Poradenské služby pro studenty

Poradenské služby
pro studenty

ELSA ČVUT: pro studenty se specifickými potřebami

Studenti a uchazeči o studium se specifickými poruchami učení, ADHD, poruchou autistického spektra, psychickými poruchami či onemocněním, nebo se závažným chronickým onemocněním, dále se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového, nebo pohybového postižení mají nárok na úpravu průběhu přijímacích zkoušek a modifikace formy studia.

Středisko ELSA zajišťuje podporu těchto studentů a zájemců o studium. Na jeho pracovníky se lze obrátit jak v oblasti výběru vhodného studijního programu, tak i při celém vlastním studiu na vysoké škole. 

Mezi nabídku Střediska ELSA patří například otestování v případě podezření na poruchy učení, jakými jsou dyslexie či dysgrafie, nácvik studijních strategií, zajištění navýšení času na testy, převod studijní literatury do digitální podoby pro využití čtecími softwary, zajištění tlumočníků znakového jazyka na přednášky aj. ELSA také disponuje různým technickým vybavením a speciálními softwary, které si studenti se specifickými potřebami mohou vypůjčit pro usnadnění studia.

CIPS ČVUT: pro informace o ČVUT a řešení problémů

CIPS, Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT, poskytuje jak komplexní informace o celém ČVUT, tak slouží jako podpora při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty také organizuje akce zaměřené na osobní rozvoj. Při CIPS funguje řada poraden (studijní, sociálně-právní, psychologická, duchovní, řečová, koučování i psychologická poradna pro zahraniční studenty), k dispozici je široká nabídka seminářů, dílen a besed, lze využít i možnosti prostoru pro vlastní studentské akce. Pro studenty ČVUT jsou služby CIPS zdarma.

KARIÉRNÍ CENTRUM ČVUT: OSOBNÍ RŮST A KARIÉRNÍ CESTA

KC, Kariérní centrum zajišťuje možnosti osobního rozvoje pro studenty ČVUT, učí je soft skills a další dovednosti, které si neosvojí na odborných přednáškách, ale potřebují je přitom denně. Cílem KC je podporovat studenty v tom, co opravdu chtějí, co umí, co je baví a co jim dává smysl. Pomáhá jim najít své silné i slabé stránky a také způsoby, jak se dál rozvíjet.

Mezi služby kariérního centra se řadí :

  • kariérní poradna (kam směřovat, silné a slabé stránky, styl a efektivita práce)
  • personální poradna (CV, motivační dopis, příprava na pohovor)
  • koučink (stanovení cíle a pomoc s jeho dosáhnutím)
  • mentoring (spolupráce s odborníkem z praxe)
  • osobnostní testování
  • semináře a workshopy
  • knihovna osobního rozvoje
 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.