Katedry a experimentální centra

Katedry a experimentální centra

Pracoviště fakulty propojují špičkové výzkumné kapacity s praxí a zajišťují přenos vědeckých poznatků. Naši odborníci jsou autory řady patentů a moderních technických řešení. Fakulta sestává z 24 kateder a 3 samostatných výzkumných pracovišť, na kterých působí více jak 450 akademických a vědeckých pracovníků.

Katedra architektury

Studium architektury a její začlenění do výuky Fakulty stavební ČVUT v Praze má dlouholetou tradici. Katedra architektury zabezpečuje výuku předmětů teoretického architektonického charakteru a dále jejich aplikaci v architektonických předmětech. Jsou to zejména – dějiny architektury, dějiny umění, architektonické kreslení, architektonická kompozice, nauka o budovách a ateliéry.

Katedra garantuje výuku v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství (A+S, obor Architektura a stavitelství) a  navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství (oboru Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství) a v doktorském studijním programu Architektura a stavitelství (obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví).

Cílem práce pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby - tedy zejména jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů staveb ve všech projektových fázích včetně autorství konceptu technického řešení, jako koordinátoři projektového týmu, jako hlavní inženýři (správně architekti) projektu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech, na výzkumných pracovištích a v dalších oblastech investiční výstavby i mimo ni.

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Katedra zajišťuje výuku v oboru betonových a zděných konstrukcí bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb a silničních a železničních mostů v bakalářských a magisterských programech. Katedra klade důraz na výuku v doktorských studijních programech a také připravuje kurzy celoživotního vzdělávání. Pracovníci katedry se zabývají teoretickým a experimentálním výzkumem v oblasti ověřování chování betonových a zděných konstrukcí, výzkumem kompozitních materiálů na bázi cementu, vláknobetonů, vlastností betonu v raném stádiu, vyztuženého zdiva a předpjatých betonových konstrukcí, navrhování na účinky požáru a aplikacemi výsledků výzkumu v metodách praktického navrhování. Laboratoř katedry slouží pro potřeby výuky a vědeckovýzkumných úkolů a k řešení konkrétních zadání pro praxi.

Důležitou součástí činnosti katedry je i zpracování znaleckých posudků a expertiz.

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Katedra zajišťuje výuku v oblasti stavební ekonomiky a managementu v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Zajišťuje výuku, která spojuje technický základ a všudypřítomnou ekonomickou stránku, propojuje oblasti stavebnictví, navrhování staveb, ekonomiku, management, náklady životního cyklu (LCC), výstavbové projekty, informační modelování (BIM) a další. Výuka se orientuje na řešení problémů v oblasti provádění staveb, dodavatelských systémů, nákladů životního cyklu staveb a energetického managementu budov. Cílem je vychovat odborníky vybavené širokým teoretickým a praktickým základem v oblasti stavebnictví a managementu, kteří budou řídit stavební činnosti v souladu s principy udržitelné výstavby.Katedra je garantem těchto studijních programů: bakalářské studium - Management a ekonomika ve stavebnictví, magisterské studium - Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavební inženýrství - řízení projektů, doktorské studium - Stavební management a inženýring, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - Stavební management a inženýring. Katedra rovněž zabezpečuje na všech studijních programech fakulty výuku předmětů zaměřených na stavební management a ekonomiku. Katedra je významným a objektivním veřejným pracovištěm v oblasti stanovení nákladů (kalkulace, rozpočty, náklady životního cyklu, projektový management) velkých stavebních projektů veřejného sektoru z oblasti inženýrského a pozemního stavitelství. Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou orgánů státní správy a veřejnými institucemi. Zajišťuje celoživotní vzdělávání v semestrálních kurzech pro pracovníky velkých stavebních společností a státní správy v oblastech BIM, řízení stavby a projektového řízení. Pracovníci katedry se významně podílejí na činnosti Znaleckého ústavu Fakulty stavební. Katedra je členem dvou prestižních společností - Associated Schools of Construction (ASC) a European Civil Engineering and Management (ECEM) a tak má možnost aplikovat nejnovější zkušenosti zahraničních univerzit do výuky a tvůrčí činnosti. Katedra je vydavatelem vědeckého časopisu Business & IT. Zaměstnanci a doktorandi katedry se aktivně zapojují do řešení výzkumných projektů univerzity.

Katedra fyziky

Katedra fyziky zajišťuje výuku fyziky na všech studijních oborech. Kromě základního kurzu fyziky (mechanika hmotných bodů, mechanika kontinua, termodynamika vratných a nevratných procesů, elektřina a magnetismus) nabízí katedra také volitelné předměty, profilující stavebního inženýra v určité specializaci (využití nanotechnologie ve stavitelství, fyzikální diagnostika, přenosové jevy, aplikovaná fyzika ve stavebnictví, fyzikální seminář atd.) a také výuku v rámci doktorského studia (termodynamika a statistická fyzika, kinetické procesy v materiálech, fyzikální chemie, aplikovaná fyzika atd.).

Vědecká činnost katedry se rozvíjí v následujících nosných směrech:

aplikace polymerních nanovláken ve stavitelství.

využití uhlíkových nanotrubek (CNT) pro modifikaci cementových zrn.

studium fázových změn a chemických reakcí ve stavebních materiálech.

moderní optické měřící metody.

přenosové jevy a degradační procesy ve stavebních materiálech porézního typu.

vliv ionizujícího záření na vlastnosti stavebních materiálů.

fyzikální pozadí inteligentních budov.

Vědecká činnost katedry fyziky se realizuje jednak v rámci centra nanotechnologií ve stavebnictví na FSv ČVUT, ve spolupráci s ústavy AV ČR, v.v.i., zahraničními pracovišti (LCPC Paris, STU Bratislava atd.), a také formou výzkumných projektů GA ČR, Centra Excelence GA ČR atd.

Katedra geomatiky

Geomatika je obor vycházející z inženýrských základů a informačních technologií, která se zabývá sběrem, modelováním, analýzou a správou prostorových dat, jako jsou družicová navigace, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí, fotogrammetrie a geografické informační systémy (GIS).

Katedra zajišťuje výuku bakalářských, magisterských a postgraduálních předmětů v oblastech geodézie (geodetická měření, fyzikální geodézie, satelitní geodézie), vyrovnávacího počtu, mapování, katastru nemovitostí, kartografie GIS a aplikované informatiky. Výzkum katedry je zaměřen primárně na přesné aplikace globálních navigačních systémů (GNSS), GIS, digitální fotogrammetrie, 3-D laserového skenování, teorie geodetických přístrojů, vývoj softwaru (jak proprietárního, tak svobodného softwaru pod GNU GPL licencí). Katedra spolupracuje s akademickými i komerčními institucemi v Evropě i USA. Je zapojena do nevládních organizací jako jsou IGS, FIG, ICA, ISPRS, CIPA a EARSEL.

Katedru tvoří 30 akademických pracovníků (profesorů, docentů, přednášejících a Ph.D. studentů). Katedra je vybavena moderními laboratořemi pro testování optických a elektronických geodetických přístrojů, fotogrammetrickou laboratoří, laboratoří dálkového průzkumu, astronomickou observatoří, laboratoří geomatiky a počítačovým vybavením, které slouží jak pro výzkum, tak pro výuku.

Katedra geotechniky

Katedra je jedním z předních českých pedagogických a výzkumných pracovišť v oboru geotechniky. V předmětech geologie, inženýrská geologie a hydrogeologie dává studentům základ pro ocenění vlastností zeminového a horninového prostředí na základě předchozích geologických procesů. V teoretických předmětech, mechanice zemin a mechanice hornin, seznamuje studenty především s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi zemin, hornin a  horninového masivu a modelováním závislosti mezi napětím a přetvořením pro řešení řady aplikačních úloh. V aplikačních předmětech, zakládání staveb a podzemních stavbách, se sleduje interakce podzákladí s nosnými konstrukcemi, interakce podzemních staveb s horninovým prostředím a progresivní způsoby zakládání staveb a výstavby podzemních děl. Vedle klasických postupů jsou studenti ve výuce seznamováni s moderními způsoby navrhování a posuzování geotechnických konstrukcí s využitím výpočetní techniky nebo s pomocí experimentálního ověřování na modelech a v terénu. Stále více se zdůrazňuje ekologická problematika v předmětech geotechnika a životní prostředí, resp. odpady a skládky.

Rozsah výuky je diferencován dle studijních programů a oborů, nejpodrobnější je výuka v zaměření geotechnika na oboru konstrukce a dopravní stavby a inženýrství životního prostředí. Katedra nabízí volitelné předměty z oboru geotechnika pro studenty všech studijních programů.

Studenti získávají v průběhu studia také praktické zkušenosti na odborných exkurzích s ryze geotechnickou a ekologickou tematikou. Rovněž mohou absolvovat praktická cvičení v Centru experimentální geotechniky, zejména v podzemní výukové štole Josef.

Katedra má díky svému zaměření širokou spolupráci s praxí. Účastní se při geotechnickém průzkumu, při zjišťování geotechnických dat a navrhování geotechnických konstrukcí až po provádění a monitoring. Spolupráce se týká např. zakládání výškových budov, sypaných přehrad, odkališť, zemních konstrukcí, výsypek, skládek průmyslových a komunálních odpadů, metra, dopravních tunelů, štol, kolektorů, zásobníků plynu, podzemních úložišť odpadů včetně radioaktivních i záchrany historických objektů.

Katedra nabízí podle poptávky v oblasti celoživotního vzdělávání krátkodobé a dlouhodobé kurzy, většinou akreditované ČKAIT.

Výzkumná činnost v rámci grantů je zaměřena na spolehlivost, optimalizaci a trvanlivost geotechnických konstrukcí, na trvale udržitelnou výstavbu, na interakci staveb a prostředí, na provoz náročných geotechnických konstrukcí a na problematiku geotechnických a ekologických staveb včetně výstavby na brownfields.

Výchova doktorandů je zajišťována v oborech konstrukce a dopravní stavby, inženýrství životního prostředí a pozemní stavby se specializací na mechaniku zemin, mechaniku hornin, zakládání staveb a podzemní stavby.

Katedra hydrauliky a hydrologie

Katedra zajišťuje výuku teoretických i aplikovaných předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Těžiště pedagogické práce spočívá ve výuce hydrauliky, hydrologie, a předmětů orientovaných na problematiku vodních toků a vodního hospodářství.

Katedra je zároveň vědeckým pracovištěm, které řeší projekty základního i aplikovaného výzkumu. Výzkum je tematicky zaměřen na:

proudění v otevřených korytech a v potrubí

hydrauliku objektů a pohyb splavenin

protipovodňovou ochranu a revitalizaci vodních toků

hydrologii svahu a povodí

modelování srážkoodtokových vztahů

transport kontaminantů v přírodních pórovitých formacích

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Těžiště pedagogické činnosti katedry spočívá ve výchově stavebních inženýrů - vodohospodářů se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Pedagogická činnost je rozčleněna do těchto oborů: hydropedologie, hydraulika podzemních vod, odvodňovací stavby, speciální technické odvodňovací zásahy, závlahové stavby, ochrana a organizace povodí, rybníky a účelové nádrže, vodní hospodářství a komplexní otázky životního prostředí z hlediska tvorby a ochrany krajiny včetně procesu ekologického hodnocení vlivu staveb.Těžiště výuky katedry je na studijním oboru Vodní hospodářství a vodní stavby; dále se katedra podílí na výuce na oboru Inženýrství životního prostředí, v menším rozsahu také na oboru Geodézie a kartografie a Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. Kromě spolupráce se zahraničními pracovišti v oblasti vědeckovýzkumné se rozvíjí spolupráce také v oblasti pedagogické. Jedná se především o aktivity v rámci programu AKTION (BOKU Vídeň, TU Freiberg) a spolupráce s HERIOT-WATT University v Edinburgu.Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na otázky komplexního řešení vodohospodářských a ekologických prvků v krajině, hydrologie erozních jevů, ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním, odvodňování základových konstrukcí, povrchových velkolomů, transport znečišťujících látek v povodí, ekologické aspekty transportu škodlivin v půdě, vícekriteriální analýzu vlivu investic na životní prostředí, modelování povrchového odtoku, modelování pohybu vody v půdě a modely závlahových soustav v rámci vodohospodářských soustav při změnách klimatu.Vědeckovýzkumná činnost se realizuje nejen ve spolupráci s domácími výzkumnýmiorganizacemi, ale i zahraničními universitami a výzkumnými ústavy, např. Agricultural University of Wageningen (Holandsko), US Salinity Laboratory (USA), BOKU Vídeň (Rakousko), KTH Stockholm (Švédsko), TU BERGAKADEMIE Freiberg (SRN).

Katedra hydrotechniky

Činnost katedry hydrotechniky je zaměřena na výchovu odborníků v oblastech navrhování, projektování, výstavby a provozu vodních staveb se zvláštním zřetelem ke stavbám na vodních tocích. K těm patří zejména jezy, objekty vodních cest, objekty přehrad a vodních elektráren a další hydrotechnické objekty pro hospodaření s vodou a její dopravu a akumulaci. Kromě stavebního řešení hydrotechnických objektů se katedra zabývá též navrhováním technologického vybavení těchto objektů - ocelové konstrukce, uzávěry, vodní turbíny apod. S problematikou objektů na vodních tocích souvisí další významné oblasti zaměření výuky a výzkumu katedry, ke kterým patří: řízení odtoku nádržemi, problematika vodohospodářských soustav, bezpečnost vodních staveb na tocích (včetně zahrnutí aspektů klimatické změny), protipovodňová ochrana, hydrotechnický výzkum (s využitím matematickým a fyzikálních modelů).

Pracovníci katedry soustavně rozvíjejí využití moderních didaktických technik a výpočetní techniky, včetně technických aplikací programování v profilových předmětech.

Ve vědeckovýzkumné práci se učitelé, techničtí a odborní pracovníci katedry soustřeďují hlavně na řešení úkolů a rozvíjení uvedených oblastí z oboru hydrotechniky a vodního hospodářství.

Soustavně se rozvíjí též mezinárodní kontakty katedry, jejíž pracovníci jsou nositeli členství v Mezinárodní přehradní komisi (ICOLD), v Mezinárodní asociaci plavebních kongresů a působí v dalších organizacích.

Katedra inženýrské informatiky

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast informačního inženýrství spolu se systémovým a optimalizačním modelováním pro potřeby stavebnictví a investiční výstavby. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, systémové modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. Specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry je analýza a tvorba informační podpory řízení stavebního podniku, staveb a projektových kanceláří a dále aplikace a rozvoj systémů CAD a GIS v projektování. Aktuálním tématem je zavádění BIM přístupu do všech oblastí stavebnictví od přípravy staveb až po provoz. Pro výuku a tvůrčí práci studentů je katedra vybavena počítačovou učebnou a vlastní počítačovou laboratoří, v nichž jsou k dispozici osobní počítače a lokální sítě osobních počítačů. Katedra je pověřena výchovou doktorandů v oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.

Katedra jazyků

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků ve všech studijních programech. Vyučuje se angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština a italština. Členové katedry učí také češtinu pro zahraniční studenty.

Katedra nabízí povinnou výuku cizích jazyků na vyšších úrovních pokročilosti a pro technickou komunikaci. Dále nabízí celou škálu volitelných a specializovaných kurzů. Anglická sekce poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám v rámci jazykového programu Angličtina pro stavební inženýry a architekty (English for Civil Engineers, UNIcert® II/ UNIcert® III) s právem udělovat mezinárodní zkoušku z odborné angličtiny UNIcert na úrovni B2 i C1.

Vedle přímé pedagogické práce řeší katedra otázky optimalizace jazykové výuky vzhledem k charakteru studia na vysoké škole technické. K tomuto účelu vyhledává a zkouší vhodné metodické prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.

Katedra konstrukcí pozemních staveb

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.Katedra konstrukcí pozemních staveb je profilovou katedrou na studijních oborech Konstrukce pozemních staveb, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Building Structures a Buildings and Environment. Základní výuku konstrukcí pozemních staveb garantuje i na ostatních oborech Stavebního inženýrství a na mezifakultních programech Inteligentní budovy a Intelligent Buildings. Zajišťuje výuku v předmětech Konstrukce pozemních staveb (1 až 6), Stavební fyzika (1 a 2), Projekt, Ateliérová tvorba, Poruchy, degradace a rekonstrukce, Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost, Systémy budov, Integrované navrhování budov, Hodnocení komplexní kvality budov a dalších.Katedra se významně podílí na výuce doktorandů na oboru Pozemní stavby – školí kolem 30 doktorandů v řádném a kombinovaném studiu. V oblasti vědy a výzkumu se katedra zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru Pozemní stavby se zaměřením na udržitelnou výstavbu budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce, konstrukčně statickou problematiku navrhování nosných systémů vícepodlažních a halových staveb, navrhování kompletačních konstrukcí včetně interakce s nosnými konstrukcemi, stavební fyziku, požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, degradační procesy konstrukcí a materiálů, poruchy, sanace, mikrobiologické vlivy, stavební diagnostiku a další. Experimentální výzkum je realizován v Centrálních laboratořích a ve dvou katedrových laboratořích – Mikrobiologické laboratoři a Laboratoři stavební diagnostiky. Výzkum fotovoltaických systémů je realizován na experimentální instalaci na štítové stěně a střeše budovy B fakulty.

Katedra matematiky

Katedra zajišťuje výuku matematiky, informatiky, konstruktivní geometrie a  matematické statistiky ve všech studijních programech a formách studia. Průběžně se podílí na změnách v metodice výuky a na pedagogickém výzkumu.

Matematický výzkum je především zaměřen na matematickou a numerickou analýzu. Pracovníci katedry pracují v oblasti parciálních diferenciálních rovnic, dynamických systémů, ve funkcionální analýze a obecné algebře, kde dosáhli významných teoretických i aplikačních výsledků. Soustavně jsou rovněž pěstovány oblasti matematického modelování a scientific computing a aplikace matematiky v geodézii a kartografii a aplikace matematické statistiky. Katedra úzce spolupracuje s ostatními katedrami na řešení praktických a aplikačních problémů.

Katedra materiálového inženýrství a chemie

Katedra materiálového inženýrství a chemie je profilovou katedrou oboru Materiálové inženýrství. Pedagogická činnost katedry je soustředěna do tří hlavních oblastí. První je základní teoretická a experimentální výuka stavebních materiálů, druhou základní výuka chemie, třetí je specializovaná výuka předmětů oboru Materiálové inženýrství na bakalářském a magisterském studiu. Katedra má též významný podíl na výuce doktorského oboru Fyzikální a materiálové inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na činnosti související s materiálovým inženýrstvím. Konkrétně se jedná o experimentální a teoretickou analýzu přenosu a akumulace tepla, vlhkosti a chemických látek ve stavebních materiálech, metodiku řízeného návrhu stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů a testování, hodnocení a ovlivňování funkčních vlastností stavebních materiálů a jejich systémů za různých podmínek od vědeckých laboratoří po dokončené stavební konstrukce. Vědeckovýzkumné aktivity pokrývají širokou škálu stavebních materiálů od malt, sáder, betonů a cihel až po izolační materiály, tmely a materiály povrchové úpravy. Předmětem zkoumání jsou jak klasické stavební materiály, tak i materiály na bázi druhotných surovin.

Katedra mechaniky

Katedra vyučuje předměty, které patří do teoretického základu většiny oborů fakulty stavební (technická mechanika, stavební mechanika, statika stavebních konstrukcí, dynamika stavebních konstrukcí, teorie pružnosti a plasticity, experimentální ověřování), pro všechny obory bakalářských a magisterských studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Civil Engineering. Katedra je garantem magisterského studijního oboru Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions v rámci programu ERASMUS MUNDUS. Kromě toho se katedra podílí na výuce v rámci doktorských programů na oborech Konstrukce a dopravní stavby", Fyzikální a materiálové inženýrství, Pozemní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby a v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného i jinými katedrami.

Vědeckovýzkumná práce je soustředěna na analýzu konstrukcí moderními výpočtovými a experimentálními metodami. Pracovníci katedry se zabývají výzkumem v oblasti moderních výpočtových metod, experimentálního ověřování, kompozitních materiálů, porézních materiálů a biomechaniky.

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí se orientuje na výzkum v oboru ocelových a dřevěných konstrukcí, zejména průmyslových, inženýrských a občanských staveb, technologických konstrukcí a staveb silničních a železničních mostů. Řeší spřažené konstrukce, tenkostěnné konstrukce, navrhování styčníků a chování konstrukcí za požáru. Dalším předmětem výzkumu je mechanické chování dřeva a dřevostavby a konstrukce ze skla a hliníku.

Katedra zajišťuje výuku předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu ve zmíněných oblastech, spolupracuje na řešení složitých úkolů stavební praxe a podílí se na normalizační činnosti.

Laboratoř katedry slouží výuce i výzkumu v oblasti technologie výroby ocelových a dřevěných konstrukcí a mechanického zkoušení materiálů, konstrukčních prvků a konstrukcí. Laboratoř je akreditována pro mechanické zkoušky kovů a svarů.

Katedra silničních staveb

Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování pozemních komunikací, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť. Ve všech těchto oblastech je teoretická výuka doplňována výukou v laboratoři a terénu.

Výuka klade důraz na minimalizaci vlivu dopravních staveb a technologií na životní prostředí. Ve všech oblastech jsou aplikovány nové trendy a technologie spojené s použitím v praxi.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena jak na nové konstrukce a technologie uplatňované v daných oborech, tak i na stavební materiály pro silniční a letištní stavby. Významnou částí vědecké činnosti je optimalizace a navrhování konstrukcí pozemních komunikací. Současně s touto problematikou

je řešena optimalizace hospodaření s vozovkou a rozvíjena teorie dopravního inženýrství zaměřená na aktuální problematiku nehodovosti a kapacit místních komunikací.

Katedra speciální geodézie

Katedra zajišťuje pro studijní obor geodézie a kartografie výuku inženýrské geodézie, geodézie v podzemních prostorách, ekonomiky v zeměměřictví a katastru, základů práva a pozemkového práva. V rámci volitelných předmětů výuku stavební a průmyslové geodézie, kontrolního měření a měření posunů, laserového skenování, základů automatizace měření v inženýrské geodézii, metrologie, systému Microstation, podnikání a management G a K a dějin zeměměřictví. Pro všechny ostatní studijní obory fakulty stavební, fakultu dopravní a fakultu architektury zajišťuje katedra výuku stavební geodézie a ve volitelných předmětech dále rozvíjí aplikaci geodézie pro jednotlivé stavební obory.

Ve vědeckovýzkumné činnosti řeší katedra otázky související s využitím laserů a laserového skenování v inženýrské geodézii a v důlním měřictví, problematiku úsekové ekonomiky v oboru, využití statistických metod v inženýrské geodézii, problematiku mikrosítí ve stavebnictví i strojírenství, využití geodetických metod pro zabezpečení jakosti a spolehlivosti staveb, aplikaci GPS v inženýrské geodézii, otázky hodnocení jakosti geodetických a kartografických prací atd. Katedra dlouhodobě spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK v Praze při výzkumu nekropole v Abúsíru v Egyptě.

Katedra je vybavena laboratoří zaměřenou především na laserovou techniku a je pověřena celostátní odbornou gescí pro využití laserů v inženýrské geodézii a v podzemních prostorách.

Katedra společenských věd

Katedra zajišťuje výuku společenských věd pro všechny studijní programy stavební fakulty na základě koncepce humanizace studia techniky a interdisciplinární spolupráce humanitních, ekonomických a stavebních oborů.

Pedagogická činnost katedry je zaměřena jednak na základní studijní kmen, jednak na povinnou nebo volitelnou výuku v jednotlivých studijních oborech a modulech.

Ve výuce v 1.ročníku je cílem katedry seznámit posluchače se základy právní kultury, s obecnými pojmy a základy ekonomické teorie a úvodem do filosofie.

V rámci pokračování výuky práva katedra nabízí povinné i volitelné kurzy legislativa ve stavebnictví, obchodně podnikatelské a pracovní právo, legislativa životního prostředí, legislativa sídel a regionů. Tyto kurzy doplňuje úvod do ústavního a správního práva.

Na ekonomických studijních oborech je speciálně rozvíjena makroekonomická a mikroekonomická teorie v seminářích.

Výuka humanitních předmětů je zaměřena na rozvoj osobnosti a tvořivých schopností jedince, k překonání profesní uzavřenosti, k eticky zodpovědnému, kulturnímu a manažersky úspěšnému jednání absolventů fakulty v praxi.

Kurzy psychologie přinášejí zprostředkování základních poznatků obecné psychologie. Jejich osvojení přispívá ke zvýšení studijní motivace, zvyšuje úroveň mezilidských vztahů a zlepšuje rozvoj osobních schopností. Pomocí kvalifikovaného využití psychologických metod a technik lze účinně přispět k formování organizátorských, řídících a podnikatelských schopností absolventů.

Podobné poslání má rétorika, která je zaměřena na schopnost prezentovat pracovní výsledky, obhájit odbornou práci či projekt.

Celkovému společenskému rozhledu posluchačů jsou určeny volitelné kurzy z dějin českého státu, politologie a mezinárodních vztahů.

Studiem působení techniky a technologií na jedince, společnost a životní prostředí se zabývá interdisciplinární obor S.T.S. (Science - Technology - Society). Katedra sleduje jeho aplikaci především z hlediska etiky techniky a podnikání.

Cílem výuky sociologie je upevňovat společenské myšlení posluchačů a poskytovat základní orientaci v praktických sociálních problémech. Kurzy vycházejí jednak z aplikací obecné sociologie pro řízení a podnikání (např. personalistika, vedení malých skupin), jednak ze studia společenských souvislostí civilizačního rozvoje (sociální ekologie).

Na činnosti katedry se externě podílí řada odborníků z dalších odborných pracovišť (AV ČR, UK). Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena zejména na mezioborová témata. Katedra organizuje sociologický a psychologický průzkum uchazečů o studium, posluchačů i absolventů fakulty.

Katedra technických zařízení budov

Katedra zajišťuje výuku předmětů technických zařízení budov (zdravotní technika, vytápění a ochlazování budov, vzduchotechnika, elektrické rozvody, technologická zařízení budov, umělé osvětlení a akustika, počítačové modelování systémů TZB, energeticky audit) v bakalářských programech Stavební inženýrství na oborech Konstrukce pozemních staveb a Inženýrství životního prostředí programu Architektura a stavitelství a v navazujících studijních programech Budovy a prostředí (Buildings and Environment), kde je katedra garantem zaměření Technická zařízení a v mezifakultním studijním programu Inteligentní budovy. V doktorském studiu jsou studenti katedry zařazeni v programu Pozemní stavby a konstrukce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, projektů, konzultací, exkurzí, letní školy a laboratorních měření v laboratořích katedry. Studenti mohou využívat Výukovou a demonstrační laboratoř TZB, Laboratoř inteligentních budov a SW centrum vybavené špičkovým specializovaným softwarem pro CAD navrhování a dynamické modelování chování budov (TRNSYS, ESP-r, FLOVENT, DesignBuilder a další). Na katedře je možné zpracovávat bakalářské, diplomové a disertační práce a výuka na všech stupních je zajištěna v českém a anglickém jazyce.V oblasti vědecko-výzkumné je činnost katedry zaměřena na řešení úloh převážně aplikovaného výzkumu formou národních i mezinárodních grantových projektů. Na katedře vzniknul mj. Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov, elektronický kulový stereoteploměr, katedra se podílela na vývoji řídicího systému pro inteligentní budovy. Na katedře je zřízeno Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov, které zajišťuje konzultační, expertní a poradenskou činnost pro praxi. Katedra pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro odbornou veřejnost a specializované kurzy pro zaměstnance firem.

Katedra technologie staveb

Katedra odpovídá za výuku předmětu Technologie staveb na studijních oborech stavební fakulty včetně oborů doktorandského studia. Podstatou vyučovaných předmětů je informování o základních poznatcích z technologie stavebních procesů, mechanizace, teorie předvýrobní a výrobní přípravy staveb, časového plánování, navrhování zařízení staveniště, operativního řízení prací na stavbách a využití výpočetní techniky v těchto oblastech. Důraz je kladen na rozšíření technických, technologických, ekonomických a organizačních znalostí a na zvládnutí zásad samostatného manažerského rozhodování v podnikatelské činnosti. Neoddělitelným úkolem je výuka základů zajištění bezpečnosti práce i zabezpečení požadavků na stavební výrobu s ohledem na životní prostředí. Teoretickým základem technologických předmětů je vědní obor technologie staveb vycházející z analýzy stavebních procesů a řešící podstatu výrobních jevů a problémů ve vzájemných návaznostech, souvislostech a důsledcích. Protože realizace stavby je souhrn působení odborníků všech profesí, jsou do výuky zapojováni i významní odborníci z praxe. Formou výuky se tak vytváří možnost simulace řešení úkolů z dodavatelských organizací, případně i z vlastního podnikání. Cílem výuky je vytvořit u nich trvalé návyky technologického myšlení a racionálních přístupů k výrobním problémům a připravit tak z nich kvalifikované stavební inženýry pro vykonávání manažerských funkcí ve zhotovitelských organizacích a i pro jejich samostatné uplatnění v podnikatelské sféře. Ve své vědeckovýzkumné činnosti katedra analyzuje stávající výrobní procesy v pozemním a inženýrském stavitelství, potřeby mechanizace a pomocných konstrukcí, nároků na množství a kvalifikaci pracovníků, optimalizuje jejich průběh a navrhuje kloubení v procesové sestavy.

Katedra urbanismu a územního plánování

Katedra urbanismu a územního plánování se v pedagogické činnosti věnuje urbanismu a územnímu plánování a to v komplexním pojetí od urbanistické teorie a tvorby po plánovací nástroje. Urbanismus je pojímán jako součást architektury, což se projevuje tím, že ve výuce jsou vyváženy přístupy opírající se o kreativitu, tvůrčí individualitu a invenci, o architektonické vnímání prostorové tvorby na jedné straně a o přístupy opírající se o schopnost využívání technických disciplin stavitelství, sociálních, ekonomických a ekologických východisek a nástrojů územního plánování na straně druhé. Katedra zajišťuje výuku urbanistických a územně-plánovacích disciplin především na oboru Architektura a stavitelství a na oboru Inženýrství životního prostředí, ale také na dalších studijních oborech FSv.

Studenti oboru Inženýrství životního prostředí – zaměření Urbanismus a územní plánování mohou nacházet uplatnění v orgánech státní správy, v místních samosprávách, v odborných projekčních, poradenských, investorských firmách i v podnikatelské sféře.

Vědecko výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku strategie rozvoje sídel a území s důrazem na životní prostředí, udržitelný rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny. Pracovníci katedry působí v odborné praxi formou konzultační a poradenské činnosti pro orgány státní správy a samospráv, zpracováváním územně plánovacích podkladů a  dokumentace, odborných posudků expertiz a aktivní účastí při národních i mezinárodních konferencích. Katedra pořádá kurz celoživotního vzdělávání na téma "Hodnocení vlivu navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu" a pracovníci katedry působí v dalších kurzech CŽV.

Katedra má kontakty na TU Delf, Sheffield Hallam University, Heriot-Watt University, British Council + Know-How-Fund, Legambiente Campania, University of Southamton, Kansas State University.

Katedra zajišťuje rovněž výuku doktorandů.

Katedra vodního hospodářství obcí

Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a lázeňství. Součástí výuky je integrovaná ochrana přírodních vod a vodních zdrojů, aplikování informatiky a využívání software v oboru. Výuka je určena především posluchačům řádného studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Katedra rozvíjí a koordinuje program Městského inženýrství u oborů Vodní hospodářství a vodní stavby, Pozemní stavby a konstrukce, Inženýrství životního prostředí a Podnikání a řízení ve stavebnictví, podílí se na výuce posluchačů bakalářského studia a pečuje o výchovu doktorandů. Nástavbovými kurzy zajišťuje odborný růst specialistů - městských inženýrů.Vědeckovýzkumná činnost se soustřeďuje na úpravu povrchových a podzemních vod na vodu pitnou a užitkovou, na sledování a modelování změn kvality vody ve vybraných oblastech, v distribučních sítích pitné vody a ve stokových sítích, na sledování a hodnocení činnosti ČOV, intenzifikaci čistírenských procesů, hydrologii urbanizovaných povodí, koordinaci činností při rekonstrukci, kompletaci a modernizaci inženýrských sítí, vývoj moderních způsobů ukládání inženýrských sítí, na optimalizaci a zlepšení provozu vodovodů a vodohospodářských systémů lázeňských objektů, areálů a zón.

Katedra železničních staveb

Katedra železničních staveb zajišťuje komplexní výuku projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby kolejových staveb, tedy železničních tratí, stanic a uzlů, tramvajových tratí a tratí metra.

Katedra se ve své vědeckovýzkumné činnosti dlouhodobě zabývá problematikou návrhu a únosnosti kolejového svršku a spodku u železničních tratí, tramvajových tratí a u tratí metra. Zejména se zaměřuje na výzkum a zkoušení nových konstrukcí a materiálů železničního svršku a spodku (např. geosyntetika, antivibrační rohože, podpražcové podložky, recyklované materiály) v laboratorních podmínkách a ověřování v provozních podmínkách. Řeší také environmentální aspekty kolejové dopravy, včetně měření hlukové zátěže.

Katedra systematicky spolupracuje na řešení odborných a vědeckovýzkumných úkolů s odborníky z praxe. Pro externí zadavatele vykonává konzultační poradenství v dané oblasti.

Centrum experimentální geotechniky

Centrum experimentální geotechniky (CEG) je moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. CEG zajišťuje výuku předmětů Laboratoř geotechniky, Experimentální výzkum ukládání radioaktivního odpadu, Požární spolehlivost podzemních staveb, Projekt 2, Projekt D, Diplomový seminář a v anglickém jazyce Experimental Research of Nuclear Waste Disposal. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné "in situ". Využití výpočetní techniky je v CEG orientováno na kontinuální měření geotechnických parametrů v laboratoři i v terénu. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské.

CEG je provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef, které slouží k praktické výuce i realizaci experimentálních a výzkumných projektů, a vědecko-technického parku Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef, který zajišťuje služby a prostory podnikatelským subjektům.

CEG široce spolupracuje s praxí - poskytuje služby akreditované geotechnické laboratoře, odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, dále zajišťuje monitoring podzemních staveb, speciálních povrchových staveb apod.

V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z podzemního stavitelství (moderní tunelářské technologie), z ekologie (ukládání odpadů) a také z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů. V rámci mezinárodních grantů se CEG podílí na výzkumu ukládání vysoce radioaktivních odpadů do podzemí s univerzitami Ecole des Mines de Nancy - Université de Lorraine (Francie), Universidad Politecnica de Madrid, Helsinki University of Technology, s výzkumnými pracovišti SCK-CEN Mol (Belgie), POSIVA Oy (Finsko) a dalšími.

Experimentální centrum

Experimentální centrum je společným pracovištěm oborů zaměřených na výuku stavebních konstrukcí a materiálů. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti.

Organizačně se dělí na tři náplní provázaná pracoviště. Materiálové laboratoře zajišťují práce technologické povahy, především výrobu zkušebních prvků, částí konstrukcí nebo celých konstrukcí. Ve zkušebních laboratořích jsou soustředěna technická zařízení a stroje, určené k provádění mechanických, statických i dynamických zkoušek stavebních konstrukcí a materiálů. Měřicí a vyhodnocovací středisko soustřeďuje experimentální výsledky podle standardních programů i vlastního software.

Vodohospodářské experimentální centrum

Vodohospodářské experimentální centrum (VEC) je společným pracovištěm oboru vodní stavby a vodní hospodářství se zaměřením na výuku vodohospodářských předmětů pro program Stavební inženýrství a pro specializovanou výuku oboru vodní stavby a vodní hospodářství. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské. V halové laboratoři VEC jsou soustředěna technická zařízení a stroje určené k provádění fyzikálního modelování vodohospodářských problémů. VEC široce spolupracuje s praxí ve vodohospodářské a ekologické oblasti.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.