulých let. Hydrotechnický výzkum bude aplikován na předmětné otázky: tlumení energie vody na skluzu a ve vývaru, střetávání vodních proudů, provzdušnění vodního proudu, vznik vodního skoku.

REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ V OBLASTI VODNÍCH MIKROTURBÍN

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/102/OHK1/2T/11
Anotace

Hlavním cílem projektu je zjištění turbínových charakteristik stávajících mikroturbín a návrh možných tvarových úprav (případné méně rozsáhlé tvarové optimalizace) stávajících oběžných kol a průtočných částí turbín s následnou analýzou vlivu těchto úprav na turbínové charakteristiky (zejménazobrazit více účinnosti na jednotkovém průtoku a otáčkách). Základem projektu bude využití 3D skenování stávajících mikroturbín (zejména čerpadel v turbínovém režimu - PAT), upravení provedených 3D skenů, porovnání čerpadlových charakteristik výrobce se zjištěnými charakteristikami CFD výpočtem a vytvoření turbínových charakteristik pomocí využití metod numerického modelování proudění (CFD). Zejména u lokalit s nízkým výkonem turbín (cca do 100 kW) jsou stávající mikroturbíny nevhodně navržené, a to jak z důvodu nevhodně tvarovaných průtočných částí a tvarování oběžného kola, tak z důvodu nevhodného provozování na jiném průtoku a spádu, než pro jaký je turbína určena. Typickým příkladem aplikace jsou PAT soustrojí, jejich největší výhodou je relativně nízká pořizovací cena (sériově vyráběná čerpadla). Tato výhoda je bohužel velmi často omezena nízkou hydraulickou účinností, běžně i jen kolem 50 %. Zároveň bude provedena analýza využitelnosti proměnných provozních otáček s využitím frekvenčního měniče pro vybrané turbíny. Je třeba zdůraznit, že cílem u mikrozdrojů obvykle není dosažení špičkové účinnosti, ale maximální výroby elektrické energie za časové období s předpokladem stejných hydrologických či provozních podmínek. Navrhovaný projekt navazuje na předchozí zkušenosti řešitelů a na témata předchozích SGS grantů s postupným vývojem od základního CFD modelování proudění až po rozsáhlé optimalizace.

VÝZKUM VLIVU KLIMATICKÉ ZMĚNY NA SPOLEHLIVOST VODNÍCH ZDROJŮ

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS23/103/OHK1/2T/11
Anotace

Výzkum klimatické změny je mimořádně aktuální zejména z hlediska predikce jejího dopadu na hydrologické poměry a spolehlivost vodních zdrojů, které mají rozhodující vliv na zabezpečenost dodávky vody. Po celém světě existuje nespočet studií zabývajících se klimatickou změnou a jejími dopady nazobrazit více hydrologický režim. Tyto studie využívají výstupy klimatických modelů, které reflektují odhady vývoje množství skleníkových plynů v atmosféře na základě predikce sociálně ekonomického vývoje společnosti a produkce emisí. S využitím vhodných hydrologických modelů studie kvantifikují dopad klimatické změny na hydrologický režim. I přes některé nejistoty klimatických modelů je tento přístup celosvětově preferovaný. Hydrologické změny se ale dále propagují do oboru vodního hospodářství a je tak nesmírně důležité dokázat kvantifikovat dopady klimatické změny i na vodní zdroje. Přesah studií až do oboru vodního hospodářství není však častý. Důvodem může být velký objem dat, potřeba automatizace výpočetních postupů a časová náročnost. Navzdory těmto úskalím má tento výzkum velký potenciál pro návrh budoucích adaptivních opatření. Případové studie dokazují, že bude docházet k časové i plošné redistribuci srážek, k růstu průměrných teplot vzduchu a ke snížení spolehlivosti vodních zdrojů. Vodní nádrže představují v této souvislosti velmi robustní a spolehlivé opatření. Cílem projektu je posouzení odolnosti vodních zdrojů v pilotních lokalitách vůči predikovaným dopadům klimatické změny. Projekt bude zahrnovat vyhodnocení zabezpečenosti dodávky vody a spolehlivosti zásobní funkce nádrží v predikovaných podmínkách klimatické změny, a také posouzení potřeby aktualizace stávajících dispečerských grafů.

MODERNÍ METODY A PRVKY PRO NÁVRH, ANALÝZU A KONSTRUKCI OPTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/147/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný grantový projekt je zaměřen na oblasti fyzikálního a materiálového inženýrství, stavebnictví, geodézie a strojírenství. Hlavním cílem projektu je výzkum problematiky perspektivních metod a moderních optoelektronických prvků pro návrh, analýzu a realizaci optických měřicích a zobrazovacíchzobrazit více systémů s aplikací v různých technických oblastech, jak v makroskopickém, tak mikroskopickém měřítku. Budou zkoumány nové metody návrhu a konstrukce speciálních optických soustav pro zobrazovací a metrologické účely i s využitím neklasických optoelektronických prvků, které umožní dosahovat lepších funkčních parametrů nežli systémy klasické. Dalším cílem je výzkum možnosti aplikace strojového učení do analýzy měřených dat ve vybraných metodách optické metrologie a při vyhodnocování kvality navrhovaných optických systémů. Projekt částečně navazuje na problematiku předchozího řešeného grantu SGS21/092/OHK1/2T/11, ve kterém byly publikovány 4 publikace v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech.

ZVÝŠENÍ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S VYUŽITÍM ROBOTŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/148/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na zvýšení trvalé udržitelnosti zděných a betonových konstrukcí s využitím robotů. Toto téma cílí na řešení aktuálních problémů ve stavebnictví, daných nutností čelit výzvám spojeným s klimatickou změnou, nárůstem cen surovin i energií, přechodem na cirkulární ekonomiku azobrazit více probíhajícími změnami na trhu práce. Bude navazovat na úspěšný vývoj robotických systémů pro realizaci nosných a nenosných stěn a prefabrikátů pomocí technologie 3D tisku a robotického zdění, realizovaný na pracovišti navrhovatele. Cílem projektu bude komplexní analýza a posouzení nasazení těchto systémů v podmínkách reálné výstavby. Tato analýza bude provedena dle širokého spektra parametrů, jako je doba výstavby, kritická místa infrastruktury, snížení uhlíkové stopy materiálů i procesů, redukce spotřeby energie, materiálů a produkce odpadů. Ve druhé fázi se projekt zaměří na návrh technických a technologických inovací posuzovaných systémů s cílem dále zvýšit jejich efektivitu. Za účelem dosažení efektivních výstupních parametrů budou optimalizovány softwarové systémy pro ovládání robotů a souvisejícího hardware. Ve třetí fázi budou tyto systémy zkušebně nasazeny při robotické výstavbě nosných a nenosných stěn. V poslední fázi projektu bude provedeno vyhodnocení nově zavedených prvků systému a posouzení jejich vlivu na zlepšení a zefektivnění trvalé udržitelnosti zděných a betonových konstrukcí. Navržené systémy robotické výstavby stěn by měly díky v projektu navrženým inovacím dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti oproti konvenčním způsobům pro realizaci nosných a nenosných stěn.

VÝZKUM A VÝVOJ STAVEBNÍCH KOMPOZITŮ VYŠŠÍCH UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/149/OHK1/3T/11
Anotace

Projekt se zabývá vývojem, výzkumem a zkoušením kompozitních stavebních materiálů vyšších užitných vlastností. Při návrhu kompozitů budou aplikovány principy trvale udržitelného rozvoje s akcentem na využití druhotných surovinových zdrojů a odpadů, nízkou energetickou náročnost výroby a omezenízobrazit více uhlíkové stopy se zohledněním kvalitativních a kvantitativních funkčních vlastností a parametrů vyvinutých kompozitů včetně jejich trvanlivosti. Základním rysem výzkumných prací, které budou v rámci řešení projektu realizovány, je jejich komplexnost. Předmětem výzkumu budou kompozitní deriváty na bázi směsných silikátových pojiv, modifikovaného Portlandského cementu, hořečnatých pojiv, termoplastických a reaktoplastických polymerních matric, geopolymerních struktur, pálené a nepálené hlíny. Jako plnivo budou aplikovány jak standardní suroviny běžně používané ve stavebnictví včetně lehčených plniv, tak odpadní materiály a druhotné suroviny, jako odpady ze spalování biomasy a komunálního odpadu, odpadní plasty, recykláty z pneumatik, vedlejší produkty těžby uhlí, recyklované sklo, odpadní keramika, odpady ze zemědělské výroby a spalování biopaliv, apod. Vlastnosti vybraných materiálů budou cíleně modifikovány pomocí vrstevnatých nanoaditiv. Tepelně-akumulační funkce bude zvýšena pomocí materiálů s latentní teplenou kapacitou. Vícefázový návrh materiálů umožní optimalizovat jejich složení s ohledem na požadované funkční parametry. Charakterizace kompozitů bude zahrnovat testování jejich mikro- a makrostruktury, morfologie, chemického a fázového složení, fyzikálních a mechanických parametrů, trvanlivosti, korozní a vysokoteplotní stability. Navržený komplexní přístup k řešení projektu umožní vyvinout alternativní stavební kompozity unikátních užitných a funkčních vlastností pro specifické aplikace ve stavebnictví.

VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ MODERNÍCH SLOUPKOVÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/150/OHK1/3T/11
Anotace

Se zvyšujícím se podílem dřevostaveb na trhu, v kombinaci s důrazem na jejich energetickou úspornost, je aktuální otázkou podrobný návrh jejich obalových konstrukcí zejména s ohledem na jejich tepelně-vlhkostní vlastnosti. Pro bezpečný návrh a realizaci těchto konstrukcí je nutné mít k dispozicizobrazit více dostatek reálných vstupních hodnot, které však nejsou běžně dostupné. Záměrem předkládaného projektu je realizace dlouhodobých měření ve využívaném objektu, která ověří stávající výpočetní modely. Výsledky provedených dlouhodobých měření budou porovnány se stávajícími výpočetními modely, kde výstupem bude vypracování doporučení využitelných ve stavební praxi.

UMĚLECKÉ DÍLO JAKO SOUČÁST OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/151/OHK1/3T/11
Anotace

Zmapování významných uměleckých děl výpravních budov železničních stanic v České republice, určení jejich hodnot v kontextu historie, obsahu a návaznosti na prostor umístění. Vytvoření veřejné brožury pro účely zvýšení pozitivního vnímání osobní železniční dopravy, povědomí o hodnotách příslušnýchzobrazit více nádražních budov a pro reprezentativní účely Správy železnic

NUMERICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZY ORGANICKÝCH STRUKTUR S VYUŽITÍM ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A POKROČILÝCH ZOBRAZOVACÍCH METOD

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/152/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřený na zlepšení efektivního návrhu nosných konstrukcí vycházející z jemných struktur a stanovení algoritmů numerického modelování reflektující nedokonalosti výroby těchto struktur. Projekt se dělí do čtyř dílčích kapitol zaměřených na numerické modelování pomocízobrazit více částicových modelů, popis a rekonstrukce náhodných mikrostruktur heterogenních materiálů s využitím umělé inteligence a modelování a testování porézních 3D tištěných struktur z neživých materiálů. Tyto dílčí výsledky (metody rekonstrukce geometrie a částicové modely) jsou následně porovnány s výsledky získaných na biologických dřevěných konstrukcích. Řešení projektu spočívá na využití moderních zobrazovacích metod jako je mikroDIC, pokročilých numerických algoritmů a optimalizaci 3D tisku. Využití výsledků projektu má multidisciplinární charakter a vstupuje do oborů jako je materiálové inženýrství, biomechanika a stavitelství.

HYDROLOGICKÁ FUNKCE LESNÍCH POVODÍ OVLIVNĚNÝCH KLIMATICKOU ZMĚNOU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/153/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný projekt se zabývá studiem hydrologické funkce lesních povodí zatížených klimatickou změnou. Projekt se opírá o zázemí zkušeného dlouhodobě spolupracujícího vědeckého týmu a špičkově vybavená experimentální povodí v Jizerských horách a na Šumavě. Metodika řešení je standardní, její silnouzobrazit více stránkou je kombinace terénního experimentálního výzkumu a originálního matematického modelování. Projektový tým je schopen v oboru předkládaného projektu publikovat původní výsledky.

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM A MODELOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH PROCESŮ V ČLOVĚKEM VYTVOŘENÝCH A PŘÍRODNÍCH PŮDÁCH

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/154/OHK1/3T/11
Anotace

Urbanizované oblasti pod tlakem probíhající klimatické změny projevující se mimo jiné zintenzivňujícími se projevy extrémního počasí a na to reagujícími legislativními opatřeními stále častěji zahrnují prvky tzv. modrozelené infrastruktury jako jsou zelené střechy, retenční a vsakovací objektyzobrazit více dešťové vody tvořené funkčními vrstvami přírodních a člověkem vytvořených půd nebo substrátů. Současná praxe zejména v oblasti zelených střech zahrnuje používání specializovaných substrátových směsí s přesně navrženými hydraulickými a chemickými vlastnostmi. Částečná náhrada těchto substrátů lokálními nebo recyklovanými materiály ve vhodném množství a uspořádání funkčních vrstev může být cestou, jak dosáhnout nižších nákladů na výstavbu zelené infrastruktury, snížit negativní dopady na životní prostředí a zlepšit celkovou výkonnost půdního systému. Taková řešení jsou v současné době navrhována intuitivně. Tyto návrhy nemusí být funkční z hlediska propustnosti, retence vody, filtrace vody, vyluhování chemických látek nebo podpory růstu vegetace, protože některé procesy probíhající v půdním prostředí nejsou zcela intuitivní. Navrhovaný projekt navazuje na předchozí projekt SGS řešený na pracovišti navrhovatele, jehož výsledkem byly jak odborné publikace, tak významný přínos výuce na pracovišti, kdy byl studentům umožněn přístup k nejmodernějším technologiím a návštěva zahraničních pracovišť s možností nejen získat důležité poznatky pro další výzkum, ale rovněž prezentovat své vlastní výsledky. Metodicky projekt vychází z postupů a znalostí, které byly a jsou na pracovišti získávány v přirozených ekosystémech, např. v experimentálních horských povodí. Cílem předkládaného projektu je kontinuita a udržení jak kvality výuky studentů, kteří se ve svém výzkumu zabývají modrozelenou infrastrukturou měst a obcí, a to nejen z hlediska člověkem vytvořených půd, ale rovněž půd přirozených. Důraz bude kladen na oblast hydrologie podpovrchových procesů a podpoření výzkumných aktivit stud

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM A MONITORING SRÁŽKO-ODTOKOVÝCH A EROZNÍCH PROCESŮ NA ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH

Řešitel
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS23/155/OHK1/3T/11
Anotace

Navrhovaný projekt je zaměřen na experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů v zemědělsky využívané krajině. Projekt navazuje na předchozí projekt SGS20/156/OHK1/3T/11, během kterého byly obhájeny dvě disertační práce a za podpory projektu publikováno deset článků v impaktovýchzobrazit více periodikách. Zároveň byla v součinnosti s projektem vyrobena dvě nová zařízení dešťových simulátorů, která umožňují rozšiřovat dosavadní výzkum o nové možnosti výzkumu. Experimentální povodí byla osazena novou senzorikou pro detailní studium srážkoodtokových a půdních vlastností. V rámci projektu bude probíhat experimentální měření, monitoring a modelování hydrologických, erozních a transportních procesů. K tomu bude využita experimentální základna Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. Konkrétně se jedná o povodí Býkovického a Nučického potoka, na kterých již řadu let probíhá monitoring klíčových veličin, tato měření je třeba udržovat a dále je žádoucí tato měření rozšiřovat. Dále probíhá výzkum v laboratorních podmínkách v prostorách fakulty. Projekt bude řešen ve dvou aktivitách, které se budou vzájemně doplňovat. 1. Experimentální povodí Aktivita zahrnuje dlouhodobý monitoring na experimentálních povodí Býkovického a Nučického potoka. Na povodích bude probíhat monitoring srážko-odtokových a erozních veličin. Jedná se především o měření srážek, průtoku, teploty, vlhkosti půdy, stavu půdního povrchu a jeho vývoje, hydrologické odezvy povodí a turbidity. Pro monitoring erozních událostí bude využito metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Konkrétně budou použity bezpilotní prostředky (UAV) vybavené různými senzory jako např. RGB kamery, multispektrální kamery, termální kamery i laser skenery (LIDAR). Tato cenná data doplní dlouhodobě vedenou databázi. Data budou využita ke kalibraci a validaci matematických modelů. Cílem je určit závislost vzniklých erozních projevů na srážko-odtokových procesech s využitím pozemních dat. 2. Simulace srážko-odtokových a erozních proc

PŘEDPODMÍNĚNÍ ČASOVĚ ZÁVISLÝCH A NESYMETRICKÝCH PROBLÉMŮ SE ZARUČENÝMI SPEKTRÁLNÍMI ODHADY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/001/OHK1/1T/11
Anotace

Díky společnému úsilí výzkumných skupin ČVUT a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl v nedávné době vyvinut speciální druh předpodmínění diskrétních parciálních diferenciálních rovnic. Především lze předem získat těsné oboustranné odhady každého vlastního čísla spektra výslednéhozobrazit více předpodmíněného operátoru, což může být užitečné pro volbu vhodného předpodmínění. V tomto projektu se zaměřujeme na zobecnění tohoto přístupu na časově závislé a případně nesymetrické operátory, které typicky vznikají v multifyzikálních problémech.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V REÁLNÝCH OBLASTECH

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/002/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt bude zaměřen na matematické modelování fyzikálních procesů v oblastech, keré jsou výstupem pokročilých grafických projektovacích programů (např. CAD nebo Revit). Numerické řešení diferenciálních rovnic vzešlých z matematického modelu bude posléze realizováno za pomocí vhodného numerickéhozobrazit více softwaru (např. FEniCS, MATLAB nebo FreeFEM).

APLIKACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZVÝŠENÍ UDRŽITELNOSTI STAVEBNICTVÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/003/OHK1/1T/11
Anotace

Navrhovaný projekt navazuje na úspěšný výzkum realizovaný v rámci soutěže SGS 2023 s názvem "Vývoj a aplikace digitalizovaných a automatizovaných nástrojů pro víceúčelová uplatnění ve stavebnictví", jehož výsledkem jsou studie publikované v nejprestižnějších recenzovaných mezinárodních časopisech vzobrazit více oblasti stavebních materiálů. Integruje špičkové přístupy v pěti klíčových oblastech: (i) automatizace převodu laserového skenování do BIM pro efektivní předdemoliční audit budov, (ii) zlepšení separace a recyklace stavebního a demoličního odpadu pomocí pokročilých technik strojového učení, (iii) optimalizace asfaltobetonových směsí pomocí prediktivních modelů strojového učení, (iv) průkopnické využití ureolytických bakterií pro recyklaci odpadního betonu a (v) integraci senzorů do betonových směsí vznikajících konstrukcí pro dlouhodobé monitorování stěžejních fyzikálních vlastností. Každý pracovní balíček kombinuje inovativní metody, mezi něž patří analýza hustoty mračen bodů, analýza dat z kamer RGB a mikrobiálně indukované srážení kalcitu (MICP). Hlavními cíli je řešit udržitelnost a efektivitu ve stavebnictví prostřednictvím komplexního přístupu, zlepšit recyklační procesy, prodloužit životnost stavebních materiálů a navrhnout udržitelná řešení pro betonový odpad. Dosažením těchto vizí lze významně přispět k udržitelnému rozvoji a oběhovému hospodářství ve stavebnictví.

AKUSTICKÉ CHOVÁNÍ LEHKÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S OBNOVITELNÝMI A RECYKLOVANÝMI MATERIÁLY

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/004/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt navazuje na loňský udělený grant. Jeho cílem bylo zkoumat různé obnovitelné nebo recyklované materiály, které by mohly nahradit v lehkých stavebních konstrukcích tradiční výplně (jako minerální vatu). Jedná se o snahu využít efektivně takové materiály, které byly buď již vyrobené a nebozobrazit více jejich výroba zanechává menší dopad na životní prostředí. Konstrukce s těmito materiály by si pak měly zachovat srovnatelné nebo lepší akustické vlastnosti. V rámci prvního roku byla vytvořena rešerše této problematiky, kterou chce řešitel zveřejnit v impaktovaném článku. Na ten požaduje finance.

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEPÁLENÝCH CIHEL PRO PODMÍNKY UDRŽITELNÉHO BYDLENÍ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍ

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/005/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zabývá zjištěním stavebně technických vlastností nepálených cihel, učených pro rozvojové země jako levný, finančně dostupný a udržitelný materiál. Cílem projektu je zjistit tepelně technické, vlhkostní a akustické parametry spojené s tímto stavebním systémem. V rámci tohoto projektu budezobrazit více realizována diplomová práce na dané téma studentkou magisterského studia ze zahraničí Alice Petit, kde finanční prostředky z tohoto grantu budou využity na zhotovení experimentálního měření žádaných parametrů a jejich analýzy. Dalším cílem je vypracování vědeckého článku za účelem publikace naměřených výsledků.

VIZUÁLNÍ TRVANLIVOST BROUŠENÝCH DESKOVÝCH PRVKŮ Z VYBRANÝCH SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ, V ZÁVISLOSTI NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/006/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na experimentální ověření povrchových kvalit broušených betonových prvků z vybraných receptur různých druhů betonů. Broušené prvky s odhalenou vnitřní strukturou budou testovány bez povrchové úpravy, s impregnací a nátěrem. Broušené prvky budou navrženy a testovány tak, abyzobrazit více odpovídaly povrchu a zatížení jako fasádní desky, případně soklové obklady. Zkušební tělesa budou podrobena exteriérové expozici a zatížení. Proběhne monitoring zkušebních těles a následné vyhodnocení.

VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ SVĚTLA NA VIZUÁLNÍ KOMFORT V MÍSTNOSTI

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/007/OHK1/1T/11
Anotace

Experimentrální práce. Projekt se zabývá měřením spektrálního složení světla ve dvou zmenšených modelech jednostranně osvětlené učebny. Měření navazuje na první SGS projekt řešitelky, ve kterém řešila měření veličin zrakového komfortu v interiéru školních učeben.

RESILIENT AND CIRCULAR PRINCIPLES IN SUSTAINABLE BUILDING DESIGN

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/008/OHK1/1T/11
Anotace

Due to the current challenges posed by climate change, the construction industry has changed its approach to building design. In addition to sustainability, which remains a fundamental principle, the focus is also on enhancing the resilience of buildings so that they can withstand natural hazards,zobrazit více as well as implementing the circular economy (CE) through the use of materials and structures that may later be recycled or reused. The paradigm shift towards a more integrated and forward-looking approach is reflected in a holistic approach such as life cycle thinking (LCT), aiming not only to mitigate environmental impacts but also to strengthen structures in the face of an increasing number of frequent and severe natural hazards, to reduce the consumption of virgin materials and to recognize the environmental, social and economic repercussions throughout the lifecycle of a building. As part of this project, the team intends to review the current state-of-the-art literature on both new design and retrofitting techniques for sustainable buildings, focusing on those designed using LCT principles which include aspects of both resilience and circularity. This project examines several resilience principles for climate-related hazards for multi-residential buildings previously collected in a previous project, which will be tested and validated in building case studies to demonstrate their eligibility for inclusion in SBToolCZ, an existing sustainability rating system. Meanwhile, CE strategies will be considered for a list of structures and connections in an effort to outline the most environmentally friendly, suitable both for new and existing buildings. Combining these two parallel activities, the team will be able to disseminate lessons learned and assist designers in improving the resilience and circularity of their building designs. Upon completion of such work, the team is likely to publish the results in highly ranked Open Access journals and present them at internati

VÝPOČTOVÉ METODY VÝKONU PLOŠNÉHO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ V SOUČINNOSTI S VYÚSTKAMI VZDUCHOTECHNIKY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/009/OHK1/1T/11
Anotace

Práce se bude zabývat způsobem výpočtu skutečného výkonu plošného vytápění a chlazení v součinosti se specifickými vyústkami vzduchotechniky. A to ve smyslu zvýšení účinnosti stropního vytápění a chlazení, pokud jsou v jeho těsné blízkosti využity vyústky výrazně zvyšující rychlost proudění ve většízobrazit více ploše, zejména vyústky lineární. Výzkum se zaměřuje na predikci a výpočet možného zvýšení výkonu stropního vytápění a chlazení v obytných budovách v nízkoenergetickém standardu, kde aplikaci těchto prvků jako primárního systému vytápění a chlazení může limitovat nedostatečná plocha konstrukcí. Autoři si kladou za cíl vytvořit metodu pro výpočet skutečného výkonu stropních prvků při aplikaci vyústek vzduchotechniky a následně jí ověřit v praxi na reálném měření v laboratořích budovy UCEEB, které k tomuto poskytují vhodné zázemí. Výsledky práce budou následně zveřejněny v odborných časopisech a prezentovány na konferencích.

SYSTÉMY VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA A ZHODNOCENÍ REÁLNÉHO VYUŽITÍ V SYSTÉMECH TZB

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/010/OHK1/1T/11
Anotace

Využití odpadního tepla je celosvětový trend, který pomáhá redukovat zvýšené náklady na energie a zároveň snižuje negativní dopady spotřeb energií. Obzvláště v oboru IT došlo v poslední dekádě k razantnímu zlepšení efektivity systému TZB (chlazení, větrání, osvětlení) a současně k neustále zvyšujícízobrazit více poptávce po navýšeném výpočetním výkonu. Jednou z posledních cest, jak redukovat spotřebu energií je využit odpadní teplo z datových center, kde vzniká velké množství nízko potenciálního tepla. I z toho důvodu je ve světě datových center tento trend na celosvětovém růstu.

MĚŘENÍ TEPLOTY DEŠŤOVÉ VODY - ZÍSKÁVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT PRO VERIFIKACI VÝPOČETNÍCH MODELŮ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/011/OHK1/1T/11
Anotace

Téma projektu navazuje na dlouhodobější výzkum řešitelského týmu, zejména pak na plánovanou disertační práci doktoranda - navrhovatele. Tématem této práce je netradiční energetický a environmentální systém budovy využívající dešťovou vodu. Dešťová voda je akumulována v podzemní nádrži, kde je vlivemzobrazit více okolní chladné zeminy ochlazována a následně využívána na chlazení budovy. Pro výzkum této oblasti je využívána počítačová simulace tepelného chování akumulované vody v nádrži. Připravené simulační modely je nyní nutné verifikovat relevantními daty. Získání takových dat je hlavním cílem tohoto projektu. Plánováno je měřit teplotu dešťové vody v podzemní akumulační nádrži a vztahovat ji k teplotě okolního vzduchu a teplotě v zemině.

MODULÁRNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY PRO REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/012/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na návrh modulárních energetických systémů pro rekonstrukce typických bytových domů zejména v městské zástavbě. Pro jejich optimalizaci bude provedena analýza skutečného provozu domů a určen potenciál a výhodnost daných technologii a jejich kombinací s ohledem na vhodnost těchtozobrazit více řešení k daným typům bytových domů. Vytvoření modulárních systémů je jednou z cest jak urychlit proces rekonstrukce stávajících budov v Evropě a snížit jejich energetickou náročnost. Současně by mělo dojít ke splnění dalšího cíle, kterým je snížení enviromentálního dopadu provozu budov což patří mezi současné priority v energetickém sektoru.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PRO UDRŽITELNOST DOPRAVNÍCH STAVEB

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/013/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je zaměřený na optimalizaci a zlepšení udržitelnosti dopravních staveb prostřednictvím inovativních metod a technologií. Hlavní cíle zahrnují minimalizaci environmentálního dopadu, efektivní využívání zdrojů a zlepšení energetické efektivnosti. Výsledkem projektu bude komplexní sadazobrazit více doporučení a návrhů pro výstavbu ekologicky šetrných dopravních infrastruktur, zohledňujících dlouhodobou udržitelnost a snižujících emise skleníkových plynů.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE STAVEBNICTVÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/014/OHK1/1T/11
Anotace

Tento projekt se zaměřuje na čtyři významně se rozvíjející oblasti ve stavebnictví. První oblast je věnována analýze a hodnocení vlivu nové ESG metodiky na fungování stavebních společností. Hlavním cílem je přiblížit novou metodiku, která zahrnuje soubor postupů a pravidel, jak hodnotit společnostizobrazit více sledováním jejich chování v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a samotného řízení podniku. Jelikož se jedná o poměrně nové a aktuální téma, autor se nejprve zaměřuje na celkový popis metodiky, vysvětlení všech pojmů a až poté na jednotlivé části hodnocení a zkoumá, zda je hodnotící proces nastaven správně. Cílem práce je též analýza vstupních údajů do celkového hodnocení a jejich vliv na výsledný návrh firemní politiky ESG. Druhá oblast je zaměřena na metodiku sběru dat pro LCC k využití při analýze dat z BIM modelu. Cílem této části je vyřešit jednu z aktuálních překážek používání LCC na stavebních objektech, a to nedostatek LCC dat. Pro řešení tohoto problému bude využita metoda BIM a její databázový zápis dat k správě stavby. Součástí práce je i postup převodu BIM dat na zdrojová data pro LCC. Třetí oblast popisuje technologii 3D tisku jako nové inovativní řešení pro udržitelnou výstavbu. Cílem práce je prezentovat kroky pro lepší pochopení charakteristik 3D technologie tisku budov. Dalším cílem je sumarizovat již provedené studie a výzkumy autora, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Poslední oblast je úzce spjata s využitím digitálních technologií pro optimalizaci negativního dopadu staveb na životní prostředí. Obsah práce zahrnuje posouzení jak jednotlivých materiálů a komponentů, tak i stavby jako celku. Autor se však zaměřuje nejen na životní cyklus stavby, ale i na odlišné způsoby výstavby, jako je například prefabrikace. Cílem je přinést ucelený pohled na environmentální stránku staveb z pohledu stavebního trhu, definovat jednotlivá východiska s přihlédnutím k požadavkům trhu a stanovit u nich výčet všech možných přínosů a rizik v souvis

SROVNÁNÍ PROCESŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE V ČESKU, ANGLII A RAKOUSKU NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH STAVEB.

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/015/OHK1/1T/11
Anotace

Bude vybráno několik trojic objektů. V každé trojici bude jeden z Česka, Anglie a Rakouska. Tyto objekty budou srovnatelné v rozsahu, významu a období vzniku. Každá z trojic bude soustředěná do jiného období a rozsahu, tak aby práce jako celek zasáhla škálu památkových objektů. Budou vybírányzobrazit více objekty, které v poslední době (po roce 2000) prošly procesem zápisu na seznam památek (úspěšně či neúspěšně), byly stavebně upravovány či rekonstruovány a nebo demolovány. U každého objektu budou dohledány hybatele jednotlivých procesů a důvody pro zásadní rozhodnutí různých zúčastněných aktérů. Procesy v různých zemích budou v každé trojici srovnány z hlediska dopadů legislativy, lidského faktoru (zástupců úřadů, majitelů i veřejnosti) a doby trvání.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/016/OHK1/1T/11
Anotace

The project highlights the importance of innovative technologies in urban planning and architecture and addresses the interdependence between architecture and technology. Architects today have access to large amounts of data that allow them to make predictions before implementation. One of the majorzobrazit více outcomes of utilizing data in Architecture is the emergence of digital twins of cities. Digital twins are used as tools for simulation that help coordinate between buildings and various systems operating within a city like traffic flow, consumer patterns, air quality or waste management. Digital twins use innovative technologies such as Internet of Things (IoT), artificial intelligence, machine learning, and data analytics for predictive modeling. This project analyzes the usefulness of data and the digital footprints which are crucial for sustainable development of our built environment. Without access to these tools architects can soon find themselves being competed by AI design and coordination programs on complex construction projects. The topic also investigates the potential of big data and digital urban twins and how can a city with an existing 3D model and data collection develop its own digital twin. Case studies are used to examine the correlation between our digital and physical environments and how one translates onto the other. This correlation can help us learn from both physical and digital environments and provide us with better predictions that eventually make our urban environments more sustainable.

MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/017/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se bude zabývat modulární architekturou na území České republiky a v zahraničí. Modulární architektura je aktuálním tématem, jehož historie spadá do počátku 20. století. Modulární architektura se stává trendem i na území České republiky, ale více rešerší nalezneme v zahraničí, zejména vezobrazit více Spojených státech, kde má své kořeny. V České republice patří mezi jedny z nejvýraznější průkopníků a soudobých lídru na trhu v oblasti s modulární architekturou firma Koma sídlící ve Vizovicích, výrobce nízkonákladových dřevěných modulových objektů pro bydlení Freedomy nebo výrobce systémového řešení modulové mobilní výstavby Cubespace. Cílem projektu bude prozkoumat oblast modulární architektury a zdokumentovat vzniklé realizace. Z tohoto důvodu je také území rozšířeno o oblasti v zahraničí, pravděpodobně se bude jednat o Německo a Rakousko, kde realizace modulární architektury jsou dostupnější, než-li na území ČR. Výsledky budou přístupné na internetových stránkách, které budou založeny pro tento účel a také pro účel sběru dat. Cílem je dostat modulární architekturu do povědomí pomocí digitálních technologií, případně budou výsledky odprezentovány na konferencích.

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU BYTOVÝCH DOMŮ PANELOVÝCH SOUSTAV A JEJICH OKOLÍ V ZAHRANIČÍ V MÍRNÉM PODNEBNÉM PÁSU S VYUŽITÍM PRO ČESKÁ SÍDLIŠTĚ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/018/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt naváže na práci doktoranda věnující se obecnému tématu adaptace českých sídlišť na změnu klimatu. Práce bude doplňovat katalog adaptačních opatření na změnu klimatu na českých sídlištích, které rozšíří o zahraniční příklady. Práce se bude v této fázi soustředit na zahraniční projekty vezobrazit více stejných klimatických podmínkách, které budou využitelné jako reference k uplatnění na českých sídlištích. Na sídlištích v české republice žijí 3 miliony obyvatel. Projekt se zabývá tímto tématem, jelikož sídliště tvoří svojí rozlohou výrazné celky v České republice a mohou výrazně ovlivnit celkové klima svojí lokality. Adaptační opatření začínají být na českých sídlištích realizována ve větším počtu v rámci různých projektů. Práce má za cíl zahraniční opatření lokalizovat, dokumentovat, analyzovat a zařazovat do přehledu opatření aplikovatelných na našem území.

ANALÝZA A KATEGORIZACE NOVÉHO VYUŽITÍ SKLÁREN NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/019/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je nové využití průmyslových objektů zaměřujících se na sklářský průmysl na území České republiky. Sklárny a sklářský průmysl je hodnotnou součástí české historie i průmyslového dědictví. Studie a celková analýza se zabývá sběrem dat o daném tématu, mapování objektů, jejichzobrazit více nového využití a následně k jejich kategorizací. Problematika navrácení či vložení nové funkce do dožívajících nebo do nevyužívaných objektů průmyslového dědictví spadá do rozvíjející se vědní oblasti. Výsledky projektu budou sloužit pro další části této problematiky a mohou být využitelné jako podklad pro vlastníky a investory při rozhodování o novém využití.

POSTINDUSTRIÁNÍ KRAJINA URANOVÉ TĚŽBY NA JÁCHYMOVSKU - VÝVOJ, ADAPTACE, KONVERTIBILITA

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/020/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu navazujícím a bezprostředně souvisejícím s tématem dizertační práce se zabývá možnostmi budoucího vývoje a využití industriálních objektů Krušných hor a podkrušnohoří, především pozůstatkům po uranové těžbě. Od ukončení těžby uranu na Jáchymovsku v 60. letech 20. století dochází kzobrazit více postupné degradaci a ztrátě jak jednotlivých těžebních reliktů, tak celých areálů, potažmo identity hornické krajiny. Právě z těchto důvodu je žádoucí se zaměřit na identifikaci jednotlivých prvků a nalézt pro ně nové vhodné využití s ohledem na jejich architektonickou, krajinnou a pietní hodnotu. Unikátní je především spojení tradičního tématu průmyslového dědictví, t.j. hlubinné těžby s přesahem do tématu perzekuce politických vězňů.

VYUŽITÍ PRINCIPU SHARED SPACE (SDÍLENÉ ZÓNY) V PŘEDŠKOLNÍCH PROSTORECH

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/021/OHK1/1T/11
Anotace

Shared space (sdílená zóna) je urbanisticko-dopravní přístup k řešení veřejných prostranství založený na vytváření podmínek pro vyvážení jeho společenských, ekonomických, pobytových a dopravních funkcí. Zaměřením tohoto projektu je výzkum shared space v okolí školních zařízení. Předškolní prostoryzobrazit více jsou důležitými veřejnými prostranstvími, které je důležité řešit s důkladnou péčí jak z hlediska architektonicky-urbanistického, tak bezpečnostního vzhledem k přítomnosti nejzranitelnějších účastníků provozu na pozemních komunikací - dětí. Zahraniční praxe ukazuje, že možným řešením všech požadavků je princip shared space. Aktuálnost a důležitost projektu podtrhuje i skutečnost, že tento dopravní režim brzy uvede i novela zákona 361/2000 Sb., a to bez další návrhové opory, jako jsou normy nebo technické podmínky.

APLIKACE APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE ARCHITEKTURY U STAVEB PRO BYDLENÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/022/OHK1/1T/11
Anotace

Jedná se o výzkumnou a přípravnou část mé disertační práce se zaměřením na Psychologické aspekty architektonického navrhování staveb pro bydlení. Tato výzkumná část má za účel zjistit jak se k tomuto tématu staví současná praxe, vytipovat u jakých staveb je potenciál po podrobné zkoumání a stanovenízobrazit více odborných kritérií, pro posuzovaní dané architektury.

VÝVOJ A TRENDY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ PO PANDEMII A V KORELACI KLIMATICKÝCH ZMĚN

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/023/OHK1/1T/11
Anotace

Pracovní prostředí je prostředí, které v našem životě zaujímá významný časový podíl. Z výše uvedeného klademe patřičné nároky na kvalitu pracovního prostředí. Už před pandemií se začal kancelářský prostor měnit včetně způsobu práce zaměstnanců. Začaly se objevovat nové typy pracovišť s vlivem nazobrazit více typologii kancelářského prostoru. Období pandemie tuto změnu ještě urychlilo. Zároveň se začaly měnit i uživatelské požadavky na pracovní prostor, administrativní budovy. Klienti mají k výběru budov jiný přístup než před pandemií a k práci zaměstnanců rovněž. Klienti se více začali zajímat o certifikaci budovy z hlediska udržitelnosti a certifikaci WELL. V rámci těchto souvislostí si uživatelé více všímají i změny klimatu a jak klima ovlivňuje interní mikroklima budovy. Práce by se měla zaměřit na jedné straně na pracovní prostor, způsoby práce v prostoru a nové pracovní vazby. Na druhé straně by měla zahrnout i změnu klimatu a s tím související výběr udržitelných řešení, a to jak stavebních, tak architektonických a materiálových včetně zohlednění uhlíkové stopy stavby i řešení interiéru.

VÝZKUM A TVORBA DATABÁZE APLIKOVATELNÝCH ZÁSAHŮ DO POST-TĚŽEBNÍ KRAJINY SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE VE FORMĚ ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH INTERVENCÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/024/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je plošný výzkum vhodných (aplikovatelných) zásahů do krajin, regionů a oblastí, které se vyznačují silným průmyslovým využitím (již ukončeným nebo stále probíhajícím). Projekt bude v úvodu mapovat proměny post-těžebních regionů v zahraničí (zejména z hlediska doplnění krajin ozobrazit více architektonické a urbanistické intervence) a na jeho základě dojde k postupnému přepisu vhodných přístupů různého měřítka i v regionu Severočeské hnědouhelné pánve (SHP). Těžištěm projektu budou návrhy nových zásahů ve formě architektonických studií různého měřítka a rozpracovanosti. Vzniklá databáze projektů/přístupů by měla být veřejně dostupná a sloužit jako "galerie" možného řešení. Jasná, ucelená a popsaná metodika aplikovatelných vstupů do území, které je poznamenáno zejména povrchovou těžbou hnědého uhlí, bude zohledňovat dosavadní výzkumný proces řešitele a je přímo návazná na proces průběhu vědecko-výzkumné práce na katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA VE VOJENSTVÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/025/OHK1/1T/11
Anotace

Cílem práce je analýza a vhled do problematiky modulárních staveb užívaných ve vojenství pro budování zahraničních vojenských základen. V současné době je budování armádních vojenských základen výhradně úkolem pro ženijní vojsko a dosud bylo zcela mimo pozornost profese architektů. Zahraničnízobrazit více vojenská základna je uceleným souborem staveb a přestože se jedná o vysoce účelné a utilitární objekty s řadou specifických bezpečnostních požadavků a limitů, pro její správné navrhování je rovněž klíčová ergonomie, estetika, tvůrčí inovace a hlediska udržitelného rozvoje. Tyto nástroje jsou nedílnou součástí architektonické praxe a nově navázaná mezioborová spolupráce by mohla přispět k dalšímu rozvoji v oblastni modulárních konstrukcí využívaných pro budování základen. Práce by měla přiblížit problematiku především pro odborníky z civilní architektonické praxe a bude obsahovat typologický rozbor jednotlivých částí základny, jejich vzájemné uspořádání v rámci areálu, popis nezbytných provozních vazeb mezi objekty s popisem nutných prostorových nároků, popis a kategorizaci vstupních limitů návrhu jako jsou účel plnění základny, možnosti dopravy konstrukcí, bezpečnostní situace v oblasti výstavby základny, možnosti připojení na technickou infrastrukturu, klimatické podmínky apod. Z hlediska udržitelného rozvoje bude práce zkoumat celý životní cyklus základny, současné využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s vodou a odpady.

VYTVOŘENÍ PLATFORMY K PUBLIKACI VÝSTUPŮ VĚDECKÉ ČINNOSTI DOKTORANDA A KOMUNIKACI S ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/026/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je vytvoření internetové platformy, která by umožnila zpřístupnit široké veřejnosti poznatky dosavadního výzkumu možností adaptace skokanských můstků a jejich mapování. Bude sloužit jako popularizační platforma, která poslouží k sdílení těchto dat a sběru zpětné vazby širokézobrazit více veřejnosti. Rovněž by měla posloužit jako online databáze se soupisem můstků, jejich charakteristikou a mapou.

LOKALIZACE, ANALÝZA A DOKUMENTACE RADNIC A OBECNÍCH ÚŘADŮ V ČR A EVROPĚ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/027/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se bude zabývat objekty radnic a obecních úřadů postavených v 21. století v menších sídlech, a to jak v ČR, tak v Evropě. Tyto objekty jsou historicky i umístěním nejexponovanější v obci a jejich architektonickému a materiálovému řešení vždy byla přikládána velká důležitost. Předmětemzobrazit více projektu je zmapování a dokumentace vybraných radnic a obecních úřadů. Stavby budou vyhodnoceny v rámci jejich místního, historického a kulturního kontextu. Další informace budou získány dotazníkovým šetřením mezi uživateli staveb, obyvateli sídel a rozhovory s autory. Výsledky projektu by měly komplexně shrnout poznatky o důležitosti, potenciálu a možnostech radnic i obecních úřadů.

GLAMPING NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/028/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zabývá analýzou drobného alternativního ubytování na území ČR, které je označováno jako "glamping". Glampingové ubytování si lze představit jako prostorově minimální objekty v přírodě, které spojují výhody kempování, ale doplňují ho o komfort ubytování. Jedná se o různé formy staveb odzobrazit více týpí stany, přes prostorově minimální domy (tzv. tiny houses), domy na stromech, hausbóty až po maringotky či obytná auta. Glamping se specificky nachází na odlehlém místě v přírodě, které nabízí samotu a klid od všudypřítomného shonu. Tento trend se rychle rozšiřuje a stává se veřejností velmi oblíbený, nicméně v odborné společnosti se mu velké pozornosti nedostává, díky tomu okolo glampingu panuje mnoho nejasností. V tomto směru chybí nejen odborný popis glampingu, typologie, ale také legislativa a jakékoliv řešení současných problémů. Cílem projektu je upozornit na problematiku glampingu, vnést toto téma do odborné diskuze a hledat odpovědi na současné problémy tohoto populárního trendu. Problematika glampingu je popsána se zaměřením na území České republiky a lokální současné problémy. Projekt navazuje na předchozí SGS, kdy byla zmapována současná situace glampingu na území ČR a také bylo navrženo typologické dělení glampingových objektů dle znalosti současné problematiky. V následujícím roce bude na projekt logicky navázáno a navrhovatelka se bude dále věnovat tématům jako je dopad glampingu na krajinu, udržitelnost ubytování a celkový vliv drobných ubytování na našem území. Také bude pokračovat mapování objektů glampingu na území ČR pro udržení aktuálnosti.

VLIV GLOBALIZACE NA ZTRÁTU IDENTITY MODERNÍCH MĚST

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/029/OHK1/1T/11
Anotace

Identita veřejných prostorů v městském prostředí je základem pro udržitelný rozvoj a je komplexním jevem, který zahrnuje architektonické, kulturní, sociální, historické a ekonomické prvky. Projevuje se v rovnováze mezi podobnostmi a odlišnostmi oproti jiným místům a časům. Era globalizace s jejizobrazit více prostorovou a časovou komprese vede k výzvě pro městskou identitu, vyžadující individualní přístup a časový proctor. Lidská sídla postupně získávají podobné rysy, odrážející společné standardy a architektonické trendy, co má negativní vliv na jejich identitu a potažmo vitalitu. Práce se zaměřuje na analýzu faktorů globalizace, jež mohou ovlivnit identitu veřejných prostorů. Cílem je navrhnout strategie pro tvorbu těchto prostorů s důrazem na eliminaci potenciálně negativních vlivů globalizace, a tím minimalizovat jejich dopady nebo je předběhnout.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VE STABILIZOVANÝCH ÚZEMÍCH

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/030/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je určen k podpoře dopracování disertace "Veřejná prostranství ve stabilizovaných územích" a zpracování odborné recenzované stati z disertačních materiálů. Projekt navazuje na předchozí aktivity školitelky, které byly podpořeny v rámci řešení projektu TAČR "Doma ve městě UNESCO Hmotný azobrazit více nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou pilotní projetk Telč", který byl řešen v letech 2019-2022 a nyní je připravována do tisku závěrečná publikace, kde je řešitelka jednou z editorek a autorkou.

PROMĚNY VYBRANÝCH TYPŮ VESNIC NA ÚZEMÍ OKRESŮ SVITAVY A ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/031/OHK1/1T/11
Anotace

Tato práce se týká výzkumu "Lánových" vesnic na území německy osídlených okresů Pardubického kraje. Práce všechny tyto vesnice v dané lokalitě rozděluje z hlediska terénu, urbanistického rozsahu v 19. století a dalších parametrů. Následně se soustředí na jejich vývoj po roce 1945 z historického,zobrazit více urbanistického a sociologického hlediska až po současnost.

SUROVINY A VÝROBA - VÝVOJ ZÁPADOČESKÝCH PORCELÁNEK

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/032/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu je jasná charakteristika a identifikace současného stavu a pozůstatků důlní činnosti těžby kaolínu, jakožto součásti průmyslového dědictví regionu Karlovarského kraje. Metodologický soupis této vrstvy průmyslu pojmenuje a pomocí mapových dokladů také doloží aktuální situaci a stavzobrazit více v západních Čechách. Studie dále zanalyzuje návaznost jednotlivých těžebních oblastí na výrobní areály. Projekt se věnuje aktuální problematice porcelánových závodů a vazba na těžbu kaolínu je nedílnou součástí pro pochopení problematiky a důležitosti v rámci regionu. Výsledky komplexně shrnou skladbu těžebních oblastí, jejich stručnou historii, vliv na ráz krajiny a význam pro jednotlivé výrobní areály.

KATEDRÁLA SV. VÍTA V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/033/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem projektu jsou architektonické intervence v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě v období normalizace (v 70. a 80. letech 20. století). Katedrála tvoří dominantu celého areálu i tzv. hradčanského panoramatu. Zatímco většina evropských katedrál byla budována uvnitř měst,zobrazit více pražská katedrála byla vybudována mimo město uvnitř areálu Hradu, které bylo nejen sídlem panovníka, ale i téměř posvátným okrskem s několika kostely. Díky své poloze se zdvihá vysoko nad Malou Stranu a působí dominantně i v celku hlavního města. Projekt se věnuje aktuální problematice nových intervencí v historickém prostředí, aktuálnost dokazují výsledky posledních českých architektonických cen. Studie a celková analýza se bude věnovat přístupům jednotlivých architektů k obnově historických částí katedrály, k jejich případnému doplnění či vyhovění novým liturgickým požadavkům. Historie a stavební úpravy od počátku stavby (1344) do slavnostního otevření (1929) jsou probírány velmi zevrubně v mnoha knihách, článcích i závěrečných vysokoškolských pracích. Taktéž období první republiky je již podrobně zpracováno. Méně informací lze dohledat o úpravách v 50. a 60. letech 20. století. Období 70. a 80. let je podobně jako v případě celého areálu Pražského hradu zatím opomíjeno a není systematicky zpracováno. Během vlády KSČ byla snaha potlačit sakrální charakter této stavby, na úkor tohoto využití byla zdůrazňována funkce mauzolea, pohřebiště významných českých panovníků.

TYPOLOGICKÁ ANALÝZA A DOKUMENTACE VYBRANÝCH MLÝNŮ V OKRESE MĚLNÍK

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/034/OHK1/1T/11
Anotace

Hlavním cílem Studentské grantové soutěže (SGS) je podrobná dokumentace současného stavu vodních mlýnů v územně-správním okrese Mělník. Dokumentace objektů je koncipována jako sběr množství informací o stavebním a technologickém vývoji mlýnů v 19. a 20. století, jejich památkové hodnotě azobrazit více současných možnostech využití. Výsledkem práce bude typologická analýza dispozičního řešení, která reaguje na mezioborový výzkum a zkoumá možnosti vývoje a využití daného typu staveb v současnosti.

TVORBA ONLINE A TIŠTĚNÉHO KATALOGU PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/035/OHK1/1T/11
Anotace

Tato projekt se bude zaměřovat na tvorbu komplexního katalogu podstávkových domů, který bude dostupný jak online prostřednictvím webové platformy, tak ve formě tištěného materiálu. Cílem je vytvořit efektivní a uživatelsky přívětivý katalog, který poskytne zájemcům o podstávkové domy podrobnézobrazit více informace o jejich typech, konstrukcích podstávek, jejich stěnách, oknech, dveřích, střechách, obložení štítů atd. Katalog bude prezentovat výstupy získaných dat z již proběhlých terénních průzkumů. Jedná se o aktuální téma, jak přispět k pozitivnímu vývoji celé oblasti podstávkových domů nejen na Šluknovsku, a to s ohledem i na trvale udržitelný rozvoj a historické hodnoty sídel.

GRAFICKÉ A VÝTVARNÉ PRVKY NA FASÁDÁCH SOUČASNÉ ARCHITEKTURY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/036/OHK1/1T/11
Anotace

Práce bude zaměřena na zkoumání a dokumentaci koncepčních výtvarných a grafických prvků v rovině fasády spolupracujících se současnou architektonickou tvorbou. Součástí zkoumání bude zhodnocení takových prvků s pravidelnými uživateli takových lokalit pomocí dotazníků či rozhovorů za účelem posouzenízobrazit více hodnoty takových intervencí ve vytváření cenných městských prostorů.

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/037/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na experimentální činnost v oblasti stavební mechaniky. Koncepčně je rozdělen na oblast materiálového inženýrství zabývající se zpracováním stavebního odpadu do nových materiálů a na oblast analýzy chování stavebních konstrukcí na dynamické účinky. Materiály pro výzkum v oblastizobrazit více využití recyklátů jsou sádrokartonové desky a jemnozrnná složka betonové drti pro použití v betonové směsi. Analýza chování mostních konstrukcí bude realizována na základě způsobu měření za použití bezkontaktní metody ve formě radarového měření deformací. Analýza chování historických konstrukcí na dynamické namáhání je čtvrtým tématem projektu.

VÝVOJ A APLIKACE ALGORITMŮ PRO POKROČILÉ NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/038/OHK1/1T/11
Anotace

Předmětem navrhovaného projektu je navazující vývoj a implementace algoritmů pro řešení aktuálních či perspektivních problémů v mechanice konstrukcí a materiálů a jejich aplikace při řešení praktických problémů z inženýrské praxe.

INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOST STAVEB KRITICKÉ INFRASTRUKTURY SE ZAMĚŘENÍM NA ODOLNOST SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/039/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se věnuje integrální bezpečnosti staveb kritické infrastruktury se zaměřením na odolnost spřažených ocelobetonových konstrukcí proti extrémnímu zatížení. Zvláštní pozornost je věnována konstrukcím kritické infrastruktury, jako jsou dopravní stavby, stavby pro energetiku apod. První pilířzobrazit více projektu se věnuje požární bezpečnosti staveb kritické infrastruktury - konkrétně modelování požáru v těchto stavbách, odolnosti ocelobetonových konstrukcí a transportním procesům v betonu vystaveném vysokým teplotám. Druhý pilíř je zaměřen na výbuchovou odolnost spřažených ocelobetonových konstrukcí. Třetí pilíř se věnuje konkrétním příkladům konstrukcí kritické dopravní infrastruktury (např. železničním mostům s bezstykovou kolejí).

MODERNÍ CEMENTOVÉ KOMPOZITY A JEJICH EFEKTIVNÍ POUŽITÍ V KONSTRUKCÍCH

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/040/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na rozvoj komplexního přístupu k navrhování pomocí pokročilých metod a technologií. Studuje možnosti využití nových cementových a betonových kompozitů pro použití v konstrukcích. Zabývá se sledováním a hodnocením dlouhodobého chování a únavy betonových konstrukcí a jejichzobrazit více optimalizací pomocí progresivních metod. Speciální pozornost je věnována experimentální a numerické analýze moderních cementových kompozitů - ultra vysokohodnotnému betonu (UHPC) a betonu s recyklovaným kamenivem nebo s latentně hydraulickými pojivy ve formě druhotných surovin.

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN PARAMETRIC MODEL COMPLEXITY AND OPTIMIZATION EFFICIENCY IN CIVIL ENGINEERING

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/041/OHK1/1T/11
Anotace

This project focuses on investigating the relationship between parametric model complexity and optimization efficiency in civil engineering. With the rapid development of computational design in the AEC sector, the exploration of how parametric model complexity affects optimization efficiency iszobrazit více becoming increasingly crucial. A comprehensive understanding of this relationship is essential to ensure that the solution space is searched efficiently and therefore the computational effort expended on suboptimal solutions is minimised. For this purpose, a series of parametric models will be developed with a focus on static analysis and environmental aspects, employing advanced computational design techniques. Statistical analysis of the optimization results will be an important part of the research, which will primarily focus on convergence speed, and solution quality and diversity. The outputs of the project will help to improve computational design practices in civil engineering.

APLIKACE OPTOVLÁKNOVÉHO SENZORU FBGI KE SLEDOVÁNÍ SVAHOVÝCH DEFORMACÍ VE VRTECH

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/042/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je zaměřen na použití senzoru FBGI (založeného na paralelních sériích Fiber Bragg Gratings) pro sledování svahových pohybů ve vrtech vystrojených pro inklinometrická měření zejména v prostředí různých rušivých polí, např. v mostních opěrách s vysokou úrovní vyztužení, a pro citlivé případy,zobrazit více ve kterých je vyžadováno kontinuální sledování s on-line přístupem k měřeným datům a zpracováním vývoje deformační čáry měřicí výstroje.

IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION FOR ASPHALT MIXTURES MODIFIED BY VARIOUS WASTE PLASTICS

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/043/OHK1/1T/11
Anotace

The fundamental viability of pavement systems, encompassing airfields, roads and motorways, hinges upon their organizational and practical performance. Contemporary pavement construction primarily employs high-quality materials and advanced technologies. However, the process faces limitations due tozobrazit více the depletion of non-renewable natural resources, notably quarried aggregate sources, and carbon-based energy carriers like industrial fuel and bituminous binder. To mitigate the environmental impact of pavement design and construction, enhancing the sustainability of paving materials and construction technologies is imperative. Various environmental rating tools, including life cycle analysis (LCA) and Leadership in Energy and Environmental Design, have explored sustainable opportunities in pavement construction. One promising approach involves the utilization of waste materials, such as plastic waste, to foster more sustainable pavements. This is particularly relevant today, given the escalating rates of urbanization, population growth, and development activities worldwide, leading to a surge in waste plastic production. The disposal of plastic waste, notably items like plastic bags, PET bottles, and various packaging, poses a significant environmental threat due to their non-biodegradable nature. Consequently, there is a growing trend to incorporate these waste materials into construction projects. In this context, the following project primarily focuses on evaluating the engineering properties of modified mixtures by using plastic waste as an additive for bitumen modification. To achieve this, we identify potential waste plastic asphalt modifiers after studying their effects on the rheological properties of bitumen. Rheological properties are assessed through viscosity, and dynamic shear rheometer tests which supports the basic properties like penetration or softening point. Subsequently, these modifiers will be integrated into various asphalt concrete mix types, and

DOPADY GENEROVANÉ DOPRAVY NOVÝMI ZÁMĚRY NA NAVAZUJÍCÍ SÍŤ PK

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/044/OHK1/1T/11
Anotace

Tento projekt se zaměřuje na problematiku generované dopravy novými stavebními záměry a jejich dopadem na kapacitu navazující sítě pozemních komunikací, a to především křižovatek. Přesnější určení intenzity generované dopravy a jejího průběhu v čase umožňuje navrhovat efektivní a hospodárné dopravnízobrazit více systémy. Pro existující území lze intenzitu dopravy určit dopravními průzkumy, pro teprve plánované využití území se používají metodiky odhadu. V ČR existuje v současné době certifikovaná metodika "Metody prognózy intenzit generované dopravy", která již není aktuální. Cílem projektu je pomocí sady dopravních průzkumů sestavit doporučení pro aktualizaci této metodiky. Důraz bude kladen na způsoby využití území náročné na generovanou dopravu, které jsou zároveň nejčastěji předmětem výstavby, a které nejsou dostatečně přesně podchycené v současné metodě (supermarkety a jednotlivé obchody a provozovny, obytné soubory, mateřské a základní školy).

DILATAČNÍ POSUNY U BEZSTYKOVÉ KOLEJE SE ZAMĚŘENÍM NA TRAMVAJOVÉ MOSTY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/045/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt bude zaměřen na pokračování sledování dilatačních kolejových zařízení na tramvajových mostech, a to v rámci sítě Dopravního podniku hl.m. Prahy. V projektu budou sledovány posuny v dilatačních kolejových zařízeních na mostních objektech nacházejících se v síti Dopravního podniku hl.m. Prahy zobrazit více- pokračování sledování estakády Krejcárek, Barrandovské estakády a Trojského mostu, s možným založením měřicí kampaně na nově budovaném Dvoreckém mostu. Posuny v dilatačním kolejovém zařízení jsou spojeny s teplotními změnami prostředí, proto je důležité posuny monitorovat v rámci celého roku [s ohledem na nízké (zimní) a vysoké (letní) teploty]. V rámci projektu budou posuny srovnávány s teoretickými posuny, které budou dopočítány na základě vlivu prostředí (teplot okolí). Projekt by měl být navazujícím výzkumem pro disertační práci řešitele projektu a dále by měl navazovat na další měření (s ohledem na konstrukce jednotlivých dilatačních zařízení - vliv tvaru kolejnice, vliv mostního objektu apod.).

POZOROVÁNÍ SRÁŽEK E-BAND KOMERČNÍM MIKROVLNNÝM SPOJEM: NEJISTOTY KVANTITATIVNÍHO MĚŘENÍ A VÝPADKY MĚŘENÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/046/OHK1/1T/11
Anotace

Komerční mikrovlnné spoje jsou běžně využívány v telekomunikačních sítích operátorů. Tyto spoje vysílají elektromagnetický signál na frekvencích, které jsou citlivé na srážkové kapky. Útlum mikrovlnného signálu se během dešťových epizod zvyšuje, a tak tak může být srážková intenzita získávánazobrazit více nepřímým měřením. Tato oportunistická metoda k měření srážek má hned několik specifik, které je třeba správně vyhodnotit a případně kompenzovat jejich vliv na proces získávání srážkové intenzity. Stále rozšířenější jsou mikrovlnné spoje na vyšších frekvencích (E-band), jejichž signál je oproti původním spojům citlivější na slabší deště. Zároveň je pro aplikaci takového pozorování důležité zachycení silných srážkových událostí (např. pro srážkoodtokové modelování v městských povodích), při kterých ovšem u takto citlivějších spojů vidíme výpadky měření. Tato studie si klade za cíl vyhodnocení dat výpadků měření z vybraného mikrovlnného spoje v Praze Letňanech, podél kterého jsou rozmístěna referenční měření. Na stejném spoji budou zkoumány chyby způsobené nelinearitou vztahu útlumu a srážkové intenzity a možnosti jejich redukce skrze rekonstrukci prostorové variability deště.

SROVNÁNÍ VYUŽITELNOSTI RŮZNÝCH METOD HROMADNÉHO SBĚRU DAT

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/047/OHK1/1T/11
Anotace

Podstatou projektu je porovnání metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie a laserové skenování) pro účely inženýrské geodézie a následného zpracování takto získaných dat. Porovnávána bude kvalita a přesnost výstupů v závislosti na zvoleném přístroji, zvolené metodice, vzdálenosti apod. a pracnostzobrazit více získání dat pro tyto výstupy.

FILTRACE A KLASIFIKACE DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/048/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na inovativní řešení filtrace a klasifikace mračen bodů v inženýrské geodézii. Jeho cílem je vytvořit efektivní nástroj využívající neuronové sítě a strojové učení. Aktuálně se tímto tématem zabývá mnoho odborných publikací, které navrhují různé metody řešení. Většina z nich alezobrazit více postrádá vhled inženýrské geodézie, a proto neřeší relevantní problémy spjaté s reálnými daty.

INOVATIVNÍ METODY KARTOGRAFICKÉ VIZUALIZACE, ANALÝZY A ZPRACOVÁNÍ GEOPROSTOROVÝCH DAT VE 2D A 3D

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/049/OHK1/1T/11
Anotace

Výzkumný projekt se zabývá využitím inovativních kartografických metod pro zpracování geoprostorových dat. Dalšími výzkumnými směry jsou analýza, vizualizace a prezentace 2D a 3D GIS dat. Výzkumný projekt tvoří postgraduální studenti a zaměstnanci katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze, kteří se odbornězobrazit více zabývají zpracováním, distribucí a vizualizací prostorových dat jak ve 2D, tak i ve 3D. Jednotliví členové týmu se specializují na různá témata kartografie. Jedná se o tvorbu a hodnocení přesnosti vektorových modelů starých map, vizualizaci a prezentaci socioekonomických, humanitárních či klimatických dat. Tyto výstupy jsou prezentovány formou interaktivních a responzivních webových aplikací či pomocí statických map. Velká část projektu se dále týká využití moderních technologií pro rozvoj současné kartografie. Těmito technologiemi jsou virtuální a rozšířená realita, využití 3D tisku či možnosti vizualizace 3D dat ve webové aplikaci. Popisovaná témata inovativních kartografických vizualizací kladou důraz na propojení moderních technologií se studiem jak ve formě lepšího porozumění historických souvislostí, tak ve vizualizaci současného světa formou nových a neotřelých technologií. V rámci projektu budou rozvíjeny disertační práce členů projektu a jejich výsledky budou prezentovány v odborných recenzovaných časopisech a na tuzemských či mezinárodních konferencích.

INOVATIVNÍ METODY GEOMATIKY PRO DOKUMENTACI A VIZUALIZACI GEOPROSTOROVÝCH DAT

Řešitel
Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/050/OHK1/1T/11
Anotace

Projekt je koncipován jako soubor dílčích, ale kompatibilních problémů moderní geomatiky s ohledem na jednotlivá témata disertačních prací zúčastněných doktorandů. Obsahuje technologie dokumentace předmětů, objektů i krajiny metodami dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie pozemní, letecké, i zzobrazit více dronů, laserového statického i mobilního skenování, a zabývá se moderními metodami umělé inteligence a strojového učení na základě neuronových sítí. Část projektu je cílena i na tvorbu optimálního prostředí pro zpracování dat z hlediska IT.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM METOD PRO ŘÍZENÝ NÁVRH A POSOUZENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SGS24/051/OHK1/1T/11
Anotace

Současné stavebnictví prochází dynamickými změnami, které jsou důsledkem zřejmé surovinové, energetické i environmentální krize. Zejména vlivem globálních klimatických změn je nutné hledat nové přístupy a materiálová řešení, která budou spojena s nižšími emisemi oxidu uhličitého, budou efektivnězobrazit více využívat vlastnosti použitých surovin a zároveň budou mnohem více automatizovaná. Pro dosažení robustního systému je proto nutné vyvíjet komplexní řešení, která budou zohledňovat aspekty na jednotlivých úrovních. Navrhovaný projekt je zaměřen na vývoj nových nízkoemisních pojivových systémů, vývoj pokročilých kompozitních materiálů a návrh nových měřících metod a zařízení, která by nahradila, s příchodem nových technologií, tradiční a proto mnohdy nevyhovující experimentální postupy.

VYUŽITÍ VISKÓZOVÝCH VLÁKEN V BETONU

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/078/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zaměřuje na prozkoumání potenciálu využití viskózových vláken v betonu. Jelikož je viskóza vyráběna z přírodních materiálů a zároveň je průmyslově kompostovatelná, nabízí se jako vhodná alternativa polymeru mezi vlákny umělými a přírodními. Prozkoumáno bude chování vzorků betonu szobrazit více viskózovými vlákny z hlediska mechanických vlastností a smrštění, při požáru a také z hlediska trvanlivosti, což jsou běžné vlastnosti, které ovlivňují komerční plastová vlákna.

BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY A JEJICH VYUŽITÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/079/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt navazuje na diplomovou práci "Vliv smykové kompozitní výztuže na únosnost betonových sendvičových panelů", ve které bylo řešeno smykové spřažení tenkých krajních vrstev z vysokohodnotného betonu pomocí výztužných žeber z tuhého tepelného izolantu, kolem kterých byl proveden náplet zzobrazit více kompozitní uhlíkové výztuže. V rámci této diplomové práce navrhovatele byly vyzkoušeny tři druhy tepelné izolace, konkrétně purenit, pěnové sklo a compacfoam a byly porovnány na základě tepelně-technických vlastností, mechanických vlastností a ceny. Na základě získaných poznatků byl jako nejvhodnější izolant pro toto použití vybrán purenit. V dalším výzkumu už tedy bude pracováno pouze s purenitem a bude zkoumán vliv množství uhlíkové výztuže v nápletu na tuhost panelu, chování panelu při bodovém zatížení (protlačení) a vliv použité výplňové izolace na únosnost a deformace panelu. Zároveň budou vyzkoušeny různé výpočetní metody návrhu panelů a bude vybrána ta nejvhodnější. Na základě získaných poznatků budou optimalizovány parametry panelu jako je tloušťka betonových vrstev, rozměry a rozteče smykových žeber a množství smykové uhlíkové výztuže. Optimalizovaný panel bude vyroben, bude na něm provedena zkouška ve 4 bodovém ohybu a zároveň dojde k validaci výpočtu. Na závěr práce bude uvedeno vhodné použití panelu. Předpokládá se použití panelů pro obvodové pláště halových objektů bez dalších podpor (paždíků, vaznic atd.).

KOMPLEXNÍ A PROVÁZANÉ PLÁNOVÁNÍ KRAJINNÉHO A URBÁNNÍHO PROSTORU

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/080/OHK1/2T/11
Anotace

Urbanismus a územní plánování jsou obory s velkým rozsahem pojímaného měřítka, což vytváří potřebu specializace jednotlivých profesí. Tvorba veřejného prostranství je tak logicky jiná disciplína, než plánování krajiny. Rozdíly v měřítku mají vliv na detail volených řešení, ale především vyžadujízobrazit více koordinaci a návaznost jednotlivých postupů a strategických dokumentů. Právě určitá komplexnost a provázanost územního plánování je tématem pro činnost týmu sdruženého na katedře Urbanismu a Územního plánování. Řešitelský tým je složen z členů s různým zaměřením, což umožňuje pojmout širokou problematiku a vytvořit výstupy, které budou poskytovat ucelený přehled a hloubku problematiky na všech úrovních plánování. Činnost v rámci grantu se tedy bude zaměřovat na formulování problémů územního plánování od plánování a tvorby krajiny, přes plánování města jako celku až po problematiku jednotlivých prostranství. V každé složce této tvorby prostoru bude řešitelský tým analyzovat současný stav problematiky a zasazovat vyzkoumané fakty do rámce komplexnosti plánovacího systému. Výstupem by v tomto smyslu mělo být pojmenování problémů mezi jednotlivými měřítky i u každého z témat samostatně. Ať už jde o špatnou aplikovatelnost územních studií krajiny, nebo omezenost působnosti územního plánu jako instrumentu. Omezeností je v tomto případě myšlena jak ta prostorová, kdy vazba na krajinu a sousedící územní plány může být problematická, tak ve vztahu dovnitř směrem k tvorbě veřejných prostranství, která spíše vyžadují prostorové plánování reprezentované málo používaným instrumentem regulačních plánů. V měřítku veřejných prostranství potom jde o jejich formu, adaptaci na klimatickou změnu, ale také sociální potřeby obyvatel od těchto prostorů. Činnost v průběhu grantu bude vykazovat rovněž edukační složku zaměřenou na osvětu v plánování mezi studenty fakulty a dalšími doktorandy. To má za cíl rozšířit příklady dobré praxe a teoretické poznatky o komplexnosti plánování mezi širší okruh li

ZPRACOVÁNÍ RUBANINY Z RAŽEB TUNELŮ RAŽENÝCH ZEMINOVÝMI ŠTÍTY

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/081/OHK1/2T/11
Anotace

Projekt se zabývá problematikou využití resp. zpracování rubaniny, která je produktem ražeb zeminovými štíty především v režimu s úplnou podporou čelby. Odtěžovaná hornina je upravována pomocí vody a chemických činidel (především pěn a polymerů) k dosažení požadované konzistence pro dosaženízobrazit více přetlaku v režimu ražeb s úplnou podporou čelby. Takto upravená rubanina má kašovitou konzistenci a je tudíž obtížně využitelná k dalšímu zpracování, resp. k uložení do geotechnických konstrukcí. V rámci ražeb dosud nejdelšího železničního tunelu na území České republiky - Ejpovického tunelu byla rubanina ukládána do lomu v Kyšicích, který s tunelem těsně sousedí. V současnosti - tj. cca 8 let od ukončení ražeb Ejpovických tunelů je možné odebrat vzorky z rubaniny, která v průběhu času přirozeně konsolidovala a dále konsoliduje. Ze sady zkoušek na odebraných vzorcích by následně bylo možné usuzovat, jak se specifický materiál, jakým rubanina z ražeb zeminovými štíty je, chová v dlouhodobém horizontu. Zároveň by tento výzkum měl indikovat, jaké postupy by během ražby bylo možné použít, aby bylo možné s rubaninou nakládat již v průběhu ražeb předmětných tunelových děl. V současnosti se tato problematika řeší v souvislosti s přípravou staveb tunelů Metra D v Praze nebo Berounského tunelu na železniční trati Praha - Plzeň. To by se velmi pozitivně promítlo do celkových ekonomických nákladů ražeb podzemních děl.

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU V ŽST SEMILY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/082/OHK1/2T/11
Anotace

V České republice se aktuálně připravuje výstavba vysokorychlostních železničních tratí podle principů převzatých z Francie. Jejich pražcové podloží má být kromě jiného tvořeno dvěma konstrukčními vrstvami z asfaltového betonu a kameniva. Pro všechny úseky vysokorychlostních železničních tratí vzobrazit více České republice se předpokládá jednotná skladba konstrukčních vrstev uložených na zemní pláni o předepsané únosnosti. Existuje však předpoklad, že s využitím stabilizační geomříže by mohly být tloušťky těchto vrstev redukovány při zachování, případně zvýšení deformační odolnosti a životnosti konstrukce, což by vedlo k ekonomicky výhodnějšímu návrhu s potenciálem významného snížení množství potřebného kameniva a asfaltového betonu. Hlavní náplní tohoto projektu je periodické měření dat ve zkušebním úseku s variantní skladbou konstrukčních vrstev obsahující vrstvy asfaltového betonu a kameniva v různých tloušťkách doplněné o stabilizační geomříž, který byl zřízen v létě roku 2023. Na základě získaných dat bude možné Správě železnic, s. o., poskytnout ucelený soubor poznatků pro ekonomicky výhodnější návrh skladby konstrukčních vrstev pro vysokorychlostní železniční tratě v České republice s potenciálem významného snížení množství potřebného kameniva a asfaltového betonu. Projekt je navrhován v souladu s odborným zaměřením jeho navrhovatele a jeho výsledky budou zásadním přínosem pro jeho disertační práci.

APLIKACE BIOINDIKAČNÍCH METOD V HYDROLOGII PRAMENNÝCH OBLASTÍ.

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/083/OHK1/2T/11
Anotace

Cílem tohoto projektu je aplikace bioindikačních metod pro charakterizaci hydrologických procesů v povodí chráněných oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Metoda Ellenbergových indexů pro posouzení půdně-vegetačního komplexu povodí; dendrochronologie a stavu bentických organismů k detekcizobrazit více extrémů srážko-odtokového procesu. Plánovaný terénní výzkum vychází z dlouhodobého pozorování hydrologických prvků v zájmových povodích CHOPAV Jizerské hory.

OPTIMALIZACE MIGRAČNÍ ÚČINNOSTI TECHNICKÉHO RYBÍHO PŘECHODU

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/084/OHK1/2T/11
Anotace

V důsledku existence celé řady migračních překážek došlo v minulosti k fragmentaci říční sítě, která nyní představuje hrozbu pro zachování udržitelné biodiverzity vodních ekosystémů. Za účelem obnovení volné migrace je u nás dlouhodobě podporována výstavba rybích přechodů (RP). Tato opatřenízobrazit více umožňují migrujícím organismům překonat výškového rozdílu hladin na příčném stupni a plnit tak strategické cíle Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. V praxi však navržené opatření nemusí s realizovaným vždy nutně korespondovat a až výsledné hydraulické a biologické monitoringy umožňují objektivně vyhodnotit efektivitu konstrukčního řešení RP. Technické RP mají ve srovnání s přírodě blízkými RP celou řadu výhod spojených s lépe předvídatelnými hydraulickými podmínkami, technickou proveditelností, ekonomickou efektivitou a provozními nároky. Základními proměnnými, které ovlivňují migrační účinnost jsou především sklon dna, rychlost proudění, průtok a vnitřní uspořádání překážek v trati RP. Při řešení pomocí 3D matematického modelování bude využita metoda tvarové optimalizace, která umožňuje automatické hledání optimální geometrie obtékaných konstrukcí na základě zadaných kritérií. Na získané výsledky naváže experimentální výzkum na fyzikálním hydraulickém modelu. ČVUT disponuje VH laboratoří s modernizovaným sklopným žlabem umožňující plynulé nastavení podélného sklonu žlabu a nastavení široké škály průtoků. Tento postup umožní optimalizovat vnitřní uspořádání trati RP i u limitních podélných sklonů za vysokých průtoků.

VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODŇOVÉ ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ A BEZPEČNOST PŘEHRAD

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Číslo
SGS24/085/OHK1/2T/11
Anotace

Klimatická změna se v současnosti projevuje čím dál větší mírou na funkci vodních nádrží a na vodních stavech na vodních tocích. V souvislosti s budoucím vývojem klimatu je zde předpoklad úbytku objemu vody ve sněhové pokrývce na povodích na území České republiky během zimních měsíců a navýšenízobrazit více srážek v letních měsících. Tyto změny v zimních měsících budou mít pravděpodobně za následek zmenšení objemů povodňových vln během jarních povodní, a naopak zvětšení průtoků u letních povodní. Z toho vyplívá, že je nutno ověřit nutnost velikosti retenčních objemů v nádržích s účelem ochrany před povodněmi během jarních povodní a dále je nutno prověřit ochranu před povodněmi vlivem redistribuce srážek ovlivněných klimatickou změnou i v letních měsících. Tento projekt má za úkol prověřit potřebné retenční objemy nádrží v souvislosti s klimatickými změnami které s vysokou pravděpodobností nastanou v budoucích letech za účelem prověření bezpečnosti přehrad.

INOVATIVNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Číslo
SGS24/116/OHK1/3T/11
Anotace

Cementářský a betonářský průmysl jsou integrální součástí moderního hospodářství, avšak tvoří zhruba 7 % na celkových globálních emisích CO2 a 4 % na emisích CO2 v Evropské Unii. V rámci závazků EU, které se týkají dosažení klimatické neutrality do roku 2050, čeká tuto oblast mimořádně náročná cestazobrazit více k dekarbonizaci napříč životním cyklem produkovaných materiálů. Souhrnný potenciál dekarbonizace z těchto opatření na úrovni celého stavebního průmyslu včetně zvolené materiálové báze je ve skutečnosti komplexní souhrou mnoha faktorů - dostupnosti jednotlivých surovin a materiálů, skladby poptávky po cementu a betonu v konečných aplikacích a souvisejících technických a ekonomických parametrů. Cílem navrhovaného projektu je vývoj stavebních materiálů vyhovujícím budoucím legislativním požadavkům z pohledu ochrany životního prostředí a zároveň zlepšení a rozšíření funkčních vlastností. Primární důraz bude kladen na vývoj materiálů se sníženou uhlíkovou stopou pomocí dostupných odpadních/druhotných materiálů na bázi popílků, stavebního odpadu dalších průmyslových vedlejších produktů. Kromě podrobné charakterizace mikrostruktury, hydratačních mechanismů a mechanických parametrů bude důraz kladen na integraci nejnovějších poznatků z oblasti ekonomie a ochrany životního prostředí. Pro splnění těchto parametrů budou navrženy inovativní způsoby hodnocení, které budou v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a principy cirkulární ekonomiky. Významnou součástí bude využití multikriteriální optimalizace pro maximalizaci synergických efektů a vývoj inovativních stavebních materiálů s vysokou mírou užitné hodnoty a minimálním dopadem na životní prostředí.

DEVELOPMENT OF A FRAMEWORK FOR EVALUATION AND OPTIMIZATION OF MIXING PROCESSES DURING COAGULATION STAGE IN WATER AND SLUDGE TREATMENT

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Číslo
SGS24/117/OHK1/3T/11
Anotace

Humanity has always strived for purity and the safety it brings: whether through ensuring the cleanliness of our drinking water or, consequently, managing the byproducts of water treatment processes - the sludge. Historically, the coagulation/flocculation processes has proved to be the workhorseszobrazit více behind this endeavor. However, this process, which is so crucial to drinking water treatment, sludge management, and, inter alia, ore extraction, is still underexplored considering our potential to understand it more deeply today. In Czech Republic (and, most conceivably, in the whole world), this aspect of water treatment and sludge management is often conducted based on a hunch and/or broad generalizations, leading to suboptimal levels in both economic and technological terms. A recent tug across the European Union to transition to material/resource recovery and the emergence of new technologies like high rate activated sludge (HRAS), as well as the sustainability commitments assumed by the Czech Republic as part of its "Circular Czech Republic 2040 Strategic Framework" make the further study and optimization of the coagulation/flocculation a necessary venture instead of a pointless endeavor. One way to achieve this is to abandon unreliable rules of thumb and global parameters when designing or optimizing the flocculators, and to use computational fluid dynamics (CFD)-driven jar tests instead, which allow for accurate modeling of the suspension formation process up to a microscale. The mixing parameters directly impact the properties of the aggregates (flocs) from their creation to break up and so by tracking the much smaller local velocity gradients we can better understand the size dynamics of flocs and their influence on the overall aggregation process. This deeper understanding of the flocculation dynamics facilitates a fine-tuning of the flocculator's performance, ensuring its optimal functioning in terms of achieving the desired floc properties. Furthermore, a pro

VÝZKUM INTEGRITY NEHOMOGENNÍHO TĚSNÍCÍHO MATERIÁLU PRO HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Číslo
SGS24/118/OHK1/3T/11
Anotace

V českém konceptu návrhu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu se předpokládá použití jako těsnící bariéry bentonit. Bentonit bude použit pro zatěsnění prostorů mezi kontejnerem a úložnou studní (buffer) a jako těsnění přístupových chodeb (backfill). Důležitými vlastnostmi bentonitu jsouzobrazit více schopnost bobtnat a velmi nízká hydraulická vodivost, navíc se jedná o přírodní surovinu. Forma, v jaké bude bentonit pro hlubinné úložiště použit, zatím není známá. Buffer lze poskládat z lisovaných bentonitových tvárnic nebo lze vyplnit prostor lisovanými peletami o různé velikosti a objemové hmotnosti. Obě varianty formy bentonitu mají své výhody a nevýhody v podobě technologie uložení, finanční náročnosti apod. Z hlediska bezpečnosti je však zásadní, aby daný materiál měl homogenní vlastnosti. Z předchozích výzkumů, především z výsledků evropského projektu EURAD Task 2 víme, že v hlubinném úložišti bude docházet ke generaci plynu, který může způsobit mechanické narušení těsnící bentonitové vrstvy (tzv. průraz). Cílem tohoto projektu je se zabývat vlivem nehomogenit (spáry mezi bentonitovými bloky, volný prostor mezi peletami) na integritu těsnící bariéry. K dosažení cíle budou provedeny experimentální práce pro měření plynopropustnosti v malém a středním měřítku s nehomogenním materiálem v laboratorních a in-situ podmínkách (v Podzemní laboratoři Josef).

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE A REKTORYSOVA SOUTĚŽ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 01/24/F1
Anotace

Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 17. v pořadí.zobrazit více Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference tím, že je uloží v přihlašovacím portálu na webové stránce konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny.

AUTONOMOUS AND AUTOMATED AIRCRAFT FOR COMBAT AND CONSTRUCTION ENGINEERING 2024

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 02/24/F1
Anotace

The 2024 international conference on Autonomous and Automated Aircraft for Combat and Construction Engineering (AAACCE'24) will take place from 05.06.2024 to 07.06.2023. The conference offers unique opportunities to meet, interact, and shape the future of both military and civilian unmanned aircraftzobrazit více, bringing together experts on aircraft design, maintenance, and its operation. The focus of the conference is safe, reliable and responsible operation of the unmanned aircraft in the 21st century, with the topics of special importance being: 1. Aircraft modelling and control 2. Design for increased dependability 3. Aircraft operation in hybrid airspace 4. Mitigation of aircraft environmental signature It is expected that AAA'24 will provide a platform for aircraft designers, university specialists, military (realization in cooperation with Dept. of Aviation Technology, Faculty of Military Technologies, University of Defence in Brno) and private-sector experts, and end-users, enabling a broad discussion about current state-of-the-art and practical approaches for safe operation of aircraft within shared airspace, in swarms, and in close distance to objects of interest. This encompasses topics about aircraft modeling and control, airspace management, navigation, interoperability, fail-safe and flight termination systems, aircraft reliability, aircraft communication systems, training, environmental signature, non-destructive testing of airframe structures, innovative approaches to aircraft design, hybrid platforms, mission analysis and aircraft optimization, and regulation of aircraft operation. AAA'24 will thus enable clearer definition of current challenges both within civilian and military sector for future development of unmanned aircraft and their more effective utilization for missions to be accomplished.

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING MATERIALS

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 03/24/F1
Anotace

Cílem studentské vědecké konference, kterou společně organizují Katedra materiálového inženýrství a chemie a Experiemntální centrum, Fakulty stavební, je seznámit studenty doktorského studia oboru FMI a studenty bakalářského a magisterského studia s problematikou experimentálního a numerickéhozobrazit více vyšetřování vlastností stavebních materiálů a konstrukcí prostřednictvím konference, na které bude každý z aktivních účastníků prezentovat výsledky své práce. Učitelé a vědečtí pracovníci budou diskutovat problematiku jednotlivých výzkumných prací, upřesňovat a korigovat směřování dalšího výzkumu. Budou s jednotlivými studenty navrhovat dílčí témata, kterými by se měli dále zabývat, budou diskutovat experimentální i numerické přístupy k řešení těchto témat a vyhodnotí nejlepší účastníky. Dále se konference zúčastní kolegové ze spřátelených universit a naši absolventi (zaměstnanci stavebních firem), kteří seznámí účastníky s novými trendy ve stavebnictví v oborech, kde se pohybují.

ZAPÁLENÍ 2024 | 7. ROČNÍK STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 04/24/F1
Anotace

7. ročník SVK na FSv ČVUT v Praze s názvem "Zapálení 2024" naváže na 6 předchozích ročníků (viz nový oborový/konferenční web níže). Konference bude prezentovat výsledky práce studentů mgr. programu (Q) Integrální bezpečnost staveb a zaměří se na aktuální vědecká a praktická témata požárníhozobrazit více inženýrství v oblasti bezpečnosti staveb. Konference je určena také studentům bc. oboru (Q) Požární bezpečnost staveb i studentům jiných oborů. Na bc. oboru, resp. mgr. programu (Q) se podílí 4 hlavní katedry, a to Katedra KPS, Katedra ODK, Katedra BZK a Katedra TZB. Diplomové práce (dále jen DP) našich studentů jsou zpracovávány právě na těchto katedrách, jejichž zaměření se promítne do 3 odborných sekcí konference: (A) Požární bezpečnost staveb, (B) Navrhování konstrukcí za požáru a (C) Aktivní požární ochrana. Konference se budou aktivně účastnit mgr. studenti z 5. ročníku, tj. na konci standardní doby studia před zahájením DP. Prezentovat budou výsledky své před-diplomní přípravy formou přednášky, odborného článku (3-4 stránky) ve sborníku a posteru. Pro konferenci lze spatřovat cíle z pohledu studenta, pedagoga a praxe. Z pohledu studenta je cílem možnost širší odborné diskuze své tvůrčí práce s kolegy (spolužáky, doktorandy, pedagogy, praktiky). Student bude přirozeně motivován prezentovat atraktivnost svého tématu, přínos pro obor a další směřování své DP. Na konferenci budou pozváni také mladší studenti 4. a 3. ročníku bc. požárního oboru (Q), kteří tak budou mít možnost seznámení se staršími kolegy a již v předstihu získat rámcový přehled o zaměření mgr. studia a tématech pro DP. Z pohledu pedagoga je cílem jednak přehled rozpracovanosti tématu DP svého studenta a jednak náhled do odbornosti a témat ostatních kateder. Z pohledu praxe je cílem možnost zmapovat schopnosti našich studentů a sdílet kontakty pro možnou budoucí spolupráci. Na konferenci budou též pozváni zejména kolegové z HZS ČR, absolventi oboru a odborníci/firmy spolupracující s fakultou v oboru. Konferen

CONSTRUCTION MAECONOMICS 2024 (MANAGEMENT A EKONOMIKA STAVEBNICTVÍ 2024)

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 05/24/F1
Anotace

Tématika konference zahrnuje aktuální témata stavebního managementu, tzn. digitalizace stavebnictví, BIM, budovy s téměř nulovou potřebou energie (nZEB - ekonomické aspekty), udržitelné stavebnictví a architektura, náklady životního cyklu staveb, cirkulární ekonomika, řízení staveb, development,zobrazit více realitní trh, investice do staveb, dodavatelské systémy, rizika, a další témata dle zaměření disertačních prací, případně diplomových prací... Cílem konference je prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů v doktorském programu Stavební management a inženýring a v magisterských oborech Management a ekonomika ve stavebnictví a Stavební inženýrství - řízení projektů. Jedná se o 15.ročník konference. Z vybraných referátů, resp. jejich rozšířených verzí, budou zpracovány 1 - 2 monografie (dle počtu a témat příspěvků).

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 18

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 06/24/F1
Anotace

Vědecká doktorská konference pořádaná Katedrou urbanismu a územního plánování (FSv, ČVUT v Praze) má tradici již 17 let. Zaměřuje se především na problematiku územního a krajinného plánování, urbanizace, architektury, stavebnictví a vzájemné prolínání a spolupůsobení těchto oborů, které je vezobrazit více vědeckém výzkumu i odborné praxi velmi časté. Proto jsou dílčími tématy konference územní a krajinné plánování, urbanistické infrastruktury (dopravní, technická, sociální, ekonomická i kulturní), brownfieldy a jejich revitalizace, suburbanizace, ochrana přírody a krajiny, památková péče, cestovní ruch, geografické informační systémy a problematika mapových děl. Vzájemná výměna poznatků z těchto provázaných oborů přispívá k pochopení komplexity prostředí, kde žijeme a které svojí činností aktivně utváříme. Navazující 18. ročník přispěje k tradici konference a pomůže odborníkům i širší veřejnosti vyměnit si a využít poznatky z těchto oborů. Konference a její sborník je určena pro publikování výsledků vědeckého výzkumu, který probíhá v rámci vysokých škol a dalších institucí, pro představení práce studentů doktorského studia, k výměně zkušeností a poznatků mezi akademickou sférou, odbornou praxí a státní správou, a k hledání mostů mezi zmíněnými obory. Účastníky konference jsou pravidelně akademici z českých, ale i zahraničních univerzit (především ze Slovenska), a stejně tak úředníci státní správy, kteří do vzájemné diskuze s odborníky z vědeckého prostředí přinášejí jiný, pro akademiky často zcela nový, přínosný a jinak než vzájemnou diskuzí těžko dosažitelný, pohled na řešenou problematiku. Vzhledem k dlouhotrvající tradici, úspěšným ročníkům konference (2013-2023) a pozitivním ohlasům účastníků se organizačnímu výboru podařilo od roku 2019 úspěšně zařadit konferenci do databáze Scopus jako conference proceedings. Pro úspěšné zařazení konference, resp. jejího sborníku, do této databáze je třeba splnit požadavky vydavatelství Elsevier - které jsou obdobné jako u vědeckých časo

KRAJINA A VODA 2024

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 07/24/F1
Anotace

Studentská vědecká konference má především za cíl posílit odbornou spolupráci doktorandů i akademiků Katedry urbanismu a územního plánování (K11127) a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (K11143) Fakulty stavební ČVUT v Praze a vzájemně se informovat o řešených tématech obou kateder.zobrazit více Název "Krajina a voda" vědomě navazuje na tradici několika ročníků katedrové konference "Voda a krajina" pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství v letech 2010 - 2016. Obě katedry spolupracují ve výuce studentů oborů Inženýrství životního prostředí (zaměření na územní plánování) a Architektura a stavitelství (společně zajišťovaný předmět 127KAZP). V rámci Katedry urbanismu a územního plánování se v minulých letech vytvořila poměrně silná skupina studentů a akademiků zabývajících se tématem kulturní krajiny a krajinného rázu dle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to jak na bázi témat disertačních prací, tak v rámci grantového výzkumu NAKI. Krajinou a jejími různými aspekty, zejména z hlediska fungování jejích přírodních procesů a principů se zabývá v rámci bakalářských a magisterských předmětů, doktorských studií a grantů také Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ačkoli se témata vzájemně doplňují a prolínají a úzká spolupráce se jak z hlediska funkčního, tak legislativního jeví jako naprosto klíčová, není v tuto chvíli k dispozici plně institucionalizovaná platforma na vzájemné sdílení zkušeností a inspirací (obdobně jako na oboru Architektura a stavitelství Postgraduální inkubátor), kromě občasných individuálních schůzek jednotlivců z obou pracovišť. Spojení krajinného inženýrství a územního plánování v rámci mezioborové spolupráce je v době klimatické změny velmi důležité a nezbytné. I v rámci územního plánování je nutné vypořádávat se s novými výzvami (tepelné ostrovy, hospodaření s vodou, adaptace sídel na změny klimatu atd.), ale i krajinné inženýrství se nutně musí vypořádat s otázkami územního plánování, neboť řada záměrů v krajině proc

ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 24

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 08/24/F1
Anotace

Konference je primárně určena pro studenty doktorských studijních programů Architektura a stavitelství, stavební obnova památek, Průmyslové dědictví a Architecture and Sustainable Development, případně související obory doktorského studia na Fakultě architektury. Navazuje na sérii úspěšnýchzobrazit více konferencí organizovaných doktorandy Katedry architektury v letech 2014, 2018, 2020, 2022. Cílem ročníku 2024 je zdůraznit mezioborový charakter architektury jako oblasti lidského konání i zkoumání a propojit v diskuzi pestrou paletu témat zpracovávaných (nejen) doktorandy katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování. Také proto budou na konferenci přizváni doktorandi a odborníci z jiných oborů a pracovišť, kteří doplní doktorandům Fakulty stavební jejich témata o pohled perspektivou jiného oboru. Tematicky navazuje konference také na mezioborový projekt podpořený TAČR "Doma ve městě UNESCO. Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč", realizovaný na katedře architektury v letech 2019-2022. Ústředním tématem projektu byl veřejný prostor malého středoevropského města - veřejný prostor v tom nejširším smyslu slova, jak jej chápou sociální vědy, tedy prostor určený ke svobodnému užívání veřejnosti, který se neomezuje na veřejná prostranství, ale ve své fyzické podobě zahrnuje také trasy a veřejně přístupné interiéry institucí nebo např. kaváren a v tom nejširším smyslu slova třeba také virtuální prostor sociálních sítí. Ve vztahu veřejného prostoru a architektury se nejvýrazněji projevuje právě potřeba mezioborové diskuze, kterou si v rámci letošního ročníku konference klademe za cíl studentům doktorských studijních programů nabídnout a kterou považujeme za podmínku udržitelného rozvoje měst a obcí. Ústředním tématem konference bude veřejný prostor v menších městech nebo vesnicích, tedy mimo metropole a regionální centra. Příspěvky mohou představovat buď disertační projekt studenta, resp. jeho část nebo případové st

TRADIČNÍ MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ - 2. ROČNÍK

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 09/24/F1
Anotace

Druhý ročník konference "Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století" doktorských studijních programů Architektura a stavitelství (AS) a Stavební obnova památek (SOP) a dále magisterského studijního zaměření Ochrana a obnova památek (OOP) navazuje na sérii úspěšných konferencí pořádanýchzobrazit více v uplynulých letech pod záštitou Katedry architektury a programu Architektura a stavitelství. Hlavním tématem konference je obnova a udržitelnost městské architektury 19. a počátku 20. století, jejích jedinečných objektů a celků, které významným způsobem ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme. Architektura 19. a počátku 20. století představuje architektonicky, typologicky i technologicky velmi zajímavé realizace, které reprezentují nejen rozvoj stavitelství a řemesel, ale i dobové průmyslové úsilí. Mezi významnými úzce souvisejícími tématy je možné jmenovat také umělecké součásti staveb, technické a konstrukční řešení, stavebně fyzikální vlastnosti objektů a v neposlední řadě problematiku pohody vnitřního prostředí. Problematika ochrany a obnovy staveb 19. a počátku 20. století představuje v ČR všudypřítomný úkol vzhledem k vysokému počtu realizací, které již morálně zastaraly a je nutná jejich obnova. Obnova historických staveb zároveň představuje jeden z nejsložitějších úkolů, se kterými se projektant, architekt, památkář či stavební firma mohou potkat, protože se jedná o práci v prostředí, kde každý necitlivý či neodborný zásah může způsobit nenávratné škody. Pouze při znalosti problematiky je možné jednotlivé otázky při obnově kvalitně zohlednit, aniž by byla negativně ovlivněna jedinečnost staveb, poškozen architektonický výraz a genius loci. Obnova a údržba stávajícího stavebního fondu, jehož jsou realizace městského stavitelství významnou součástí, se dostává do popředí udržitelného rozvoje společnosti. Zaměření konference cílí nejen na památkově chráněné objekty, ale především na historické objekty a urbanistické celky, které nemají zvláštní právní ochranu. Jejic

KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY V INDUSTRIÁLU - PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ZNOVUVYUŽITÍ PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ. INICÁTOR/ARCHITEKT/KOMUNITA

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 10/24/F1
Anotace

Konference shrnuje příklady dobré praxe, kdy průmyslem opuštěná industriální architektura je inspirativním prostředím krátkodobých i trvalých aktivit kulturně kreativních průmyslů (KKP). Konference upozorní na aktuálnost tohoto tématu a metodicky se bude zabývat množstvím variant, při kterých jsouzobrazit více industriální stavby užívány kreativním způsobem a tím zároveň po jistou dobu chráněny před úpadkem a destrukcí. Představeny budou základní skupiny kulturně kreativních průmyslů, které do industriálního prostředí vstupují. Konference si klade za cíl spolupracovat s vybranými iniciátory konverzí (film, divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění) - jak soukromou, tak veřejnou sférou. Konference je uspořádaná v souvislosti s výzkumným projektem NAKI III Aktivní záchrana nemovitého průmyslového dědictví formou nového využití. Konference ale nabízí i širší diskuzi doktorandů na Fakultě stavební k tomuto tématu. Zároveň rozvíjí koncept nového doktorského programu Průmyslové dědictví. Cílem je též napomoci budoucím odborníkům se zorientovat v otázkách péče o průmyslové dědictví na území ČR i v zahraničí, ať jde o způsoby evidence, hodnocení a kategorizace, tak i hledání možností jeho záchrany včetně nejrůznějších forem nového využití formou konverze pro specifické funkční druhy KKP. Vědecký výbor konference: Popelová Lenka, doc., Ing. arch. Ph.D. - předseda Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. Hájek Karel, doc. Ing. arch. Ph.D. Hájek Petr, prof. Ing. CSc. Pustějovský Jan, Ing., Ph.D. Med Tomáš, Ing. arch. Ph.D. Petr Vorlík, doc. Ing. arch. Mgr. Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury ČR, ředitel odboru památkové péče Mgr. Petr Freiwillig, PhD., Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec Eva Dvořáková, Ing. arch. NPÚ Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. Ostravská univerzita Příspěvky mohou mít charakter teoretický, či se může jednat o rozbor a analýzu případové studie (budou zde i vyzvané příspěvky). Sekce konference budou určeny na základě shromážděných příspěvků. Výstup konference bude preze

NANO & MAKRO MECHANIKA NMM 2024

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 11/24/F1
Anotace

15. ročník konference Nano & Makro Mechanika bude věnován tématům: 1. Výpočtová mechanika a dynamika - výsledky studentských prací v oblasti programování a jeho použití při výpočtu konstrukcí a návrhu materiálů. 2. Experimentální mechanika - výsledky v oblasti experimentálního výzkumu konstrukcí azobrazit více materiálů, a to jak z pohledu dynamiky, tak z hlediska statiky. 3. Materiálový výzkum - výsledky experimentálního výzkumu v oblasti materiálů a recyklace materiálů (materiály na bázi silikátů, plasty, kovy, sklo, dřeva, textilie, zeminy, kompozitní materiály, materiály pro 3D tisk a organické materiály). 4. Biomechanický výzkum - výsledky experimentální a výpočtové činnosti v oblasti biomedicínského inženýrství. 5. Výzkum v oblasti nanotechnologií, nano a mikro mechaniky. 6.Analýza konstrukcí - výzkum v oblasti stavebních a strojních konstrukcí a mechatroniky. 7. Spolehlivostní metody v mechanice. Cílem konference je: 1. Navázat na úspěšné ročníky SVK NMM 2023; NMM 2022; NMM 2021; NMM2020 a starší, na nichž studenti prezentovali výsledky svých prací v rámci projektů SGS, ale též mimo tyto projekty. 2. Umožnit setkání studentů na půdě stavební fakulty ČVUT v Praze a prezentovat průběžné výsledky svých výzkumných prací dosažené jak v doktorském, tak i v magisterském studiu. 3. Velmi významným cílem je rozšíření vzájemných poznatku studentů a akademické obce o znalosti témat, jimiž se studenti zabývají. 4. Sdružení výsledků studentských prací z různých týmů ve vyhlášených tématech konference. 5. Představení studentů doktorského studia a témat, na které jsou jejich práce zaměřeny. 6. Vydání sborníku odborných článků v periodiku zavedeného do databáze Scopus. 7. Prohloubení jistoty ve způsobu prezentace svých prací autory. Konference by umožnila vzájemné porovnání studentských přístupů ve vybraných problematikách.

WORKSHOP DOKTORANDŮ KATEDRY BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 12/24/F1
Anotace

Workshop katedry betonových a zděných konstrukcí je určen všem studentům doktorského studia (v prezenční i kombinované formě studia). Cílem workshopu je umožnit mladým vědeckým pracovníkům prezentovat dosažené výsledky své vědecko-výzkumné činnosti z oblasti betonových a zděných konstrukcí. Hlavnímzobrazit více přínosem pro studenty doktorského studia je možnost vyzkoušet si v konferenční atmosféře prezentovat svoje dílčí výsledky a zdokonalit svoje prezentační schopnosti. V rámci diskuse nad prezentovanými příspěvky si studenti mohou prověřit svoji schopnost obhájit své názory před odbornou porotou z řad školitelů a také před svými kolegy. Workshop pro studenty představuje příležitost seznámit se s publikační činností, vyměnit si zkušenosti a navázat vzájemnou spolupráci i s dalšími členy katedry. Studenti získají zpětnou vazbu od členů katedry a mají možnost vzájemně porovnat svoji výzkumnou činnost.

ZIMNÍ / PODZIMNÍ SEMINÁŘ DOKTORANDŮ KATEDRY OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 13/24/F1
Anotace

Studenti všech ročníků doktorského studia katedry K134 ústně prezentují předmět svého doktorského studia, stručně obeznámí členy konference s dosavadními výsledky, experimentálním a teoretickým výzkumem a plánovanými výstupy. Následně bude otevřena volná diskuze s cílem poskytnutí zpětné vazbyzobrazit více studentům, uvést případné doporučení a usměrnění, zajednání dalších konzultací a případnou spolupráci s dalšími členy konference. Zahájení: Prof.Ing.Pavel Ryjáček, Ph.D., vedoucí katedry První ročník: Vystoupení: objasnění tématu disertace, 5 minut Diskuse: 5 minut Studenti předloží písemný koncept "Souhrn řešené problematiky" Hoang Thu Linh: Druhý ročník: Vystoupení: dosažené výsledky a definování cíle disertace, 10 minut Diskuse: 10 minut Studenti předloží písemný koncept "Postup prací (experimentální/numerické) v řešené problematice" Chovanec Aleš: Lokální příčná únosnost trapézových plechů Jochman Jan: Výškové budovy ze dřeva Machačová Dominika: Momentový přípoj trapézových plechů Třetí ročník: Vystoupení: nástin obsahu disertace, 15 minut Diskuse: 10 minut Studenti předloží písemný koncept "Nové poznatky (experimentální/numerické) v řešené problematice" Dejmek Tomáš: Multikriteriální analýza mostních závěrů Jiroušek Jan: Zajištění provozu kritických komponent jaderného zařízení v podmínkách dlouhodobého výpadku elektrického napájení Čtvrtý ročník: Dobrovolné vystoupení s informací o termínu předložení disertace, 3 minuty Studenti seznámí s "Připravovaným hodnotným výstupem". Golubiatnikov Kirill: Stanovení únavové životnosti styčníku metodou konečných prvků s komponentami Komlev Vitalii: Návrh lanových systémů pro skleněné fasády Ornstová Pavla: Prostorová tuhost systémových fasádních lešení Šejna Jakub: Požární ochrana ocelové konstrukce dřevěným obkladem Závěr: Prof.Ryjáček

ŽELEZNIČNÍ VÝZKUMNÉ AKTIVITY - ŽELVA 2024

Řešitel
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 14/24/F1
Anotace

Již šestý ročník se v návaznosti na úspěchy předchozích ročníků konference ponese v obdobném rázu a se stejnou tématikou. Konference bude zaměřena na aktuální trendy ve vývoji a výzkumu konstrukcí a materiálů u kolejové infrastruktury probíhající na jednotlivých pracovištích účastníků vědeckézobrazit více konference. Hlavním těžištěm konference bude kolejová doprava železniční, s možným přesahem k tramvajovým tratím a tratím metra. Z pracovišť ČVUT byla, mimo pořádající Fakulty stavební, tak jako v letech minulých předjednána účast studentů z Fakulty dopravní a Fakulty strojní. Tradičně se konference účastní i doktorandi z VUT v Brně a dalších univerzit. Letošní ročník se předpokládá o rozšíření účastníků o zástupce z UPCE - Dopravní fakulty Jana Pernera a případně i ze zahraničních univerzit, především ze Slovenska (Žilinská univerzita v Žilině). Na základě pozitivních zkušeností z ročníků 2022 a 2023 se předpokládá pokračovat v zapojení a aktivní účastí studentů magisterského studia, pro které je účast a prezentování příspěvku přínosnou zkušeností. Mezi hlavní cíle konference patří posílení mezifakultní a mezioborové spolupráce mladých akademických pracovníků, jakož i celkové spolupráce mezi jednotlivými pracovišti ČVUT. Konference vede k posílení vědomostí o aktuálně řešené problematice v oboru kolejových staveb a různých odvětví dopravy.

HYGIS 2024 - HYDROLOGIE, GIS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 15/24/F1
Anotace

Konference "Hydrologie, GIS a životní prostředí" navazuje na předešlé úspěšné ročníky a na původní konferenci "GIS a životní prostředí", která byla průběžně doplňována o hydrologická témata. Cílem konference je vzájemné seznámení účastníků s aktuálně řešenými projekty a vědeckými aktivitami, nazobrazit více kterých se podílí mladí vědci ve spojitosti s problematikou hydrologie, procesů v krajině, geografických informačních systémů (GIS) a životního prostředí. Na konferenci bude poskytnut prostor pro prezentace výsledků dosažených v probíhajících projektech a obsahu témat doktorského studia a zpracovávaných disertačních prací. Část programu bude věnována možné společné vědecké spolupráci účastníků a vzájemnému propojení a obohacení jednotlivých činností. Příspěvky budou prezentovány ústní formou, nebo jako postery s krátkou prezentací. Součástí konference bude také odborná exkurze realizovaných revitalizačních opatření a opatření sloužící k retenci vody v krajině.

6TH WORKSHOP ON SOIL PHYSICS AND LANDSCAPE HYDROLOGY

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 16/24/F1
Anotace

The 6th Workshop on Soil Physics and Landscape Hydrology is a specialized conference tailored for doctoral students in Water Engineering and Water Management, and Environmental Engineering, as well as postdoctoral researchers. This conference, conducted entirely in English, will encompass variouszobrazit více subjects, including porous media imaging and characterization, the movement of water and solutes through soils, catchment hydrology, rainfall-runoff processes, soil degradation, and the utilization of remote sensing and geographic information systems in landscape hydrology. The primary focus of the workshop will be oral presentations, fostering a platform for extensive discussions and the exchange of innovative ideas. Emphasizing practical applications and problem-solving, this conference offers attendees an opportunity to present their research findings and contribute to the advancement of soil physics and landscape hydrology.

STOKA 2024

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 17/24/F1
Anotace

Cílem konference Stoka 2024 bude umožnit doktorandům a studentům magisterského a bakalářského studia, kteří na katedře vodního hospodářství obcí zpracovávají své závěrečné práce, prezentovat a diskutovat výsledky vlastní práce ve vědeckém kolektivu zkušených odborníků. Tematicky se jedná především ozobrazit více problematiku vodního hospodářství obcí se zaměřením na zdroje, jakost vody v tocích, srážkové vody, pitnou vodu, odpadní vodu a balneotechniku. Konference Stoka 2024 navazuje na deset úspěšných minulých ročníků konferencí Stoka, které naše katedra pořádá již od roku 2013. Studenti mohou využít příležitost k odborným diskuzím a získání zpětné vazby, proto považujeme uspořádání dalšího ročníku konference za vhodné řešení, které přispěje k dalšímu profesnímu růstu mladých začínajících vědců a pomůže současně i při řešení disertačních, diplomových či bakalářských prací. Diskuze může odhalit nové možnosti ve způsobu řešení, poukázat na nejnovější trendy v oboru a přinést celou řadu dalších podnětů vedoucích ke zkvalitnění disertační práce a umožní studentům publikovat a diskutovat výsledky diplomové či bakalářské práce. V rámci konference se předpokládá aktivní účast 3 doktorandů a 8 studentů magisterského a bakalářského studia, kteří přednesou 15 minutové prezentace, ve kterých budou informovat o stavu řešení své práce či o aktuálním problému, kterým se zabývají. Všichni akademičtí pracovníci katedry budou mít možnost se konference zúčastnit a budou mít možnost seznámit účastníky se stavem řešení výzkumných a aplikovaných projektů na katedře. Proběhnou odborné diskuze k této problematice. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let je důležité, aby konference proběhla v době, kdy studenti bakalářského a magisterského studia mají své závěrečné práce ve stavu, kdy mohou prezentovat a diskutovat jejich výsledky, tedy na konci letního semestru. Konference Stoka 2024 umožní lepší vzájemné kolegiální poznání studentů, doktorandů a akademických pracovníků, otevře nové možnosti pro je

SVK-WORKSHOP MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ GEOMATIKY

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Číslo
SVK 18/24/F1
Anotace

Předkládaný návrh je dlouhodobou akci studentů geodetických oborů FSv. SVK v Telči je tradiční akcí z oblasti geodézie, geomatiky a příbuzných oborů, letošní plánovaná akce v r. 2024 bude již 23. ročníkem, z toho po čtrnácté v Telči, ve výukovém středisku FSv. Akci pořádají studenti geodetickýchzobrazit více kateder FSv s podporou FSv. Akce je plánována mimo turistickou sezónu a cílem je provádět též ukázková měření na historickém náměstí (UNESCO). Laboratoř fotogrammetrie Katedry geomatiky, která zajišťuje akci, se dlouhodobě věnuje dokumentaci zejména historických objektů. Obdobných tuzemských geodetických akcí je velmi málo (komunita geodetů je poměrně malá s ohledem na jiné odborné komunity), a proto se akce se tradičně účastní zvaní řečníci z geodetických firem, ČÚZK, VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální) a SFDP (Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum). Přední geodetické firmy připravují spolu se studenty technickou výstavu nejmodernější techniky s její prezentací, což je zejména pro studenty velmi cenné. Typicky se akce účastní kolem šedesáti účastníků, přibližně 2/3 jsou z akademického prostředí, zváni jsou studenti z dalších vysokých škol (účastní se obyčejně studenti z PřF UK, VUT v Brně, ČZU v Plzni, VŠB TU v Ostravě i Stavebné fakulty v Bratislavě). Poloha města Telče je ideální z hlediska dojezdu pro všechny účastníky a svým historickým jádrem je zajímavá pro dokumentační práce, které lze mimo turistickou sezónu bez problémů provádět. Akce si za posledních několik let získala velkou oblibu jako nízkonákladová studentská akce, kde se studenti seznamují s pracemi kolegů, prezentují mnohdy poprvé výsledky své odborné činnosti a konzultují problémy s odborníky z praxe. Tematicky se jedná o problematiku fotogrammetrie, DPZ (dálkový průzkum Země), laserového skenování, GIS, ale i kartografie a dokumentace historických objektů a 3D tisku. Velký zájem je o sekci RPAS (remotely piloted aircraft sytems - drony), rapide prototyping (3D tisk), a

ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)

SUPPORT FOR GALILEO/EGNOS PERFORMANCE MONITORING ACTIVITIES

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 1. 1. 2025
Číslo
EUSPA/GRANT/03/2021
Anotace

EUSPA has been entrusted with the responsibility to monitor the reliability of the Galileo and EGNOS systems and their exploitation, and the performance of the services through an independent services performance monitoring including contribution from: - EU Member States - Switzerland and Norway zobrazit více(for both EGNOS and GALILEO related activities), - Iceland (only for EGNOS related activities) (hereafter “Contributors”). This independent contribution is deemed important to ensure alternative data and algorithms provisions, in order to further improve the reliability of the GRC core activity and expanding its range. GRC is foreseen to support the EGNOS monitoring with the following activities: - SBAS Navigation quasi-real-time performance monitoring, - EGNOS OS and SoL services quasi-real-time performance monitoring (service coverage availability), - EGNOS and SBAS long-term statistics on integrity and continuity safety margins, EUSPA/GRANT/03/2021 6 - EGNOS RIMS Data Availability and Quality Monitoring, - EDAS Service Availability and Quality Monitoring, - GPS Flex Power analysis.

EVROPSKÁ KOMISE

AUTOMATED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AND CIRCULAR CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Číslo
101058580
Anotace

RECONMATIC represents a paradigm shift in CDW management, from the traditionally conservative approach of construction industry that is struggling to reach the target of high rate of waste recovery, to embracing readily available technologies and maximise the potential of the New European Green Dealzobrazit více. The technologies to be employed in this project (digital twin, blockchain-based applications, construction product routing, precision prefabrication, effective sorting through automation and robotics etc.) will be developed, described and demonstrated to such a detail to reach high technological readiness levels (TRLs) and enable smooth and rapid adoption by all stakeholders within the construction sector worldwide.

A MULTISCALE APPROACH TO UNSATURATED FLOW IN POROUS MEDIA WITH PREISACH HYSTERESIS

Období
1. 4. 2023 - 31. 3. 2025
Anotace

Experimental evidence indicates that filtration through unsaturated porous media exhibits a hysteretic behavior. This phenomenon arises at a microscopic level, and can be explained by the surface tension on the contact between water and air in the pores. As a result, the pressure-saturationzobrazit více constitutive relation turns out to be of hysteresis type, and can be accurately described resorting to the Preisach operator. The main objective of the MulPHys project is to expand the knowledge and build new mathematical models of Preisach hysteresis in unsaturated porous media, employing a multiscale approach. The capability of the Preisach operator to describe the hysteretic behavior of unsaturated porous solids during filtration was proved experimentally employing a thorough fitting procedure. This sparked an intense research effort in the community of experts in PDEs with hysteresis, with the goal of including the Preisach operator in mathematical models. In these works the presence of a microstructure was neglected, being the approach directly macroscopic. On the other hand, a rich literature has looked at porous media as objects with a microstructure, and has derived the macroscopic description of fluid flow from the local behavior. In these papers, however, the porous media is often assumed to be completely saturated, so that no hysteresis can occur. With the present project we will fill the gap between the two research areas, employing homogenization techniques to provide a justification of the Preisach operator as the correct tool to describe filtration. Particular attention will be paid to the problems of including gravity effects in the model and understanding the solid-liquid interaction at the microscopic level. Numerical simulations and laboratory experiments will be instrumental in achieving the objectives. A significant impact is thus expected either on the scientific community, on the professional sectors and, indirectly, on the whole society.

EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

Období
1. 6. 2019 - 31. 5. 2024
Číslo
847593
Anotace

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD) is now proposed to coordinate activities on agreed priorities ofzobrazit více common interest between European Waste Management Organisations (WMOs), Technical Support Organisations (TSOs) and Research Entities (REs). Such Joint Programming will complement National RD&D Programmes, by jointly establishing and carrying out activities jointly where there is added value at the European level. It is the logical next step in deepening collaboration between European actors in the field of radioactive waste management (RWM). It builds on existing and emerging networks of European actors (IGD-TP, SITEX and REs network), preceding coordination and support actions (in particular, SecIGD2, SITEX-II project and JOPRAD). The Joint Programme will generate and manage knowledge to support EU Member States with their implementation of the Directive 2011/70/Euratom (Waste Directive), taking into account the different magnitudes and stages of advancement of Member State National Programmes. This will encompass: • Supporting Member-States in developing and implementing their national RD&D programmes for the safe long-term management of their full range of different types of radioactive waste through participation in the RWM Joint Programme; in particular: • Consolidating existing knowledge for the safe start of operation of the first geological disposal facilities for spent fuel, highlevel waste, and other long-lived radioactive waste, and supporting optimization linked with the stepwise implementation of geological disposal; and • Enhancing knowledge management and transfer between organisations, Member-States and generations.

SMĚŘOVÁNÍ K ÚČINNÉ RADIAČNÍ OCHRANĚ ZALOŽENÉ NA ZLEPŠENÝCH VĚDECKÝCH DŮKAZECH A SOCIÁLNÍCH OHLEDECH - ZAMĚŘENÍ NA RADON A NORM

Období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Anotace

The main goal of this project is to improve and optimise radiation protection of workers, the general public and the environment against the harmful effects of ionising radiation caused by presence of natural radionuclides in natural and work environment.

TOWARDS IMPROVED ASSESSMENT OF SAFETY PERFORMANCE FOR LTO OF NUCLEAR CIVIL ENGINEERING STRUCTURES

Období
1. 6. 2020 - 31. 5. 2024
Anotace

This proposal targets the Euratom 2019 NFRP-01 call to “expand knowledge on ageing phenomena of components and structures important to safety and develop predictive or/and remediating tools or operational practices to support safe Long Term Operation of the existing nuclear fleet”.

MACRO AND MICROPLASTIC IN AGRICULTURAL SOIL SYSTEMS

Období
1. 9. 2020 - 30. 8. 2024
Číslo
955334 — SOPLAS
Anotace

The SOPLAS ETN builds on the complementary scientific expertise of its different constituent research groups. This approach ensures that we will holistically analyse the fate of plastic in soils across different regions of Europe16 with different agricultural management practices and climates. Thuszobrazit více enabling us to better understand the impacts of plastic on our agricultural soils, and help identify and critically assess targeted region specific potential mitigation measures.

ACHIEVING WIDER UPTAKE OF WATER-SMART SOLUTIONS (WIDER UPTAKE)

Období
1. 9. 2020 - 30. 9. 2024
Číslo
SEP-210570134
Anotace

The overall objective of WIDER UPTAKE is to facilitate industrial symbiosis by co-development of a roadmap towards wider uptake of water-smart solutions for wastewater reuse and resource recovery, based on the principles of circular economy (CE). This will be achieved through the following specificzobrazit více objectives: 1. Establishing and running five demonstration case studies on innovative wastewater reuse and resource recovery. This objective will be achieved through work package 1 (WP 1). 2. Developing and applying monitoring and control schemes to adequately manage the health and quality risks associated with reuse of treated wastewater and recovered resources (WP 2). 3. Evaluate water smartness and sustainability of the selected solutions in a CE perspective (WP 3). 4. Value chain optimization to quantify their potential in terms of improved resource efficiency and economic benefits, also with respect to future applications (WP 4). 5. Policy recommendations and design of innovative business models based on multi-stakeholder assessment of institutional drivers and barriers (WP 5). 6. Network development and stakeholder dialogue around the key findings and their implications, including the establishment of a roadmap for implementation of water-smart solutions in an open access Virtual Learning Centre(WP 6 and WP 7).

AGRICULTURAL AGREEMENT FOR DEVELOPMENT OF MULTI-FUNCTIONAL WATER RETENTION MEASURES

Období
1. 7. 2020 - 30. 6. 2025
Číslo
SEP-210591070
Anotace

AGREEWATER aims to improve knowledge and tools to increase adoption of natural water retention measures (NWRMs) in agricultural landscapes for sustainable production, climate resilience and healthy environment. Specifically, we will improve knowledge on the potential for adoption of NWRMs, and thezobrazit více functioning of small agricultural catchments with respect to hydrology, nutrient flows and agricultural management. This knowledge will include tools to evaluate the cost-benefit of NWRMs, and comprehensive analysis on effects on water quantity and quality, the environment and society. AGREEWATER will take a multi-actor approach to assess opportunities across over 30 research locations and 10 pilot catchments in 10 EU countries covering the Boreal, Continental and Pannonian biogeographic regions. We will develop new comprehensive understanding on the benefits and opportunities and realistic scope for cost-efficient investments across the regions to inform local farmers and extension, as well as EU policy actors. AGREEWATER will achieve this through several strategic project activities. 1) We will study the potential for the implementation of NWRMs in a network of agricultural research catchments across the EU to inform on scalability. 2) We will use an inclusive approach of multi-actor engagements, including farmers, for co-learning in pilot catchments, to share and develop new knowledge on NWRMs applicability, efficiency and benefits. 3) We will produce open access (public goods) in a catalogue of NWRMs, adapt decision support tools, and produce guidelines on how to implement NWRMs at the farm/small catchment scale. 4) We will strengthen existing and build new linkages and collaborations at the EU level, and among national actors to achieve informed decision and adoption of NWRMs for sustainable water resources and agricultural production. AGREEWATER will contribute to the AGENDA 2030 SDG goals, and further to EU Water Directive and Common Agricultural Policy.

AN EXPERIMENTALLY-VALIDATED MULTI-SCALE MATERIALS, PROCESS AND DEVICE MODELING & DESIGN PLATFORM ENABLING NON-EXPERT ACCESS TO OPEN INNOVATION IN THE ORGANIC AND LARGE AREA ELECTRONICS INDUSTRY

Pracoviště
Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Anotace

MUSICODE is an ambitious project which addresses the H2020 Call DT-NMBP-11-2020 “Open Innovation Platform for Materials Modelling” that will develop a novel Open Innovation Materials Modelling Platform to enable the Organic and Large Area Electronics Industry (OLAE) to expediate accurate andzobrazit více knowledgeable business decisions on materials design and processing for optimization of the efficiency and quality of OLAE device manufacture. This platform will integrate: (a) Material, process and device modelling with workflows spanning the micro-, meso- and macro- scales, validated by expert academic and industry partners. (b) Integrated data management and modelling framework with ontology-based semantic interoperability between scales, solvers, data and workflows, with industry-accepted material and process modelling parameters and protocols, employing graphical user interface tools for workflow design, analysis, optimization and decision making. (c) Plug-ins to Materials Modelling Marketplaces, Open Translation Environment, Business Decision Support Systems, etc. and to High Performance Computing infrastructures for workflow execution. The platform will demonstrate industry user case workflows to optimize OLAE materials selection & design as well as printing and gas-phase manufacturing. The MUSICODE Business Plan will ensure the platform sustainability, exploitation and industrial adoption beyond the project, with the ambition to become the central Open Innovation Hub for the OLAE industry and evolve as the central paradigm for cross-domain applications.

TRANSFORMING UNSUSTAINABLE MANAGEMENT OF SOILS IN KEY AGRICULTURAL SYSTEMS IN EU AND CHINA. DEVELOPING AN INTEGRATED PLATFORM OF ALTERNATIVES TO REVERSE SOIL DEGRADATION

Období
1. 7. 2021 - 30. 6. 2026
Číslo
101000224
Anotace

TUdi is conceived as a transformative project, integrating 15 academic and SME partners, to develop, upscale and disseminate soil restoring strategies in three major agricultural systems (cereal based rotations, tree crops and grasslands), different farm typologies and environmental conditions inzobrazit více Europe, China and New Zealand. Aimed to lead the way in improving soil health across EU, China and New Zealand, it rests on two pillars: 1) a network of 42 cooperating stakeholder organisations for defining, implementing and upscaling soil restoring strategies in multiple farms; b) a network of 66 long-term experiments and monitored farms in the participating countries. From them, TUdi will identify soil degradation situations, proven strategies for restoring soil health, and barriers and possibilities for its adoption at farm level, including gender dimensions. This bottom-up approach will develop a set of digital tools, compatible with platforms for optimizing CAP implementation in Europe, to predict the impact of these strategies on nutrient and water balance, yield, cost-benefit and farm operations. They will guide farmers in implementing strategies to restore soil health by overcoming barriers for adoption, with rigorous cost-benefit analyses central to farmer appraisal. Solutions will be scaled up over a large number of farms through partners engaged in the cooperators network, including training of stakeholders, developing technical materials and elaborating policy briefs. It will be complemented by communicating project challenges and results to society, raising awareness of the relevance of healthy soils for sustainable development. Providing a blueprint for development and dissemination of soil restoring strategies at large scale, it will contribute to key initiatives like the EU and China Research Agenda for Agriculture and EU Mission on Soil Heath and Food. Training farmers, staff and early career scientists in sustainable soil use will result in lasting legacy.

OPPORTUNISTIC PRECIPITATION SENSING NETWORK

Období
1. 7. 2021 - 30. 6. 2025
Číslo
OC-2020-1-24972
Anotace

Opportunistic precipitation sensing uses crowd-sourced (amateur) data from personal weather stations or data from unintentional precipitation sensors such as commercial microwave links for precipitation monitoring. OPENSENSE will bring together scientists investigating different opportunisticzobrazit více sensing techniques, experts from national weather services, and owners of sensor networks to i) identify and overcome key barriers preventing exchange of data and their acceptance as meteorological observations ii) coordinate development of new methods for quality control, retrieval and uncertainty evaluation iii) coordinate integration of the opportunistic precipitation observations with traditional monitoring networks, and iv) identify and access potential new sources of precipitation and other weather observations. The network involves experts from a variety of fields including meteorology, climatology, hydrology, environmental engineering, statistics, signal processing, electrical engineering, telecommunication, and sociology.

FIRE AND SEISMIC PERFORMANCES OF HYBRID FIRE WALLS IN CASE OF SINGLE-STOREY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL STEEL BUILDINGS

Období
1. 7. 2021 - 31. 12. 2024
Číslo
101034083
Anotace

Fire walls are commonly employed inside single-storey buildings, and if the structures are in steel they can be left unprotected. However, questions are being very often raised in Europe about the appropriateness of widely used fire wall solutions with unprotected steel structures, which have alsozobrazit více to comply with seismic safety requirement if they are used in seismic areas. The current project aims to overcome the present lack of knowledge, through both experimental and numerical investigations and to develop an innovative hybrid steel-based fire wall solution using sandwich panels for single-storey buildings with unprotected steel structures as well as design guidance.

ACCOMPANYING MEASURE FOR DISSEMINATION, VALORISATION AND COLLABORATIVE EXPLOITATION OF CIRCULARITY OF CONSTRUCTIONAL STEEL PRODUCTS

Období
1. 9. 2023 - 31. 8. 2025
Číslo
101112269
Anotace

The project ADVANCE (Accompanying measure for Dissemination, Valorisation and Collaborative Exploitation of circularity of constructional steel products) aims at valorisation and dissemination of the achievements of project addressing sustainable use of steel products in buildings such as PROGRESS zobrazit více(Provisions for Greater Reuse of Steel Structures), SB-STEEL and LVS3 in order to support fast and efficient implementation of the Circular Economy of constructional steel. The proposed project will provide specific technical guidance and recommendations for reuse of existing and future steelwork (European recommendations for reuse of steel products) in 7 languages, informative brochure in 9-12 languages, online & mobile tool for the evaluation of the environmental benefits of reuse, and a series of 7 dedicated workshops/seminars around the Europe. 11 organisations will be participating in the project implementation (2 research institutes, 4 industrial associations, demolition contractor and 4 universities). All of the following target groups from 'Circular Economy Principles for Buildings Design' will benefit from the project results and will be addressed: (1) Building users, facility managers and owners, (2) Design teams (engineering & architecture of buildings), (3) Contractors and builders, (4) Manufacturers of construction products, (5) Deconstruction and demolition teams, (6) Investors, developers and insurance providers, (7) Government / Regulators / Local authorities.

VÝVOJ SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ PRO DIGITALIZACI STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Období
1. 3. 2023 - 30. 9. 2025
Číslo
CM2022
Anotace

Projekt se věnuje vývoji softwarových řešení v oblasti ceníku pro konzultační a projekční práce, společného datového prostředí a jeho rozhraní pro programování a integrace, dopravně inženýrských simulací a využití digitálních modelu staveb pro správu a údržbu.

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

INAKTIVACE RŮSTU PLÍSNÍ NA POVRŠÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NÍZKOTEPLOTNÍHO ATMOSFÉRICKÉHO PLAZMATU

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-06621S
Anotace

Výskyt plísní v interiérech budov způsobuje degradaci stavebních materiálů, snižuje jejich estetickou hodnotu a přináší hlavně celou řadu závažných zdravotních rizik. Jednou z možností sanace poškozených stavebních konstrukcí je inaktivace růstu plísní. Pro tyto účely může být vhodné využitízobrazit více nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku, které již prokázalo vysokou efektivitu v potravinářských, medicínských a zemědělských oborech. Ve srovnání s konvenčními technologiemi na chemické bázi vyniká vysokou účinností, nízkou ekologickou zátěží a šetrností k sanovanému materiálu. V rámci projektu bude tato metoda unikátně implementována ve stavebnictví. Inaktivace plísní bude prováděna pomocí dielektrického bariérového výboje a různých typů koronových výbojů na typických interiérových materiálech (sádrokarton, omítka). Současně budou modelovány růstové křivky plísní v závislosti na vnějších parametrech prostředí a optimalizovány charakteristiky procesu inaktivace (vzdálenost elektrod od povrchu, intenzita výboje, doba jeho trvání).

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY A ENVIRONMENTÁLNÍ DOPAD VÁPENNÝCH OMÍTEK S PŘÍRODNÍMI PŘÍSADAMI PRO REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-00420S
Anotace

Projekt se zabývá analýzou omítkových směsí na bázi vzdušného vápna s přídavky přírodního, především rostlinného původu. Nejprve je proveden výběr vhodných surovin a návrh jejich úprav za účelem optimalizace surovinové báze. Poté je navržena zdokonalená technologie přípravy omítek s ohledem nazobrazit více historické postupy, zaměřená na zvýšení trvanlivosti. Jsou určeny funkční charakteristiky vyvinutých omítek, analyzován jejich environmentální dopad a provedeny zkoušky trvanlivosti. Naměřené materiálové charakteristiky jsou využity jako vstupní data počítačového modelu pro predikci polí teplot, vlhkostí a koncentrací solí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených nově vyvinutými omítkami. Na základě zkoušek trvanlivosti, výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot, vlhkostí a koncentrací solí a analýz environmentálního dopadu je provedena analýza životnosti a posouzení životního cyklu nově vyvinutých omítek.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ TEPELNĚ AKTIVOVANÝCH JÍLŮ JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY CEMENTU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-16577S
Anotace

Nejběžnějším zástupcem jílových materiálů používaných jako částečná náhrada cementu (SCM) je nesporně metakaolin, přesněji řečeno tepelně aktivovaný kaolinit. Je známo, že jeho aplikace vede ke zlepšení vlastností malt i betonů. Navíc je zde podobně jako u jiných zástupců SCM i velký ekologickýzobrazit více přínos ve formě snížení spotřeby cementu. Široká aplikace metakaolinu je však bohužel omezena kvůli vysoké ceně způsobené nutností použít ušlechtilou vstupní surovinu. Tento projekt se zaměřuje na studium možností využití druhotných jílů, které lze také tepelně aktivovat. Tyto jíly obsahující různý poměr jílových minerálů, uhličitanů a dalších nečistot jsou mnohem dostupnější. Jejich kvalita je však nižší, a proto je nutné důkladněji optimalizovat proces tepelné aktivace. Hlavním cílem projektu je tedy zjistit vztah mezi složením jednotlivých jílů, průběhem jejich aktivace a pucolánovou aktivitou výsledného produktu. Následně pak použít optimalizované aktivované jíly ve směsných nízko-cementových kompozitech a z pohledu široké škály jejich vlastností posoudit jejich praktické využití.

TRANSPORTNÍ PROCESY V PORÉZNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITELNÝCH PRO ÚLOŽISTĚ JADERNÉHO ODPADU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-03474S
Anotace

Vývoj v oblasti zabezpečení úložišť jaderného odpadu se během posledních deselité zaměřuje na zdokonalení bariér tak, aby byly schopné zpomalit či úplně zastavit radionuklidy. Počítačové modelování v tomto ohledu představuje velice účinný nástroj, který je schopen poskytnout odhady v dlouhodobémzobrazit více horizontu na základě krátkodobých experimentů. Bez ohledu na složitost popisu transportu radionuklidů závisí přesnost předpovědí (a tím i využitelnost) na přesnosti transportních a akumulačních parametrů získáných v rámci krátkodobých experimentů. Tento projekt se zaměřuje na komplexní hodnocení přenosu hmoty v porézních konstrukčních materiálech vhodných pro úložiště jaderného odpadu a zahrnuje jak robustní matematické, fyzikální a počítačové modelování, tak pokročilé nedestruktivní metody pro stanovení vstupních transportních a akumulačních parametrů. Spojením experimentálních a výpočetních metod pak lze určit optimální materiálové parametry materiálů, které jsou vhodné pro správnou funkci konstrukčních bariér v těchto úložištích, či hodnotit vhodnost použití materiálů stávajících.

PŘENOS TEPLA V MEZNÍCH VRSTVÁCH PŘI POVRCHU OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV A JEHO VLIV NA ENERGETICKOU I NÁROČNOST OBJEKTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-08786S
Anotace

Úsilí vedoucí ke snižování energetické spotřeby budov je v kontextu snahy o dosažení pasivních a nízkoenergetických standardů vnímáno velmi pozitivně. Klíčovým faktorem pro určení energetické náročnosti budov je znalost a pochopení podstaty přenosu tepla v mezních vrstvách tvořených při povrchuzobrazit více obvodových plášťů. Na tuto problematiku se zaměřuje předkládaný projekt, jehož řešení je založeno na vhodné kombinaci experimentálních, teoretických a numerických postupů. Hlavním cílem projektu je určení konvektivních součinitelů přestupu tepla v závislosti na povrchové úpravě obvodových plášťů a parametrech vnějšího prostředí. K naplnění tohoto cíle povede kombinace experimentů v klimatickém aerodynamickém tunelu a numerických simulací teplotně stratifikovaného proudění vzduchu a teplotní odezvy obtékaných těles. Získané korelace součinitelů přestupu tepla budou následně použity jako vstupní parametry v pokročilých simulacích energetické náročnosti objektů. Výsledky experimentů a simulací budou porovnány s výstupy získanými standardizovanými metodami používanými v normativních předpisech.

TERMOELEKTRICKÉ VLASTNOSTI A SCHOPNOST ENERGY HARVESTINGU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ S OPTIMALIZOVANÝMI ELEKTRICKÝMI VLASTNOSTMI

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-00960S
Anotace

Projekt je zaměřen na návrh a materiálovou charakterizaci multifunkčních stavebních materiálů s optimalizovanými termoelektrickými vlastnostmi na bázi alkalicky aktivovaných prekurzorů. Jde o materiály uplatnitelné v oblasti získávání elektrické energie (tzv. energy harvesting) ze zdrojůzobrazit více nezatěžujích životní prostředí. Schopnost získávaní energie je kriticky závislá na elektrických vlastnostech daných materiálů, které budou v rámci projektu optimalizovány vybranými elektricky vodivými příměsemi. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení termoelektrických vlastností. Pro návrh materiálů bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí, základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a budou experimentálně stanoveny materiálové charakteristiky zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována využitelnost perspektivních variant materiálů v praxi.

POLYNOMIAL OPTIMIZATION IN THE DESIGN OF GLOBALLY OPTIMAL FRAME STRUCTURES UNDER DYNAMIC LOADS

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-15524S
Anotace

Designing frame and shell structures for globally optimal mechanical performance is challenging because stiffness and inertia depend non-linearly on sizing variables, rendering an ensuing optimization problem highly non-convex. For static minimum compliance problems, we have recently demonstratedzobrazit více how to overcome this kind of difficulty by constructing a convergent Lasserre hierarchy of convexified problems. This solves the polynomial optimization problem to certified global optimality, under mild assumptions. In this project, we aim to extend these results to structures under mechanical vibration loads by developing (i) efficient techniques for free-vibration problems, (ii) formulation and solution techniques for steady-state damped harmonic vibrations, (iii) problem-specific methods to accelerate optimization algorithms, and (iv) proof-of-concept validation experiments. We aim to achieve these goals by extending and adapting contemporary techniques of polynomial optimization to the dynamics of structures.

DATY ŘÍZENÁ KALIBRACE A VALIDACE GEOTECHNICKÝCH KONSTITUTIVNÍCH MODELŮ KRITICKÉHO STAVU A SOUVISEJÍCÍ NEJISTOTY

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-12178S
Anotace

Hlavní náplní projektu je vývoj jednotné metodiky umožňující stanovit parametry pokročilých materiálových modelů pro zeminy, která je aplikovatelná v různých stádiích projekčních prací. Projekt zejména cílí na stanovení konfidenčních oblastí materiálových parametrů konstitutivních modelů pro zeminyzobrazit více a) na základě prostého USCS zatřídění dané zeminy, b) na základě standardních indexových a granulometrických zkoušek, c) na základě detailních dat z triaxiálních a edometrických testů. K tomuto účelu bude využita obsáhlá databáze výsledků laboratorních zkoušek získaných pomocí dříve vyvinuté webové aplikace ExCalibre. Stávající databáze laboratorních zkoušek bude doplněna o vzorky zemin chybějících USCS tříd v rámci plánovaného experimentálního programu, který zároveň poskytne data pro kvantifikaci experimentální nejistoty. Nedílnou součástí projektu je validace materiálových modelů MKP analýzou tří existujících geotechnických konstrukcí a porovnáním výsledků s daty z monitoringu.

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE A POKROČILÉ MODELOVÁNÍ VÍCEVRSTVÝCH SKLENĚNÝCH PANELŮ ZATÍŽENÝCH VÝBUCHEM A BALISTICKÝM RÁZEM

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-15553S
Anotace

Laminované sklo je běžně používaný stavební materiál. Díky kombinaci skleněných vrstev a transparentní polymerní fólie je tento materiál estetický a splňuje vysoké bezpečnostní standardy. V případě správného návrhu umožňují mezivrstvy disipaci části rázové energie, udržují integritu fragmentů skla azobrazit více brání průniku tlakových vln a objektů do budovy. Zlepšení návrhů však vyžaduje spolehlivý popis chování skla. V tomto směru se v rámci projektu zaměříme na numerickou a experimentální studii účinků výbuchu a balistického rázu, postupně i v kombinaci, na odezvu vícevrstvého laminovaného skla s cílem prohloubit dosavadní znalosti v této oblasti. Základním úkolem projektu je implementace, validace a verifikace fázového modelu poškození a vyšetření jeho použitelnosti při popisu chování již poškozeného laminovaného skla na účinky výbuchu. Významným aspektem bude vytvoření inovativní experimentální metodiky zkoušení skelných laminátů zatížených výbuchem s jednoduchou interpretací výsledků umožňující spolehlivé ověření numerických modelů.

NOVÝ SMĚR K UDRŽITELNÝM STAVEBNÍM MATERIÁLŮM PROSTŘEDNICTVÍM POKROČILÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA BÁZI LITHNÝCH SILIKÁTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-04828S
Anotace

Za posledních desetiletí byla obsáhle studována možnost využití povrchových úprav betonu. V tomto ohledu se stává v technologii betonu čím dál tím víc populárnější ošetřování pomocí roztoků křemičitanů, zejména pokud se jedná o předcházení poškození betonu v souvislosti s jeho vystavením extrémnězobrazit více agresivním prostředím. V dnešní době významně narůstá podíl produkovaných lithných křemičitanů určených pro povrchové úpravy betonu na úkor sodných nebo draselných, a proto je cílem tohoto projektu vývoj nové generace povrchových úprav na bázi lithných silikátů, které budou zdokonaleny přídavkem organických přísad. Významný cíl navrhovaného projektu představuje rovněž hlubší pochopení mechanismů interakce mezi roztoky křemičitanů s cementovým podkladem stejně tak i následný přímý dopad na trvanlivost ošetřovaných betonů. Získané znalosti pomohou předpovědět živostnost povrchově ošetřených betonů a otevřou příležitost k výrobě více udržitelných stavebních materiálů.

CHARAKTERIZACE CHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ OCEL BETON VYSTAVENÝCH ZATÍŽENÍ VÝBUCHEM

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-33039S
Anotace

Beton a ocel samostatně i společně jako spřažené konstrukce ocel-beton jsou je v stavebních konstrukcích vystaven různým druhům extrémních zatížení. Vzhledem k nárůstu počtu teroristických útoků se do popředí zájmu odborné veřejnosti dostává zatížení spřažených konstrukcí ocel-beton výbuchem.zobrazit více Speciální pozornosti se dostává spřaženým konstrukcím ocel – ultra-vysokopevnostní-drátkobeton. Chování spřažených konstrukcí ocel-beton při zatížení výbuchem dosud nebylo spolehlivě kvantifikováno a je předmětem vědeckého zkoumání. Projekt si klade za cíl charakterizovat chování spřažených konstrukcí ocel-beton vystavených zatížení výbuchem. Projekt vychází z již autory uskutečněných numerických experimentů a navrhuje je doplnit výsledky experimentálními, které umožní zobecnění jejich závěrů. Na základě detailního experimentálního programu budou poskytnuty původní analytické nástroje pro popis spřažených konstrukcí ocel-beton při zatížení výbuchem.

HYDROLOGICAL PERFORMANCE OF MULTI-LAYERED CONSTRUCTED SOILS

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GA22-25673S
Anotace

Blue-green infrastructure is becoming an integrated part of cities and helps to mitigate the environmental impacts of urbanization. Constructed soils along with plants are key components of blue-green infrastructure such as green roofs and infiltration swales. The aim of the project is to elucidatezobrazit více hydraulic functioning of multi-layered soils by invasive and noninvasive experimental methods. Constructed soil systems comprising two or more layers of media having contrasting properties may provide better performance in terms of evapotranspiration loss, infiltration capacity, contaminant removal and support for plants, than do single-layer soils. At the same time, the interfaces between layers can induce effects like capillary barrier, finger flow and air entrapment, that are well understood as individual phenomena in natural soils but have not been studied in the specific case of constructed soils yet. Recently developed approaches to modeling fluxes of water and solutes in the soil-plant-atmosphere continuum in natural settings will be extended to multi-layered constructed soils.

MIKROBIOLOGICKY INDUKOVANÉ SRÁŽENÍ KALCITU PŘI RECYKLACI BETONU PRO PRODUKCI MATERIÁLŮ SE ZÁPORNOU UHLÍKOVOU STOPOU

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Kód
GA22-02702S
Anotace

Přestože cementářský průmysl dosáhl pokroku ve snižovaní emisí skleníkových plynů, jeho uhlíková stopa je stále značná. V globálním měřítku se podílí 5-10% na souhrnné antropogenní produkci oxidu uhličitého. Hlavním cílem navrhovaného projektu je přispět ke snížení ekologické zátěže tohoto sektoruzobrazit více pomocí využití biocementu a zcela recyklovaného plniva. Využito bude principu mikrobiologicky indukovaného srážení vápníku (microbiologically induced calcite precipitation, MICP), kterým budou vázány podsítné frakce recyklovaného betonu (recycled concrete fines, RCF). Taková technika nebyla v dostupné literatuře uvedena, přesto dosavadní výzkum MICP dává naději pro jeho použití při výrobě stavebních materiálů z RCF a zároveň i sekvestraci uhlíku. Navržená výzkumná agenda zahrnuje monitoring míry MICP pro různé bakterie v suspenzích RCF, studii mikrostruktury RCF-kalcitových kompozitů a experimentální testování jejich mikro- a makroskopických fyzikálních vlastností.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ PROCESY V ALKALICKY AKTIVOVANÉ KERAMICE VYSTAVENÉ VYSOKÝM TEPLOTÁM

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-04772S
Anotace

Vystavení vysoké teplotě vyvolává v alkalicky aktivovaných aluminosilikátech řadu vzájemně souvisejících fyzikálních a chemických procesů, které vyústí ve změně mikrostruktury a složení materiálu, jakož i jeho funkčních vlastností. Zatímco běžné hlinitokřemičitanové prekurzory pro alkalickouzobrazit více aktivaci obsahují 80-90 % amorfní fáze, prekurzory na bázi keramiky obsahují maximálně 50 % amorfní fáze, zbytek jsou krystalické minerály. Z toho vyplývá, že odpověď na vysokoteplotní zatížení bude u těchto materiálů odlišná. V navrhovaném projektu budou analyzovány fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivovaných keramických prekurzorech s nízkou reaktivitou vyvolané vysokou teplotou a jejich rozdíly od procesů probíhajících v alkalicky aktivovaných aluminosilikátech na bázi tradičních vysoce reaktivních prekurzorů, jako je např. metakaolin. Komplexní experimentální program zahrnuje vyspělé metody charakterizace materiálů a širokou škálu funkčních vlastností, které umožní důkladnou analýzu vztahů mezi parametry, mikrostrukturou a chemickým a mineralogickým složením.

VÝZKUM IMOBILIZACE TĚŽKÝCH KOVŮ V ALTERNATIVNÍCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH KOMPOZITECH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-04744S
Anotace

Legislativně omezovaný objem skládkovaného odpadu vede k přechodu k jeho spalování. Tento proces, společně se spalováním biomasy při produkci energie, vede ke vzniku velkých množství odpadních popelů. Skládkování popelů je však prozatímní a nebezpečné řešení z důvodu obsahu nebezpečných polutantů,zobrazit více zejména těžkých kovů. Nicméně, tyto popely vykazují specifické vlastnosti, díky kterým jsou využitelné v konstrukčních kompozitech, což poskytuje bezpečné, šetrné a ekonomicky efektivní řešení při jejich zpracování. Specifická aplikace se nabízí ve formě náhrady pojiva nebo plniva, případně ve formě prekurzoru. Významnou součástí této aplikace je schopnost zachycení těžkých kovů v matrici stavebního materiálu. Cílem projektu je výzkum vysocehodnotných nízkouhlíkových kompozitů využívajících popel ze spalování komunálního pevného odpadu, čistírenských kalů a biomasy tak, aby obsažené těžké kovy byly sorbovány a imobilizovány. Kompozity budou připraveny z vícefázových pojivových systémů či geopolymerních matric, minerálních příměsí a nanoaditiv s vysokou sorpční kapacitou pro těžké kovy.

VLIV C3A NA POČÁTEČNÍ PEVNOSTI CEMENTU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-06157S
Anotace

Výroba cementu se řadí mezi průmyslová odvětví s nejvýznamnějším podílem na znečišťování ovzduší CO2. Jednou z možností jak snížit produkci emisí je omezení spotřeby cementu širším využitím směsných cementů z lokálních zdrojů pucolánově aktivních příměsí. Ačkoliv se jedná o technologicky jednoduchézobrazit více řešení tohoto naléhavého problému, většina směsných cementů se vyznačuje nízkou počáteční pevností, se kterou v praxi nemohou konkurovat tradičním kompozitům s vyšším obsahem cementu. K tomu, aby bylo možné zvýšit jejich pevnosti, je potřeba porozumět chemickým dějům probíhajícím v rané fázi hydratace cementu. Zatímco většina studií zaměřuje svou pozornost na hlavní slínkový minerál C3S, problematika C3A jakožto nejreaktivnější složky slínku nebyla studována téměř vůbec. Právě porozumění vlivu C3A na počáteční pevnosti cementu a na ranou hydrataci cementu z mikro – i makroskopického úhlu pohledu jsou hlavními cíli tohoto projektu. Dosažené výsledky mohou pomoci při návrhu a optimalizaci počátečních vlastností směsných cementů, které najdou v blízké budoucnosti čím dál větší uplatnění.

CHYTRÉ BYDLENÍ - SYSTÉMY AKUMULACE ENERGIE UKRYTÉ V BUDOVÁCH JAKO SOUČÁST ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-05918S
Anotace

Hlavním cílem projektu je vývoj nových technologií pro uchovávání energie v podobě funkčních stavebních materiálů. Projekt bude zaměřen na technologie omítek, které mohou sloužit pro uchovávání elektrické energie v podobě baterií a superkapacitorů. Rovněž bude studována technologie 3D tisku a jejízobrazit více uplatnění v přípravě chytrých zdících prvků nebo jiných stavebně-konstrukčních modulů pro uchovávání energie v podobě baterií a superkapacitorů. Projekt bude řešit přípravu a výslednou 3D architekturu kompozitů obsahující elektrodové materiály pro superkapacitory a anodové a katodové materiály pro baterie. Dále bude řešena separace elektrod přípravou iontovodivých kompozitů primárně na bázi pevnolátkových, popřípadě gelových substrátů. Budou studovány možnosti integrace těchto součástek v podobě inteligentních omítek a cihel do modelových stavebních konstrukcí. Komplexní energetický cyklus moderních pasivních domů vyžaduje dodatečně technologické možnosti uchovávání energie získané z obnovitelných zdrojů, která může být následně využívána.

PREDIKCE MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ STRUKTUR TVOŘENÝCH 3D TISKEM SLITINY TITANU S BETASTRUKTUROU

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-04971S
Anotace

Projekt se věnuje návrhu, 3D tisku a numerické simulaci porézních struktur pro implantáty.

VLIV POVRCHOVÝCH ÚPRAV DRUHOTNÝCH SUROVIN NA BÁZI KŘEMÍKU NA JEJICH POUŽITÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH

Pracoviště
Období
1. 12. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-05500S
Anotace

Projekt je zaměřen na zlepšení vazeb druhotných surovin na bázi křemíku (Si-SM) při použití Si-SM v cementových kompozitech za účelem nahrazení části jemnozrnných kameniv a samotného pojiva. Různé typy Si-SM budou modifikované pomocí různých povrchových úprav. Modifikované Si-SM budou důkladnězobrazit více prozkoumané za účelem stanovení interakcí s cementem a alternativními pojivy, vlivu na tloušťku a kvalitu mezifázových přechodových zón (ITZ) ve vytvrzených kompozitech a vlivu na hydratační procesy. Tato zjištění poskytnou hlubší pochopení interakcí mezi Si-SM a přínosem jejich povrchových modifikací k tvorbě ITZ. Za účelem podpory udržitelnosti betonářského průmyslu bude stanovena optimální strategie pro recyklaci odpadních materiálů na bázi Si.

ÚČINKY RADIAČNÍHO PŮSOBENÍ NA NANOMECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ V PROMĚNNÝCH PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-05435S
Anotace

Projekt zkoumá vliv neutronového a gama záření na mikrostrukturu betonu, jeho mikromechanické a fyzikální vlastnosti pomocí ozařování, nanomechanických a mikrostrukturálních měření v malém měřítku na cementové pastě a betonových vzorcích umístěných v různých prostředích.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA A JEJÍ VLIV NA SPOLEHLIVOST LEPENÝCH SPOJŮ PRO SKLENĚNÉ KONSTRUKCE ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-06016S
Anotace

Nosné konstrukční prvky ze skla jsou v současnosti používány stále častěji, ale vzhledem ke křehkému lomu skla je třeba navrhovat tyto konstrukce s dostatečnou spolehlivostí. Proto je nezbytné věnovat pozornost zejména spojům a konstrukčním detailům. Lepené spoje mají řadu výhod oproti mechanickýmzobrazit více spojům, které jsou běžně ve stavebnictví používané. Lepidla mohou zajistit rovnoměrnější rozložení napětí podél spoje, neoslabují lepený materiál a odstraňují tepelné mosty. Přilnavost lepidla ke sklu lze zlepšit zdrsněním povrchu, ale za cenu snížené pevnosti. Předkládaný projekt je zaměřen úpravu povrchu skla elektrickým plazmatem ke zlepšení adheze s ohledem na stárnutí lepidla vlivem okolního prostředí a chování spoje za zvýšené teploty. Odolnost lepeného spoje pro upravený a neupravený povrch skla a oceli bude experimentálně ověřen na vzorcích vystavených umělému stárnutí za různých teplot pro vybrané 3 druhy tuhých a polotuhých transparentních lepidel.

STRUKTURA A POHYB DNOVÝCH SPLAVENIN NAD ERODOVANÝM ROVNÝM DNEM V KORYTĚ: VLIV RŮZNOZRNNOSTI

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-07772S
Anotace

Předmětem výzkumu je podoba vnitřní struktury transportní vrstvy a s ní související interaktivní pohyb nehomogenních dnových splavenin v toku s pohyblivým dnem za podmínek eroze dna bez přítomnosti dnových útvarů. Pro strukturu transportní vrstvy je charakteristické rozvrstvení částic dle velikostizobrazit více a tvaru, které ovlivňuje bodové koncentrace a rychlosti částic a celkový odpor proudění. Cílem výzkumu je popis řídících mechanismů a kvantifikace odpovídajících hydraulických veličin vyjadřujících chod splavenin (průtok pevných částic ve vztahu k průtoku vody) a proudění (zejména vztah mezi průtokem vody a hloubkou proudění) pomocí identifikace chování částic na lokální úrovni uvnitř vrstvy. Pohyb částic jednotlivých frakcí bude měřen v laboratorních podmínkách na modelových směsích splavenin ve sklopném žlabu za použití autory vyvinutými optickými měřícími metodami. Výstupem projektu bude experimentální popis chování nehomogenních splavenin v transportní vrstvě a jejich kvantifikace pomocí matematického modelu uvažujícího vliv různozrnnosti částic na proudění a chod splavenin.

CÍLENÁ ELECTROMAGNETICKÁ ORIENTACE ROZPTÝLENÝCH VLÁKEN SLOUŽÍCÍ K DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍ ODOLNOSTI BETONOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GA23-06352S
Anotace

Tento pro projekt navazuje na obdržený projekt č. 20-00624S „Studie vlivu elektromagnetického pole na chování rozptýlené výztuže v cementových kompozitech“ z roku 2020, ve kterém bylo ověřeno, že je možné orientovat rozptýlenou výztuž v cementovém kompozitu pomocí elektromagnetického pole. Orientacezobrazit více rozptýlené výztuže byla řešena u prutových prvků a to pouze v jednom směru. V navazujícím projektu je cílem vyřešit orientaci ve více směrech tak, aby byla vlákna orientována a koncentrována ve staticky výhodných směrech. Tedy u nosníků např. ve směrech hlavních napětí, případně tak, aby v ideálním případě kopírovala tahové napětí příhradovou analogii. Dále bude projekt zaměřen na deskové prvky, kde bude cílem orientovat vlákna po různých trajektoriích v závislosti na podepření desky. Z výše uvedeného vyplývá, že projekt si klade za svůj hlavní cíl získat teoretické základy pro budoucí možnou náhradu běžné prutové výztuže ve stavebních konstrukcích.

SILICE JAKO NOVÉ BIOCIDY NÁTĚROVÝCH HMOT VE STAVEBNICTVÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Kód
GA24-10395S
Anotace

Biodegradation of building materials is a worldwide problem affecting all types buildings. This process is caused by the microbial settlement of all types of surfaces, where thanks to the microbe. growth and enzyme. activity causes undesirable aesthetic changes and material damage. To prevent thezobrazit více growth of microorganisms. synthetic biocides are used on building materials and nanomaterials. Due to their ecotoxicity, their use is limited by legislation, including theirs effectiveness is influenced by a number of factors, e.g. stability, rate of release from coatings. That's why they are new, more ecological biocides are being sought. Essential oils are natural substances that in vitro conditions they show a high inhibitory potential against microorganisms occurring on construction sites materials. Information about their activity and possible negative effect on building materials they are not known. It can be expected that due to their volatility, relatively high biodegradability and hydrophobicity, their use in coatings may not be effective. However, this negative is possible eliminate, for example, by encapsulating them in materials used as paint components

KYSELE AKTIVOVANÉ GEOPOLYMERY NA BÁZI JÍLOVÝCH PREKURZORŮ: PŘÍPRAVA, STRUKTURA, ENVIRONMENTÁLNÍ ZHODNOCENÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Kód
GA 24-11171S
Anotace

Kysele aktivované geopolmery (ABG) představují rozvíjející se skupinu materiálů na bázi hlinitokřemičitanového prekurzoru a kyseliny fosforečné. Jejich výhodou, v porovnání s konvenčními pojivy, jsou značná tepelná a chemická odolnost spolu s vysokou pevností. To předurčuje ABG pro aplikace vzobrazit více oblasti teplotně a chemicky odolných povlaků, tepelně izolačních pěn s vysokou teplotní odolností nebo 3D tisku. ABG materiály byly doposud připravovány zejména kyselou aktivací metakaolínu, což je relativně drahá a omezeně dostupná surovina. Tento projekt si klade za cíl připravit ABG z alternativních prekurzorů, široce dostupných kaoliniticko–illitických jílů různého složení. Tyto alternativní prekurzory budou použity poté, co budou tepelně aktivovány, ale bude sledována i možnost přípravy ABG z nekalcinovaného jílu. Připravené geopolymery budou charakterizovány, kromě standardních technik, i pomocí solid state MAS NMR spektroskopie, která poskytne unikátní data o jejich struktuře a mechanismu syntézy. Bude hledán vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi materiálů.

DEVELOPMENT OF LOGISTIC GROWTH MODEL FOR PREDICTION OF MOULD GROWTH IN BUILDING COMPONENTS CONTAINING SOLID WOOD AND WOOD-BASED MATERIALS

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Kód
GA 24-10549S
Anotace

The sufficient durability of solid wood and wood products is important for its use in building components. Mould growth on wood is often a precursor of further decay. Since mould growth is influenced by hygric conditions of a substrate material, a prediction of mould growth may serve as warning thatzobrazit více moisture state of building component is not satisfactory. Mould growth can be understood as the serviceability limit state of a building component. Existing mathematical mould growth models attempt to quantify either the amount of moulds on the surface or the probability of presence of moulds for given environmental conditions and material parameters. Such models are based on regression of laboratory mould growth experiments. There is a lack of reliable good quality experiments. Consequently, there is a lack of systematic comparison between mould growth models and experiments. This project will further develop the newly established logistic mould growth model. The model will be compared with performed experiments. Reference growing media prepared from pine sapwood will be used in mould

CHYTRÉ MODELOVÁNÍ NEELASTICKÉHO CHOVÁNÍ HETEROGENNÍCH MATERIÁLŮ

Pracoviště
Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Kód
GA24-11845S
Anotace

Numerical simulations of inelastic mechanical behavior of heterogeneous quasibrittle material are essential in a number of engineering areas. Specifically in civil engineering they are applied in assessment of critical buildings and infrastructure made of concrete. Robust high-fidelity modelszobrazit více require detailed information about material composition which makes them computationally prohibitive. The projects solves this burden by state of the art techniques using machine learning combined with homogenization and domain decomposition. The heart of the project is advanced physically constrained machine learning surrogate capable to locally replace material response. Such artificial intelligence will be used to emulate behavior of (i) spherical representative volume element in the asymptotic expansion homogenization and (ii) regions tiling the decomposed domain. For such goal the homogenization will be equipped with auxiliary modes accounting for strain localization and the domain decomposition will be improved by reduced order modeling of the communication between individual regions.

MULTIFUNKČNÍ NECEMENTOVÉ KOMPOZITY SE SNÍŽENÝM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ APLIKACE

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GC22-00987J
Anotace

Projekt je zaměřen na návrh, materiálovou charakterizaci a optimalizaci multifunkčních kompozitů se sníženým dopadem na životní prostředí. Základní složkou materiálů budou necementová pojiva z lokálních zdrojů účastníků projektu, tj. latentně hydraulické a pucolánově aktivní prekurzory, které budouzobrazit více aktivovány alkáliemi. Nových funkčních vlastností kompozitů (self-heating, self-sensing) bude dosaženo použitím elektricky vodivých příměsí. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení elektrických vlastností a získaných funkčních vlastností. Na základě vlastností navržené sady vzorků bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí a základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a materiálových charakteristik zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována praktická využitelnost perspektivních variant materiálů.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH VLÁKEN PRO VÝROBU HYBRIDNÍ TEXTILNÍ VÝZTUŽE DO BETONU

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GF22-14942K
Anotace

Výroba betonu zůstává jedním z nejvyšších producentů CO2. Nejběžnějším typem použité výztuže v betonu jsou ocelové. Kvůli potřebné betonové krycí vrstvě na ochranu oceli před korozí se spotřebovává větší množství betonu, celkové náklady a dopad na životní prostředí spojené s poskytováním materiáluzobrazit více rostou. Textilní beton (TRC) je silikátový kompozitní materiál, ve kterém výztuž sestává z jedné nebo více vrstev technické textilie vyrobených z anorganických vláken. Díky použití nekorozivní výztuže mohou být omezeny požadavky na krycí vrstvu, což snižuje množství betonu a vede k vyššímu udržitelnému potenciálu. Současný výzkum byl velmi zaměřen na používání udržitelnějších alternativních výztužných materiálů. Přírodní vlákna jsou obnovitelná, rozšířená a přístupná všude, včetně rozvojových zemí a lze je recyklovat a biologicky rozložit. Některá rostlinná vlákna mají navíc vysoké specifické mechanické vlastnosti. Přírodní vlákna proto začínají být považována za potenciální udržitelnou náhradu ocelových a syntetických výztuží pro betony.

SUMO: UDŽITELNÝ NÁVRH ZALOŽENÝ NA MODELOVÁNÍ, SÉMANTICKÉ INTEROPERABILITĚ A VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACI.

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GF22-35755K
Anotace

Projekt zaměřený na výzkum kombinující výhody výpočetních a datových technologií v oblasti Projekt zaměřený na výzkum kombinující výhody výpočetních a datových technologií v oblasti návrhu pokročilých materiálů. Výzkum si klade za cíl kombinovat (a) fyzikální a daty řízené modelování, (b) generovánízobrazit více, rekonstrukci a analýzu materiálové mikrostruktury a materiálovou informatiku. Vyvinuté nástroje budou spojeny do otevřené interoperabilní výpočetní platformy, která umožní návrh optimální mikrostruktury materiálů, odhad materiálové morfologie či přímé predikování mechanických vlastností materiálu na základě jeho morfologie.

POKROČILÉ POSTUPY PRO STANOVENÍ A POROZUMĚNÍ ÚNAVOVÉMU CHOVÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
GF22-04047K
Anotace

Projekt se zaměřuje na výzkum v oblasti vymezení a studia únavového chování asfaltových pojiv a asfaltových směsí. V rámci toho bude klíčové identifikovat a rozvinout možnost, jak na základě vstupních empirických charakteristik a únavového chování asfaltového pojiva pomoci strojového učení azobrazit více modelování založeném na neuronových sítích predikovat únavové chování kompozitu asfaltové směsi.

ÚNOSNOST A TAŽNOST ŠROUBOVANÝCH SMYKEM NAMÁHANÝCH SPOJŮ POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ Z NORMÁLNÍCH A VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
GF23-06961K
Anotace

Projekt se zabývá únosností spojů tlačených prvků pomocí excentrických šroubovaných styčníkových plechů a šroubovaných přeplátovaných spojů z normální a vysokopevnostní oceli (HSS) do S1000. Přestože se tyto spoje používají již od konce 19. století, stále existuje mnoho otázek týkajících se jejichzobrazit více návrhu. Zvláště při použití nových vysokopevnostních ocelí. V minulosti bylo vyvinuto několik analytických metod pro únosnost spoje tlačených styčníkových plechů a některé z nich jsou zahrnuty v normových návrhových postupech, zejména v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. Nicméně, s omezeným rozsahem platnosti. V evropských normách není pro tento typ spojů dosud uveden žádný návrhový postup. U přeplátovaných šroubových spojů je při použití vysokopevností oceli obtížené zajistit, aby únosnost v otlačení byla nižší než únosnost šroubu ve střihu. To následně vede k významně nerovnoměrnému rozložení sil mezi šrouby. Projekt řeší návrh styčníkových plechů a šroubů smykem namáhaných přípojů tažených i tlačených prvků.

MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ ODEZVA NA DYNAMICKÁ ZATÍŽENÍ ZA POŽÁRU

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Kód
GF24-14577L
Anotace

Záměrem projektu je výzkum vlivu dynamických zatížení na konstrukce vyvolaných požárem. Dosažení cílů projektu si vyžaduje získání poznatků o chování se materiálů při současném působení vysokých teplot a rychlostí deformace prostřednictvím experimentálního výzkumu. Pozornost bude soustředěna nazobrazit více konstrukční ocel využívanou v stavitelství. Obecné závěry plynoucí z analýzy současného stavu indikují, že vlastnosti a chování konstrukční ocele za současného působení vysokých teplot a rychlostí deformace nejsou dostatečně prozkoumány. Výsledky experimentálního výzkumu umožní kalibraci matematických materiálových modelů, jejich navazující implementaci do modelů prvků a konečně i konstrukcí. Východiskovým předpokladem je, že ocelové konstrukce vystavené dynamickým zatížením za požáru můžou být relevantně analyzovány a modelovány po získání poznatků fundamentálních fyzikálních jevů souvisejících s účinky vysokých teplot a rychlostí deformace na mechanické vlastnosti ocele.

POKROČILÁ KOMBINACE DAT Z OPORTUNISTICKÝCH SENZORŮ A GEOSTACIONÁRNÍCH SATELITŮ PRO KVANTITATIVNÍ ODHAD SRÁŽEK (MERGOSAT)

Období
1. 5. 2024 - 30. 4. 2027
Kód
GF24-13677L
Anotace

One third of the world, including sixty per cent of Africa, does not have access to early warning and climate information services. This is in particular true with regard to rainfall related warnings and climate information. The reason for this is the almost complete absence of weather radars on thezobrazit více African continent and the lacking density of rainfall measurement stations. Especially for early warning of rainfall related hazards, timely availability of rainfall information is crucial. For early warning, real-time data availability is key. Both, CML and SML data, as well as GEOsat data are potentially available in real-time. Given that they have complementary advantages - GEOsat data has homogeneous spatial coverage and CML/SML data have better QPE but only on the local scale - a combined product would be highly beneficial. The main goal of this project is thus to develop and evaluate methods for merging GEOsat, CML and SML data that can be applied in real-time to provide QPE in developing countries. The basis for merging will be a generative deep-learning-based QPE method that allows constraints from spatial GEOsat as well as path-averaged CML and SML data.

TOPOLOGICKÁ OPTIMALIZACE MIKROSTRUKTUR S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM A VNITŘNÍM KONTAKTEM VYUŽÍVAJÍCÍ METODY REDUKCE ŘÁDUT

Období
1. 3. 2023 - 31. 1. 2026
Kód
GN23-04903O
Anotace

Víceúrovňové modelování materiálů pro aditivní výrobu je jednou z nejperspektivnějších oblastí pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využití možností víceúrovňových struktur musí být optimalizace topologie materiálů s vnitřní architekturou přesná a dostupná. Tento projekt řeší dvě z výzevzobrazit více navrhování mikrostrukturních architektur s vysokým rozlišením. Za prvé, nákladná výpočetní homogenizace je řešena efektivním konečneprvkovým řešičem urychleným Fourierovou transformací, který je zdokonalen o techniku zhrubění sítě založenou na aproximaci tenzorů s nízkou hodností. Za druhé, jelikož výrobní rozlišení dosahují mikrometrové přesnosti, mikromechanický model zahrnuje povrchové efekty, například adhezivní kontakt, pro zachycení jevů spojených se zvýšeným poměrem povrchu k objemu.Projekt bude řešen ve spolupráci s předními odborníky na víceúrovňové modelování a aditivní výrobu z livMatS Cluster of Excellence ve Freiburgu v Německu s důrazem na přenos znalostí do českého prostředí.

JINÝ TUZEMSKÝ POSKYTOVATEL

MOVPD - STANOVENÍ TECHNOLOGIE A METODIKY RYCHLÝCH OPRAV DRÁHY/RWY PO NAPADENÍ PROTIZEMNÍ KONVENČNÍ TAKTICKOU MUNICÍ VČETNĚ POSOUZENÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDKŮ A MATERIÁLŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Číslo
2301 5 3530
Anotace

Projekt řeší problematiku a způsob opravy letištní dráhy/RWY po napadení protizemní konvenční taktickou municí v závislosti na dostupných technologiích, prostředcích a materiálovém řešení. Předmětem řešení je vypracování metodiky a technologie rychlých oprav letištní dráhy/RWY po napadení protizemnízobrazit více konvenční taktickou municí tak, aby je bylo možné v co nejkratším čase po napadení opět plnohodnotně užívat.

JINÝ ZAHRANIČNÍ POSKYTOVATEL

METROLOGY FOR MULTI-SCALE MONITORING OF SOIL MOISTURE

Období
1. 9. 2022 - 31. 8. 2025
Anotace

Water and soil are vital resources seriously affected by climate change and degradation. Water at the land surface, primarily in the form of soil moisture, is a key resource influencing agriculture, forestry, groundwater recharge, weather, climate, and greenhouse gases emission at the landscape.zobrazit více Several soil moisture observation systems exist on multiple scales but they need to be harmonized. The overall objective of this project is to develop novel metrological tools and establish a metrological foundation for soil moisture measurements on multiple lateral scales, ranging from decimetre to kilometre, ensuring the traceability and harmonization of the various soil moisture measurement methods.

DEVELOPMENT OF BIM KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION TO BOOST THE COMPETENCIES OF YOUNG PEOPLE AND REINFORCE THE INTERDISCIPLINARITY IN EUROPEAN UNIVERSITIES

Období
1. 11. 2021 - 1. 11. 2024
Číslo
KA220-HED-50B68436
Anotace

BIM is a digital methodology that will lead to huge changes in the performances of professionals in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) sector, particularly regarding architects, civil engineers and contractors. Improving the technical skills of AEC young professionals especially inzobrazit více the civil and building engineering fields is an important contribution to generating a more skilled workforce capable of facing new technological changes that will challenge Europe.

SOIL EROSION IN AUSTRIA - FROM MEAN TO EXTREME

Období
1. 11. 2021 - 31. 10. 2024
Číslo
KR20AC0K17974
Anotace

The study aims at gaining a synoptic view of the probabilistic impact of rainfall events on soil erosion from agriculturally used land to enhance current scientific understanding of erosion processes under extreme conditions for more reliable future predictions. This can only be achieved in anzobrazit více interdisciplinary consortium of experts which combines specific competences of a broad range of disciplines: (1) Soil physics and soil hydrology, with specific competences in physically based soil erosion modelling, (2) soil resources management with a broad scientific and practical experience in national and regional studies, (3) statistical modelling and data mining with specific competences in environmental and hydrological statistics and stochastic models of space-time processes, and (4) meteorology and climatology with specific competence in high-impact weather and climate research.

INCREASING URBAN FLOOD RESILIENCE IN GHANA

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2025
Anotace

The project seeks to develop a flood management support framework that combines an automated flood forecasting system and flood risk assessment for informing the operational and preventive phases of flood management in two major economic cities of Ghana with recurrence of floods (Accra - 2.3 millionzobrazit více inhabitants; Kumasi - 1.5 million). This requires high-resolution spatio-temporal rainfall (observed and projected), terrain (e.g., LIDAR) and landuse (e.g., SENTINEL-2) data. The project will leverage on existing commercial cellular (mobile) wireless network infrastructure for real-time monitoring of rainfall and make use of an ensemble of rainfall data from existing and new rain gauges, global satellites (e.g. IMERG) for validation.

MACHINE LEARNING – BASED DESIGN OPTIMIZATION OF STEEL CONNECTIONS

Období
1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Anotace

This proposal represents a joint effort by a consortium formed by the main applicant (Idea Stat-iCa) as the main industrial beneficiary and two university institutes (ETH Zurich and CTU Prague) with a strong track record in the development to the level of practical implementation of simulation-basedzobrazit více design methods and algorithms.

MINISTERSTVO KULTURY

OBNOVA FASÁD Z TVRDÝCH OMÍTEK Z 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV012
Anotace

Navržený projekt si klade za cíl pasportizaci a analýzu tvrdých omítek, používaných na fasádách stavebních objektů z 1. poloviny 20. století, a návrh směsí a technologie nanášení pro jejich obnovu. Pro realizaci hlavního cíle bude nutné splnit následující dílčí úkoly: 1. Zmapování výskytuzobrazit více autentických tvrdých omítek. Bude se jednat o rešerši literatury a průzkum výskytu historických objektů z 1. poloviny 20. století opatřených tvrdými omítkami na programovém území v souladu s projektovou dokumentací, základní výběr cca 100 objektů a následná selekce 20 objektů pro stavebně technický průzkum a analýzy. 2. Stavebně technický průzkum fasád a odběr vzorků omítek z vytipovaných historických objektů z 1. poloviny 20. století. 3. Komplexní analýza odebraných vzorků omítek. 4. Technologie přípravy omítkových směsí a jejich charakterizace v raném stadiu. Jedná se o návrh složení omítkových směsí vhodných pro obnovu konkrétních historických tvrdých omítek odebraných z historických objektů a sledování jejich vlastností a složení v raném stadiu. 5. Stanovení fyzikálních vlastností navržených směsí (mikrostruktura, složení, mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti). 6. Stanovení ekologických a ekonomických parametrů navržených směsí. 7. Hodnocení možností obnovy historických tvrdých omítek navrženými omítkovými směsmi na základě posouzení jejich chování ve stavebních konstrukcích a jejich ekologických a ekonomických parametrů. 8. Vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století.

ARCHITEKTURNÍ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ V KONTEXTU HISTORICKÝCH BUDOV A PROSTRANSTVÍ

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV039
Anotace

Předkládaný projekt se zabývá architekturním a slavnostním osvětlením exteriéru památkových objektů a urbanistických struktur v historickém kontextu. V posledních letech dochází k rychlému rozvoji osvětlovací techniky. Roste její účinnost, cenová dostupnost, nabízí se mnoho vizuálních efektů,zobrazit více které by ještě před deseti lety byly zcela nedostupné. Zatímco v době jejích vzniku byly historické objekty navrhovány pro denní osvětlení a jejich osvětlení po západu slunce bylo technicky nemožné, dnešní trend je opačný a elektrické osvětlování objektů se stává záležitostí obvyklou až nezbytnou. Pro navrhování architekturního osvětlení neexistuje žádné původní příkladné řešení, ani se nelze opřít o žádnou metodikou ani legislativou upřesňující správný návrh světelných parametrů. Současná legislativa stanoví pouze požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a orientace v nočním prostředí. Důsledkem je často osvětlení bez ohledu na historický charakter objektu, atmosféru a genius loci blízkého okolí. Zřetelné jsou tendence k nadužívání světla, zbytečné přesvětlování objektů, nevhodné směrování světla či umístění zdrojů způsobující oslnění. Správně nastavené světelné parametry mohou zvýšit estetickou a kulturně historickou kvalitu osvětlovaných objektů, omezit negativní vliv světla na okolí a snížit energetickou náročnost osvětlení. Prostředkem k vytvoření kvalitního světelného prostředí je především nalezení přiměřeného jasu na fasádách objektů, vhodně zvolené spektrální složení a směrování světla v prostoru. Zřetel by měl být brán také na dodržování noční doby i s ohledem na potřeby přírodních společenstev i člověka. Konkrétním výstupem projektu jsou funkční vzorky osvětlovacích systémů instalované v aplikačních lokalitách historických památek UNESCO. Pomocí těchto instalací, jejich objektivním vyhodnocením i subjektivním posouzením bude sestavena metodika architekturního a slavnostního osvětlování historických budov a prostranství.

HISTORICKÁ KULTURNÍ KRAJINA V OHROŽENÍ A JEJÍ VIZE V KONTEXTU SOUDOBÝCH PROMĚN

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV006
Anotace

Všeobecným cílem výzkumu je identifikovat aktuální a predikovatelná antropogenní a přírodní rizika ohrožující historické kulturní krajiny (HiKK) – součást národního kulturního dědictví České republiky; v rámci vybraných celků HiKK popsat jejich hodnoty a sledovat jejich zranitelnost různými druhyzobrazit více rizik, zejména s ohledem na hrozby plynoucí z exploatace a intenzifikace využívání území, ztráty společenského povědomí a nedocenění kulturně-historických hodnot krajiny, jakož i přírodních rizik souvisejících s globálními změnami klimatu. V kontextu vývoje krajiny, který je odrazem společenských a přírodních vlivů, rozvinout inovativní praktické nástroje využitelné v oblasti plánování a správy krajiny, památkové péče a spolupracujících oborů, směřující k minimalizaci dopadů výše uvedených ohrožení kulturně-historických hodnot krajiny. Konkrétními dílčími cíli vedoucími k naplnění všeobecného cíle jsou 1) vymezit na celém území ČR cenné segmenty vybraných typů dochovaných (strukturálně výrazných) HiKK, a to ve vazbě na certifikovanou národní typologii historické kulturní krajiny a standard sledovaných jevů ÚAP; 2) definovat hlavní globální i lokální rizika a ohrožení cenných HiKK, jak antropogenní, tak přírodní povahy; 3) na vybraných modelových územích vyhodnotit a popsat indikátory hrozeb a následně definovat vhodné přístupy k eliminaci či kompenzaci negativních vlivů přiměřenými opatřeními a 4) kreativní formou komunikovat a prezentovat zainteresovaným stranám v území společenskou a památkovou hodnotu uvedených HiKK a vize jejich rozvoje v kontextu soudobých proměn krajiny. Projekt navazuje a rozvíjí dosažené výsledky předchozího výzkumu v oblasti HiKK a usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví, s akcentem na její budoucí vývoj. Je plně v souladu se závazky, které pro ČR vyplývají z národní legislativy a mezinárodních úmluv.

AKTIVNÍ ZÁCHRANA NEMOVITÉHO PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FORMOU NOVÉHO VYUŽITÍ

Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV025
Anotace

Nemovité průmyslové dědictví, fyzický doklad průmyslové éry, kulturního dědictví a národní identity, je stále na okraji zájmu části odborné i laické veřejnosti. Množství objektů je ohroženo a jen nevýznamné procento památkově chráněno. Vhodnou formou záchrany, při které je většina definovanýchzobrazit více hodnot stavby ochráněna tak, aby mohla aktivně dále sloužit pro nové, nejčastěji nevýrobní funkce, je aktuální otázkou. Tyto postupy adaptací byly od 70. let 20. století prověřeny v zahraničí a s jistým zpožděním i u nás mnoha realizacemi. Konkrétní příklady a přístupy k znovuvyužití dokazují, že ve složitém procesu jejich záchrany průmyslového dědictví chybí pochopení vztahu mezi původní charakteristikou výroby a novou funkcí. Projekt vnímá jako hlavní kritérium adaptovatelnost stavby a kompatibilitu nové funkce, vlastnosti, které bývají u hodnocení kvality průmyslových budov i návrhu nového využití často ignorovány, a vedou k nedorozumění mezi zúčastněnými stranami o smyslu a možnostech nového využití. Cílem projektu je identifikovat a definovat vlastnosti objektů průmyslového dědictví, které usnadňují jejich nové využití a zajišťují tím aktivní ochranu i efektivní další využití. Vztah původní stavební substance a nového využití bude zkoumán ve dvou rovinách: 1. posouzení vlastností jednotlivých typologických druhů průmyslových staveb - adaptability, univerzality a přizpůsobivost prostorové struktury, a stanovení jejich vhodnosti pro nové využití. 2. popsáním nové potencionální funkce, podle nároků na charakter dispozic a její možnou kompatibilitu s původní stavbou – od jednoduchých (nenáročných) ke složitým, specifickým. Teoretická část bude doložena příklady současných realizací a projektů z Česka i zahraničí. Bude provedena analýza obecných skupinových znaků a metodicky utříděny možnosti udržitelného využití - zachovávajícího kulturní hodnoty a nutnou míru autenticity objektu i prostředí. Analýzu doplní faktory, sledující současné posuny v interpretaci nového využití.

HISTORICKÉ POSTUPY NÁVRHU A VYKRESLOVÁNÍ TVARŮ ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ – JEJICH REKONSTRUKCE A APLIKACE

Pracoviště
Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV023
Anotace

Cílem projektu je vytvořit prostředky k podrobné analýze, zpřístupnění a efektivní aplikaci výzkumu významného kulturního fenoménu vrcholného a pozdního středověku – vyměřování stavebních částí a článků pomocí geometrických konstrukcí a z nich sestavovaných proporčních sítí v době před zavedenímzobrazit více deskriptivní geometrie. Základem historického navrhování a vykreslování tvarů byla v přednovověké době aplikace geometrie – souhrnu praktických znalostí a dovedností při práci s kružítkem a šňůrou (pravítkem). Tento proces generování tvarů byl jedním z klíčových faktorů vzniku středověkých artefaktů nehledě na jejich rozměry a účel. Jeho existence a principy však nejsou při externím posuzování tvaru díla, zejména v případě děl menších rozměrů, rozpoznatelné. Přímé doklady řemeslného vykreslování (drobná rytá geometrická graffiti, šablony ryté do kamene) nejsou jako významná součást kulturního dědictví často rozpoznány. Dochází nejen k jejich přehlížení, mylné interpretaci, ale i zániku. Projekt si klade za cíl podniknout výzkum historického navrhování tvarů z hlediska praktických řemeslných postupů s cílem zpřístupnit hodnoty této významné součásti kulturního dědictví a využít poznatky pro potřeby zachování historických objektů. Vypracování památkového postupu pro systematickou aplikaci výsledků výzkumu nabídne nástroj k identifikaci a analýze historického vynášení tvarů i adekvátnímu využití znalostí o  něm v péči o památky. Veřejná databáze vytvoří platformu pro shromažďování, výklad a uchování dat o nálezech přímých dokladů tohoto fenoménu a předejde trvalým informačním ztrátám. Výstava s názornou prezentací poznatků zpřístupní ty hodnoty kulturního dědictví, které nespočívají pouze v estetické kvalitě historických artefaktů, ale i v technologických řešeních, která spoluurčovala proces jejich vzniku.

HRANICE JAKO KULTURNĚHISTORICKÝ FENOMÉN. SPECIFIKACE, ANALÝZA, KOMPARACE A INTERPRETACE

Pracoviště
Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV030
Anotace

Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení a mezníků. Jedná se o prostorový fenomén, ovlivněný řadou aspektů, především územně správních, mocenských a ideologických, etnických, náboženských, kulturních či mentálních. Nové hranicezobrazit více nepřetržitě vznikají, mění se, zanikají a ve vrstvách se prolínají. Porozumění tematice hranic ve smyslu jejich identifikace, tj. jejich časových, horizontálních i vertikálních vrstev, je pro veřejnost i mnohé odborníky, domácí i zahraniční, značně obtížné. Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci základních skupin hranic a hraničních změn v českých zemích s vazbou na středoevropský prostor od středověku do konce 20. století; zpracovat základní soubory jednotlivých typů hranic; analyzovat, komparovat a interpretovat získaná data; zpřístupnit výsledky výzkumu laické i odborné veřejnosti, a podat tak pokud možno všestranný obraz hranic a jejich změn. Tento cíl je v souladu se specifickým cílem 1.1. Národní a kulturní identita v historii a archeologii. Navrhovaný projekt bude řešen ve třech etapách v rámci pěti tematických modulů: I. Hranice, jejich typologie, symbolika a způsoby vyjádření v dochovaných zdrojích; II. Hranice jako odraz územní správy, mocenských ambicí a konfliktů; III. Hranice jako odraz etnických, jazykových a kulturně antropologických jevů a procesů; IV. Hranice jako odraz dějinných specifik a anomálií; V. Hranice jako odraz názorové diverzity současné společnosti. Hlavními aplikačními výstupy projektu budou soubory veřejně dostupných specializovaných map s odborným obsahem, výstava s kritickým katalogem a specializovaná veřejná databáze, doplněné vedlejšími výstupy (monografie, odborné články a konference).

VLTAVA II – PROMĚNY HISTORICKÉ KRAJINY, ŘEKA JAKO SPOJNICE I BARIÉRA

Pracoviště
Období
1. 3. 2023 - 31. 12. 2027
Kód
DH23P03OVV055
Anotace

Cíle řešení projektu mají úzkou vazbu na hlavní cíl programu NAKI III, kterým je oblast národní a kulturní identity a umění. Projekt se hlásí k Tématické prioritě 3. Národní a kulturní identita v proměnách a exploataci kulturní krajiny. Změny krajiny a jejího využívání, a proměny v lidskýchzobrazit více činnostech, které s těmito změnami souvisejí, jsou velmi zásadní pro pochopení historické krajiny v okolí řeky. Navazujeme na předchozí projekt NAKI II, při jehož zpracování se ukázalo velké množství dalších témat, která byla dosud neřešená. V projektu řešíme zejména dopravní funkci řeky, a to ve smyslu dopravní spojnice (doprava osob i surovin), ale i bariéry (nutnost brodů, přívozů, mostů). Jak vlastnost spojnice, tak vlastnost bariéry velmi ovlivnila lidské činnosti a exploataci kulturní krajiny, které chceme v projektu dokumentovat. Projekt se dále hlásí k vedlejším Tematickým prioritám 4. Národní a kulturní identita v paměťové kultuře národa a 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví. K řešení projektu plánujeme využít řadu paměťových institucí (archivů, muzeí, knihoven) i lokálních zdrojů v podobě kronik či výpovědí pamětníků. Zpracování takto získaných dílčích informací a především jejich interpretace přinese nové informace a pohledy na změny historické krajiny a její využívání. Za hlavní cíl projektu považujeme zpracování velkého množství archivních materiálů (dokumentů, map, plánů, fotografií) a jejich kombinací a digitalizací navázat na existující výsledky předchozího projektu. Tím bude pokračováno v zachování, dokumentaci a zpřístupnění velkého množství informací o historii Vltavy včetně kulturního dědictví s využitím nových technologií. Projekt bude působit v roli transferu historických informací do vzdělávání moderními kartografickými metodami, k uchování národní paměti, formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu a formování historického vědomí společnosti.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

KONSTITUTIVNÍ MODELY, NESTABILITY A NUMERICKÉ VÝPOČTY

Pracoviště
Období
1. 9. 2023 - 31. 8. 2025
Kód
LL - 23
Anotace

Realizace projektu hraničního výzkumu v oblasti modelování měkkých materiálů. Hlavním cílem projektu SOFFA je významný pokrok v oblasti modelování měkkých materiálů s povrchovými energiemi závislými na deformaci, včetně modelů s povrchovou energií závislou na křivosti. Průkopnická povaha tohotozobrazit více projektu spočívá ve vývoji (1) nového, matematicky korektně formulovaného přístupu k modelování povrchové energie závislé na deformaci. Druhý cíl se zabývá (2) modelováním povrchových nestabilit v měkkých materiálech s povrchovými energiemi, které umožní navrhování měkkých materiálů v malých měřítcích tím, že se zabrání katastrofickým selháním a navíc se využije nestabilit k řízení jevů, jako je adheze. Nakonec budou vyvinuté konstitutivní modely a metody pro výpočet nestabilit integrovány do (3) unikátního a robustního otevřeného nástroje, který bude použit ke studiu vlivu povrchové energie na šíření trhlin a kontrolovatelnou adhezi.

MEZNÍ POMĚRNÉ PŘETVOŘENÍ PRO POKROČILÉ MODELOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCI – DETERMINISTICKÉ A PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Období
1. 3. 2023 - 28. 2. 2027
Kód
LUAUS23114
Anotace

Styčníky konstrukcí budou mít zásadní význam pro přechod nosných stavebních konstrukcí k uhlíkově neutrálnímu a oběhovému stavebnictví. V rámci projektu se připraví a rozšíří základní informace o jejich chován. Poznatky o chování a modelování styčníků se zaměří nové materiály, které mají potenciálzobrazit více snížení emisí a energetické náročnosti, vysokopevnostní ocelí. Zvýší se tím konkurenceschopnost ocelových konstrukcí a umožní inovativní aplikace řízené evropským akčním plánem Green Deal o oběhovém hospodářství. Pro navrhování bezpečných, spolehlivých a efektivních konstrukcí je nutná důkladná znalost jejich chování. Tato znalost je obsažena v normách pro navrhování konstrukcí. Normy tradičně využívají analytické postupy, které lze snadno použít v ručních výpočtech. To přináší nesporné výhody, ale tyto postupy jsou zjednodušené a neumožňují řešit komplexní případy, které jsou třeba pro návrh současných nosných konstrukcí z pokročilých materiálu. Pokročilé modelování počítačovou simulací, využívající metodu konečných prvků, je pro styčníky ocelových konstrukcí novou disciplínou, která je pro svoji přesnost a obecné použití v praxi přijímána. Pokročilé modelování pro inženýry výrazně rozšiřují oblast použití tím, že přímo simulují chování konstrukce. Tento přístup dosahuje přesných výsledků pro široké spektrum případů. Byly ale identifikovány rozdíly na stranu nebezpečnou pro přípoje, kde rozhoduje porušení přetržením, a to zejména pro ocele vysokopevnostních ocelí, kde je rozdíl mezi mezí kluzu a mezí pevnosti malý. Přetržení se nyní simuluje dosažením limitu plastického přetvoření. To závisí na fyzikálních vlastnostech a geometrii a na vlastnostech modelování, například na typu konečného prvku nebo hustotě sítě. Optimální kombinace limitu plastického přetvoření a vlastnosti modelování není známa. Pro konstrukce z klasických i nových materiálů, vysokopevnostních ocelí, ji předkládaný projekt navrhuje připravit pro únosnost hlavních typů styčníků a kombinací namáhání i p

A1 - DIGITALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A STUDIJNÍCH AGEND FAKULTY STAVEBNÍ

Pracoviště
Období
1. 1. 2022 - 30. 6. 2024
Číslo
NPO_ČVUT_MSMT-16597/2022
Anotace

Projekt je zaměřen na transformaci formy vysokoškolského vzdělávání, přesněji na rozvoj v oblasti distanční výuky a online výuky. Cílí zejména na řešení současných slabých míst v této oblasti a koordinačně zapadá do dlouhodobého konceptu rozvoje digitalizace výuky na fakultě. Je v souladu s jinýmizobrazit více aktivitami, které jsou hrazeny z jiných (převážně vlastních) zdrojů fakulty. Předmětem projektu je vybudování IT infrastruktury pro vytvoření potřebného zázemí k rozšíření možností Fakulty stavební (FSv) realizovat digitální výuku. Cílem projektu je posunout možnosti FSv ve třech oblastech, kterými jsou: 1) 1. etapa virtualizace počítačových učeben, 2) zřízení laboratoře virtuální a rozšířené reality a  3) IT obnova vybavení detašovaného pracoviště FSv Podzemní laboratoř Josef (PL Josef).

PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ HYDROLOGIE KRAJINY POMOCÍ EKOHYDROLOGICKÉHO MODELOVÁNÍ V POVODÍ ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH VODNÍCH TOKŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
8J23AT027
Anotace

Dopady změny klimatu v Česku i Rakousku jsou různorodé. Klimatické oblasti zemědělské produkce, pěstované plodiny, agrotechnologie i problémy, kterým čelíme, mají v obou zemích mnoho společného. Problémy vodních toků a vodního režimu, které úzce souvisí s produkcí potravin, resp. základníchzobrazit více zemědělských plodin jsou aktuálním tématem. Jedna z aktuálních rakouských studií (BEAT), kterou vypracovala společnost AGES a její partneři (Haslmayr et al., 2018), ukázala, že v podmínkách změny klimatu je třeba v příštích desetiletích očekávat masivní pokles výnosů, zejména ve východní oblasti Rakouska. Důvodem jsou vyšší roční teploty, zvýšený výpar, a tedy nižší dostupnost vody, stejně jako v posledních letech stále častější výskyt bleskových povodní, které způsobují obrovské škody na infrastruktuře i v intravilánu splachem půdy. Transport sedimentů lze proto považovat za cenný ukazatel velkoplošného koloběhu vody a živin. V rámci tohoto bilaterálního projektu budou sdíleny zkušenosti česko-rakouského projektového týmu v oblasti ekohydrologického modelování rozdílných měřítek tří studijních oblastí (HOAL experimentální povodí, 60 ha; oblast Retzer, části povodí mezi cca 0,5 a několika stovkami ha; Vrchlice, 10 000 ha). Toto umožní pracovat s tzv. up and downcalingem a rozumně tak interpretovat a aplikovat výsledky.

ROZVOJ A STANDARDIZACE EVROPSKÝCH SIMULÁTORŮ DEŠTĚ A POVRCHOVÉHO ODTOKU

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
8J23DE006
Anotace

Projekt je zaměřen na vědeckou výměnu a zahájení společných aktivit mezi Skupinou půdních věd a geomorfologie na univerzitě v Tübingenu a Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze v oblasti pokročilých měření eroze pomocí simulátorů srážek. Obě instituce disponují odbornýmizobrazit více znalostmi v oblasti simulačních systémů malého (Tübingen) a velkého (Praha), jejichž kombinace bude mít velkou přidanou hodnotu pro budoucí projekty v oblasti výzkumu eroze. Zvláštní pozornost bude věnována standardizaci měřicích zařízení. Za tímto účelem obě partnerské instituce zahájí rozsáhlejší spolupráci, například v rámci akce EU COST. Workshop zahájený tímto způsobem, který by svedl dohromady přední evropské aktéry ve výzkumu eroze, by byl pro vědeckou obec velmi zajímavý a vypracování odpovídajícího návrhu je deklarovaným cílem této výměny. Kromě toho bude během projektu vypracována společná studie se srovnávacím pohledem na různé aspekty simulovaných studií eroze a publikována v mezinárodním časopise.

SYNERGIE VÍCEÚROVŇOVÉHO MODELOVÁNÍ A STROJOVÉHO UČENÍ: STRATEGIE PRO BIOMEDICÍNSKÉ VĚDY A BOJ PROTI RAKOVINĚ

Pracoviště
Období
1. 7. 2023 - 30. 6. 2025
Kód
8X23029
Anotace

Fueled by rapid technology developments and the battle against health threats, the biomechanical and biomedical sciences are collecting more data than ever. However, this does not mean that the intelligent use of new technology has advanced problem-solving skills. In fact, new technology haszobrazit více sometimes made the problem more acute. For example, where once arterial blockages were detected by chest X-ray, doctors can now use cardiac CT angiography, which shows the heart and coronary arteries in dramatic 3D images. However, difficult as it is to believe, there can be such a thing as too much information, especially from new imaging technology. There is a critical need to reevaluate the current approach to analyze and interpret the data gathered on human health based on machine learning. On the one hand, machine learning is indeed a powerful technique to integrate multimodality and multi-fidelity data, and thus reveal correlations between intertwined phenomena. When properly used, the Synergy of multiscale Modeling and machine Learning (SML) can provide an efficient and reliable decision-making tool for dealing with complex problems characterizing the applications in biomechanics and biomedicine.

MINISTERSTVO VNITRA

INOVACE A ROZVOJ NÁSTROJŮ V OBLASTI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2025
Kód
VJ01010046
Anotace

Projekt vychází z potřeby inovace současných postupů, přístupů a technik v rámci procesu zjišťování příčin vzniku požárů. Z důvodů absence komplexnosti a aktuálnosti vědeckých poznatků spolu s nedostatečnou reflexí předních světových zvyklostí a znalostí je projekt orientovaný na tvorbu nástrojů,zobrazit více které stávající postupy, přístupy a techniky sjednotí se současným stavem ve světě společně s využitím moderních vědeckých poznatků. Výsledky projektu se zaměřují na sjednocení a systematizaci výkonu všech složek podílejících se na vyšetřování požárů.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

POSÍLENÍ ODBORNÝCH KAPACIT V OBLASTI MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ II

Období
1. 2. 2024 - 31. 12. 2024
Anotace

Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi Fakultou stavební ČVUT a partnerským pracovištěm na NUWee Rivne, která byla zahájena v roce 2023. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a výzkumu v oblasti vodního hospodářství, především v oblasti hydrotechniky a hydroenergetiky. Řešení projektuzobrazit více bude probíhat především na universitě v Praze a v Rivne a na vybraných lokalitách vodních elektráren v ČR i Ukrajině.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

POSOUZENÍ PODÍLU SEDIMENTŮ NA EUTROFIZACI NÁDRŽÍ A MOŽNOSTÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
QK22020179
Anotace

Cílem projektu je vytvoření moderního metodického přístupu ke stanovení vlivu sedimentů na jakost vody v nádržích. Cílem výzkumu je zjistit, které sedimenty, a ze kterých míst v nádrži ovlivňují zejména ve vegetačním období jakost vody nejvíce. Propojením oddělených přístupů v oborechzobrazit více hydromorfologie, hydrodynamiky, chemie a ekologie ekosystémů, včetně zjištění o imobilizaci železa organickými látkami, chceme docílit efektivního stanovení podílu sedimentů na živinovém znečištění vody. Sledování budou prováděna na vzorku 12 nádrží a jejich povodí, zahrnujícím různou n. m. výšku a geologii podloží v povodí, aby tak byla možná extrapolace výsledků i na další nádrže. Součástí projektu bude návrh opatření pro zlepšení vlastností sedimentů a prevenci vstupu rizikových sedimentů do nádrží.

VYUŽITÍ NOVÝCH PŮDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Kód
QK22010261
Anotace

Cílem projektu je: sestavit metodiku ověřování půdoochranného účinku zvolených technologií pěstování plodin přímo v provozních podmínkách, navrhnout a ověřit takové způsoby protierozní ochrany v zemědělských podnicích, které budou účinné, šetrné k životnímu prostředí a které zároveň neohrozízobrazit více konkurenceschopnost českého zemědělství, zlepšit způsoby hospodaření ve spolupracujících podnicích přenosem výsledků do operační skupiny a demonstračních farem, ověřené postupy prezentovat zemědělské praxi i odborné komunitě a dotčeným orgánům státní správy.

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

KRITERIÁLNÍ METODA HODNOCENÍ HLUČNOSTI MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ PO ZABUDOVÁNÍ

Období
1. 1. 2021 - 30. 6. 2024
Kód
CK02000304
Anotace

Cílem projektu je vyvinout jednotnou kriteriální metodu hodnocení hlučnosti mostních závěrů (dále MZ) a návazných konstrukcí (ložisek, táhel) po zabudování. Tato metoda umožní stanovit jednotné kontrolní mechanismy pro kvantifikaci hlučnosti různých typů MZ, dle vzniklého požadavku ŘSD ČR (viz. dálezobrazit více). Díky tomu bude možné jednotně definovat a průběžně a pravidelně kontrolovat parametry MZ z hlediska hlučnosti, jak na straně výrobců (jednotná deklarace parametrů), tak na straně provozovatelů mostů (vliv na hlukovou zátěž emitovanou do okolí) během celého životního cyklu MZ (návrh-realizace-provoz-výměna). Plánovanou certifikací metody oprávněným orgánem (MD ČR) vznikne nástroj pro efektivnější způsob návrhu, provozování MZ za účelem snížení hlukové zátěže emitované do okolí komunikace.

VYUŽITÍ MATEMATICKÝCH METOD PRO OPTIMALIZACI VÝPOČETNÍCH POSTUPŮ PRO STANOVENÍ KAPACITY TURBOOKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK

Období
1. 1. 2022 - 30. 6. 2024
Kód
CK03000156
Anotace

Doplnění metodiky výpočtu kapacity turbookružních (spirálovitých okružních) křižovatek o reálné rozdělení intenzit do jízdních pruhů na vjezdu - zjištění potřebných hodnot pro metodiku bude realizováno pomocí dopravních průzkumů a mikrosimulačních modelů. Ověření a případná úprava hodnot veličinzobrazit více vstupujících do výpočtu kapacity v současné metodice a to pomocí průzkumů provedených na nově zprovozněných křižovatkách.

INTELIGENTNÍ METODY POŘIZOVÁNÍ A ANALÝZY DIGITÁLNÍCH DAT PRO INSPEKCE MOSTŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
CK03000168
Anotace

Z hlediska bezpečnosti mostních konstrukcí je nutné provádět jejich pravidelné inspekce, které často vyžadují zřízení přístupu pomocí horolezeckého vybavení, výsuvných plošin či podpůrných konstrukcí. Zřízení takových přístupů je nákladné, časově náročné a často vede k nutnosti uzavírky častizobrazit více dopravy. Značná část obhlídky pro inspekce mostních konstrukcí lze v dnešní době realizovat pomocí bezpilotních systémů, které jsou velmi efektivní, automatizované a časově úsporné. Projekt je zaměřen na vývoj automatizované technologie pro stanovení inspekčních bodů a plánování trajektorie letu a sběru dat s ohledem na bezpečnost provozu a požadované rozlišení obrazových dat. Získaná data budou následně analyzována pomocí umělé inteligence pro detekci vad a poruch. Zjištěné vady a poruchy budou lokalizovány na digitálním modelu mostu a zpřístupněny ve formě BIM.

ZVYŠOVÁNÍ ÚNAVOVÉ ODOLNOSTI EXPONOVANÝCH SVAŘOVANÝCH DETAILŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ PRO NOVÉ MOSTY, OPRAVY A MOSTNÍ PROVIZORIA

Období
1. 3. 2022 - 28. 2. 2025
Kód
CK03000162
Anotace

Cílem projektu je zvýšení životnosti detailů svařených z vysokopevnostní oceli a vystavené časově proměnlivému zatížení. Zkoumán bude potenciál metody vysokofrekvenčního opracování svarových spojů (HFMI = High-Frequency Mechanical Impact). Tuto metodu pro zvýšení únavové pevnosti svarů doporučujezobrazit více International Institute of Welding, přesto ale není normalizována ani plně pokryta experimenty. Ověřeny budou aplikace HFMI na únavově exponované konstrukce v režimech zatěžování, kde zatím není dostatek experimentů. Výstupy z projektu budou využitelné při budoucím řešení nastíněných problémů zajištění bezpečnosti ČR. Cílem je získat nové teoretické poznatky, praktické zkušenosti i zručnost při aplikaci metody HFMI pro zvyšování únavové pevnosti svarových spojů z vysokopevnostních ocelí.

IMPLEMENTACE NOVÉ TECHNOLOGIE MONOLITICKÉHO OSTĚNÍ TUNELŮ RAŽENÝCH TBM VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2025
Kód
CK03000045
Anotace

Hlavním cílem projektu je vývoj a výzkum nové energeticky úsporné průmyslové technologie monolitického ostění tunelů TBM, přinášející úsporu času, místa a dopravy, implementací v oblasti podzemních staveb ve stavebním a dopravním inženýrství na Národním a Evropském trhu. Cíle bude dosaženo,pomocízobrazit více aplikovaného výzkumu a účinnou spolupráci s univerzitou CVUT v Praze a dále možností razící stroj pro tuto technologii upravit od společnosti Herrenknecht,spolupracující dlouhodobě s hlavním řešitelem projektu.V rámci projektu vzniknou tři výsledky a to Fuzv,Gfung,Zpolop a NmetS.Technologie dále přinese velkou finanční úsporu a má pozitivní dopad na životní prostředí,neboť segmentové ostění vyžaduje výrobnu a rozsáhlou skládku, u nové technologie tento process odpadá. Projekt má podporu RSD, CzTA.

VÝVOJ KOMPOZITNÍHO KLUZNÉHO TRNU A METODIKA JEHO POUŽITÍ V LINIOVÝCH STAVBÁCH

Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
CK04000009
Anotace

Cílem projektu je vývoj konstrukce a technologie výroby optimalizovaného kompozitního kluzného trnu, který bude plnohodnotnotnou alternativou k současnému celokovovému provedení s tenkostěnným opláštěním. Navrhované řešení bude využívat jádro z čedičového aglomerátu, tj. splétaných čedičových vlákenzobrazit více prosycených pojivem, a buď tenké silikonové opláštění nebo silnější vrstvu z termoplastického polymeru vyztuženého rozptýlenými skelnými vlákny. Jednotlivé konstrukční varianty budou podrobeny fyzikálním testům dle současných i připravovaných normových požadavků. Chování trnu v cílové aplikaci v liniových stavbách bude posouzeno pomocí numerické analýzy. V rámci projektu bude též vypracována metodika/technický předpis pro návrhu a montáž kompozitních kluzných trnů v liniových stavbách.

VÝZKUM A VÝVOJ INOVATIVNÍCH METOD A MATERIÁLŮ PRO NAVRHOVÁNÍ TUNELOVÝCH STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
CK04000274
Anotace

Hlavním cílem projektu je pomocí výzkumu v oblasti požární bezpečnosti tunelů vytvořit výstupy, které umožní projektantům navrhovat bezpečnější silniční a železniční tunely. Prvním cílem je pomocí parametrické studie v oblasti pokročilého modelování požárů vytvořit metodiku popisující, kdy lzezobrazit více modelovat požáry zjednodušeně, a jak modelovat požáry pomocí pokročilých modelů. Druhým cílem je vyvinout software pro stanovení teplot v konstrukci tunelu při požáru, a poskytnout tak nástroj pro přesnější návrh konstrukcí tunelů. Třetím cílem je skrze experimentální vývoj vytvořit metodiku obsahující doporučení pro návrh vhodných receptur betonů pro nosné konstrukce tunelů z hlediska požární odolnosti a příklady těchto receptur.

IDENTIFIKACE A MONITORING PROGRESIVNÍ KOROZNÍ I NEKOROZNÍ DEGRADACE OCELOVÝCH MOSTŮ POMOCÍ PLATFORMY IOT

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
CK04000042
Anotace

Cílem projektu je vývoj nedestruktivních metod, které umožní detekovat počínající degradaci ocelových mostů (korozní, únavovou), a to zejména za pomocí metod akustické emise a vibračních metod. Další cíl se zaměřuje na vývoj nových autonomních snímačů zrychlení, použitelných ve smíšeném poli hustýchzobrazit více snímačů s cílem detekce poškození mostních konstrukcí. Snímače zrychlení budou doplněny autonomními snímači dalších veličin, jako jsou např. poměrná přetvoření a posuny. Monitorovací systém bude doplněn technologií digitálního modelu (dvojčete), který umožní identifikovat chování mostu odpovídající běžnému provozu a zatížení tak, aby byla rozpoznatelná jeho degradace. Metody detekce degradace budou ověřeny na reálné konstrukci silničního nebo železničního mostu.

SYSTÉM PREVENCE PORUCH A KOLAPSOVÝCH STAVŮ SVAHŮ LINIOVÝCH STAVEB S POUŽITÍM VLÁKNOVÝCH SENZORŮ

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Kód
CK04000144
Anotace

Cílem projektu je návrh, vývoj a zhotovení prototypu monitorovacího systému poruch a kolapsových stavů v povrchové vrstvě zemních svahů liniových staveb založeného na vláknově-optických senzorech. Systém prevence vzniku kolapsových stavů povede k zásadnímu zvýšení bezpečnosti dopravní infrastrukturyzobrazit více. Vědecko-výzkumným cílem je za použití laboratorních zátěžových stavů pomocí dešťových simulací odvodit metodu přenosu pohybu svrchní vrstvy půdy na senzory. Druhým cílem je ukotvení a aplikace senzorů do půdní vrstvy a do stabilizačních geotextilních rohoží. Ověření bude provedeno na reálných svazích liniových staveb pomocí geodetických metod a Dálkového průzkumu Země. Dalšími cíli je software pro zpracování a vizualizaci dat včasné detekce poruch a užitným vzorem chránit vyvinuté řešení.

OPTIMALIZACE VÝSTAVBY EKODUKTŮ, S VYUŽITÍM NOVÉHO KOMPOZITNÍHO ŘEŠENÍ PRO APLIKACI UHPC A BĚŽNÝCH BETONŮ, MINERALIZOVANÝCH PŘÍMĚSÍ A DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ

Období
1. 1. 2024 - 30. 6. 2026
Kód
CL01000102
Anotace

Hlavním cílem projektu je optimalizace ekoduktů s využitím nového kompozitního řešení pro aplikaci UHPC a běžných betonů,mineralizovaných příměsí a druhotných materiálů s životností až 200 let. Předmětem řešení je lehká snadno montovatelná konstrukce z UHPC s tenkou vrstvou zeminy a systémemzobrazit více zavlažováním. Řešení cílí na přemostění dálnice až o 3+3 jízdní pruhy bez střední stojky ve středním dělicím pásu o rozpětí až 50 m,v případě realizace bez jejího omezení. Konstrukce bude tvořena pomocí samokotveného oblouku s mostovkou,sestavená ze dvou dílů spojených na kontaktní spáru.Jednotlivé nosníky budou spřažené tenkou monolitickou deskou,na níhž bude izolace a tenká vrstva zeminy pro růst vegetace.Řešení uspoří výrobu a zpracování velkých kubatur materiálu.Projekt má podporu MD ČR a ŘSD ČR

VÝVOJ A VÝZKUM POKROČILÝCH MATERIÁLŮ PRO OCHRANU A OPRAVU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Kód
FW03010256
Anotace

Hlavním cílem projektu je vývoj a výzkum pokročilých materiálů pro ochranu a opravu betonových konstrukcí, které by v závislosti na parametrech porézního prostoru podkladu, vzniku trhlin, jejich šířce a charakteru umožnily zajistit strukturální stabilitu poškozené betonové konstrukce a jejízobrazit více trvanlivost, s ohledem na negativní vlivy spojené s průsakem vody a v ní obsažených vodorozpustných solí.

