Výzkumné aktivity na fakultě

Výzkumné aktivity na fakultě

Výzkum je jednou ze zásadních složek aktivit Fakulty stavební.  V klíčových směrech se orientuje na oblast výzkumu nových materiálů, konstrukcí a technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci životního cyklu stavby. Přitom vždy nahlíží na tuto problematiku komplexně tak, aby byly uplatňovány širší aspekty interakce stavebních konstrukcí s životním prostředím.

Výzkumná činnost

Fakulta řeší jak projekty základního, tak i aplikovaného výzkumu. Výzkumná činnost je uskutečňována především v rámci výzkumných projektů. Mezinárodní projekty jsou podporované především Evropskou unií, národní projekty pak především národními agenturami GA ČR, TA ČR či resortními ministerstvy. Řada výsledků vzniká i přímou kooperací s průmyslovými partnery.

Organizační i tematická struktura výzkumu je dána především zaměřením kateder. Výzkumné záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více pracovišť tvoří důležitý integrující prvek. Významné jsou i vnější spolupráce s dalšími univerzitami, ústavy AV ČR, rezortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi.

V rámci národního hodnocení výzkumných organizací získalo ČVUT hodnocení jako „Vynikající“. Stavební inženýrství je v rámci ČVUT hodnoceno jako obor s výbornou úrovní.

Věda a výzkum je v široké míře podporována v rámci celého ČVUT. 

Stránky věnované vědě a výzkumu na ČVUT.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák