Průběh studia

Studium na vysoké škole se od té střední výrazně liší. Vysokoškolští studenti jsou již dospělí lidé, kolegové pedagogů fakulty. Studium a plnění studijních povinností je jejich odpovědností, pedagogové jsou ti, kteří podávají pomocnou ruku, otevírají oči a ukazují cestu. Kráčet po ní ale musí studenti sami.

Prváci si rychle zvyknou na jiný systém výuky a také na odlišnou podobu hodnocení získaných znalostí.

Níže uvádíme základní informace týkající se Fakulty stavební ČVUT, které začínajícím studentům pomohou se ve všem zorientovat.

Studijní programy
a studijní plány

Studenti jsou přijímáni do studia na studijní programy, které určují obor vzdělávání. Každý studijní program má svůj daný studijní plán, tj. soubor předmětů, které musí student splnit, aby mohl úspěšně zakončit svá studia a získat vysokoškolský titul. Každý předmět je ohodnocen kredity, což jsou jakési pomyslné „body“, které student získá za jeho absolvování, a známkou, která říká, jak dobře student ovládá danou látku. Pro postup do další fáze studia (semestru, ročníku) je předepisovaný minimální počet kreditů. Každý program má daný standardní studijní plán, který předepisuje optimálním způsobem jednotlivé předměty, ale student si může tento rozpis předmětů upravit a s využitím kreditového systému svůj studijní plán modifikovat. Ve studiu jsou předměty povinné, které musí student absolvovat, předměty povinně volitelné, z nichž si student volí předepsaný počet dle svého zaměření, a předměty volitelné, které si může zvolit ze zájmu v zásadě „navíc“.

Jak vypadá studium očima absolventů fakulty

Jak vypadá akademický rok na VŠ?

Místo pololetí dva semestry a zkouškové období

Studium na vysoké škole začíná obvykle až ve druhé polovině září. Akademický rok se dělí na dva semestry – zimní a letní, které sestávají vždy ze 13 týdnů výuky zapsaných předmětů a 6 týdnů zkouškového období, v nichž je ověřováno, co se studenti naučili.

Jaký je na VŠ rozvrh?

Rozvrh lze přizpůsobit potřebám

I na vysoké škole se výuka řídí rozvrhem. Na Fakultě stavební ČVUT je základní rozvrh dle standardního studijního plánu sestavován centrálně školou, nemůže tedy dojít k situaci, kdy by se student „nevešel“ na přednášky a cvičení povinných předmětů. Zároveň je tu ale možnost si rozvrh upravovat. Možnost úprav rozvrhu se otevírá studentům dle studijních výsledků. Výborní studenti si mohou upravit rozvrh jako první.

Jak vypadá výuka?

Výuka nejsou jen přednášky

Základ výuky na Fakultě stavební ČVUT tvoří tradiční přednášky, které studenty seznamují s teoretickým základem učiva, a cvičení, při nichž se získané vědomosti ověřují prakticky. Součástí studia jsou také laboratoře, měření a další praktická výuka v terénu. Důležitou součástí vzdělávání jsou projekty a na studijním programu Architektura a stavitelství ateliéry, ve kterých studenti pod vedením odborníků navrhují a konzultují své práce.

Plán akademického roku 2022/2023

19. 9. 2022 – 16. 12. 2022
výuka zimního semestru
19. 12. 2022 – 8. 1. 2023
zimní prázdniny
9. 1. 2023 – 17. 2. 2023
zkouškové období
20. 2. 2023 – 19. 5. 2023
výuka letního semestru
22. 5. 2023 – 30. 6. 2023
zkouškové období
3. 7. 2023 – 3. 9. 2023
letní prázdniny, praxe, výcvikové kurzy

Zápočty - zkoušky - klasifikované zápočty - žolíky

Jednotlivé předměty jsou zakončeny zápočtem, zkouškou, kombinací zápočtu a zkoušky nebo klasifikovaným zápočtem. Úspěšné splnění předmětu představuje splnění požadavků daných vyučujícím pro získání daného typu zakončení. Zápočet je bez klasifikace, je třeba například spočítat příklady nebo provést měření, napsat práci, splnit test. Klasifikovaný zápočet je většinou udělen za vykonanou tvůrčí práci (projekt, kresby apod.), kdy je zadání jednak splněno a jednak ohodnoceno známkou dle své kvality. Zkouška ověřuje rozsah získaných teoretických znalostí, které hodnotí známkou. U některých předmětů bývá připuštění ke zkoušce podmíněno získáním zápočtu jako prokázání základního nabytí znalostí z daného předmětu.

Zkoušky jsou hodnoceny písmeny, přičemž A je nejvyšší ohodnocení a odpovídá jedničce, F značí, že student neprospěl. Na Fakultě stavební ČVUT je ve standardním režimu možné jít ke zkoušce dvakrát na první zápis předmětu a dvakrát pro druhý zápis předmětu. Pro třetí termín zkoušky může student využít tzv. „žolíka“, pokud ho má k dispozici.

„Žolík“ představuje možnost mít u předmětů jeden opravný termín „navíc“. Žolíky dostane každý student přiděleny při zápisu do studia a jejich počet je dvojnásobkem doby standardního studia akreditovaného studijního programu. Pokud je například standardní doba studia vybraného bc. programu 4 roky, dostane student 8 žolíků, které může v průběhu bc. studia využít.

Pomoc při studiu

„Zaseknout se“ na nějakém předmětu může občas každý. Něco se daří lépe studentům gymnázií, něco jiného zase průmyslovákům. Systém výuky na fakultě je nastaven tak, aby se studenti z obou typů škol v průběhu prvního roku se svými vědomostmi navzájem vyrovnali. Fakulta je zároveň připravena se studiem pomoci – studenti mohou využít konzultace s vyučujícími jak v konzultačních hodinách, tak i po individuální domluvě. Zapsat si lze i doplňkové předměty, v jejichž rámci se pomalejším tempem opakuje vybrané učivo. Již roky se na fakultě osvědčuje i vzájemná spolupráce mezi studenty navzájem.

Při dalších specifických potřebách jsou pro studenty k dispozici Poradenské služby v oblastech kariérních, vzdělávacích i psychologických. 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.