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE NOVÉ GENERACE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBJEKTŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Období
1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Kód
FW03010141
Anotace

Cílem projektu je zavedení vysoce výkonné sendvičové konstrukce poskytující různou úroveň balistické ochrany do praxe a tím zvýšit odolnost stávající kritické infrastruktury (KI) a zabezpečit ochranu života a zdraví osob pohybujících se v jejím okolí. Zvýšení odolnosti KI lze částečně dosáhnoutzobrazit více pomocí přídavných vrstev, které se aplikují přímo na stávající konstrukci nebo za pomocí použití celých sendvičových konstrukcí nové generace, skládající se nejmodernějších materiálů vyvíjených na poli obranných a ochranných konstrukcí. Cílem projektu je vedle poskytnutí balistické odolnosti také absolutně potlačit jakékoli odražení nebo vyražení materiálu ze zadní nebo přední strany sendvičového panelu a dosáhnout tak 100 % zastavovacího efektu s 0% sekundárních fragmentů.

VÝZKUM A VÝVOJ PONTONOVÉHO HYDRAULICKÉHO MODULÁRNÍHO SYSTÉMU A UNIVERZÁLNÍHO SYSTÉMU ELEKTROPOHONU PRO PONTONOVÝ SYSTÉM

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
FW06010741
Anotace

Hlavním cílem řešení projektu je vyvinout a otestovat „PHMS-150“ (Podpěrný hydraulický modulární systém) a „EPOJ“ (Elektrická pohonná otočná jednotka), následně prověřit jejich vlastnosti při praktickém použití prostřednictvím navrženého řešitelského týmu, dle stanoveného harmonogramu a etap.zobrazit více Dosažení cíle předpokládáme k datu ukončení projektu (konec r. 2025). Definovaný cíl je konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný.

SYSTÉM UHLÍKOVÝCH LAMEL NOVÉ GENERACE SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO ZESILOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Období
2. 1. 2023 - 31. 12. 2026
Kód
FW06010142
Anotace

Cílem projektu je zavedení systému vysoce odolných lamel poskytujících různou úroveň protipožární ochrany do praxe a tím zvýšit odolnost stávající infrastruktury a zabezpečit ochranu života a zdraví osob při zachování stávajících užitných vlastností stavebního objektu. Současné lamely mají nulovouzobrazit více požární odolnost. Řešením projektu je inovace, která spočívá ve zvýšení požární odolnosti a zajištění vysoké odolnosti lepených lamel vůči vysokým teplotám pomocí pokročilých materiálů. Základní inovací a komerční potenciál má toto řešení z důvodu, že není snižován konstrukční prostor ochrannými konstrukcemi, jako jsou například podhledy apod, a protipožární odolnost je zabezpečena samotnou lamelou, resp. lamelou s protipožárním vrstvou, ochrannou omítkou nebo stěrkou.

VYUŽITÍ NECEMENTOVÝCH POJIV S TÉMĚŘ NULOVOU UHLÍKOVOU STOPOU PRO KONSTRUKCI MECHANICKY A CHEMICKY ODOLNÝCH PODLAH

Období
1. 1. 2024 - 30. 6. 2026
Kód
FW10010066
Anotace

Mechanicky a chemicky odolné podlahy vhodné např. pro výrobní haly, těžké provozy nebo sklady se v současné době provádějí zejména z cementových kompozitů s rozptýlenou drátkovou výztuží a ochrannou povrchovou vrstvou nebo kompozitů na polymerní bázi. Funkční vlastnosti řady těchto podlah jsouzobrazit více ověřené dlouholetými zkušenostmi, ale jejich ekologické parametry již nemusí vyhovovat současným požadavkům. Je proto účelné zabývat se výzkumem nových druhů pojiv využitelných pro konstrukci podlah odolných vůči mechanickému i chemickému namáhání, která budou splňovat současně jak funkční, tak i ekologické parametry. Hlavním cílem řešení tohoto projektu je návrh necementových pojiv s téměř nulovou uhlíkovou stopou a jejich využití pro konstrukci mechanicky a chemicky odolných podlah, které by byly alternativami k používaným betonům tříd C20/25, případně C30/37 včetně ověření funkčních a ekologických parametrů.

BETONOVÉ DIFÚZNÍ AKUSTICKÉ PRVKY PRO MODERNÍ INTERIÉRY BUDOV

Období
1. 1. 2024 - 30. 6. 2026
Kód
FW10010244
Anotace

Hlavním cílem projektu je vyvinout betonové difúzní akustické prvky určené pro zajištění akustické pohody ve vnitřních prostorech budov při současném využití estetických a technických předností pohledových vysokohodnotných betonů. Pro výrobu prefabrikátů se složitě tvarovaným a členitým povrchemzobrazit více budou aplikovány moderní technologické postupy včetně 3D tisku a CNC obrábění. Projekt se zaměří též na vytvoření systémové akustické předstěny zlepšující vzduchovou neprůzvučnost a tepelně technické vlastnosti dělících konstrukcí. Specifickým cílem bude obohacení difuzorů o přidané optické vlastnosti začleněním luminiscenčních nebo světlo vedoucích materiálů do receptury betonu a struktury prvku. Snahou bude jako složky betonu v maximální možné míře využívat druhotné suroviny.

3D TVÁŘENÍ PLOŠNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ PŘI PŮSOBENÍ INTERAKCE DŘEVA A PLASTU

Období
1. 1. 2024 - 30. 6. 2026
Kód
FW10010309
Anotace

Cílem projektu je vytvoření nové technologie výroby 3D tváření plošných dřevěných prvků pomocí spolupůsobení souvrství dřeva a plastu. Dosažením tohoto cíle dojde ke kvalitativnímu posunu zpracování dřeva od běžně užívaných technologii dvourozměrného tváření na technologii 3D tváření tenkýchzobrazit více dřevních materiálů v ploše. Nová technologie umožní významně menší poloměry ohybu a způsobují zásadní pokles vad a defektů na konečných produktech. Technologie bude ověřena dvěma prototypy designových sedacích prvků. Komplexnost řešení je podpořena tvorbou certifikované metodiky měření 3D deformací.

VYUŽITÍ DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PRO POSOUZENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

Období
1. 6. 2020 - 31. 5. 2024
Kód
SS01020366
Anotace

Cílem projektu je vytvořit mapu a databázi ČR lokalit s deficitem ekosystémových funkcí, které jsou reálně ohrožené přívalovými srážkami a mají negativní dopad na okolí. Hlavní metodou bude využití dálkového průzkumu Země. Cílem je stanovit postupy využití těchto dat pro predikci rizika erozníhozobrazit více poškození a sledování dopadů na drobných vodních tocích. Na tréninkových historických srážkových událostech bude ověřeno využití družicových dat pro sledování on-site efektů (eroze, lokální snížení růstu) a zejména off-site efektů lokálního charakteru (transport splavenin, eutrofizace malých vodních nádrží a jejich zanášení). Do hodnocení budou zahrnuty stavy před sledovanou událostí (vegetační pokryv, drsnost povrchu, vlhkost). Výzkumnými cíli jsou: Optimalizovat metody zpětné identifikace konvektivních srážkových epizod z adjustovaných radarových odrazů. Otestovat využitelnost dostupných optických a radarových družicových dat pro identifikaci on-site a off-site dopadů přívalových srážek. Využít družicová data pro posouzení aktuálního stavu povodí před srážkou. Zlepšit možnosti predikce dopadu přívalových srážek v monitorovaných lokalitách díky znalosti iniciálního stavu povodí. Aplikačními cíli poté jsou: Pro zájmové lokality aplikačních garantů vyhodnotit dopady erozně odtokových epizod a rizika spojená s jejich opakováním. Vytvoření mapy a databáze rizikových lokalit a posouzení míry ohrožení jejich ekosystémových funkcí. Vyhodnocení přínosu družicových dat pro kvalitu posouzení uvedených rizik.

CENTRUM VÝZKUMU VODA

Období
1. 7. 2020 - 31. 12. 2026
Kód
SS02030027
Anotace

Projekt reagující v plné šíři na zadávací dokumentaci poskytovatele

AKTUALIZACE KONCEPTU PŘÍPUSTNÉ ZTRÁTY PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Období
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Kód
SS05010180
Anotace

Cílem projektu je komplexně definovat přístup k určení maximální přípustné ztráty půdy vodní erozí s ohledem na různé metody stanovení a přístupy k jejímu hodnocení, zachování produkční schopnosti půd a dopady na kvalitu vody, navazující infrastrukturu a přírodní ekosystémy. Dosud je přípustnázobrazit více ztráta stanovena výhradně za účelem ochrany úrodnosti půdy a ostatní hlediska (kvality vody, škody na infrastruktuře a na přírodních složkách krajiny, apod.) jsou opomíjeny. Nově doporučené hodnoty přípustné ztráty budou postaveny na reálné míře ztráty půdy na zemědělských pozemcích a na respektování požadavků trvalé udržitelnosti ochrany půdy, vody, zemědělství a dalších aspektů. Doporučené výpočetní metody budou zahrnovat kombinaci dlouhodobé průměrné ztráty půdy a procesních epizodních přístupů.

ADAPTACE URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ NA PŘÍVALOVÉ POVODNĚ A SUCHO

Období
1. 5. 2023 - 31. 3. 2026
Kód
SS06010386
Anotace

Urbanizovaná území jsou dnes vystavena hydrologickým extrémům v podobě přívalových povodní a sucha. Současným nedostatkem pro bezpečné zvládání přívalových povodní je absence návrhových přívalových srážek (intenzita, objem, rozložení v prostoru) pro výhledová období na základě simulací klimatickýchzobrazit více modelů (RCM, GCM) včetně krátkých dob trvání (5-10 min) a to nejen z pohledu změn extrémních událostí (s dobou opakování 20+ let), ale i z pohledu změn srážkových extrémů s nižší dobou opakování (2, 5 a 10 let) v kontextu předpokládaného vývoje společnosti (např. scénáře socio-ekonomického vývoje SSP). Urbanizovaná území zároveň čelí nedostatku vody v období sucha, kdy se nabízí využití určitého objemu vody právě z povodňových situací/přívalových srážek. V současné době je snaha zavést řadu adaptačních opatření bez návaznosti na architektonické řešení města, územní plán, ale i bez ověření zdali tato opatření budou dostatečně kapacitní a funkční s ohledem na probíhající změnu klimatu a budoucí klimatický vývoj. Řešení projektu lze rozdělit do 3 úkolů: Tvorba změn srážkových úhrnů způsobených změnou klimatu pro spektrum návrhových srážek o nižší i vyšší době opakování. Vytvoření metodiky, která stanoví technické možnosti ochrany před zaplavením intravilánu v důsledku přívalových srážek vč. možností vytvoření dočasných retenčních objemů v území. Posouzení dopadu změny klimatu na základě odvozených návrhových srážek na komplexním systému adaptačních opatření v urbanizovaných územích (hospodaření se srážkovou vodou - stoková síť - dočasné retenční prostory - nouzové cesty odtoku), na pilotních lokalitách bude provedena kvantifikace a bilanční vyhodnocení.

AERÁTOR S PRSTENCOVÝM VODNÍM SKOKEM PRO ELIMINACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ANOXICKÉ VODY PRO ŽIVOT VE VODNÍM PROSTŘEDÍ

Období
1. 4. 2024 - 30. 6. 2026
Kód
SS07020356
Anotace

Navrhovaný projekt je plně v souladu se zaměřením 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život v Podprogramu 2 – Ekoinovace, technologie a postupu pro ochranu životního prostředí. Návrh projektu plně odpovídá požadavkům programu na praktickou využitelnost v oblasti zmírňování dopadů klimatickýchzobrazit více změn a pro ochranu životního prostředí. Projekt je předložen v rámci řešení prioritního výzkumného cíle podprogramu 2 č. 3.8 – Harmonizace hydroenergetiky a cílů ochrany přírody a krajiny. Navržené řešení má však výrazný přesah i obecně do oblasti přírodních a životních podmínek v povrchových vodách. Při provozu vodních elektráren instalovaných zejména na přehradách je přítomnost anoxické vody nebo vody s nedostatkem kyslíku pod výtokem z vodní elektrárny běžnou realitou, která je dána stratifikací vody v nádrži. Obecně se s hloubkou nádrže prohlubuje nedostatek kyslíku v odtékající vodě do koryta pod elektrárnou v míře částečně se měnící v závislosti na ročních obdobích. Nedostatek kyslíku ovlivňuje životní podmínky ve vodním prostředí na určité části úseku toku, než se kyslíkové poměry samy upraví přírodní aerací. Kromě ovlivnění toků vodními elektrárnami a vypouštění vody spodními výpustmi přehrad dochází na vodních tocích k haváriím způsobeným různými příčinami. Z rozboru příčin havárií kvality vody vyplývá, že více než polovina havárií a prakticky všechny přírodní nepříznivé situace pro život v tocích (které s klimatickou extremitou budou mít často charakter havárií) by mohly být částečně nebo zcela kompenzovány opatřením, které by zajistilo doplnění kyslíku ve vodě, tedy aerací vody ve vodním toku nebo v nádrži. Významnou roli by pro nasazení potřebných opatření mohla hrát umělá aerace zajištěná efektivním aerátorem. Tento projekt předkládaný v rámci Podprogramu 2 je zaměřen na výzkum aerátoru vody založeného na využití prstencového vodního skoku. Jedná se o nejúčinnější aeraci vody založenou na samonasávacím efektu přimíchávaného vzduchu v turbulentních podmínkách.

VLIV LESNÍHO POŽÁRU NA PŮDU, HYDROLOGII A BILANCI EKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ V KONTEXTU PŘÍTOMNÉ VEGETACE

Období
1. 4. 2024 - 31. 12. 2026
Kód
SS07010308
Anotace

Projekt se zabývá interakcí mezi půdou, srážkami a vegetací. Cílem je 1) zhodnotit vliv různých typů vegetace předcházejících lesnímu požáru na vlastnosti půdy, 2) popsat důsledky požáru pro srážko-odtokové vztahy a 3) vyhodnotit mobilitu látek v půdě a povodí a jejich odnos v závislosti na složenízobrazit více půdní organické hmoty a míře shoření zkoumaných povodí. Předkládaný projekt těží z příležitosti, kterou poskytl rozsáhlý lesní požár v NP České Švýcarsko v roce 2022, který umožňuje získat informace nejen o důsledcích požáru v závislosti na vegetačním pokryvu, ale i kombinovat měření infiltrace a bilance srážek a odtoku v povodí, které má zásadní důsledky pro ochranu přírody a před- i po- požárový management území.

POSKLIZŇOVÉ ZBYTKY Z PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ JAKO SUROVINA PRO UDRŽITELNÝ DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ČR

Období
1. 5. 2024 - 30. 6. 2026
Kód
SS07020070
Anotace

Cílem projektu je zavedení výroby kompozitních materiálů na bázi konopných stonků do nábytkářského a stavebního průmyslu jako alternativy k materiálům na bázi dřeva – překližky, dřevotřísky či OSB desky. Základní složkou vyvíjených kompozitů je Konopí seté (Cannabis Sativa L), které je celosvětovězobrazit více řazeno mezi nejperspektivnější obnovitelné materiály budoucnosti. Vyvinuté kompozity bude možné uplatnit v mnoha průmyslových oborech, ale projekt bude primárně zaměřen na produkty uplatnitelné v sektoru interiérových prvků. Součástí projektu bude ověření definovaných fyzikálních a mechanických charakteristik vyvinutých kompozitů. Výstupem projektu budou tři prototypy kompozitů na bázi Konopí setého, ověřená technologie jejich výroby a prototypy dvou specificky navržených interiérových prvků.

DEEP-LEARNING-ENABLED ON-DEMAND DESIGN OF COMPOSITE MICROSTRUCTURE: APPLICATION TO MECHANICAL METAMATERIALS

Pracoviště
Období
1. 6. 2021 - 31. 5. 2024
Kód
TH75020002
Anotace

The project will develop a data-driven computational approach and open interoperability platform for material design based on semantics, ontology and metadata. The project relies on existing modelling software already available mainly within the academic partners. The outcome of this project iszobrazit více expected to explore the connection between data-driven computational mechanics and classical computational mechanics, and thus to extend research scope in both mechanics and data sciences and demonstrate the prototype of a platform enabling integrated design of novel materials. The obtained computational platform will provide technical support for the entire industrial chain of composites from the material design, fabrication to safety assessment of structures.

MATERIÁLY PRO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU - GEOPOLYMERNÍ KOMPOZITY NA ODPADNÍ BÁZI S HYBRIDNÍ VÝZTUŽÍ

Období
1. 5. 2022 - 30. 4. 2025
Kód
TH80020002
Anotace

The main objective of the project “Materials for circular economy - industrial waste based geopolymers composites with hybrid reinforcement” is to design & characterize new eco-friendly geopolymers (GPs) composites based on industrial and mining wastes, ideal for contribution to a circular economy.zobrazit více There is a planned hybrid reinforcement for the material to improve their mechanical and functional properties with using glass bars, basalt fibres and waste products . Designed GPs composites will be dedicated for civil engineering application such as precast elements predominantly for applications in harbours and for the design of industrial floors. The project is important for the development of science as well as potential practical (industrial) application. The project proposal is based on the state-of-the-art science & knowledge - create a new value through international cooperation between Norway, Poland, Romania, Czech Republic and Iceland. The new material will characterize by innovative aspects, such as: • Exploitation of unexplored waste resources - this proposal intends to use unexplored waste streams coming from industrial waste streams such as mining and industrial wastes to develop advanced composite. • Synthesis of min. 50 % waste-based GP, especially by the waste streams with different chemical compositions. • Using a hybrid reinforcement – the number of research with this kind of reinforcement is very limited. • The construction sector lacks innovative solutions for which this project seeks to contribute by developing GPs with enhanced their anti-corrosion and mechanical properties for application in harsh environment such as for the harbour infrastructure (salt water, pollutions and changes of temperatures). Exploration long-term properties and durability for GPs. • Mechanical resistance against erosion by waves and seawater, as well as loaded floors

DEKARBONIZACE MĚST POMOCÍ SDÍLENÍ VÝROBY A DISTRIBUCE TEPLA

Období
1. 11. 2023 - 30. 6. 2026
Kód
TH84020001
Anotace

Cílem projektu je výzkum a vývoj inovativního organizačního modelu pro dekarbonizaci dodávek tepla v městských čtvrtích na příkladu družstev. V projektu se řeší organizační, finanční a právní překážky vlastníků budov, a vyvíjí se organizační prototyp. Prototyp je založen na modelu družstev, který sezobrazit více v Evropě osvědčuje již více než 150 let. V jeho případě je inovativním aspektem spojení majitelů budov a jejich obyvatel do energetického družstva. Velkým rozdílem oproti existujícím společenstvím na výrobu elektřiny jsou vysoké počáteční investiční náklady a spoluvlastnictví tepelné infrastruktury. Za tímto účelem se vyvíjejí organizační a právní modely, jakož i obchodní a finanční model. Tato řešení jsou realizována ve čtyřech „živých laboratořích“, které byly vybrány tak, aby nabízely různé výchozí situace a pokryly tak širší spektrum městských případů. Projekt reaguje na hlavní téma PED Transition a sekundární Energy Communities.

VÝZKUM LÁTEK POŠKOZUJÍCÍCH OZONOVOU VRSTVU A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VE STAVEBNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2024
Kód
TITSMZP207
Anotace

Vytvoření uceleného souboru informací o množství vyprodukovaných izolačních materiálů pro stavební účely s obsahem látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů (funkce nadouvadla), vymezení relevantního období používání těchto materiálů ve stavebnictví v České republice.zobrazit více Určení reziduálního objemu regulovaných látek a F-plynů v izolačních materiálech zakomponovaných ve stavbách či uložených na skládkách a odhad množství již uvolněných plynů v procesu přirozeného stárnutí. Určení použité vstupní koncentrace plynů (zejména skupiny látek CFC - chlorfluoruhlovodíky, HCFC - hydrochlorfluoruhlovodíky a HFC - částečně fluorované skleníkové plyny). Získání reprezentativního množství vzorků a následná identifikace látek obsažených v izolačních materiálech a stanovení jejich reziduální koncentrace. Vytvoření matematického modelu popisujícího chování materiálu vlivem přirozeného stárnutí - únik plynů a jeho množství. Určení rizik úniku emisí látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů z izolačních materiálů použitých ve stavebnictví vlivem jejich stárnutí a nakládání ve smyslu skládkování (rekontrukce, demolice). Stanovení možností zneškodnění vyřazených stavebních izolačních materiálů s cílem minimalizace úniku emisí nadouvadel.

TECHNOLOGIE PRO TRVALÉ UKLÁDÁNÍ NETUHÝCH RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Pracoviště
Období
1. 7. 2018 - 30. 6. 2024
Kód
TK01030058
Anotace

Cílem projektu je formulace, vývoj a příprava výroby nového typu obalového souboru (OS), který bude kompilovat technologie fixace netuhého odpadu v matrici a jejího funkčního integrování do OS, který bude poskytovat dokonalou ochranu proti úniku ukládaného RAO, jeho monitorování v průběhu ukládaní azobrazit více zamezení šíření negativních vlivů do okolního prostředí.

INŽENÝRSKÁ BARIÉRA 200C

Období
1. 6. 2018 - 31. 12. 2025
Kód
TK01030031
Anotace

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a snížení finanční náročnosti HÚ radioaktivních odpadů. Bezpečnost HÚ je založena na systému bariér, které brání šíření kontaminantů do životního prostředí a expozici obyvatelstva. Doposud byl v ČR (a ve světě) koncept úložiště a veškerý výzkum soustředěn nazobrazit více teploty do 100°C (teplota na hranici kontejneru). Použití vyšší teploty však může přinést výrazné finanční úspory díky snížení nároku na potřebnou velikost úložiště díky vyšší hustotě ukládání. Projekt proto chce pomocí dlouhodobého in-situ experimentu a doprovodného výzkumu kriticky zhodnotit odolnost bariér pří vyšších teplotách. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti díky lepším vstupům do bezpečnostní analýzy-budou získány důležité poznatky o chování jak systému, tak materiálů inženýrské bariéry.

VÝVOJ BEZODPADOVÉ TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍCÍ MODIFIKOVANÝ TAP PRO SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝROBĚ TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE V KLASICKÝCH ZDROJÍCH

Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020140
Anotace

Základní spalovací zkoušky na existujícím TAP – Orientace v problému spoluspalování a spalování TAP upraveného základním způsobem ve fluidním kotli. Návrh a realizace základní zpracovatelské linky pro zpracování TKO a výrobu TAP jak je definován dle ČSN EN ISO 21640. Základní linka bude koncepčnězobrazit více respektovat nejlepší známe technologie a bude navržena tak aby umožnila třídění TKO dle budoucích požadavků stanovených pro roky 2030 a 2035. Legislativní potenciál využívat po 2035 až 25 % ze všech odpadů energeticky není u nás ani zdaleka využit, využívá se pouze 3,9 %. Nutné je podotknout že TKO tvoří z celkového množství odpadů cca 15 %. Z tohoto množství TKO není nijak využito a zpracováno cca 49,5 %. Tato linka poskytne lokálně realtivně konzistentní TAP pro existující teplárnu. Zároveň poskytne dostatečnou základní bázi pro vývoj komplexního řešení vývoje iTAP a celého navazujícího průmyslu.

DIGITÁLNÍ DVOJČE KONTEJNMENTU JE TEMELÍN PRO ŘÍZENÉ STÁRNUTÍ V RÁMCI LTO

Pracoviště
Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020189
Anotace

Participace ČVUT je zaměřena na vytvoření podkladů pro management stárnutí kontejnmentu JE Temelín. Fakulta se podílí malou částí na identifikaci numerických modelů na základě prováděných měření na JE.

OPTIMALIZACE PAT S PROMĚNÝMI OTÁČKAMI

Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020037
Anotace

Cílem projektu je zajistit cenově dostupnou technologii pro mikrozdroje (cca do 100 kW resp. 350 kW) na středních spádech, tj. 8 až 50 m. Projekt přinese zefektivnění hojně využívaného konceptu čerpadel v turbínovém režimu (PAT). Projekt se zaměřuje na úpravy hydraulické části (zvýšení účinnosti,zobrazit více umístění provozního návrhového bodu v oblasti BEP, rozšíření provozního rozsahu) i elektrické části (využití čtyřkvadrantního měniče v kombinaci s baterií – protirázová ochrana, off-grid provoz a další). Výsledkem bude upravená technologie pro mikrozdroje s vyšší efektivitou využití hydroenergetického potenciálu a celkovou roční výrobou, která bude mít současně výrazně lepší provozní vlastnosti. Díky inovaci elektrické části dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty soustrojí.

UNIVERSÁLNÍ TRANSPORTNÍ OBAL S BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCÍ K PŘEPRAVĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ NETUHÝCH

Období
1. 2. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TK05020099
Anotace

Tento návrh projektu navazuje na projekt číslo TK01030058 - Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů. Cílem návrhu je výzkum a vývoj modulárního obalu pro transport obalových souborů s RAO. Transport RAO podléhá přísným předpisům, proto je nezbytné pro komplexní použitízobrazit více vyvinout vhodný a bezpečný obal. Návrh projektu předpokládá možnost sestavení různých tvarů transportního kontejneru s bezpečnostní konstrukcí, který bude využitelný pro různé fixační obaly, nebo sérii transportních obalů pro nově vyvinuté obalové jednotky. Jednou z funkcí transportního obalu bude i doplňkové stínění ionizujícího záření. Navrhované řešení umožní pružně reagovat na konkrétní typ obalového souboru RAO a tím zvýší variabilita transportu, skladování a ukládání RAO.

VIRTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH KONSTRUKCE ZE ZELENÉHO BETONU - KONSTRUKCE S NOVÝMI MULTI-SPIRÁLOVÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI SLOUPY A OCELOVÝMI NOSNÍKY

Pracoviště
Období
1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Kód
TM04000013
Anotace

Reducing the production of greenhouse gasses is currently a fundamental problem for the entire society. Cement production contributes by 7–8% to the anthropogenic generation of CO2. The Global Cement and Concrete Association has developed a Roadmap that leads to Net Zero Concrete in 2050. Now wezobrazit více live in the decade to make it happen. The presented project is a contribution to the fulfillment of this initiative in the field of precast concrete structures, in praticular in the following three areas: i) significant improvement in concrete compressive strength through multi-spiral reinforcement of compressed elements, ii) structural systems with effective combination of concrete columns and horizontal steel beams, and iii) a significantly higher replacement of Portland cement by SCM (Supplementary Cementitious Materials). The project team uses the synergy of top technological procedures and advanced testing on the Taiwanese side and advanced computer modeling of materials and structures on the Czech side. The implementation of the research results will be realized through the digitization of all processes involved. The development of IT tools and their extensive use in the industry is essential to meet the stated goals.

INTELIGENTNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURU

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Kód
TM05000045
Anotace

Vytvoření specializovaného železničního monitorovacího systému (stability mostů, budov a konstrukcí) zaměřeného na prvky jako mosty a klíčové komplonenty železniční trati. Ten se skládá z nových a upravených čidel, stávajících upravených IoT ústředen, cloudového systému, expertního systému s detekcízobrazit více strukturních problémů.

ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI POPÍLKŮ ZE SPOLUSPALOVÁNÍ BIOMASY PRO SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Kód
TQ03000837
Anotace

V transformovaném energetickém sektoru nejsme v současné době ovšem nejsme schopni nahradit veškeré energetické zdroje čerpající energii ze spalování uhlí „zelenou energií“ ze slunce, větru či vody. Proto se v současné době ve velkém měřítku přechází na spalování či spoluspalování biomasy. Emise CO2zobrazit více, vznikající jejím spalováním, jsou zhruba na stejných hodnotách jako CO2, pohlcené spálenými rostlinami za jejich života. Díky tomu můžeme spalování biomasy označit za emisně neutrální zdroj energie. Hlavními cíli tohoto projektu je zmapovat vlastnosti popílků produkovaných v České republice spalováním a spoluspalováním biomasy (technologií fluidního spalování) a upřesnit možnosti jejich využití ve stavebnictví, včetně návrhu postupů vedoucích k úpravám popelovin ze spoluspalování biomasy tak, aby je bylo možné plnohodnotně zahrnout do výrobkového portfolia stavebních hmot a výrobků.

DETEKCE ZVÝŠENÉHO EROZNÍHO POŠKOZENÍ S VYUŽITÍM KOMBINACE ANALÝZY OBRAZOVÝCH DAT DPZ A EROZNĚ-HYDROLOGICKÉHO MODELOVÁNÍ

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Kód
TQ03000408
Anotace

Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje využívajícího konvolučních neuronových sítí za účelem určení míst a intenzity vyšší formy eroze, a to pomocí kombinace detekce těchto projevů na datech DPZ v kombinaci s modelováním příčinných událostí hydrologickoerozním modelem SMODERP2D. Tento cílzobrazit více zahrnuje výzkum použitelnosti neuronových sítí za účelem detekce erozních rýh na datech dálkového průzkumu Země. Kromě obrazových dat se projekt zaměří také na průzkum využitelnosti výstupů z modelu jako vstupů pro semantickou segmentaci neuronových sítí. Dalším využitím vzniklého nástroje je možnost validovat erozně hydrologické modely z pohledu přesnosti predikce vyšších forem eroze.

HYDRAULICKÝ VÝVOJ FUNKCE OBJEKTU NA STOKOVÉ SÍTI

Období
1. 1. 2024 - 31. 12. 2025
Kód
TQ03000967
Anotace

Cílem projektu je na základě matematického a fyzikálního modelování navrhnout a následně postavit funkční vzorek unikátního objektu na stokové síti, který by byl umístěn zpravidla před čerpací stanicí a významně zlepšoval její funkčnost díky vhodnému hydraulickému návrhu. Tento objekt by mělzobrazit více zastávat několik funkcí. První funkcí je sloučení více přítoků, aby nedocházelo k rozstřiku vody, tvorbě pěny a byl zachován rovnoměrný průtok do dalších částí objektu. Další funkcí objektu je rovnoměrné rozdělení celkového přítoku do dvou oddělených komor tak, aby bylo možné jednu odstavit. Nejdůležitější funkcí objektu je potom navržení tvaru, aby nedocházelo k sedimentaci pevných částic a strhávání vzduchu do odpadní vody a bylo možné zároveň efektivně oddělit dešťové přítoky.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák