Stipendia

Na Fakultě stavební ČVUT je k dispozici řada stipendií, která mohou významně pomoci pokrýt náklady na studium a na život v Praze. Některá lze získat již při nástupu na fakultu a významně si tak ulehčit start hned na začátku školy.  S dotazy ohledně možností získání jednotlivých stipendií se lze obrátit na studijní oddělení.

Všichni studenti s trvalým bydlištěm mimo Prahu získávají ubytovací stipendium, a to za podmínky, že jde o jejich první studium na vysoké škole a studium trvá standardní dobu. Student o stipendium nemusí žádat, získává na ně nárok automaticky při splnění podmínek uvedených v Příkazu rektora č. 7/2006. Částka činí v průměru měsíčně 700 Kč, stipendium se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou července, srpna a září.

Hlásíte se poprvé na naší fakultu a jste dobří v matematice? Máme pro vás stipendium, které můžete získat už v prvním ročníku. Podívejte se, zda ho získáváte!

Motivační stipendium je určeno pro studenty, kteří získají skvělé hodnocení na vysvědčení ze střední školy z předmětu matematika nebo při maturitní zkoušce a k tomu splní další podmínky vyhlášené každoročně děkanem fakulty.

Bližší informace

Motivační stipendium je ocenění středoškoláků s vynikajícími znalostmi matematiky za jejich zájem studovat stavebnictví, architekturu nebo goedézii na Fakultě stavební ČVUT. Zároveň pro ně představuje i první finanční podporu, protože prospěchové stipendium za výsledky při studiu na VŠ je možné získat až od druhého semestru studia. Motivační stipendium ve výši 10 000 korun je určeno pro studenty, jež složili maturitní zkoušku Matematika rozšířená s výsledkem „výborně“. Částku 7 500 Kč získají ti, kteří dostali v přijímacím testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů z 20 možných nebo kteří doložili průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00.

Prospěchové stipendium se uděluje vždy na semestr či na akademický rok za výsledky dosažené v předchozím vymezeném úseku studia (semestr/akademický rok). Student má na něj nárok v případě: a) získání minimálně 30/60 kreditů; b) počet klasifikovaných předmětů byl větší nebo roven 4/8; c) vážený studijní průměr měl menší nebo roven 1,50.

Sociální stipendium se přiznává v případě tíživé sociální situace studenta. Student může získat dva typy stipendia:

a) státní – na ně má student automaticky nárok, jestliže přinese formulář z Úřadu státní sociální podpory;

b) fakultní – toto stipendium může studentovi na základě jeho žádosti přiznat děkan fakulty (např. je-li sirotek či jej postihne jiná tíživá sociální situace nebo nepostačuje stipendium státní…).

Žádost o fakultní stipendium se podává na studijním oddělení fakulty.

Studenti jedoucí do zahraničí mohou využít tyto možnosti podpory:

a) mohou požádat o jednorázové stipendium udělované děkanem fakulty, stipendium slouží pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem;

b) mohou využít Fond na rozvoj mezinárodní mobility, podporuje příjezdy zahraničních studentů v různých formách studia a také podporuje výjezdy studentů a zaměstnanců fakulty do zahraničí.

Za vynikající studijní výsledky pro studenty vybraných programů vyučovaných v anglickém jazyce.

Jedná se o speciální jednorázové stipendium udělované děkanem fakulty.

Získat ho mohou:

a) studenti absolvující studijní program s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“; 

b) studenti bakalářských a magisterských studijních programů Civil Engineering (netýká se oborů SAHC a SUSCOS) a magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering, jeho podmínky jsou stanoveny Opatřením děkana č. 12/2020.

Jde o nadace a nadační fondy přímo ustanovené na FSv, udělována jsou jednorázová stipendia. Iniciační fond FSv je určen studentům doktorského studia a je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Cílem Fondu na rozvoj mezinárodní mobility je podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů studentů a zaměstnanců fakulty. Nadace 17. listopadu podporuje nadané studentky a studenty při všech formách studia na FSv, při rozhodování o udělení podpory se přihlíží nejen ke studijním výsledkům, ale také k sociálním poměrům žadatele. Jde především o studenty z rodin, které pobírají některou z dávek státní sociální podpory, osiřelé studenty nebo o případ, kdy student má svoji vlastní rodinu. Nadace Františka Faltuse si klade za cíl podporovat vzdělávání a práce studentů, doktorandů a mladých pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na FSv. Stipendijní fond Slavoj je určen pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie, jednorázové stipendium lze získat za mimořádné studijní výsledky, mimořádné odborné či vědecké výsledky a jako podporu prezentace vědeckých výsledků na odborných akcích.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.